ޖިންނި އުޅޭކަމަށް ބުނެ، ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލްގައި ތަޅު އަޅުވައިފިއެވެ.

ތުޅާދޫ ސްކޫލްގައި ތަޅުއެޅުވީ އެ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިން ނުކުމެއެވެ. ސްކޫލްގައި ތަޅުއަޅުވާފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު 17:30 ހާއިރުއެވެ.

އެރަށުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ، ސްކޫލްގައި ތަޅު އެޅުވީ ރޫހާނީ ކަންތައްތައް ބޮޑުވެ ދަރިވަރުންނަށް ގެއްލުންވަމުންދާތީ ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުން ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވަނީ ސްކޫލްގައި ހުރި ދުވަސްވީ ގަހެއް ކަނޑާލާށެވެ.

އެރަށުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ، ދެން ސްކޫލް ހުޅުވާނީ ގަސް ކަނޑާލުމުން ކަމަށެވެ. އެނގިފައިވާގޮތުން ގަސް ކަނޑާލަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބޭނުން ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ގަހަކަށް ވާތީ އާއި އެގަހަކީ ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ގަހަކަށް ވާތީ އެވެ.

ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން މީގެ ކުރިން ވެސް ސްކޫލްގައި ތިއްބާ އަނބުރައި ގަނެގެން ވެއްޓުމުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައި ވެއެވެ. މިދުވަސްކޮޅު އަނެއްކާ ވެސް ސްކޫލްގައި ތިއްބާ އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓޭ ކުދިންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

މިއަދު ސްކޫލްގައި އޮތް ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ގަސް ކަނޑާލުމަށް ބައެއް ބެލެނިވެރިން ޚިޔާލުފާޅުކޮށް އެކަމަށް ގޮވާލަމުން ދަނިކޮށް ވެސް ދެބެލެނިވެރިޔަކު އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓިފައި ވެއެވެ.

ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ގަސް ކަނޑާލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ސްކޫލްގައި ތަޅު އެޅުވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ނުލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

108 ކޮމެންޓް

 1. ނޫރު

  ގަސްކަޑާނުލާ، އެކި ކުލަ ކުލައިގެ ފުއްޕާ ހަން ގަހުގަ އަޅުވާލާ،

  79
  7
 2. ގެރިމަސް ނުކާ މޯދީ

  އަޖާބެއް... ބަލަ ކޮންކަހަލަ ގަހެއްކަން ނޭގެންޏާ ނޭގޭ ވާހަކަ ހަބަރުލިޔާމީހާ ލިޔާކަށް ނުޖެހޭތަ

  70
  6
 3. މުރާނާ

  ގަހެއް ކަނޑައިގެން ރޫޙާނީ ކަމަކުން ސަލާމަތް ވާނެކަމަށް ޤަބޫލު ކުރުމަކީ ޝައިޠާނީ ކަމެއް

  126
  16
  • ގަމާރު މީހާ

   އެހެންތަ؟ ކަލޭ އުޅޭ ގެ ތަޅާލީމާވެސް ކަލެއަށް ހަމަ އެގޭގައި އުޅެވޭނެތަ؟؟؟؟؟؟؟؟

   32
   63
   • Anonymous

    ގަމާރުމީހާ ތިއޮތީ ބިދުއައަށް ގޮސް ހުސްވެފަ

    82
    2
    • ޟުޖެއިން

     ގަމާރުމީހާގެ ނަމުގައި ކޮމެންޓް ކޮށްފައި މިވަނީ ސިޙުރުވެރި ކައްޒާބެއް ނޫންބާ؟

     30
     3
 4. ރނ އދރ

  ގަހުގަ ތަތްކޮއްފަ އިން ޖިންނި އެއްތަ ގަސް ކެނޑީމަ ދާނީ؟؟

  48
  18
 5. ރައްޔިތުން

  އަންނިބެ އާ ޖާބިރު ތިތަނަށް ފޮނުވަން ފެނޭ..

  86
  9
 6. Anonymous

  ކުދިން ހަނާވިޔަސް ނަމަ ނަމަ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ގަހެއް ކަޑާނުލާތި. ބޯހަލާކު??

  75
  27
  • Anonymous

   ގަސް ކަނޑަން ބުނި މީހަކު އެއޮތީ ބިދުއަ އަށް މަގުފަހި ކޮށްފަ. ހެނދުނާ ހަވީރުގެ ޒިކުރުތައްކިޔާ ބަރާބަރަށް ނަމާދުކުރީމަ ނިމުނީ. ފަންޑިތަހަދާ މީހުން ބުނާއެއްޗެހި ގަބޫލުކުރުމަށްވުރެ މާ ރަނގަޅުވާނެ އަލިފާނަށް ފުންމާލިޔަސް

   130
   7
   • ޒަކީ

    ކަނޑާނެ ކަމެއްނެތް.. އަންދާލާ..

    29
    3
  • ސޭޓު

   ބަލަން ނުތިބެ ގޮސް ގަހުގަ ރޯކޮއްލާ.. އެނިމުނީނުން..

   51
   14
 7. މާމިގިލީ މީހާ

  ބޮޓުންތަކެއް. ހުސް ބޮޓުން ތިބޭނީ ތުޅާދޫގައި. ތިޔޭގެ ދެރަވާނީ އެޑިޔުކޭސަން މިނިސްޓަރަކަށް ނޫން. ކަލޭމެންގެ ދަރިންނައް.

  58
  13
 8. ކޮކީ

  އެސޮރުމެން ވެސް ކިޔަވަން ދަނީ ކަންނޭނގެ

  63
  5
 9. ކޮންމެ މީހަކީ ސަރުކާރެއް

  ކީކޭ ދެން ބުނާނީ! މިކަހަލަ ޖާހިލު ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި ޢަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލަމެވެ. ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވީމަ ގަސް ކަނޑާފަ، އެމީހުން ބޭނުންވީމަ ވަޅު ކޮނެފަ، އެމީހުން ބޭނުންވީމަ ތަޅު އަޅުވާފަ، މީދެން ކޮންފަދަ ކަމެއްހެއްޔެވެ! ތިހެންވިއްޔާ، މިހާރު ބެލެނިވެރިން ތި ދިނީ ޖިންނިތަކަށް ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތެވެ. މިހާރު އެ އެއްޗިހިތަށް ތިބޭނީ މެނޭޖްމަންޓް އެއްކޮށް ބަދަލު ކޮށްލައިގެންނެވެ.

  77
  6
 10. Anonymous

  ގަސް ކަނޑަންވީކީނޫން. ޝަރުއީ ރުގުޔާ ވޯކްޝޮޕް ބާއްވާފަ ސަލަފް ޖަމިއްޔާއިންވެސް ހުރިހާ އެޕިސޯޑެއް ނެތް ޔޫޓިއުބަށް ލާފައެއް. އެ ސުކޫލުކުދީންނާ ރާއްޖޭ އެންމެންނަށް ކިޔަވާދޭންވީ. ސުކޫލުތަކުގަ އެ ކިޔެވުން މަޖުބޫރުކޮށްބަލަ ދަރީން ސަލާމަތްކުރަންޏާ

  78
  8
  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   އަނެއްކާ އަނެއް ގަޅި ވާހކަ

   13
   37
   • ނަޒީހު

    ކަލޭ ރުގްޔާދެކެ ހާދަބިރެއް ތިގަންނަނީ..

    18
    1
  • އަރުސީން

   ވޯކުސަޕު ބޭއްވުނީމަ ނިމުނީދޯ.. އެހެޔޮ ވޯކުސަޕު ބާއްވާފަ ރުގިޔާ ނުކުރިޔަސް.. ނޫނީ ކުރެވުނާ ނުދިނަސް.. މިތާ މިއޮތް ސަރުކާރަކީ ރުގިޔާ ކިޔާއެއްޗެއް ދަންނަ ބަޔެއްކަމުގައި ދެކެނީތަ..؟

   27
   2
   • ޙަސަން

    ޢެހެން ވުމަކީ ވެސް އެކަސީ ގެން ވަާނެ ކަމެން ކަލޭމެން ދުނިޔޭގެ މަޖަލުގަ ގެއްލިފަ ތިއްބަސް އިންސަާނުންނަށް ނުފެންނަ މަހްލޫގުން އުޅެޭކަން ގަބޫލް ކުރުމަކީ ވެސް ދީނުގަ އޮންނަ ކަމެކޭ ދަރިންނޭ ވިސްނާބަލަ .

 11. ލާމޭ

  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ވޯޓުހޯދުމަށް އެމްޑީޕީން ހެދި ސިޙުރުތަކުގެ އަސަރުތައް ތިޔަ ފެންނަނީ!

  86
  23
  • އޭނާރކީ

   ކޮސްކަމާއޭ!! ސަރުކާރަށް މަތި ކުރޭ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް. މިރަށުގައި ޖިންނި އުޅެނީކި ނޫން.ތިޔައީ ޔާގުންޑާގެ ސަޕޯޓަރުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަދަންވެގެން ދައްކާ ބަހަނާ.އެހެންޏާ ތި ނުކުށް ހުރިހާ ބެލެނިވެރިންނަކީ ޔާގުންޑާއަށް މަރުދޭމީހުން.

   9
   19
   • ާފަދަބޮ

    ޅޮލ

 12. Anonymous

  ޝަރުއީ ރުގުޔާ + ފަސްޓްއެއިޑް ވަކި މާއްދާއެއް ގޮތުގަ ކިޔަވަދޭންވީނު ސުކޫލުތަކުގަ. ކުދިންނަށް އަމިއްލަ ސަލާމަތް ހޯދަން ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ މުޖުތަމައަށް ނެރުމުގެ ކުރިން

  94
  7
  • .....

   ފުރިހަމަ އިސްލާމް ދީން ކިޔަވާ ދޭނަމަ ތިހުރިހާ ބާބެއް އެނގި ދަސްވީސް...

   17
   • ޔާޤޫތު

    ތިކަމާ އެއްބަސް. ރާއްޖޭގަ އިސްލާމްދީން ކިޔަވާދެނީ ނަމަކަށް. ހަރާން ކަށަވަރު އޭގެން ދަސްވާއެއްޗެއް. ދިން އުނގެނުމަށް އުމުރު ހޭދަކުރިއަސް ވަގުތު އޮންނާނީ މަދުވެފަ. އެހާވެސް ފުޅާ ދީނެއް، އިލްމެއް މި ދީނަކީ.

    14
 13. ތުޅާދޫ މީހާ

  މޑޕ ވެރިކަމަށް ފެންނަން ހެދި ސިހުރު ތައްކުށެއް ކުދިން ތަކަކަށް.

  59
  14
 14. ޏަސްރު

  ތީ ހާދަ ދެރަކަމެކޭ. މި ސަރުކާރުގަ ތުޅާދޫ ސްކޫލް ގަަ ޖިންނި އުޅެގެންނުވާނު.

  56
  5
 15. ކޮޓަރި ކުޑޭ

  ޖިންނި އުޅެނީކީނޫން. ބޭނުމަކީ ތިޔަ ގަސް ކަޑާލުން...މީ ތުޅާދޫ މީހުންގެ ސަރުކާރެއް.. ސުކޫލްގަ ތަޅުއެޅުމަކީ ސަރުކާރައް ކުރި މަލާމާތެއް...މިކަމުގަ އަޑީގަ ހިސާނު ހުރުމަކީ ވަރައް ގާތްކަމެއް..

  56
  6
 16. ދަތްދޫނި

  ތިކަމުން ދޭހަވަނީ ރައްޔިތުންގެ އީމާން ތެރިކަން ކުޑަކަން. ކޮން ގަހެއް ކަނޑާކަށް. ދީނީ ކަންކަމާއި ތި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ދުރުކަން ތިޔަކަމުންވެސް އެނގެނީ. ރަށުގެ ހުރިހާ ގެތަކުގަވެސް 24 ގަޑިއިރު ޤުރުއާން ޖަހާފަ ބަހައްޓަބަލަ. ކަސައުޓީ އެއް ނޫން ބަލަންވީ.

  80
  3
 17. Anonymous

  ދިވެހީން އެމީހުންގެ މޮޔަކަންމަތީ އަބަދަށް. ގަސް ކަނޑަން އެބުނީ ބިދުއަ އަށް މަގުފަހިކުރަން. ދެއަތް އުފުލާ ދުއާއެއް ކޮށްލިޔަސް ތިކަމުން ސަލާމަތް ވާނެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ތިބެބަލަ ހެނދުނާ ހަވީރުގެ ޒިކުރުތައްކިޔާ އެކަމަށް ހޭނިބަލަ. ފުރަތަމަ ދީނީގިތުން އުނގެނިބަލަ! އޭނަ ބުންޏޭ މީނަ ބުންޏޭ ކާފަ ބުންޏޭ އެއްނޫން ރަސޫލާ އަމަލުކުރެއްވިގޮތް ބަލާ އެގޮތައް އަމަލުކުރީމަ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް.

  65
  2
  • ތެދުމަބުނާނީ

   މަގޭ ގޭގެ ކުރިމަތީ ހުރި ގަހެއްގަ މީހަކު ކާއްޓެއް އެލުވި އަހަރެން އެހިން އޭނަ ކާރީ ތީކޮންކަމެއހޭ އޭނަބުނީ މީނަދުރެއް ބުނެގެން ކުރިކަނެކޭ މިއާ ނުކުޅެއްޗޭ އެދުވަހުގެ ރޭ އޭނަ ހުރިގޭގެ މީހަކު މަރުވި އަނެއްދުވަހު އަނެކަކު މަރުވި މިގޮތައް 5 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެގޭ މީހުން މަރަން ހެދި ސިހުރަކަށްވީ ގަހުގަ އެލުވި ކާށި އެނެގިފަހުން އެގޭ މީހުނނަށް އެވާގޮތައް ނުވެ

   28
   1
 18. ހުސޭނުބޭ

  ޖިންނި ސައިޠާނުންގެ އުނދަގޫ ޖެހިފައި ތިބި ބަޔަކަށް އިޙްސާސްކުރެވޭނީ އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަންވެސް!

  78
  3
  • ކިޔާ

   އަސްލުވެސް...އަހަރެން ދުށިން އެފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވި ދެއަންހެންކުއްޖަކު އުޅުނު ނިކަމެތިހާލު..

   29
 19. ރާގީ

  އެގަސް ގަހުގެ މޫތަކާއި އެކުނާގާފަ އަންދާލަން ޖެހޭ.. އެޔައްފަހު އެގަސް ހުރި ސަރަހައްދު ވަށައިގެން ކޮނެ ގަހުގެ އަޑީގައި ހުރި ވެލިތަކާއި އެކު ނަގާފަ އެ ވެއްޔައް ރުގްޔާ ފެން އަޅާފަ އެވެލިތައް ކަނޑައް އުކާލަންޖެހޭނެ. އެއައްފަހު އެގަސް ހުރި ވަޅުގަނޑައް ރުގްޔާފެން އަޅާފަ އެތަނައް އައުވެލި އަޅާލަންޖެހޭނެ. ދެން 4 މަސް ވަންދެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ބަގަރާ ސޫރަތާއި ޔާސީންސޫރަތް ހެނދުނާއި ހަވީރު ސުކޫލް ގޯތުތެރޭގައި ބާރައްޖަހަންވާނެ. އަދި ސުކޫލް ގޯތިތެރެއައް މަދުވެގެން 4 މަސް ވަންދެން ރުގްޔާފެން ކޮންމެދުވަހަކު ފަތުރަންވާނެ. އަދި ކުލާސްތަކުގެ އެތެރެއައް ސުޕުރޭކުރަންވާނެއެވެ.

  38
  6
  • ރާޤީ

   Sharuee ruguyaaga thikahala bidhuaveri kankan kurumeh nuvey. Thiee fandithavereenge falsafaa. Hadheesthakaa ehchehi kiyaa rangalhah ungeney.

   16
   2
  • ނަސީމް

   ސިހުރު ހަދާފައިވާ އެއްޗެއްވާނަމަ.. މިސާލަކައް ސިހުރު ލިޔެފައި ނުވަތަ ވަޅުލާފައި ނުވަތަ މޮހޮރެއްކަހަލަ އެއްޗެއް ޖަހާފައި ވާނަމަ އެއެއްޗެއް ވަކި ގޮތަކައް ނައްތާލަން ޖެހޭ.

   19
   • Anonymous

    ގަހުގެ މޫތަކާ ވެލިތައްނަގާ އާވެލިއެޅުމާ ކްލާސްރޫމްތެރަށް ސުޕުރޭކުރުމާ މީ ގަބޫލުކުރެވޭކަނެއްނޫން. މީހުންގެ ވަގުތު ބޭކާރު ކުރަންވެގެން އުޅޭއެއްޗެއް ށައިތާނާއަކީ. ސިހުރު ހުރިތަނެއް 100% ޔަގީންވަންޏާ ދޯ އެތަނަކަށް ރުގުޔާފެން އަޅަން ޖެހޭނީ.

    5
    2
    • ރާގީ

     ސިހުރުވެރިޔާ ސިހުރު ކިޔަވާފަ އަޅާފެނާއި.. އަދި ގަސްގަހަށާއި ތަކެއްޗައް ހަދާފަ ހުންނަ ހުރިހާ ސިހުރަކީ ފެންނަން ހުންނައެއްޗަކައ ނުވާއިރު..ސިހުރުގެ އަލާމާތް ފެންނަ ސަރަހައްދުތަކައް ރުގްޔާފެން އަޅައި އެލަމާތްތައް ފިލުވުމައް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ.

 20. ވިސްނުންކޮށި މީހާ

  ތަޅު އެޅުވީމަ ދެން ޖިންނި އަކަށް ނުވަދެވޭނެ ބާ؟

  32
  6
  • Anonymous

   ??

   16
   2
 21. ނަމަ

  ގަހެއްނޫނެންނު ކަޑަންވީކީ ސިހުރު ހަދާމީހަކު ހޯދާފަ އެމީހަކުނު ހައްޔަރު ކުރަންވީ

  48
  2
  • ޝަމާއިލް

   ސިހުރު ހަދާ ގޮލާ މިތާގަ ކޮމެންޓު ކުރަންވެސް ހުރެދާނެ..

   19
   • ނަމަ

    އެހެން އެހެން ކޮމެންޓު ކުރީމަ ރިޕްލައި ކުރުމުގަ އަވަދިނެތިވެސް އެކަލޭގެ އުޅެފާނެ ކަން ނޭގެދޯ

 22. ކާކު

  ހެދުނު ކުދިން ސްކޫލަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ހެދުނާ ހަވީރުގެ ދުޢާތައް ޖަހާބަލަ ސްކޫލްގައި. އަދި ސްކޫލްއަށް ފަތިސް ނަމާދުކޮއްގެން ފޮނުވާ

  49
  • އަހޫ

   ދެން އިރުކޮޅަކުން މިއުޒިކްޖަހާ ނަށުވާފަ ފާޑުފާޑުގެ ސެލެބްރޭޝަން ހެދީމަ ހުންނާނީވެފަ.

   11
   3
 23. Anonymous

  ޖިންނި ތަ ނޫނީ އަންނިތަ

  36
  8
 24. މުރޭ

  މާކުރަތު ސްކޫލުގަ ހުންނަ 2ނިކަ ގަހަކީ މާކުރަތުގަ ސިހުރު ހަދާ ގިނަމީހުންގެ އައްޑާ. ސިހުރުވެރިން ކޮންޓްރޯލް ހަދާފަ އާންމުކޮށް ހުންނަނީ މިކަހަލަ ތަންތަނުގައި ހުންނަ ނުކަޑާނެހެން ހުންނަ ރުއްގަހަށް

  42
  4
  • ރަޒީނާ

   . އެގަސް އަންދާލަބަލަ..

   11
 25. ާއަލީ ހަސަން

  މުޅި ރާއްޖޭގެ އެތަންމިތަނުގަ ކެނެރީގޭކަލޯވަނީސިހުރު ހާހަރުތައްހަދާ މީހުނާތަންތަން ހަލާކުކޮއްފަ

  30
  7
  • ކެނެރީ

   އަންނި އުފަންވުމުގެ ކުރިންވެސް ތިޔާ ރަށަކީ ސިހުރު ހާއްޔެއް.

   13
   5
   • ޒަންދޫ

    އާނ..ރާއްޖޭގެ ވަރައް ގިނަރަށްތަކުގައި މި ސިހުރު އޮންނަނީ އާންމުވެގަ.. ދެން އެކަކުވެސް އިނގޭކަމަކައް ނަހަދާނެ.. އަދި ރުގިޔާއަކީ ކޯޗެއްތޯ ވެސް ނުހޯދާނެ.. ދެން އެންމެން ތިބެގެން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކައް ސިހުރުހަދަމުން ހަދަމުންގޮސް ރަށުގަނޫޅެވޭވަރުވެގެން ރަށުން މީހުން އެހެން ތަންތަނައް ބަދަލުވެ ރަށް އެންމެފަހުން ފަޅުވަނީ ނޫނީ މީސްކޮޅު އިންތިހާއައް މަދުވެގެން ދެއެވެ. ހެއްވާ ކަމަކީ މިހުރިހާކަމެއް ވެނިމޭއިރުވެސް ސަރުކާރަކައް މިކަންކަމާއި ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޭޅޭ.. އެންމެނ ތިބެނީ ނޭނގޭކަމައް ހެދިގެން.. ދެން ތިބި ޖާހިލުންތައް ދީނާ ދުރުވި ދުރުވިހެން ސިހުރަކީ އޮންނައެއްޗެއްކަންވެސް އަދި ޖިންނީންނަކީ ތިބޭ އެއްޗެއްކަމެއްވެސް ގަބޫލެއްނުކުރޭ.. އެއީ އެކަމާއި ގުޅޭ ގުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ދެއްކީމަވެސް ވާވަރެވެ.

 26. އައިޝްވާރިޔާ

  މިމީހުން މިޖޯކުޖަހަނީ އިންޑިޔާމީހުންނަށް މިމީހުންގެ ގަޅިކަން ވަކިކުޑަތަ؟

  31
  4
  • ދިވެއްސެއް

   އައިޝްވާރިޔާ ހާދަފަރިތައޭ ދިވެހި ބަހުން ކޮމެންޓުކުރަން...ކޮންއިރަކު ދިވެހިބަސް ދަސްކުރީ؟؟

   20
   • ަަަ

    ???

    11
  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   ހަމަ ތެދެއް ތި ބުނީ

   9
   1
  • ހުސްނީ

   ޝަރުއީ ހިނުމުގެ ޝަރުތުތައް ނޭނގޭބަޔަކައް ރުގްޔާއާއި ޣައިބައް އީމާންވުމަކީ ކޮބާކަން ނޭނގޭނެ.. ޝައިތާނާ އަކީ ޖިންނިއެއްކަމާއި އަދި އޭނާއަކީ ހުންނައެއްޗެއްކަންވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ.. އެފަދަމީހުންނަކީ ނަޢާމް ސޫފިތަކެއްކަހަލަ ބަޔެއް.

   16
   2
   • ....

    ޝައިތާނާއަކީ ޖިންނިއެއްނޫން....ނުބައި ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަސްވާދޭ ނަމަ އެވާނީ ޝައިތާނަކަށް...
    ޝައިތާނުން ތިބޭ ޖިންނީންގެ ތެރޭވެސް އިންސީންގެ ތެރޭވެސް....
    ޝައްކުވާ ނަމަ އައްނާސި ސޫރަތް ބަލާލުން އެދެން...

 27. ހަންބެ

  މީ ހިންދޫންތަ؟ ހިންދީ ޑްރާމާ މާބޮޑަށް ބެލޭތީ ވާގޮތް ތީ...ގަސް ކެނޑިއަސް ނުކެނޑިއަސް ވާނީ ހަމައެއްކަމެއް. ގަހުންތަ ކަންކަންވަނީ. ފަސްވަގުތު ނަމާދުކޮއްލާ ޒިކުރުކޮއްލާ ހަދާލަބަލަ ނިކަން. އީމާން ތެރިކަން ތަންކޮޅެއްބަލިކަށިވެފަ ތިއޮތީ..

  11
  4
  • ޒަރޫރާ

   އާނ..ރާއްޖޭގެ ވަރައް ގިނަރަށްތަކުގައި މި ސިހުރު އޮންނަނީ އާންމުވެގަ.. ދެން އެކަކުވެސް އިނގޭކަމަކައް ނަހަދާނެ.. އަދި ރުގިޔާއަކީ ކޯޗެއްތޯ ވެސް ނުހޯދާނެ.. ދެން އެންމެން ތިބެގެން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކައް ސިހުރުހަދަމުން ހަދަމުންގޮސް ރަށުގަނޫޅެވޭވަރުވެގެން ރަށުން މީހުން އެހެން ތަންތަނައް ބަދަލުވެ ރަށް އެންމެފަހުން ފަޅުވަނީ ނޫނީ މީސްކޮޅު އިންތިހާއައް މަދުވެގެން ދެއެވެ. ހެއްވާ ކަމަކީ މިހުރިހާކަމެއް ވެނިމޭއިރުވެސް ސަރުކާރަކައް މިކަންކަމާއި ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޭޅޭ.. އެންމެނ ތިބެނީ ނޭނގޭކަމައް ހެދިގެން.. ދެން ތިބި ޖާހިލުންތައް ދީނާ ދުރުވި ދުރުވިހެން ސިހުރަކީ އޮންނައެއްޗެއްކަންވެސް އަދި ޖިންނީންނަކީ ތިބޭ އެއްޗެއްކަމެއްވެސް ގަބޫލެއްނުކުރޭ.. އެއީ އެކަމާއި ގުޅޭ ގުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ދެއްކީމަވެސް ވާވަރެވެ

 28. ޖިންނި

  ތިގަހަކާ ދިމާވެގެން ތިއުޅޭ "މާސް ހިސްޓީރިއާ" އާއި ހުރީ ކޮންގުޅުމެއް! ޕިސް ޕިސް! ބަޔަކު ފަހެ އަންތަރީސްނުވާނެތަ؟ ދެންވެސް އަވަހަށް ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރެއް ތިރަށަށް ގެންގޮސް ތިކުދިންނަށް ފަރުވާކޮށްބަލަ!

  9
  10
 29. ބަނީ

  ގިނަ ދިވެހިން އަދިވެސް ހާދަ ސޭކޭ! ހީހީ ހަލާކު.

  9
  9
  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   21 ވަނަ ގަރުނުގަ ތުޅާދޫ މީހުންގެ ހާލު

   8
   6
   • ޒަރީރު

    ޝަރުއީ ހިނުމުގެ ޝަރުތުތައް ނޭނގޭބަޔަކައް ރުގްޔާއާއި ޣައިބައް އީމާންވުމަކީ ކޮބާކަން ނޭނގޭނެ.. ޝައިތާނާ އަކީ ޖިންނިއެއްކަމާއި އަދި އޭނާއަކީ ހުންނައެއްޗެއްކަންވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ.. އެފަދަމީހުންނަކީ ނަޢާމް ސޫފިތަކެއްކަހަލަ ބަޔެއް.

    3
    2
   • ވާހަކަ

    ތެދު ވާހަކައެއް ??

    1
    1
 30. ޖޭމްސް

  ތީވަރައް ދެރަކަމެއް އެއްބަޔަކު ހިމާޔައް ކޮއްފަހުންނަ ގަސްކަޑަންޏާމު އަނެއްބަޔަކު ހިމާޔައް ކޮއްފަހުރި ދޫނި ވެލާ މިޔަރުވެސް ނަގާނެ ދޯ.

  10
  4
 31. ޝަފާޒިލް

  މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނައް ބުނެލަންއޮތީ މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތިޔަކަމައް ހައްލެއް ހޯދައިދެވިދާނެކަމުގެ އުންމީދެއްނެތޭ.. އެހެނީ މިސަރުކާރުގެ މަތީފަޑީގައި ތިބޭ ބަޔެއް ވެރީންނަކީ ޝަރުއީ ހިނުމުގެ ޝަރުތުތައްވެސް ދަންނަބަޔެއް ނޫނޭ.. އަދި ކިއެއްތަ ރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހައް ޖުނުބުވެރިކަންމަތީތިބެ ނުދާނެޔޭވެސް ބުނާކައް ނުކެރޭނެއެވެ. ވީމާ މި ރަށުގެ އަންހެން ކުދީންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތަކީ މިރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައިވެފައިވީއިރު އެގަސް ނައްތާލުމަކީ އަދި ސުކޫލައް ޝަރުއީ ރުގްޔާކުރުމަކީ އެކުދީންގެ ހައްގުގައި މިއަދު ރަށުއެންމެންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

  11
  1
 32. ކޮރަލް

  މެމްބަރު ފިލައެވެ. އެމްޑީޕީ ރަށެކެވެ. އެމްޑީޕީން ބަހެއް ނުބުނެއެވެ.

  11
  3
 33. ސުލައިމާން

  ކޮބާ ސޭޚް އިމްރާނު.. މިތަނައް ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން ރުގިޔާކޮއްބަލަ.. މިއީ އަހަރެމެންގެ ރަށޭ..

  15
 34. އަބްދުއްލާ

  ޖިންނި އުޅޭކަމަށް ބުނެ ތުޅާދޫ ސްކޫލްގައި ތަޅު އަޅުވައިފި

  ޖިންނިއަށްރައްދޫކޮއްފައި އެހެންރަށްކައް މީހުން ބަދަލްވާން ފެންނަނީ.

  ދެން އެރަށަށް ކިޔާނީ ޖިންނި ތުޅާދޫ .

  8
  3
  • ހަސީންދާ

   ތިޔާގޮތައް ރާއްޖޭގައި ފަޅުވެފައި ތިބި އެތައް ރަށެއް އެބަތިބި.. ތާރީޚުގަ އަތް ފުނާ އަޅާލާ.. މި ރާއްޖެއަކީ ޝައިތާނީ ކުޅިވަރުގެ ވަަރައްބޮޑު މަންޒިލެއް.. އަމީންދީދީ އަވަހާރަކޮއްލަން ކުރި މަސައްކަތުގެވާހަކަ އެއީ އޭގެ ހަމަ އެންމެ ވާހަކައެއް..

 35. ޖިންނި

  ގަސް ކަނޑާލިޔަސް މަށަށް ކޮން ކަމެއްތޯއެވެ

 36. Anonymous

  ދެން ގަސަ ކެނޑީމަ ގަހުގަ އުޅޭ ޖިންނިތައް ނިދަން އަރާނީ ކޮންތާކަށް؟ އޭރުން އެ އެއްޗެހިތައް ކިލާސް ރޫމް ތަކަކަށްނު ވަންނާނީ. ގަޅި މީހުން .. ލޮލް

  9
  1
 37. ބަހީރާ

  މެދު ރާއްޖެތެރޭ ރަށެއްގަވެސް ސުކޫލްއަކައް
  މި ކަމެއް އެބަ ވޭ! ސުކޫލަށް ދާއިރަށް މިކަމެއް ގެ ކަންކަން ކުދިންނަށް އެބަވޭ!
  ސުކޫލް ތަކުގަ ވޯޓު ލުން ހުއްޓާލާ!
  ސުކޫލް އަށް ކިޔަވަން ނުދެވޭ އެތަނަށް ދާއިރަށް ކުދިން ނޭވާ ނުލާ ތެޅި ފޮޅ!.

  17
  1
 38. ވެދާނެ

  ގަސް ކަނދާލީމަ ތިކަމުން ސަލާމައް ވާނެކަން ތިހާ ޔަގީންވަނީ ކިހިނެއްބާ، ދެން ތިޖިންނި ތައް ވަންނާނީ އެކި ގެތަކައް ދެން މުޅިރައް ތިރި އަރުވާލަންތަ ޖެހޭނީ، ބޯހަލާކު

  9
  1
 39. އއ

  ބާތުޑޭ ފާހަގަކުރަނިކޮށް ގްރޭޑް 3 ގެ ދަރިވަރަކަށް ޖިންނި އަވަލައިގެން މަރުގެ އިންޒާރުދޭކަމަށް ދ.ކުޑަހުވަދޫއިން ޙަބަރުލިބެއެވެ.

  10
 40. މިޒީ

  ނަސީބެއްނު ސްކޫލް ތަޅާލާށޭ ނުކިޔާކަން....

  10
  1
 41. މަލަކުރި

  ޖިންނި ޝައިޠާނުން ގެ އުދަނގުލެއް އަދި އިންސާނުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތި ވި ކަމަށްވެސް އަދި ގުދުރަތީ ކަމަކަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމެއް ވަނީ ސަބަބަކާ އެކު.

  3
  1
 42. މަލަކުރި

  އެތަނުގައި ހުރީ ނިކަގަހެއް ގަސް ކަނޑާނެ ކަމެއް ނެތް. ތިޔައީ ރަނގަޅުކޮށް ލެވޭނެ ކަމެއް

 43. މަލަކުރި

  އެއްކަމަށް މީހުންގެ އަމަލުތައް އިސްލާހުކޮށްލާ އޭގެ ފަހުން ދުއާ ކުރުމާއި ރުގްޔާ ކުރޭ. ރުގްޔާ ކުރުމުގައި ތަކުލީފެއް ނެތެވެ.

 44. ޟޮޔަ

  ގަސް ކަނޑާނުލާ ސުކޫލު ކަނޑާލަން ފެނޭ

  2
  3
 45. އަހަންމާބެ

  ތީ ސައިކޯލޮޖިކަލް ކަމެއް..

  1
  2
 46. މާލެ ބޮނޑު ހަނޑި

  ޢެއީ އަހަރުމެނެއް ނޫން.

 47. ގުލް...

  ގަސް ކަނައިގެންރަނގަޅު ނުވިއްޔާ ޖެހޭނީ މުޅި ސްކޫލް އަންދާލަން...މުޅިސްކޫލް އަންދާލައިގެން ނުވިއްޔާ ދެންޖެހޭނީ މުޅި ތުޅަަދޫ އަންދާލަން...މޮޔަތަކާ ތީކޮންމެފަހަރަކު ސުކޫލް ތަކުގަ ވޯޓް ލާއިރު ވަކި ކެނޑިޑޭޑަކު ހޮވަން ހަދާހާސިހުރުތަކުގެ ނުހުރުއްޕާން ތިޖެހެނީ ދަރިވަރުންނަށް...ބައެއް އެހެން ރަށްރަށު ސުކޫލް ތަކުގަވެސް ތިކަން ދިމާވަނީ އެހެންވެ..ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މަޖުލިސް ގޮނޑިއަށް ވެސް ބުރުގާނާޅާ އަންހެން ޖިންނި އެއް މިފަހުން ހޮވިއިރުވެސް ވަރަށް ކަންތަށް ހިންގި ކަމަށްވޭ ސްކޫލް ތެރަށް އެމަންޖެ ހޮވަން...

  2
  3
 48. ޖިންނި

  ގަހުން ބޭރުކުރާ އޮކްސިޖަންގެ ސަބަބުން ތިޔަ ކަހަލަ ކަަންތައްވުން ގާތް.. އެހެންވީމާ ގަސް ކަނޑާ ނުލައި، ގަހުގެ ބައެއް އޮފިތައް ކަނޑާ. ތިޔަކަން ރަނގަޅު ވެދާނެ.

  • އަޒްފާ

   ޝަރުއީ ހިނުމުގެ ޝަރުތުތައް ނޭނގޭބަޔަކައް ރުގްޔާއާއި ޣައިބައް އީމާންވުމަކީ ކޮބާކަން ނޭނގޭނެ.. ޝައިތާނާ އަކީ ޖިންނިއެއްކަމާއި އަދި އޭނާއަކީ ހުންނައެއްޗެއްކަންވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ.. އެފަދަމީހުންނަކީ ނަޢާމް ސޫފިތަކެއްކަހަލަ ބަޔެއް.

   1
   4
   • Anonymous

    ޝައިތާނާ އަކީ ހަމައެކަނި ޖިންނިއެއްނޫން...އިންސާނުންނާ ޖިންނީންގެ ތެރޭންވެސް ޝައިތާނުންވޭ. ދަލީލް..."މިނަލް ޖިންނަތި ވަންނާސި"

 49. ހަޒްނާނީ

  އެގަސް އެހާ ސުޕެޝަލްއެއނޫނެވެ.. އެގަސް އަނދާލާފަ ރުގްޔާކޮއްފަ އެތާގަ އެހެން ގަހެއް ޖަހާލެވިދާނެއެވެ. ތަރައްގީގެ މަޝްރޫތަކަށާއި އެކިއެކި އިންސާނީ ބޭނުންތަކައް މިހާރުވެސް ގަސް ކަނޑާއުޅެއެވެ. ގަހަކީ އެތާއަކުންވެސަ ހެއްދިދާނެ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ކުދީންނައް ލިބިގެންދާނެ ގެއްލުން ފޫނުބެއްދޭނެއެވެ. ތައުލީމީ ހަޔާތައް ބިޑުއަސަރެއް ކުރާނެއެވެ. ވީމާ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް އެ ގަހައްވުރެ މުހިންނީ ކުދީންނެވެ އަދި ޝަރުއީ ރުގްޔާއަކީ ގެއްލުމެއް އެކުލެވޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. މިރަށުގައި ހިނގަމުން މިދާ ކަންކަމުގައި ސިހުރުގެ އަލާމާތްތައް ވަރައް ސާފުކޮއް އެބަހުއްޓެވެ.

  3
  1
 50. ސައްޔާޚު

  ސިހުރު ފެންފޯއްރުއްތަކުގެ ވާހަކަތައްމަތީން އަދި އަހަރެމެން ހަނދާނެއް ނުނެތޭ..

  4
  1
 51. މޫނިމާ

  އަސްލު ހަމަ ހަޤީގަތެއް ! ތުޅާދޫ އަކީ މީހުން ދިރިއުޅެން އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަމުދާ ރަށެއްނޫން ! ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ހާއްޔެއް ! މީހުން ދިރިއުޅުނަ ނުދިނުމުގެ މަރުކަޒެއް !

  4
  2
 52. ޭުޮމޮޔަ ގޮލާ

  ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންއާ ބެލެނިވެރިން ގިނަގިނައިން ފެން ބޯށެވެ.

 53. އައިން

  ތީ މުޅިން ފޭކު. ތިކަން ޔޤީންވާނެ ގޮތަކީ 7 ދުވަސްވަންދެން ނުހުއްޓާ ބަޤަރާ ސޫރަތް މަޑުމަޑުން ސޮކޫލް ތެރޭގަ ޖަހާފަ ބަހައްޓާ . އެ މުއްދަތުގަ ކުއްޖަކު ވެއްޓިއްޖެއްޔާ އޭގެ މާނަޔަކީ ނުކިޔަވަން ވެގެން މައިންބަފައިންނަށް އޮޅުވާލަން ކުސިން ޖައްސާ ގޭމެއް. މީ ޙަޤީޤަތް.

  3
  1
 54. އައިން

  ހެޔޮނުވާނެ ރައްޔިތުންނޭ. ގޮތްގޮތްވާ ކަމަށް ބުނަނީ މުޅިންވެސް ފުރާވަރުގެއަންހެން ކުދިން. މީހުންނާ ރަްްޓެހިވެގެން އުޅޭ އަންހެން ކުދިން. ކިޔަވަން ސަމާލުކަން ނުދެވި ވަގުތުބޭކާރުކުރާ ކުދިން. މިކަހަލަ މަކަރުވެރި ދަލުގަ މައިންބަފައިން ޖެހި މުޅިރަށް ބަދުނާމުވެ ރަށުގެ އަގު ވެއްޓިއްޖެ. ތަޅުއެޅުވި މީހަކު ފުރަތަމަ ވެސް ޕޮލިހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަންވީ. އެއީ ޓެރަރިޒަމުގެ ޢަމަލެއް. މީ ޙަޤީޤަތް.

  5
  1
 55. ފަތަފޮޅި

  ގަސް ކަނޑާލުމުން ޖިންނިތައް ދާނެބާ! ދެން ސެކިއުރިޓީ ރޫމަށް ވަދެފިނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް! ރޫމް ތަޅާލަންވީ! އެވެރިން އުޅޭހެން ހީވާ ހުރިހާ ތަނެއް ނައްތާލަންވެއްޖެނަމަ ތުޅާދޫން މީހުންވެސް ބާލަންވީ! ބޮޑަށް ހީވަނީ ލިޔެލާޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަސްކުރުމަށް އެވެރިން ބޭނުންވަނީހެން.

 56. ފަހުދާ

  ތިކަމުން ސަލާމަށް ވުމަށް ރުގުޔާ ކުރަން ވީޔެށް ނުން...ގަސް ކެޑީމަ ތިކަމެއް ނުނިމޭނެ! ޖިއްނި އުލޭނެ އެކަމަށް ރުގުޔާ ކުރަން ޖެހޭނީ!

 57. ޖިންނި

  ތިޔަސްކޫލުގެ ތިޔަ މައްސަލައަށް ހައްލު ލިބެން އޮތީ ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްގެން.
  1. ނިމާލަށް ޕްރިންސިޕަލްކަން ދިނުން
  2. ސޮންޖަށާ ހިންޏަށް ޑީޕީ ކަން ދިނުން
  3. ޔޫ ފަރުހާނަށާ މުރުތަޟާއަށް އެލްޓީ ކަން ދިނުން
  4. އިސްރާރަށް ސަރުދާެރުކަންދީ މުޅި ސްކޫލް އިސްރާރުފެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގުން. ހުރިހާކަމެއްގެ ހައްލު

  • ހައިރާން

   މަށަށް ހީވަނީ ތީ ރީތި ގަހެއްހެން.. އެއީ ނާމާން އެއްޗެކޭ މީހުން ކިޔާ.. ދެން ސިހުރު ހަދާފަ ވެސް ހުރެދާނެ ދޯ.. ކޮމެންޓް ކުރާ ކުދިންވެސް ހުރިހާ ކަމަކަށް ޖޯކު ނުޖަހަބަލަ..

 58. ޒުންބާ

  ނިކަން ގަސްކަނޑާބަލަ. ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ޖިންނިއެއްނޫން ނައީމު އަރާނީ ތިތަނަށް. ދެން 1 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ތިޔަ ސްކޫލްއާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ޖުރިމަނާކުރާނެ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ގަސް ކެނޑީމަ.

 59. އިހުސާނާ

  ތި ވާނީ ކޮންމެވެސް ޓޮކްސިކް ގޭހެއް އެއްޗެއް ކޮންމެވެސްތަނަކުން ޖައްވު ތެރެއަށް ދަނި ކަމަށް! ހަމަ ވެދާނެ ތި ގަހުން ކަމަށްވެސް އިނގޭ! އެކަމު ހަމަ ރޫހާނީ އެއްޗެހިވެސް ހަމަ އުޅެ އިނގޭ!

 60. ޢަކޫ

  ޙެޒަރޑަސް މެޓީރިއަލް، ނުވަތަ އޯޑަރލެސް ގޭސް ޓެސްޓް ހަދަން ފެނޭ

 61. އަހާށޭ ބުނާބަސް

  ބެލެނިވެރިންގެ އެންމެން(ގިނަބަޔަކު) ނުކުމެ ގަސްކަނޑާލަން ބޭނުންވަންޏާ ދެން އެކަން ހިފެހެއްޓޭނެ އެހެންބަޔަކު ނުތިބޭނެ، އެންމެންވެގެން ކަނޑާލީމަ އެނިމުނީ!
  ދަރިވަރުން ހެނދުނާ ހަވީރުގެ ޒިކުރުތައް ކިޔުއްވަން އާދަކުރުވަންވީ! ނަމާދުދުތައް ބަރާބަރަށް އަދާކުރުވަންވީ! ގަހެއް ކެނޑުމަކީ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެކަމެއްނޫން! ރައްކާތެރިކަން ދެއްވާ ފަރާތަކި ހަމައެކަނި ﷲ!

 62. ރަޝީދު

  އެއިކީ ގަހުގެ މައްސަލައެއްވެސް ނޫން އަދި ރޫހާނީ ކަމެއްވެސް ނޫން އެ ކުދިން ރޭގަނޑު ދަންވަރު ހޭލާ އުޅެފަ ސުކޫލަށ ދާތީ ނިދިއައިސްގެން ެއްޓެނީ

  1
  1
 63. ކާޖަލް

  ދެންއާދޭއިންޑިޔާއައްމަންދިރައްބާބާހޯދާއެބަ

 64. މުހައްމަދުބެ

  ތިކަމުން ސަލާމަތްވާނީ ތިރަށުގައުޅޭ އެމް ޑީ ޕީ މީހުންގެ ފިކުރު ބަދަލުވެގެން

  2
  1
 65. ހހހ

  ގަމާރުން އުޅޭ ރަށެއް

  3
  1
 66. ކެނާ

  އަހަރެމެން ކާޅުލޭ ބުއިހަދާން އެބަހުރި އަދިބޮނޑިބަތަށް ކާޅުލޭ އަޅައިގެން ކޭ ހަނދާން އާވަނީ .

  1
  1
 67. ހާޝިޔާ

  ޖިންނީންނާ އިންސީން މިދުނޔެ މަތީ ހުރިހާ ތާކު އަމަލު ރަގަޅީޔާ ގޯސް ގޮތެއް ނުވާނެ...އަޅުގަނޑަކީ ވެސް އޭގެ އެއް ޗަކާ އިދެވި ދަރިންވެސް ލިބިފަ ހުރި މީހެއް އެކަމަކު ދުވަހަކުވެސް އަނިޔާއެއް ނުކުރޭ...

  1
  1
 68. ހާޝިޔާ

  މީހުން ކައިރީ ބުން ޔަސް ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ އެމީހަކައް އެކަމެއް ދިމާާވެ ލޮލައް ފެނުނީމަ ގަބޫލު ކުރެވޭނީ...އަޅުގަނޑަކީ ކުޑައިރުއްސުރެން މިކަހަލަ ވާހަކަތައް ގަބޫލުކުރާ މީހެއްނޫން....އެކަމަކު މިހާރު ގަބޫލު ކުރަން....އެއީ މިދެލޮލައް ފެނުނު މަން ޒަރައް ވީމަ....