އިންޑިއާގެ ޖަޒީރާތަކެއްކަމަށްވާ އަންޑަމަން އައިލެންޑްސް ކައިރި ކަނޑު އަޑިއަށް ރިކްޓަރ މިންގަނޑު 5.5 ގެ ބާރު މިނުގައި ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ގަޑިން މިއަދު ހެދުނު 7:39 އައި މި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތްކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އިރުން 2331 ކިލޯމީޓަރު ދުރަށެވެ.

ޔޫއެސް ޖިއޮލޮޖިކަލް ސަރވޭއިން ބުނާ ގޮތުގައި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ކަނޑުގެ 10 ކިލޯމީޓަރު އަޑިއަށެވެ.

މި ބިންހެލުމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވަނީ އަންޑަމަން އެންޑް ނިކޮބަރ އައިލެންޑްސްގެ އިތުރުން އިންޑޮނީޝިއާގެ އަޗޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށެވެ. މި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ސުނާމީއެއް އުފެދިފައެއް ނުވެއެވެ.