ބ.އަތޮޅު ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އެ މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ބޭރުން ހިތާދޫ ކައުންސިލުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުނު މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެލްޖީއޭ އިން ވިދާޅުވީ ހިތާދޫ ކައުންސިލުގެ އެ އަމަލަކީ އެ އޮތޯރިޓީ އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ކުރާ ގާނޫނާއި ހިލާފު އަމަލުތަކާއި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް ދަރަޖަ ކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ފަސްވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި ހިލާފު އަމަލެއް ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެލްޖީއޭގެ ބޯޑުން ވަނީ އެ ނޫސްބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ ތިން މެމްބަރުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ނުލިބޭގޮތަށް އެއް މަސްދުވަހަށް ސަސްޕެންޑު ކުރަން ނިންމާފައެވެ.

އަދި އެ މުއްދަތުގައި ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިގަންނަ ހިދުމަތެއް ކައުންސިލުން ހޯދުން ނޫން ބޭނުމަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރުވުމާއި ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމާއި އެއްވެސް ހައްސިއްޔަތަކުން ކައުންސިލް ތަމްސީލު ކުރުން މި ބޭފުޅުންނަށް މަނާވާނެ ކަމަށް އެލްޖީއޭގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލަރުންގެ ސަސްޕެންޝަނުގެ މުއްދަތުގައި އެލްޖީއޭ އާއި ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ބ.ހިތާދޫ ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނާނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އެވަގުތަކު ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތަކުން ކަމަށް އެލްޖީއޭ އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެލްޖީއޭގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ މި ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ހިތާދޫ ކައުންސިލް ރޫޅާލުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ފެނޭތޭ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމްކޯރޭ ދަ ބަނޑު ދޮންނައޭ ދަ ކަސްބިއަނޭ ދަ އުނގުވިއްކައޭ ދަ ދެބައޮޑުވައޭ ދަ ބޮޑު ކުބުހައޭ ދަ ކާޅު ހެދުންލައޭ ދަ ލާދީނީ ފިކުރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

 2. ޑޭންޖުރެސް

  އަދިވެސް އިތުރު ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރާނަމޭ ދެން ސަސްޕެންޑް ކުރާނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލޭ ތަމެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނި ކޮށް އަންހެނުންގެ ރޫހޭ ކިޔާ ޕްރޮފޭ ފަތުރަައިގެން ނިިކުތުން އެއީ މަމެން ގާތަށް ވަރަށް ނެއްޓި ކަމެކޭ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ދޭ އާރ ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ ދޭ އާރ ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް..

 3. ޖޭމްޖޭމް

  އިތުރު ތިން ކައުންސިލެއްގެ މެމްބަރުންތަކެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފިއޭ އެހެންތޭ. ވަން ޓޫ ތްރީ ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް ތަމެން ބޭނުންތޭ މާލެ އަށް މުޒާހަރާ ކުރަން އަންނަން ނުވަތަ މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނަން ޔޫ ވޮނާ ގެޓް އައުޓް ޖޭމް ޔޫ ވޮނާ ގެޓް އައުޓް ޖޭމް ޔޫ ވޮނާ ގެޓް އައުޓް ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް. ގޯ ވިދް އިޓް ގޯ ވިދް އިޓް ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް. އެއޮތް އަންނަނީ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ކައުންސިލަރޭ މެން ގޮވައިގެން މުޒާހަރާ ކުރަންއޭ ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް ކުދިންނޭ ޗާރޖް ކުރޭ އެމެން ސަސްޕެންޑް އަރުވާލަން ސަސްޕެންޑް އަރުވާލާ ބިންގޯ ބިންގޯ ބިންގޯ ޖިންގޯ ޖިންގޯ ޖިންގޯ ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް ސަސްޕެންޑް ކުރީއޭ ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް..

 4. ޕަޕަޕަޕާޕާޕާ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ރާކަނި މަސްކެވުނުތޭ. ޕަޕަޕަޕާޕާޕާ ޕަޕަޕަޕާޕާޕާ ޕަޕަޕަޕާޕާޕާ ޕަޕަޕަޕާޕާޕާ އެއޮތީ ސަަސްޕެންޑް އަރުވާލާފައި ހެދޭނެ ހަދާނެ ގޮތެއް ވެސް ނޯންނާނެ އެެމްޑީޕީން ދޯ. ޕަޕަޕަޕާޕާޕާ ޕަޕަޕަޕާޕާޕާ ޕަޕަޕަޕާޕާޕާ ދިސް އިޒް ވަޓް ކްރިއޭޓްސް ދި އިލޫޝަން ދޯ.

 5. ޖޭމްޖޭމް

  އެމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން މުޒާހަރާ ކުރަން ގެނައި ހުރިހާ ދަ ބަނޑު އަކިރި ކައުންސިލަރޭ މެން ސައިޒުން ކަނޑާ ތިރި ކުރަނީ އޭ ސަސްޕެންޑް އަރުވަމުން ދޯ. ވަން ޓޫ ތްރީ ޖޭމް ޖޭމް ތަމެން ބޭނުންވަނީ މުޒާހަރާ ކުރަންތޭ މާލޭގައި ކައުންސިލަރޭ މެންނޭ ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް ޔޫ ވޮނާ މުޒާހަރާ ދެން ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް.

 6. ޑާޑާޑާޑާ

  އެމެން ރަންރީނދުލޭ މެންގެ ތެރޭގައި ތިބެފައި މަމެން ޕިންކީން ނާއި ގުޅެން ކަމަށް ބުނެ ށ. މިލަދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް މަމެންނާއި ދެކޮޅަށް ނޫސް ބަޔާން ތައް ނެރުނީ އެއީ އެމެން ހީކުރީތޭ އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޕޮލިހުން އެމެން ފަދަ ލޯލެވެލޭ މެން ބުނާ ގޮތަށް ހަދާނެ ކަމަށްތޭ އެކަން އެހެން ނުވާނެއޭ މަމެން ޖެއްސީ ނެކް ޓު ނެކް ފެބް އެކެއްގައި އުއްތަމައޭ އާއި ލާރޖް ކޮށް ނޭ މަމެން ޖެއްސި ޖެއްސުން ލާރޖް ވުމުން އުއްތަމައޭ މެން ގޮނޑިން އުފުރާލީއޭ. މަމެން ޕިންކީން އަތުން ކްރެޑިޓް ކާލައިގެން މަމެންނަށް ހަރާމްކޯރު ވާ ކައުންސިލަރޭ މެން ދެން ޖެހޭނީ ކައުންސިލަރު ކަމުގެ މަގާމް އުމުރަށް ހަނދާން ނައްތާލަން މަމެން ކައުންސިލްތަކުގެ ގާނޫނު ބަދަލު ކުރާނަމޭ އެއް ފަހަރު ވެސް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިއްޖެ ކައުންސިލަރެއް ނަމަ ދެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް އަދި އުުމުރުގައި ވެސް ކައުންސިލަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެ ކަމަށް. އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓު މީ. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ގަންޖާބޯ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރު އެން ދަ އުނގުވިއްކާ ދަ ލާދީނީ ފިކުރު ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 7. ޭެެދިވެހި ދަރިއެއް

  މަރުހަބާ
  ތިކަން ކުރަންމާލަސްވެއްޖެ

 8. ޕޮފުބާ

  މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލެއް އުވާލަންވީ އެއީ ބޭނުމެއްހިފޭބައެއްނޫން