ހަތަރު ގަޑިއިރު ފަހުން، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން ނިކުމެވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު، ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ނިކުމެވަޑައިގެންނެވީ ދާދި ދެންމެއަކުއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން، ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވީ މިއަދު 13:30 ގައެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން ނިކުމެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު، އެނބުރި ގެއަށް ވަޑައިގެން، ގޭގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަވައިގެން މީޑިޔާ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސުވާލުތަކެއް ކުރިކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ސުވާލުތަކެއް ކޮށް ބަޔާން ނެގިކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ ތުހުމަތު ކުރާ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ނެތްކަމަށެވެ.

"މީގައި ބުރަދަނެއް ހުރި އެއްވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ހުރިއްޔާ އެއީ ކޮން ފައިސާއެއްތޯ. ޕޮލިސް އިން އެކަން ސާފުކުރާ ހިސާބަށް ދިޔައީމާ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރީމާ ތުހުމަތުން ބަރީއަވުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ދޭން ޖެހޭ މައުލޫމާތުތައް ދޭނަން." ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެހެންމެ، އެމަނިކުފާނަކީ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ފަރާތެއްކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނު މިފަދަ ގޯހެއް ހައްދަވާނެކަމަށް ޤަބޫލު ކުރުމަކީ ގޯހެއްކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ސިޔާސީ މީހަކަށްވުމުން މިފަދަ ދަތި އުފުއްލަވަން ޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިކަހަލަ ގޯސްތަކެއް ހަދާފާނެކަމަށް މީހުން ވިސްނުމަކީވެސް ގޯސްކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ސިޔާސީ މީހަކަށްވާތީއެކީވެސް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ މިކަހަލަ ދަތި އުފުލަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރިމަތިވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ." ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. ޢަސްތާ

  މިދައުރު ނިމުނީމަ ދަމާ ސަގާފަތް ހުއްޓަން ވެއްޖެ

 2. ޙައްވަ

  ޔާމިނު އެތާނިދިޔަސް ކީއް؟

 3. ބަނާނަ މޭން

  އަނެއްކާ މަނިކުފާނު ތިމައްސަލާގައި ތާށިވާގޮތައްތަ ބަޔާނުގަ އޮތީ

 4. Anonymous

  މެންޓަލް ޓޯޗަރ ކުރަނީ ދޯ؟ ވަރަށް ލަދުހަޔާތްކުޑަ ބަޔަކު ވެރިކަމުގަ ތިތިބީ.

  • ތުނިޔަ

   ކުރިން ޔާމީނުވެސް ކުރީ އެކަމެއްނު!

   • Anonymous

    ކޯޓުއަމުރަކުން ނަޝީދު ކޯޓަށް ހާޞިރު ކުރުމާ ފުލުހުން ޗިޓު ފޮނުވައިގެން ގެނގޮސް ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި ބަންދުކުރުމާ ތަފާތު ނޫންތޯ. ހަނދާން ގަދަވާނެ ހުއިފިލަނޑާކެއީމަ.

 5. Anonymous

  ސުވާލުކުރަން އިންނަނީ ކާކުކަން އަންގާލަ ދީބަލަ؟

  • ާއަލީ

   އެގުނީމަ ކަލެޔަށް ކޮންކަމެއް ވާނީ... ކެ ކެ ކެ

   • Anonymous

    އޭނާއަށް ހެޔޮދުޢާ ކުރާނީ. އެގޮތް ކަމުދާނެތަ؟

 6. އާދައިގެ މީހެއް

  ކޮބާ ސިމެންތި ބަސްތާ ވެއްޓިގެން ނިޔާވި ކުއްޖާގެ މައްސަލަ؟ ގައިމު ޝިފާޔަށާއި ސިދާތާއަށް ފަޔަށް ހިނިއަރައިގެން އުޅުހެން ހީވި ހައްގު ހޯދަން. ވަގުތު ނޫހުގެ ކޮންމެސް ކުއްޖެއް މިމައްސަލަ އަށް ވީގޮތެއްވެސް ބަލާލަ ދީބަލަ.

 7. ބޮކި

  ޔާމީނަކީ ހަމަ އަލިފެއްތަ !

  • Anonymous

   ކަލޭ ދެން ތީ އަލިފެއްތަ؟

 8. Miadhu

  ރާއްޖޭގައި މިފެށެނީ ސިޔާސީ ބަދަލުހިފުމުގެ ސަގާފަތެއް މިއީ ގައުމަކަށް ކުރިމަތިވާނެ އެއްމެ ނުރައްކާބަލި

 9. ތެދެއް

  މަހިތައް އަރާ ޔާމީން ވެރިކަމުގައި މީހުން ހައްޔަރުކޮށް އިރު އިރު ކޮޅާ މީހުންގެ ބަޔާން ނެގިތަން ހަމަ ނުފެންނަނީ ބާއޭ މީހުންގެ ލޮލަށް. ޔާމީން އަކީ މާ މާތް މީހެއްތަ އޭނަގެ ބަޔާން ނުނަގަން. އަޖައިބެއް މީ.

 10. އަބޭ

  މަނިކުފާނު ދެރަފުޅު ނުވޭ. މަނިކުފާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައިފާނެތީ ނުވަތަ އާ ޕާޓީއެއް ހަދާ ޕާޓީގެ ރައީސަކަށް ވެދާނެތީވެ މަނިކުފާނެ ބައްދާލަން ގަސްތުގަ ރާވައިގެން ކުރާކަމެއްމީ. ފުރަތަމަ ބެލެނީ ހުސްނުއްސޫދު މެދުވެރިކޮށް އާބިލުތައް މަޖިލީހަށް ލައިގެން އެފާސްކޮށްގެން މަނިކުފާނު ހައްޔަރުކުރަން. މިހާރު އެކަންނުވީމަ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން މަނިކުފާނު ހައްޔަރުކުރުން އެމީހުންގެ މަގުސަދަކީ. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގަ ދޮގާ މަކަރުތަކެއް ހަދާ މިމީހުންގެ ބޭނުމަކީ މަނިކުފާނު ކުޑަގޮޅިއަށްލުން. ރޭވުން ތެރިކަމާއެކު މަނިކުފާނުގެ ވަކީލުވެސް ވަކީލުކަން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދީވެސް ހަމަ އެބޭނުމުގަ.

 11. ދޮންކެޔޮ

  ސުވާލަ ކޮންމެމީހަކުކުރިޔަސް ކީއްކުރެވޭނި އެވެރިކަން ނިމިއްޖެ ސޮރީ

  • Anonymous

   ހީވަނީ ދޯ އަހަރެމެންނަށް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ހެން. ތީ ތިބައިގަނޑުގެ ވިސްނުމުގެ އުނިކަމެއް. ސޯ ސޯ ސޮރީ.

 12. ގައްބަރު

  ސޯލިހާއި ނާޝީދަކީ އަލިފެއްތަ؟ މިގައުމުގަ ވެރިކަން ކުރި ރައިސުން ތަކުގެ ތެރެއިން ރައިސް ޔާމީން އަކީ މި ގައުމަށް އިޙްލާސްތެރިވި ހަމައެކަނި ރައީސް. އެހެން ރައިސުން ދަނީ މި ގައުމު އަޅުވެތި ކުރަމުންނެވެ. އެންގޭ ވަގުތު ނޫހުން އަޅުގަނޑުގެ ކޮމެންޓް ނުލާނެކަން ?

 13. ކެރޭ އަބްދުﷲ

  ސޯލިހު އަދި ނަސީދު އަކީ އަލިފެއްތަ. ނަސީދު ވެރިކަމުގަ އެތައް ވައްކަމެއް ކުރި. ކޮބާ އެއް ވަކަން ތަ. ނަސީދު އަލިފެން ހެން ހުއްޓަތަ ފުލުހުނަން ހާޒިރު ކޮއް ބަޔާން ނެގީ. ޔާމީން ވެރި ކަމުގަ ބަޔާން ނެގި އެހެން މީހުން ވެސް. މިކޮމެންޓް ޖަހާލަ ދޭތި.