އަންހެނުންނާއި ފަނޑިޔާރުކަން ހަވާލުކުރި މީހާ އާއި ހަވާލުވި މީހާ ވެސް ފާފަވެރިވާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުން ވިދާޅުވުމުން ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލިސް ބަދަލުކުރަން ވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އުފައްދަވާފައިވާ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ބަލާ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ޝަހިންދާ އިސްމާއީލް ބުނެފިއެވެ.

ޝަހިންދާ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރީން ރާއްޖޭގެ ދަންނަ ބޭކަލުންގެ ފެންވަރު ގިންތި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެހެން އިސްލާމީ ގައުމުތަކާއި އެންހަމައަށް ފަތުވާ މަޖިލިސް ވެސް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ހަތަކަށް އިތުރުކުރަން ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމާއި އެކު އެމަގާމަށް ދެއަންހެން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވަން ރައީސް ޞާލިހް ނިންމަވާ އެބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ފޮނުވުމުން އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އިސްލާމްދީނުގައި އޮތް ތިން ރައުޔު ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުން ވިދާޅުވީ އެމަޖިލީހަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ރައުޔަކީ ޖުމްހޫރު އިލްމުވެރިންގެ ރައުޔު ކަމަށެވެ.

އެއީ އެއްވެސް ކަހަލަ ގަޟިއްޔާއެއްގައި، އެއީ މުދަލާއި ގުޅޭ ކަމަކަށްވިޔަސް ނުވަތަ ޤިޞާޞާއި، ޙައްދުތަކާއި ގުޅުންހުރި ކަމެއްކަމުގައި ވިޔަސް އަދި އެނޫން މައްސަލައެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެމައްސަލަތައް ބަލައި ޙުކުމް ކުރުމަށް އަންހެނަކާއި ހަވާލު ކުރުމީ ހުއްދަނޫން ޙަރާމް ކަމެއް ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައި އޮންނަ ރައުޔެކެވެ.

މިރައުޔަށް ބަލާއިރު ފަނޑިޔާރު ކަން އަންހެނަކާއި ހަވާލުކުރި މީހާ އާއި ހަވާލުވެވުނު މީހާ ވެސް ފާފަވެރިވާނެ ކަމަށް ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުމުގައި ވެއެވެ. އަދި އަންހެނަކު އިއްވާ ޙުކުމަކީ ޙައްޤަށް ވާސިލް ވިޔަސް ތަންފީޒު ނުކުރެވޭނެ ޙުކުމެއް ކަމަށް ފަތުވާ މަޖިލީހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

"އެއީ އެރައުޔުގެ ދަލީލްތަކާއި ހުއްޖަތުތަކުގެ ވަރުގަދަ ކަމުންނެވެ. އަދި އެއީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ރައުޔަށް ވާތީއެވެ." ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމުގައި ވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ރައީސް ޞާލިހް ޖޭއެސްސީ އަށް ފޮނުވީ ޑރ.އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރާއި އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދުގެ ނަންފުޅެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

40 ކޮމެންޓް

 1. އިކްރާމް އަބުދުއްސައްތާރު

  ލާދީނީ ގުރޫޕް އެކްޓިވް ވެއްޖެ.. އަނެއްކާވެސް..

  މިމީހުން ބޭނުންވާގޮތަށް ފަތުވާ ނުދޭނަމަ އެއީ ގޯސް ބަޔެއް ބަދަލު ކުރަންވީ..

  103
 2. Anonymous

  މިގައުމަށް މާތްﷲގެ ކޯފާއެއް އައުމަކީ ގާތްކަމެއް، ވަގުތު މޮޅައްދެނެވޮޑިގެންވަނީ މާތްﷲ، ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުންނަށްވެ ތިބެ ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި މާތްﷲގެ ޙުކުމްފުޅުތަކަށް ގޮންނުޖައްސަވާ މުންކަރާތްތަކުން ދުރުހެލިވެ ހެޔޮމަގަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ހުރިހާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވެ ވަޞިއްޔަތް ކުރަން. އަޅަމެންނަކީ ހެޔޮބަސް އަޑުއަހާ ރަނގަޅު ޞާލިޙު ބައެއްކަމުގައި މާތްﷲ މިންވަރުކުރައްވާށި އާމީން.

  112
 3. Anonymous

  ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ ކޮމެޓީ ބަދަލުކުރިޔަސް މިމައްސަލައާއި ގުޅޭ ރަޢުޔުތައް ނެރުއްވި ދުނިޔޭގެ މަޝްޙޫރު ޢިލް

  73
 4. މިޒީ

  މި ޑަކައިތު ވާނެ ފަތުވާ ކޮމިޓީ އަށް ލާން

  82
  3
 5. ދޮންބެ

  މުރުތައްދުން ގެ ކަރު ބުރިކުރަންވީ ވަގުތު ނޫންތޯ މީ؟

  111
  5
  • ޑެއިލް

   ފަތުވާ މަޖްލިހަށް އިބްރާ. މާތޮޑާ އަސްލަމް. މައުމޫން. ސިދާތާ. ޥެލެޒިނޭ. އާނިޔާ އައްޔަންކުރަންފެނޭ. އިލްޔާސްގެ ޚަބަރެއް ނުވޭ. ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގަ ދީނާބެހޭގޮތުން އެއްޗެކޭ ބުނާއިރަށް ފުއްމަފުއްމައިގެންދާ މީހާގެ ހަބަރެއްނުވޭ. ﷲގެ ހުކުމްތައް މަތިވެރިކުރުމަށްވުރެ ޕާޓީކުދިން ނުރުހިދާނެތީ ބިރުގަންނަނީ. ކޮންމެފަދަ ވަގުތެއްގައިވެސް ހައްގުބަސް ބުނެވެންޖެހޭނެ.

 6. ކިބުރާ

  ދީން ބަދަލުކުރަން ގޮވަންވީނުން އެއީނުން ތިނުވެގެން އުޅޭކަމަކީ.. ފައްޅިވެސްއަޅާ.. އިއްޔެ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމު އެބުނީ ދެނެ މިގައުމުގަ އިސްލާމިކް ސެންޓަރެ ނާޅާނަމޯ.. ވަކި ގޮތަކަށް އެކަނި ތަބާނުވާނަމޯ.. މާނަ އިގޭ މީހަކަު ހުރިނަމަ މާނަކޮއްބަލަ ކީކޭކަން އެބުނީ..

  84
  2
 7. ށސޮނިފޮހެުގެ މަަންމެ

  މީ އަޅެ ދެން ކާކު ތަ ތީނަ ފޮނުވަންވީ އާންމު ފާހާނާ ބަރި ސާފް ކުރަން އަތުގަ ނަޖިސްކޮޅެއް އުގުޅުނީމަވެސް މައިތިރިވޭތޯ ލަދު އަންހެނުންނަށްވެސް ހުތުރު

  69
  1
 8. އިސްލާމް

  ފަތުވާމަޖްލިސް ބަދަލުކުރިޔަސް މާތްﷲގެދީނާއި އެކަލާނގެ ކަލާމްފުޅު އަދި ނަބިއްޔާގެ ހަދީސްފުޅު ބަދަލުކުރެވޭނެތޯ. އެއީއަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާވެސްއެއްޗަކީ

  103
  2
 9. ސައިންޓިސްޓް

  އަޖައިބެއް ނުވާނެތަ މީހަކު. ބަލަ ދީނުގެ ހުކުމްތައަ ހޯދަން ބަލަން ޖެހެނީ އެހެން މުސްލިމުން ނޫނީ އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން އަމަލު ކުރާގޮތަކަށް ނޫނޭ. ޤުރްއާނާ ސުންނަތަށޭ ބަލަން ޖެހެނީ. އެޑިއުކޭޓަޑް ވާންވީ ކަލެއެއްނު!

  74
  1
  • Anonymous

   އިސްލާމީ ގައުމުތަކޭ ކިޔާފަ ހުސް މުނާފިޤު ގައުމުތައް. މުނާފިގުންގެ ގިނަކަމާހުރެ ނޭވާލާން ދަތި. މެޖޯރިޓީ އަކީ މުނާފިގުން. ޢެޔެއް ފޮލޯއެއް ނުކުރެވޭނެ

   24
 10. ހަމްބާން

  ސޭޚް ސަކިންދާ ރާއްޖޭގެ މުފްތީއަކައް ހަދަންވީ.. އެހެންނުން. ފަތުވާ ކޮމިޓީގައި ތިބެންޖެހެނީ ކޮންބަޔެއްކަން މުރުތައްދަކައް ކިޔާ ނުދެވޭނެ.

  56
  2
 11. ބަރަބޯ

  ކަލެޔާ ކަލޭގެ ބޭބެ އާއި ދެމީހުންނަކީވެސް މިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދެ މުސީބާތް ކިޔަވައިގެން ތިބި ދެ ގުނޮޑާ

  68
  2
 12. ހުދުހުދު

  މީ އަނެއް މުރުތައްދު???

  55
  1
 13. ސިޑް

  ތީމުރުޔތައްދުވެފައިހުރި މީހެއް

  46
  3
 14. ރަ ށްކޮޅު މާމެލި ދައިތަ

  މީ އަހަރުމެންގެވެސް ގައުމު.ކަލޭފަދަ މިިީހުންނަށް އަބަދުވެސް ނޫނެކޭ ބުނާނަން.ތީ ބޮޑު މުސީބާތެއް

  60
  1
 15. އަޒީމް

  ދޭބަލަ ފެންވަރަން ދަނޑިސައިބޯނި ލައިގެން..

  50
  1
 16. އަންނި

  ޝަހިންދާގެ ބައިވެރިޔާ ޝުޖޫން ނުގެނެވިގެން މި އުޅެނީ! ބޯހަމަ ނުޖެހޭ އާއިލާއެއް!

  57
  1
 17. ޑޮން

  ހަޖަމް ނުވީދޯ ޝަހިންދާޔަށް އާނޢަވަހަށް ލާދީނީ ގުރޫޕެއްލާއެތަނަށް.އިސްލާމްދީނާހިލާފްކަމެއް އޮތިއްޔާ އެކަމެއްކޮނމެހެންވެސް ކުރަންވާނެ.

  44
 18. މަރުމޯލު

  މީނާ ބުނާގޮތުން ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ހެޑަކަށް ލާންވީ މީނާގެ ބޭބެ އިބުރާ.

  46
  1
 19. ރާޅު ބޯއީ

  ކުދިންނޭ ގައުމެއް ނެތް. ލާދީނީ ބައިގަނޑުގެ އަތްދަށުގައި މުޅި ގައުމު ތާށިވެއްޖެ. މި މީހުންނާ ދެކޮޅަށް މަގުތައް ފުރާލާކަށް ނުވޭތޯ. މި މީހުންގެ ނިމުން ވަރަށް ހިތިވާނެ. މާތްﷲ ގެ ކޯފާއިން މި ބައިގަނޑު ހަލާކު ކުރެއްވުން ވަރަށް ކައިރި. މި މުސީބާތުން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި. އާމީން.

  59
  1
  • ޝައިތޯނު

   ޝައިތޯނުންތައް ފާޅުވެ މުރުތައްދުވެ އިސްލާމް ދީން ނައްތާލަންކަމައް ހިތުން މިތެޅީ.. ޝައިތޯނުންގެ ކަރުބުރިކުރާދުވަސް އަވަސްކޮއްދެއްވާ އިސްލާމްދީނައް ނަސްރު ދެއްވާ މުޖާހިދުން ސާބިތުކޮއްދެއްވާފާންދޭވެ. ޔާރައްބުލް ޢާލަމީން. އާމީން

 20. ފަތުވާ

  ފަތުވާ މަޖިލިސް ކޮންމެހެންވެސް ބަދަލްކުރަން އެބަޖެހޭ އެ މަޖިލީހުގެ ރައިސަކަށް ލާންޖެހޭނީ ލާދީނީ އިބުރާ ނައިބުރައީސަކަށް ސަހިންދާ އެހެންމެމްބަރުންނަށް އެމްޑީޕީ ލަދީނީ މުއްލާއިން އައްޔަންކުރީމަ ހަމަޖެހޭނީ

  43
  2
 21. ޢަދުރޭ

  ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 33 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ކްރިސްޓިއަނުން . މުސްލިމުންގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތަކީ 19 ޕަސެންޓް ގިނަބަޔަކު ކަމަކަށް އިޖްމާޢުވެގެން ތެދެއް ކަމަށް ޤަބޫލް ކުރުން އެއީ ދީނުގެ އަސާސެއް ކަމަށްވަންޏާ ޢީސާގެފާނަކީ ﷲ ގެ ދަރިކަލެއް ކަމަށްވެސް މި މީހުން ޤަބޫލްކޮށްފާނެތާ

  13
 22. އިދުރީސް

  ސީދާ ދީނާއި ހިލާފް މީހެއް

  28
 23. Anonymous

  މިމީހުނަށް އެއްޗެހި ނުކިޔާ ވީހާވެސް ބޮޑަށް އޮޅުންފިލުވާދޭންވީ ދީން. ރަނގަޅަށް ދީން އެނގޭ އެއްވެސް މީހަކު ފާޅުގަ ދީނާ ދެކޮޅުވެ ނުގަންނާނެ ޝައިތޯނެއް ނޫނީ. ކަންކަން ދަންނަ މީހުން ހުތުރުބަހުން އެއްޗެހި ގޮވާ ވަރަކަށް މަސްރަހު ވާނީ ގޯސް ދޯ؟

  6
  1
 24. Anonymous

  ކަލޭމޭން އަވަގުރާނަ ގޮވީމަ ތެދުމަގު ލިބޭން ހުރި މީހަކުވެސް ދާނީ މަގުފުރެދިގެން. މީހުނަށް ނަސޭހަތްދީ ދުއާކުރީމަ ރަނގަޅު ނުވަާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ. ނަތިންގ އިޒް އިމްޕޮސިބަލް. ދިވެހިން ބޮލުން ވިސްނާބަލަ

  14
  1
 25. ހޯހޯ

  ތިކަހަލަ މުރުތައްދުން މި ޒީރޯ ޓޮލަރޭތައް މުޅިންލަނީ ލާދީނީ ކަމުގެވެސް ހައްދެއްނެތް

  16
 26. އަފީ

  ތިސަހިންދާއަކީ ހުރިގޮތައްހުރި ބޮނޑުވެގެންވާ
  ކާފަރެއް އެހެންމިބުނީ ކީރިތިރަސޫލާ މުހައްމަދު
  ސޮއްލައްﷲއަލައިހިވަސަލްލަމަ ކީރިތިޤުރުވާނުގާ
  އެކަންއައްގަވާފަވަނިކޮއް މިކަހަލަ ކާފަރުންތަކެއް
  އޮޅުވާލައިގެން މިކަހަލަވާހަކަދައްކާ މިކަހަލަފާހި
  ސްއަމަލުކުރުމައް އެއްބާރުލުދީ މިކަހަލަހިންދާތައް
  ގިނަވެ ބޮނޑެތިމުސީބާތްތައްގިނަވެ މިގައުމުނެތި
  ގެތިގެންހިގާދާކައް ކުނޑަކަލެއްނޫންކަން ބީތާއައް
  ނޭގެނީބާއޭހިތައްއަރައޭއެބަމިހާރު މިވެރިކަންގެންނަ
  އްމަސެއްކަތްކުރި ދީނީއިލްމުވެރިން މިކަންތައްތަކު
  ގެޒިއްމާނަގަންޖެހޭނެ އަދިމިވެރިންނައް ވޯޓުދިން
  މީހުންވެސް މިކަމިގެޒިއްމާނަގަންޖެހޭނެ ،ޮއެއްމެން
  ނައް މާތްﷲ ލައުނެއް ލައްވާށި އާމީން

  9
  1
 27. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  ކަލޭ މިފަސްގަނޑު ފަސާދަނުކޮށް ކަލެޔާ އިބުރާޔާ މިތަނުން ފެއްސިގެން ތި މިނިވަންކޮށް އުޅެވޭ ލާދީނީ ތަކަކަށްގޮސް އެތާ އޮވެބަލަ. އިސްލާމްދީނަށް ޖެއްސުން މި ދައިތަގަނޑު ހާދަ ފޯރިއެކޭ މިހުންނަނީ. އިލިޔާސުއާ އިމްރާނޫ ކިހިނެއްވެފާހޭތިތިބެނީ.

  23
 28. ލޮލް

  ޗަހެންދާގެ "ބައިވެރިޔާ" ސޫޖުން..!

  17
 29. ނ

  އެހެން ގައުމުތަކުގައި ކަންތައް ކުރަނީ ކިހިނެތްތޯ ބަލާކަަށް ނުޖެހޭނެ.
  ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭގޮތް ވަނީ ބާވައިލައްވާފައި...
  ގަމާރު...!!!

  24
 30. Anonymous

  މިވަރުން ދަންޏާ އަންހެނުންނަށް އިމާމްކަން ވެސް ކުރަން ހުއްދަދޭނެ

  10
 31. ބޮޑު ދެލޯ

  ދެން އެއްމެެ އަވަހަށް އިވޭނީ ދީނީ މިނިވަން ރާއްޖޭގައިވެސް އޮންނަންޖެެހޭނެެކަމަށް ޤަރާރެއް ހުށްހެޅި އެ ފާސްވެ ތަޞްދީޤު ކުރަން ފޮނުވާ އަޑު!
  މާތް ﷲ މިޤަވްމު ސަލާމަތް ކުރައްވާށި! أمين!

  17
 32. ހެޔޮ

  މިސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަކަށް ކަލޭ ވާންވީއެއް ނޫންތަ؟ ހުކުރުދުވަހު ހުތުބާ ކިޔަންވެސް ކަލޭ ހަމަ އަރަންވީ. ފަތުވާ މަޖްލީހަށް ރަނގަޅުވާނެ މުޖޫ ނައީމްއާއި އިބުރާއާއި ވެލެޒިނީ އާއި ޝަހީދުއާއި އާނިޔާއާއޮ އެއްކަލަ އެއްޖިންސުން ކާވެނިކުރި ގޮލަ.

 33. ނަސީމާ

  ފަތުވާމަޖިލިސް ބަދަލުކުރިކަމުގައި ވިޔަސް ބަދަލުނުވާނެ ޙަޤީގަތަކީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން އަހަރުމެންނާ ހަމައަށްވާޞިލުވެފައިވާ އަސްލު އުސޫލުތައް. މުސްލިމަކަށް ވާނަމަ ހަމަގައިމުވެސް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެވަރުގެ އީމާންތެރި ކަމެއްވެސް ހިތުގައި ނުވާތީ އެކަހަލަ ވާހަކަތައް ދެއްކެނީ، އަދި ބިރުވެތިވާންޖެހެނީ އަތުވެދާނެ ﷲގެ ގަދަފަދަވެގެންވާ ކޯފާއަކަށް. ވިސްނަންވީ މަޙުޝަރުދުވަހުން ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންތައްތަކާމެދު. މިއަދު ދުނިޔޭގެ އުފާ ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، އިސްލާމްދީނުގައި ވާ ހުރިހާހުރަހެއް، ބާރުއޮވެގެން ނައްތާލެވޭތޯ ވިސްނުމަކީ ޖާހިލު ކަޓު ރައްބިއެއް ރިސޫލެއް ވަކިނުވާ ޝައިޠާނުންގެ ކަމެއް.

  10
 34. އަލީ

  ސަހިންދާ ބޭނުންތަ ފަތުވާ މަޖިލިސް ބާއްވަން. ސަހިންދާ މަރު އެއީ ޔަގީން އެއްޗެއް މިއަދު އުޅެވީދާނެ މިހެން

 35. ހުސެން

  ފަތުވާ މަޖުލީހުގައި ތިބެންވީ ކަލޭގެ ބޭބޭ އިބުރާ އާއި ވެލެޒިނީ އާއި ކަލެޔާއި ނަޟީދުައާއި ދެން ކާކު މަދުވަނީ؟

 36. ކިނބޫ

  ފަތުވަކޮމެޓީ ބަދަލު ކުރިޔަށް މިކަން ބަދަލު ނުވަނެ އިގެކޮށްކޯ.ތިއުޅެނި މާ އެގިގަނެގެން.ދީނާބެހޭ ކަމެއްވާއިރަށް ޓުވީޓެއް ކުރާއާދަ ތިހުންނަނީ ހާދަ ވަރަކަށެދޯ.ތަންދޮތު ދަތުމަކީ ދީނުގެ ހުކުން ތަކަށް ގޮން ޖެހުންތަ.

 37. ކކކކ

  އާމިނާ ވަދޫދު އަނެއްކާވެސް ގެންނަން އުޅޭ.