މީހަކަށް އިންޒާރު ދީ ބިރުދައްކާ މިންވަރަށް އަޅުގަނޑު ގަމާރުވެއްޖެކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލުނުކުރާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވީ، އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ފްރޭމް ކޮށްގެން ހައްޔަރު ކުރެވިދާނެކަމުގެ އިމްރާން އިންޒާރު ދެއްވިކަމަށް ވިދާޅުވެ ލުތުފީ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވީ، މަގުމަތީގައި މީހެއްގެ ކަރުގައި ހިފާ ބިރުދައްކާ އޭނާގެ އޮފީހަށް ވަދެ އިންޒާރު ދީ ފްރޭމް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ބިރުދައްކާ މިންވަރަށް އޭނާ ގަމާރުވެއްޖެ ކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކޮށްފާނެ ކަމަށް ބަޔަކު ހީކުރީތީ އަަންތަރީސްވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

އިމްރާން މިގޮތަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދެއްވައެވެ.

ލުތުފީ އަށް އިންޒާރުދިން ވާހަކަ ރަހުމަތްތެރިޔަކާއި އެކު ލުތުފީ ދައްކަވާ ފޯން ކޯލެއްގެ އޯޑިއޯ މީސްމީޑީއާގައި އާއްމުވުމާއި ގުޅިގެން "ސަންގު ޓީވީ" އިން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ލުތުފީ ވިދާޅުވީ ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އޭސީސީއަށް ވަޑައިގެން އަދި ފޯނުން ގުޅުއްވައި އޭނާ އަށް އިންޒާރު ދެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި ފްރޭމްކޮށްގެން ވެސް ހައްޔަރުކުރެވިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އޭނާއަށް ދެއްވި ކަމަށްވެސް ލުތުފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އާދެ އާދެ އަޅުގަނޑަށް ފްރޭމް ކޮށްގެންވެސް ތިމަންނައަށް ހައްޔަރުކުރެވިދާނެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑާ ދިމާއަށް ބުނި. ތިމަންނަ ބޭނުން ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ ފްރޭމް ކޮށްގެންވެސް ކަލޭ ހައްޔަރުކުރެވިދާނޭ، ހަމަ ސީދާ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑާ ވާހަކަދެއްކީ. ވާހަކަ ދައްކާފައި އިންޒާރުދިން އަޅުގަނޑަށް." ލުޠުފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭސީސީގެ ރައީސް ކަމުގައި ހުންނަވިކޮށް އޮފީހަށް ނުނިކުތުމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދިންކަމަށް ލުޠުފީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޭނާއަށް މަރުގެ އިންޒާރުވެސް ލިބެމުންދާކަމަށް ލުތުފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިމްރާން މިހާރު ހުންނެވީ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް މައްކާގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

54 ކޮމެންޓް

 1. ގަމާރު

  ތީ ގަމާރެއް. ތީބޮޑުމަގާމުގެ ދަހިވެތިކަމުގަ އުޅޭ މީހެއް . ކުފޫހަމަނުވާ މީހެއް.

  83
  9
  • ނިހާނު

   ލޯގަނޑެއް ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓި ބަލާލާއިރު ތިމާގެ އަސްލު ސޫރަޔަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ތިމާޔަށް ތިމާގެ ސޫރަ ލޯގަނޑުން ފެންނަންފަށާފިކަމުގަވާނަމަ ތިމާމީހާ ހަލާކުވެނެތިދާކަށް މާކަށް ގިނަ ދުވަހެއްނުނަގާކަން އެއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެން ދަންނަ ހަގީގަތެއް. މި ހަގީގަތް ގަބޫލުފުޅުނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ރައީސް ޔާމީނަށާ އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އެކަނި. މި ހަގީގަތާ ދުރަށް ދާންނޫޅެ ހަގީގަތާ ކުރިމަތިލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު މިޔަދު ރައީސް ޔާމީނަށާ ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަރަށް އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ގޮވާލަން. 2018ގަ ބޭއްވި ރައީސް ޔާމީނުގެ ކެންޕޭން ޖަލްސާތަކަށް މީހުން އެއްކުރީ ކިހިނެއްކަން އެންމެ ރަގަޅަށް އެގޭނެ އެކަކަށް ވާނެ އަޅުގަނޑު. އެއްބަޔަކު އެތަނަށް ގޮސްތިބީ ވަޒީފާގެ ބިރަށް ތުން ފިއްތާގެން ހާޒިރި ބަލާނެކަން އެގޭތީ. ދެންތިބީ ފާސާގެ ދަހިވެތިކަމުގަ އެކިރައްރަށުން އެތަނަށް ގޮސްތިބި މީހުންނާ ރައީސް ޔާމީނު ކަތިމަގުން ހިންގެވިއިރު ހީފަ އަތްޖަހަންތިބި ޕީޕީ އެމްގެ ސަޕޯޓަރުން. ނުވިތާކަށް ރައީސް ޔާމީނު ހުންނެވީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ތޮތްޕާ އެމްމެމްޕީއާރުސީއިން ދެއްވި ތޮތްޕާ އެސްއޯއެފުން ދެއްވި ތޮތްޕާ މި ތިންތޮފިވެސް ރަގަޅަށް ބޮލުގަ އަޅާލާގެން. ދެންކޮން ވޯޓެއްތޯ ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބޭނީ. މި ހުރިހާ ކަމެއް މީ ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއީދުގެގޮތުގަ ދެއްކުމުގަ ރައީސް ޔާމީނުގެ މޫނު ބަލާ ލޯގަނޑެއްގޮތަށް އިސްކޮށް އުޅުއްވީ ކޮންބަޔެއްކަން ރައީސް ޔާމީނަށް ރަގަޅަށް އެގިވަޑާގަންނަވާނެ.

   • ބޯހުދުދޫނި ޅިޔަނު

    ހީލަތްތެރި މަޅިފަތި ޖަހައިގެން މައުސޫމު މީހުންނަށް އަނިޔާ ދޭން ނޫޅުމަށް ޓެރަރިސްޓު ޅިޔަނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު އަންގަން.

 2. Anonymous

  ތީ ހަމަ ގަމާރެއް ޝޭހެއް ނޫން

  82
  8
  • ބިންގޯ

   އިމްރާނު ތީވަރަށް ރީތިގަމާރެއް ރީތިގޮތަކަށް ބޭރުކޮއްލާނެ އިމްރާނޫ އެދުވަސް ވަރަށް ކައިރިވޭ އެބަ

   14
   1
 3. ގަމާރު

  ގަމާރު

  54
  3
 4. ސަޓޯ

  ޢާނ ނުކުރަން އިމްރާނަކީ ގަމާރެއް ނޫން.. އިމްރާނަކީ ސޭކުސަލަންބަރެއް !

  59
  2
 5. ގުއިދައިތަ

  ކަލެއަށްވުރެ ބޮޑު ގަމާރެއް މަށެއް ނުދެކެން. މީހުނަށް ބިރު ނުދައްކަމޭ ބުނިއިރު، ކަލޭ ނަޝީދާއި ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ކުރި މުޒާހިރާ ތަކުގައި އެދެރައީސުންނަށް ކިހާ ވަރަކަށް ބިރުދައްކާ އިންޒާުދީ ހެދީ.!! ކަލޭގެ ގޮތް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރަގަޅަށް އިނގޭ. ކަލެއަށް އިތުބާރުކުރާ މީހަކު މިހާރު މިދިވެހި ފަސްގަނޑަކު ނުހުންނާނެ. މޮޅު ވާހަކަ ނުދައްކާ އިސްތިއުފާ ދީ!!

  63
  2
 6. މުސްކުޅިބޭ

  މުނާފިގެއް ކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލްކުރަނީ

  57
  4
 7. maldives

  Kaley thee rajam kuran v varuge meeheh

  36
  3
 8. ރަސީދު

  ގަމާރަކައްނުވިތާ ޖަލުން އައިސް ބުނީއަކީ ކަުބާ އައްވުރެން ޖަލު ރަނގަޅު ކަމައްވިއްޔާ

  50
  2
 9. ކާފަ

  ތީ ހަމަ ގަމާރެއް ޝޭހެއް ނޫން

  54
  2
 10. Anonymous

  ތީބޮޑު ގަމާރެއް

  48
  2
 11. ޢަންނި

  ކަލޭ ތީ ތީ ހަމަ ގަމާރެއް

  45
  2
 12. މާރިޔާ

  ގަމާރަކަށްވަރިން ވެސްގަމާރު

  46
  2
 13. ރައްޔިތުމީހާ

  ތީހަމަ ފައްކާ ގަމާރެއް. ދެފުއްކެހެރިއެއް.

  52
  2
 14. އަފިރިންގެ ޚިޔާލް

  އިމްރާން ނުބާކަމެއްކޮށް ދޮގްހެދުމަށް ތިބާ ފަސްނުޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް އިތުބާރެއް އޮތް މީހެއްނޫން. ޝެއިޚްކަމުގެ ސަނަދެއް އޮތަސް ތިބާއަކީ މާއްދިއްޔަތަށް ހެއްލިހަލާކުވެފަހުރި މީހެއް. ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް އިތުބާރެއް ނެތް...2012 ވަނައަހަރު ރ.ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގެ މާސްޓަރ މައިނޑަރކީ ތިބާ....ވީމާ ތިބާއަށް މިހާރު ތިދެނީ ފެން....

  45
  2
 15. Anonymous

  މަ ގަބޫލު ކުރަނީ ތިއީ ދޮގުވެރި އިބިލީހެއް ކަމަށް

  44
  2
 16. Anonymous

  ގަމާރެއްނޫން އެކަމަކު ތިއީ ދޮގުހަދާ ނުލަފާ މީހެއް

  61
  2
 17. ޙައުލާ

  ގަމާރުންވީމަ ދޯ އާޚިރަތް ވިެއކާލާފަ ދުނިޔެ ގަންނާނީ.

  54
  1
 18. ހހހހ

  2011 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރ 29 ގަ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ މުހުލަތު ދީފަ މިހާރު ދެން މާ ނަޝީދުވެގެން ތިއުޅެނީ، ފަސްބައިގެ މުޑުދާރުކަމުން. ތިއީ މޮޔައެއް. ޖާހިލެއް. ޖަމާރެއް. ގައުމާ ދީނުގެ ގައްދާރެއް

  48
  2
 19. މ

  2015 މޭ 1 ގައި ނޫންތޯ ވިދާޅުވީ އަފްރާޝީމް މަރާލީ ޔާމީން ގެ ރޭވުމުންނޭ މިހިރިއްޔޭ ކާފީ ހެކީގެ ލިޔެ ކިއުންތައް. މިހާރު ކޮބައިތޯ އެ ލިޔުންތަށް. ޢެހެން ވީމާ މަނިކުފާނު ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކައެއް ވެސް ދައްކާނެ ކަން ރައްޔިތުން މިހާރު ގަބޫލު ކުރޭ.

  51
  1
 20. ހެހެހެ

  ތީ ޝޭޚެއް ނޫން. ތީ މިހާރު

  37
  2
 21. ޟިލާ

  ތީ ގަމާރެއް. ތީބޮޑުމަގާމުގެ ދަހިވެތިކަމުގަ އުޅޭ މީހެއް . ކުފޫހަމަނުވާ މީހެއް.

  39
  2
 22. ނަޖީ

  ދިވެހިރައްޔިތެގެ ހައިސިއްޔަތުން އަހަރުމެން މިހާރަކު ގަބޫލެނުކުރަން އިމްރާނުއަކީ ގަމާރެނޫންކަމަކައް ކޮބާތޯ 23 ޑިސެމްބަރުގަ އަހަރުމެންލައްވާ ކިރުވި ހުވާ ފ ﷲ ގަންދެއްވާ އިމްރާނު އެހުވާ މަތިން ހަދާން ނައްތާލި ހިސާބުން އިމްރާނުއަކީ ފުރިހަމަމުސްލިމެ ކަމުގާ އަހަރުމެން ނުދެކެން އިމްރާނު ކަލެޔަކީ ހަމަ ގަމާރެ

 23. ބިކަ

  ޢަހަރެން ޔަގީން ކުރަނީ ކަލެޔަކީ މަގާމުގެ ބޭނުމުގަ އުޅޭ ގަމާރެއް ބީތާއެއް ބުރާންޗެއް ކަމައް.

 24. ފަހަރި

  ތީ ގަމާރެއް ކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލްކުރޭ.

 25. ގަދަކުޑޭ

  މޭޑޭގަ ކަލޭ ދިން އިންޒާރު ކޮބާ

 26. ގަދަކުޑޭ

  2015 މޭ 1 ގައި ނޫންތޯ ވިދާޅުވީ އަފްރާޝީމް މަރާލީ ޔާމީން ގެ ރޭވުމުންނޭ މިހިރިއްޔޭ ކާފީ ހެކީގެ ލިޔެ ކިއުންތައް. މިހާރު ކޮބައިތޯ އެ ލިޔުންތަށް. ޢެހެން ވީމާ މަނިކުފާނު ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކައެއް ވެސް ދައްކާނެ ކަން ރައްޔިތުން މިހާރު ގަބޫލު ކުރޭ

 27. ޤައުމު

  ކަލޭތީ ބޮޑުގަމާރެއްހަމަ އަދި ބޮޑު ސޭކެއް !
  މުނާފިގު ސޭޚް

 28. ހުސައިން

  ތީހަމަ ގަމާރެއް. ތީހަމަ ފައްކާ ގަމާރެއް. ތީހަމަ ގަމާރެއް. ތީހަމަ ފައްކާ ގަމާރެއް.
  ތީހަމަ ގަމާރެއް. ތީހަމަ ފައްކާ ގަމާރެއް. ތީހަމަ ގަމާރެއް. ތީހަމަ ފައްކާ ގަމާރެއް.
  ތީހަމަ ގަމާރެއް. ތީހަމަ ފައްކާ ގަމާރެއް.ތީހަމަ ގަމާރެއް. ތީހަމަ ފައްކާ ގަމާރެއް.
  ތީހަމަ ގަމާރެއް. ތީހަމަ ފައްކާ ގަމާރެއް.ތީހަމަ ގަމާރެއް. ތީހަމަ ފައްކާ ގަމާރެއް.
  ތީހަމަ ގަމާރެއް. ތީހަމަ ފައްކާ ގަމާރެއް.ތީހަމަ ގަމާރެއް. ތީހަމަ ފައްކާ ގަމާރެއް.
  ތީހަމަ ގަމާރެއް. ތީހަމަ ފައްކާ ގަމާރެއް.ތީހަމަ ގަމާރެއް. ތީހަމަ ފައްކާ ގަމާރެއް.
  ތީހަމަ ގަމާރެއް. ތީހަމަ ފައްކާ ގަމާރެއް.ތީހަމަ ގަމާރެއް. ތީހަމަ ފައްކާ ގަމާރެއް.

 29. ހުސޭނުބޭ

  ފަހަރުގައި ހިމާރަކީ ގަމާރެއްކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުނުކޮށްފާނެ!

 30. ސަމިި

  ތީ އަދި އަމުދުން.ތިޔަކަަލަ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ބަހުރުވަގެން ހުޅެންވާނެ ގޮތެއްނޫން ވަރަށް ލދުވެސް ގަނެއްޖެ ތިޔަ ބަހުރުވަ ހުރިގޮތަކުން

 31. ހުސެން

  ހަމަގައިމުވެސް ދޮގު ހަދާ މީހެއް ކަން ދިވެހި ބުއްދިވެރީން ދަނޭ ،މިއީ ދޮގެކޭ ބުނެބަލަ އަޅޭ

 32. އެދުރުބެ

  މީނާގެ މައްޗަށް ހަމަ މިކަހަލަ އަމަލެއްގެ ތުހުމަތު ލޭބަރ ޑޭގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިންވެސް ކުރެވުނު. އިމްރާނަކީ ހޯމްމިނިސްޓްރީ ހިންގަން ގާބިލް މީހެއް ނޫން.

 33. ކާފަ

  ތީ ގަމާރެއްކަމެއް..... ކޮބާ އަފްރާޝީމުގެ މަސްއަލަ ހިފައިގެން މިހާރު ނުކުމެބަލަ. ބާރު މިހާރު އެބަ އޮތެއްނު. ކުރީގެންގުޅުނު ކަރުދާސްތައް މިހާރުވެސް ހުންނާނެންނު.

 34. ހަސަންކޮއި

  ކަލެއަކީގަމާރެއްނޫން.ކަލެއަކީއަނިޔާވެރިއެއް
  ޖައްބާރުޖާހިލެއް ކަލޭއިސްވެހުރެގެންމުޒާ
  ހަރާއެއްގައިކަލޭގެބައިވެރިންފުލުހަކުތަޅާރޯ
  ނާކުރިވީޑިއޯ އަހަރެމެންދުށީމު ނަމާދަށް
  ކަމަށްބުނެ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ތިބި މީހުނާ އޮރިޔާންހާލުގައިތިބިމީހުންގޮވައި
  ގެންދިޔައިރުކަލޭގެބައިވެރިން މީހުންގެ
  ސައިކަލްތައްވައްޓާލާމަންޒަރުފެންނަވީޑިއޯ
  އަހަރެމެންދުށިން

 35. Anonymous

  ތިއީ ބުރާންޗެއް.

 36. ޙައުލާ

  މުނާފިގު ދޮގުވެރި ކައްޒާބެއް!!!!

 37. މަޖޫދި

  ނާ ހަމަތެދެއް؟ ކަލެއަށްތަ އެނގޭނީ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާނެ ގޮތެއް؟ މަ ހަމަ ގައިމުވެސް ގަބޫލު ކުރަނީ ތިއީ ޔަހޫދީެަކަށްވުރެވެސް ނުބައި ޝައިޠާނެއަކަމަށް.

 38. Anonymous

  ގަމާރެއްނޫނީ ތިއީ ހިމާރެއްތަ؟

 39. ދެފުއްކެހެރި

  މިވަރުންހީވަނީ މިހާރު އަމިއްލަނަފުސައްވެސް ގަމާރެއްކަމައްޤަބޫލު ކުރެވޭނެހެން

 40. އަބުޅޯ

  ގަމާރެއްވާ ނުވިތާ. ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ގޮސް ހުރެވެސް މީހުންގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދީ ގަދަބަސް ބުނުމުގައިވިއްޔަ. ްަމާރެއްވާ ނޫން. ހެހެހެހެހެ.

 41. ބުރޯ

  ތިޔައީ ހަމަ ގަމާރެއް. ނޫންނަމަ މިހާރު އަރާފަ ތިޔަ ހުރި ތަނަކަށް ނާރާނެ. ލާދީނީ އޭ ގޮވާހެދީ ވެސް ތީނައެއް ނޫންތަ ؟ ވީމާ ތިޔަށް ކިޔާނީ ގަމާރު ނޫން ކޮންނަމެއް ؟

 42. އޮނު

  ސޭކު އިމްރާނަކީ ހަމަ ގަމާރެއް. މިކަން ދިވެހިރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާނެ. އިމްރާނަކީ މަގާމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ދީންވިއްކާލާފައިހުރި ލާދީނީ ފިކުރަށް ސަޖިދަ ޖަހާ މަލްޢޫނެއް. ކުރެވުނު ނުބައިނުލަފާ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވެ ތަޢުބާވާންވެގެންކަންނޭނގެ ހައްޖަށްގޮސް އެހުރީ. ދެން އެނބުރި އައިސް އަނެއްކާ ކޮންފިތުނައެއްބާ އުފައްދާނީ.

 43. ފްރޭމް

  ތީގަމާރެއް.. ދުނިޔޭގެދަހިވެތިކަމުގަ ވިކޭ މީހެއް. އިތުބާރެއްނުކުރަން. އިސްތިއުފާ

 44. އަލީ

  މަ މިހުރީ ޝޭޚް އިމްރާން އާއިއެކު

 45. Anonymous

  ކަލެޔަކީ ގަމާރުންގެ ބައްޕަ.

 46. ލޮނުމިރުސް

  ގަމާރުންގެ ވެސް އަރާހުރި ބޮޑު ގަމާރެއް ތީ ، ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ކުފޫ ހަމައެއް ނޫން ، އިސްތިއުފާ ދެއްވާފަ ރަށަށް ވ ގަންނަވާ ، ގަންޖީޒުންގެ ވެރިކަން އިސާހިތަކު ނެތިވެ ދާނެ ، އިންޝާ ﷲ ، ގައުމު މިއޮތްގެން ފުޑެނީ ، ވެރިމީހާ ކަންޒު ކަހަނބު ރޭހުގައި ސެސެލުގައި ކީކޭ އަޅެފަހެ ބުނާނީ،،،

 47. ގަމާރު

  ތީހަމަބޮޑުގަމާރެއް މިގައުމަށް އޮތް ބޮޑުމުސީބާތެއް

 48. ފަޅުވެރިން

  ޢިމްރާނަކީ ގަމާރެކޭ އެއްވެސް މީހަކު ނުބުނޭ. ބުނާ މީހުން ބުނަނީ ޢިމްރާނަކީ ވަރަށް ނުބައި ނުލަފާ މީހެކޭ. އަދި އޭނަގެ ކަރުގައި ހިފާފައި އިންޒާރު ދިން ވާހަކައެއް ވެސް ޙަސަން ލުޠުފީ ނުބުނޭ. ލުޠުފީ ބުނީ ފޯނުން ގުޅާފައި އިންޒާރު ދިން ވާހަކަ. ފޮނި ބަސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވަން ޢިމްރާން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. މޭޑޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އޮތް ރެލީއެއްގައި، މާދަމާ ރޭ ރައީސް ޔާމީން ނުހުންނަވާނެއޭ ކިޔައި އިންޒާރު ދިނީވެސް ޢިމްރާން. އެހެންވީމާ އިންޒާރު ދިނުމަކީ ޢިމްރާނަކަށް އައު ކަމެއް ނޫން. އޮޅުވަން ނޫޅޭ.

 49. ފައިސަލް

  ޙަމަ ފައްކާ ގަމާރެއް!!

 50. އަލީ

  ގައުމު ތިވަރުގެ ބޮޑު ގަމާރެއް ނުދެކޭ

 51. ޙިލާލީ

  ގަމާރު، މަގުފުރައްދާ. ފަހަރީ