ދީބާޖާ މައްސަލައިގައި އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިއްޔެ ނެރުނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ބަޔާނެއް ކަމަށާއި އެކަން ތަކުރާރުވާ ނަމަ، ތަސައްވުރަށް ލިބޭ ގެއްލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޅެން ހުރި ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދީފި އެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)