ފަތުރުވެރިންތަކެއް ޑައިވް ކޮށްގެން ތިބި ސަރަހައްދަކުން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑްގެ އުޅަނދެއް ގަވައިދާއި ހިލާފަށް ދުއްވުމުން ފަތުރުވެރިންތަކެއް މަރުގެ އެތިފަހަރަކުން ކިރިޔާ ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔެ ލ.އަތޮޅު މުންޑޫ ކަނޑު އޮޅި ކައިރިއަށް ޑައިވް ކޮށްގެން ތިބި ފަތުރުވެރިންތަކެއް ގަޑި ހަމަކޮށް މައްޗަށް އަރަމުން ދިޔަ ވަގުތު ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކޯސްޓްގާޑްގެ އުޅަނދެއް ފަތުރުވެރިންނާއި ދިމާ މަތިން ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރި ޑައިވް ދޯނީގެ މީހަކު "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ކޯސްޓްގާޑްގެ އުޅަނދު ފެނުމުން އެސަރަހައްދުގައި ފަތުރުވެރިން ތިބިކަން އަންގަން އިޝާރާތް ވެސް ކުރި ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ދޯނީގައި ވެސް ހުންނަނީ ޑައިވް ދޯންޏެއްގައި ހުންނަން ޖެހޭ ދިދަ ވެސް ނަގާފައި. ފަތުރުވެރިން ޑައިވް ކޮށްގެން ތިބި ސަރަހައްދުގައި ވެސް ހުންނާނީ ދިދަ ނަގާފައި. އަދި ފަތުރުވެރިން މައްޗަށް އަރަމުން ދިޔައީ ބެލޫން ވެސް އަރުވާފައި. ބެލޫން މަތިން ކޯސްޓްގާޑް ލޯންޗް ދިޔައީ. ތިން ފަތުރުވެރިއެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ނަސީބު ރަނގަޅު ކަމުން." މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ފަތުރުވެރިންތައް މައްޗަށް އެރުން ސިކުންތުކޮޅެއް އަވަސްވި ނަމަވެސް ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގާނެ ކަމަށެވެ.

ތިން ފަތުރުވެރިން ޑައިވް ކުރި ސަރަހައްދާއި ކައިރީގައި އިތުރު ސަފާރީއެއްގެ 15 ފަތުރުވެރިން ވެސް އެވަގުތު ޑައިވް ކޮށްގެން ތިއްބެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ ލޯންޗް ދަތުރު ކުރީ އެ މީހުންނަށް ވެސް އެއްވެސް ބަލާލުމެއް ނެތި، އެމީހުން ވެސް ޑައިވް ކޮށްގެން ތިބި ސަރަހައްދުން ގަވައިދާއި ހިލާފަށެވެ.

"ވަގުތު" އާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރި ފަރާތުން ބުނީ ލ.ކައްދޫ ގައި ހުންނަ ސެންޓްރަލް އޭރިއާގެ ކޯސްޓްގާޑްގެ އިސްވެރިޔާ އާއި އިއްޔެ ހިނގި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

"ފަތުރުވެރިން ވެސް ތިބީ ވަރަށް ބިރުން. އަދި އެއީ ކޯސްޓްގާޑްގެ އުޅަނދެއްކަން އެނގުމުން އެމީހުން ތިބީ މާބޮޑަށް ބިރުގެންފައި. އެފަދަ އުޅަނދުތައް ދުއްވަން ތިބެން ވާނީ ގަވައިދުތަކާއި ޤާނޫނުތައް މާބޮޑަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ކަމަށް ފަތުރުވެރިން ވެސް ބުނި." މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުންޏެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ރަސްމީ ބަހެއް ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތް އަދި ކާމިޔާބެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. ލައިސްނ

  އަވަސް.. ވަގުތުން އެ ދުއްވި ބަޔަކު ސަސްޕެންޑ ކުރޭ..

 2. ސަރުކާރު ރައްޔިތުން ހަނާ

  އާ ސަރުކާރެއްނު. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އޮންނާނީ ތިގޮތަށް

 3. ރައްޒާގް

  އެހެންތާ ވާނީ ކޮސްޓްގާޑް ލޯންޗް ބޭޏުންކުރަނީ މަހަށްދާން ވިއްޔާ

 4. ށަވިޔަނި

  ތިކަން ނުބެލޭނެ އެއީ އެއްވެސް މީހެއް މަރެއް ނުވޭނު..މީހުން މަރުވެގެން އުޅޫއިރު ނުބެލޭއިރު

 5. ކަމީ

  ތީ ވަރަށް ފެނުން މަތީގަ އުޅޭ ބޭފުޅުންތަކެއް. ތިވާހަކަ ނުދައްކާ

 6. ސޯލިހު

  ނުވާނެ. ނުވާނެ. ކުށްވެރިވާނީ ޑައިވް ކުރި މީހުން. ތިތާނގާ ޑައިވްކުރާކަން ކޯސްޓްގާޑަށް އަންގާފައިނެތީމާ.

 7. މާމިގިލީ މީހާ

  އަބަދުވެސް އެމީހުން ދުއްވާނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް. ތިއީ އާމު ކަމެއް. ނުބަލާނެ ތި މައްސަލައެއް.

 8. ނަފާ

  އެއްގަމު ވެހިކަލްތައްވެސް ދުއްވަނީ އެހާ ފަރުވާކުޑަކޮށް ވަރަށް ބާރަށް..ފުލުހުންވެސް ސިފައިންވެސް..ހައްލެއް ބޭނުންވާކަމެއް

 9. އަބުދުﷲ

  ސިފައިންނާ ޕޮލިހުން މިދެބައިމީހުންގެފަރާތުން
  އަޅުގަޑުދެކެންބޭނުންނުވާ ޔުނީފޯމަންހުތުރުވާ
  ފެނެައެވެ ބުނަންދެރަވެސްވޭ

 10. މީމަ

  ޢަވަހައް ކޮމިޝަނެއް ހަދާފަ ބަޔަކައް މުސާރަދީ.. އޭރައް ހަމަވީނު ހުރިހާކަމެއް..

 11. އަބުއާ

  ވެރިކަން ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެންމެން އަދިވެސް މިތިބީ ހައިޕަރވެފަ. ދެރަވަރު.

 12. Anonymous

  ސިފައިންނާ ފުލުހުން އަމަލް ކުރަން އޮންނަނީ ވަކިގަވާއިދެއް. އެއީ އާންމުގަވާއިދުތަކާ ތަފާތު ގަވާއިދުތަކެއް. އެހެންކަމައްވާއިރު ސިފައިން އަދިފުލުހުން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެބޭނުންވީ ހިސާބަކުން ދުއްވާފަދެވޭނެ. ހިތާމައަކީ އެފަދައިންގަވާއިދަކަށް އަމަލްކުރާނަމަވެސް ނަހަމަގޮތުގަ އޭގެބެނުން ހިފާކަން. އެއީ މިސްއަނޑަސްޓޭންޑިގް އެއް.

 13. ޢާދަނު

  ޙުޅުމާލެ ފަޅުތެރޭގަ ވެސް ހުރިއެތްޗެއްޖަހާފަދުއްވަނީ އެހެންބަޔަކުދުއްވައިފިއްޔާ ޕޮލިހުންވެސްހިފަހައްޓާ ގަވައިދާ ވާނީ ގަވައިދައް

 14. ޒާ

  ކޯސްޓްގާޑް ރާއްޖެތެރޭގައި ބައެއްފަހަރު ދުއްވަނީ ކަންދައްކަން. އެއްވެސް ބެލުމެއްނެތި ކުރިކަންތަކުން ގެއްލުމެއް ވިނަމަ ކޮންބައެއް ކުށްވެރިވާނީ. ތަންކޮޅެއް ހޭލުންތެރިވާންޖެހޭ ކޯސްޓްގާޑުންވެސް.

 15. ާއަހޫ

  މިހާރު ޖެހޭނީ އަމިއްލަ އަށް ސަލާމަޠް ވާން

 16. އިބްރާހިމް

  ކޮމިޝަންނެއް އުފައްދަން ފެނޭ.

 17. ޑިމޮކްރަސީ

  ތި ލޯންޗް ދުއްވީ އިންޑިޔާ ސިފައިގެ މީހަކަށްވާނީ ކުރާނެ ކަމެއްނޯންނާނެ.

 18. އަނބިމީހާ

  ތިޔަދާނީ ކޮންމެސް މީހެއްގެ އަންބެއް ކާރިއަށް ވަންނަން ލަސްވެގެން...

  • ޙުތިރު

   އެވާނީ ތިގޭ މަންމަ ކައިރިއަށްކަމަށް

 19. މުންޑޫ މީހާ

  އަތިރިމައްތު ހުއްޓާ މަވެސް ދެކެނިން ތެއް ލޯންޗެއް.....މަވެސް ބިރުން ގެޔަށް އެރޫ.....