މާލޭގައި ބުޅާ މެރުން އާއްމުވެފައިވާ އަދި އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން މި މައްސަލައަށް ލިބިފައިވަނިކޮށް، ރަހުމު ކުޑަ ގޮތަކަށް ބުޅަލެއް މަރާލާ ވީޑިޔޯ އެއް އާއްމުވެއްޖެއެވެ.

ފޭސްބުކުގައި އާއްމުވެފައިވާ ވީޑިޔޯ އަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ދަނޑުބުރިއަކުން މި ބުޅަލުގެ ގައިގައި ތަޅައެވެ. ވީޑިޔޯ އަށް މިކަން ކުރާކަން ފާހަގަވާއިރު، ދަނޑިބުރިއަކުން ބުޅަލުގެ ގައިގައި ތަޅަން ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް ބުޅާ އޮންނަނީ ކޮންމެވެސް އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވެފައެވެ.

މި ވީޑިޔޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި ބުޅާ މަރާލުމަށް ދަނޑިއަކުން ތަޅަނީ އެންމެ މީހެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އިތުރު އެތައް ބަޔަކުވެސް މިކަން ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވެއެވެ.

މީގެއިތުރުންވެސް، މިކަން ކުރާ ތަނަށް ބަލާއިރު މިއީ މާލޭގެ ތަނެއްކަމަށްވެސް ނުބެލެވެއެވެ.

ބުޅަލަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައިވެސް ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. ބުޅަލަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ އަލައިޙި ވަސައްލަމް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިފުޅުވީ އެއްޗެކެވެ. ބުޅަލަށް ކާން ނުދީ ފެން ނުދީ ބޭންދުމުގެ ސަބަބުން އަންހެނަކު ނަރަކައަށްވެސް ވަންނަން ޖެހުނެވެ.

ބުޅާ މެރުން އާއްމުވުމާ ބެހޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ ފުލުހުންނަށް އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމުގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. އަލީ އަލީ

  ދެންވެސް މަގުމަތީ ނޮހޮރުއްޕާން ކޮށްއުޅެްންޏާ މަރާނަން!

  • ޕާޓޭ ގެ ޑެޑީ

   ކަލޭ ގޭގަ އޮވެބަލަ ބޭރައް ނުނިކުމެ... ނޫނީ ވަޅެއް ކޮނެފަ ވަޅުލެވިބަލަ

  • ދިވެއްސެއް

   އިރާދައިގަ ނެތްކަމެއް ކިތަންމެ ބާރުލާފަ ބުންޏަކަސް ނުވާނެ.

  • ޑެނޭރިސް ޓާގޭރިއަން

   އައި އެމް ޑެނޭރިސް ސްޓޯމްބޯން އޮފް ހައުސް ޓާގޭރިއަން، ކުއީން އޮފް ދި އެންޑަލްސް އެންޑް ދަ ފަސްޓް މެން، ޕްރޮޓެކްޓާ އޮފް ދަ ރެލްމް އެންޑް ޚަލީސީ އޮފް ދަ ގްރޭޓް ގްރާސް ސީ ، ދަ އަންބާންޓް، ބްރޭކާ އޮފް ޗެއިންސް އެންޑް މަދާ އޮފް ޑްރެގަންސް. ވެން މައި ޑްރެގަންސް އާރ ގްރޯން، ވީ ވިލް ޓޭކް ބެކް ވަޓް ވޯޒް ސްޓޯލެން ފްރޮމް ދަ ބުޅާ އެންޑްޑިސްޓްރޯއި ދޯޒް ހޫ ރޯންގޑ ދަ ބުޅާ. ވީ ވިލް ލޭ ވޭސްޓް ޓު ބުޅަލަށް އަނިޔާ ކުރި މީހުން އެންޑް ބާން ދެއަރ ހައުސެސް ޓު ދަގްރައުންޑް. އައި ވިލް ސާރވް ޖަސްޓިސް ފޯ ދަ ކެޓްސް ވިތު ފަޔާ އެންޑް ބްލަޑް.

 2. ?

  ވީޑިއޯ ނުލީތީ ވަރަށް ރަނގަޅު. މަށަކަށް ކެތެއް ނުވާނެބަލާކަށް. ??

  • ސަޕްނާ

   ކަލޭ ތީ ހާދަ ފިނޑިމީހެކޭ.

 3. ޢަބޫ ސާލިހް

  ވަރަށް ކަޑަ ކަމެއް ބުޅާ މެރުމަކީ. ނަމަވެސް މަރުވާ ހުރިހާ އިންސާނުން ދަނީ ބަރްޒަހުގެ އާލަމަށް. ނަރަކަ ސުވަރުގެ އަށް ދަނީ ހިސާބު ބެއްލެވުމަށްފަހު. ދެޓްސް ވަޓް އައި ހާޑް.

 4. ހަނދުމަ

  ކޮންމެ ޖަނަވާރަކަށްވެސް އޭގެ ހައްގު ލިބޭނެ ދުވަސް އަންނާނެ. އެދުވަސް މަތިން ހަަނދާކޮށްލާ

 5. ??

  ބުޅާ މަރާ މީހުންނައް ބުނެލަން އޮތީ ކަލޭމެން އެންމެނައް ހަލާކު ހުރި!!!!!!!!????

  • ?

   ތޭންކްސް ލަވް. ?

 6. ބަތޭ

  ކޮބާ ވީޑިއޯ