މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ސަސްޕެންޑް ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމުމުން އައިޝަތު އާނިޔާ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ފުލުފުލުގައި ޓްވީޓް ކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން އާނިޔާ ފުލުފުލުގައި ޓްވީޓް ކުރަމުންދާއިރު އޭގެ ތެރެއިން އެއް ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ޓެރަރިސްޓުންގެ ކުރިމަތީގައި ސަރުކާރުން ދެކަކޫ ޖަހައިގެން ފައިބުޑަށް ތިރިވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

އަދި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހްލޫފް ޖަލުގައި ހުންނެވި ދުވަސްތައް ހަނދާން ނެތިއްޖެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލުމަކީ ކޮބައިކަން ސަރުކާރަށް ނޭނގުނު ކަމަށް ވެސް އާނިޔާ ބުންޏެވެ.

އެމްޑީއެން ސަސްޕެންޑް ކުރީ ވަގުތީގޮތުން ކަމަށް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެފައި ވީނަމަވެސް އާނިޔާ ބުނީ އެއީ ދޮގެއް ކަމަށާއި އެމްޑީއެން މަނާ ކުރީ ކަމަށެވެ. އެމްޑީއެން އަކީ ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ހާލަތު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކާއި ހަމައަށް ގެންގޮސްދޭ ހަމައެކަނި ޖަމިއްޔާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ރައީސް ޞާލިހަށް ފާޑުކިޔަމުން އާނިޔާ ބުނީ "ދެން ޓެރަރިސްޓުން ނިކުމެ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ޞާލިހް އޭ ބުނީމާ ހެވިފަ ހުންނަވާ." ށެވެ. އާނިޔާ ބުނީ ރައީސް ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުން މިކުރީ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވެސް ނުކުރާވަރުގެ "ކޮސް ކަމެކެވެ."

އާނިޔާގެ ޓްވީޓްތަކާއި ގުޅިގެން މީހަކު ބުނީ ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި ކަމަށާއި ދެން ބޭނުން އެއްޗެއް ނުކިޔޭނެ ކަމަށެވެ. ޖަވާބުގައި އާނިޔާ ބުނީ ހިތައް އެރި ހުރިހާ އެއްޗެއް އަދި ނުލިޔާ ކަމަށެވެ. "ހިތައް އަރާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ނުލިޔަން އަދިއެއް. ބައެއް އެއްޗެހި މިލިޔަނީ." އާނިޔާ ބުންޏެވެ.

ސަރުކާރުން އެމްޑީއެން ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމުމުން އާނިޔާގެ އިތުރުން އެހެން ބައެއް މީހުން ވެސް ގެންދަނީ އެކަން ކުށްވެރިކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ މީހުން ވަނީ ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް، އަދި އެމްޑީއެން އުވާލުމަށް ގޮވާލާ ގޮވާލުން ތަކުރާރުކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

60 ކޮމެންޓް

 1. ހަހަހަހ

  ހިބަރު ފުމެން ފަށައިފި

  298
  2
  • ޒަކް

   ހައްހާ ދޯ ބުރޯ!! މީދެން ކާކު ވައްވައްޖަހާފަ ފުމެން.. މި ފުއްޕައިގެންކަހެރުވަކެކޭވެސް ހިތަށް އަރާނެ މީހަކު ނެތް.. ތާހިރު ނަމަވެސް ރަނގަޅޭ

   124
   1
 2. އައާނިނީޔާ

  ހެހެ. ސަސްޕެންޑެއްނޫން ތިބައިގަނޑު ހައްޔަރުވެސް ކުރަންވީ

  308
  2
 3. ޖަލާ

  ޢާނިޔާ ކިޔަންހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއްކިޔަސް ވާނެކަމެއްނޯންނާނެ ދިވެހިން ތިބޭނީ އިސްލާމުންގެ ގޮތުގައި ތިކަހަލަ ޖަނަވާރުންފަދަ ނުބައި ނުލަފާ މީހުން

  292
  7
 4. ޚކކ33

  ޢާނިޔާ އާއި ޝަހިންދާ ތިކިޔާއެއްޗެއް ކިޔާހިތްވާ ނަމަ މިތަން ދޫކޮށް ތިއަޑު އަހާމީހުން ކައިރިއަށް ގޮސް ޖައްސާވައްތަރެއް ޖައްސާ! މިއީ ދިވެހިން ،މުސްލިމުން، ރަސޫލާއަށް ބަދުބަސް ބުނީމާ ލޭހޫނު ވާނެ! ޢެއީ ހައްދު ފަހަނައަޅަނީކީނޫން! ތިތިބީ ހައްދު ފަހަނަޅާ ގޮސްކަމެއް ހިތަކަށް ނާރާތަ! ޑިމޮކްރަސީ އިސްލާމްދީނަކަށްވުރެ މަތިވެރިވާނެ ހަމައެއްގޮތެއްވެސް ނެތް، ފުއްޕާނެ ކަމެއްނެތް!

  332
  4
 5. ކާފަބޭ2019

  އެޖަމުއިއްޔާއުވާލާ އެމީހުނަށްހައްގުއަދަބުނުދީ އެޑީޕީއަށްވޯޓުހޯދަން މިގެއަށްނުވަންނާތި ދޭނެވޯޓެއް މިގެއަކުނޯންނާނެ އެއަޑުއަހާނެމީހަކުވެސްމިގެއަކު ނޫޅޭނެ އިންސާފުހޯދަންގެނައިސަރުކާރުންވި ވައުދާ އެެއްގޮތަށް އަމަލާބަސްދިމާކުރާށެވެ.

  199
  3
 6. ޓިނު

  މަ ވެސްމީ މޑޕ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދު ކުރާ މީހެއް އެކަމަކު ދީ ނަށް ފުރަށްސާރަކުރާ
  މީހު ނާ އެއްކޮޅުވާ ނެ އެއްގޮތެއްވެސް ނޯއް ނާނ ނެ

  230
  1
 7. ހުތާ

  ޖަލުގަ ތިބެން ޖެހޭ ބަޔަކު ޝުކުރުކޮށްބަލަ އިބޫ ހަރުކަށި މީހެއްނަމަ ތީގެން އެކަކުވެސް ގޭގަ ނުހުންނާނެ. ތިޔަ އެމް.ޑީއެން އެއީ މުރުތައްދު ބައިގަނޑެކޭ.. އެމެން އެއުޅެނީ މިތަނުގައި ނަސޯރާ ދީން ފަތުރަން ކުރިމަސައްކަތް ފަނުފުލުން ދިޔާމާ އިސްލާމްދީނުގައި ތިބި ދިވެހިން މަގުއޮޅުވާލައި ޙައްގުގެ މަގުން އެއްކިބާ ކުރުމަށޭ. މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކޭ. ޙައްގުތަކޭ ކިޔައިގެން ޒުވާނުންގެ ޅަ ސިކުނޑިތަކާ ކުޅެނީއޭ. ސަރުކާރުން މިކަން ސީރިއަސްކޮށް ބަލަން އެބަޖެހޭ އަދި ޝާމިލުވާ މީހުން ހިފައި ހައްޔަރުވެސް ކުރަން ޖެހެއޭ. އެހެން ނޫނީ މި ގައުމުގައި މިއޮތް ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ގެންލި ބޮޑު ފިތުނައެއް އުފެދުން ގާތޭ.

  175
  3
 8. ރުޅި ގަދަނުވޭ

  ފާޅުވަނީ ފާޅުވަނީ ލާދީނީ ޓީމްތައް. ވާގިވެރިވާ ގުރޫޕްތައް ވެސް މިއޮތްގެން ހާމަވަނީ. އިމްރާން މެން ދެން ދޭނީ އެ ޤްރޫޕް ތަކަށް ހިމާޔަތް.

  166
  7
 9. ހިބަރު

  ޢާނިޔާ! ކަލެޔާ ކޮން ބެހޭކަމެއްތަ؟ ބަޔަކު ކިތަންމެ ޖޭ ވިޔަސް، މާތް ﷲ ގެ ދީނަށް ނަޞްރު ލިބޭނެ. ޢިންޝާﷲ

  242
  2
 10. ޒުވާނާ

  ލާދީނީ އާނިޔާ މިނިވަން ނޫހުގަ ތަފާތު އެއްޗިހި ލިޔުނަސް ދެނެއް އެހެން ނޫޅެވޭނެ. އެއޮތީ ލާދީނީ ގުރޫޕް ހިތްފަޅާލައިފަ. އަލްޓިކޯ ލައިގެން ތަތްކުރޭދެން. އާނިޔާ ތައުބާވެއްޖެބާ މިހާރު.؟؟

  153
  1
 11. އަނިޔާ

  މި މާމަގަ ނޑު މުސްކުޅި ވީ ދުވަހު މި ވައްވައް ޖަހަ ންފެށީ ދޯ. މާމަ ހެއްދެވި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަ ން މިޤައުމު ނޫނ ން ތާކަށް ދޭބަލަ. ކިހާބޮޑު ވެއްޖެ މުޞީބާތެއް މީ. މިމާމަ ގަ ނޑު ހައްޔަރު ކުރޭ.

  171
  2
 12. އަގަނބެ

  އަބޫޖަ\ހުލުގެ އަން\ހެންވައްތަރު

  160
  2
 13. ކިނބޫ

  މިބައިގަނޑު މީހުންތައް ތިބެނީވެސް ޒާތެއްގެ ނުބައި ސިފައަކަށް.

  178
  1
  • ޢަފީ

   އެހެނެއްނު ވާނީ.. ދުވަހަކުވެސް ﷲ ހަނދުމަވިކަމެއް ނޭނގެ.. އެކަހަލަ މީހުން ތިބޭނީ މިކަހަލަ ވައްތަރަށް

   47
 14. ޢާސި

  މީނާ މީ ދެންކާކުތަ ދީނޭކިޔަން ލަދުގަންނަންޖެހޭ

  142
  1
 15. Anonymous

  ހެހެހެ މިލާދީނީ ޕާޓީ ވެރިކަމަށް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރި މީހުން މިހާރު ވަރަށް އުފާވެފަތާ ތިބޭނީ، ކުރިންވެސް އެނގޭވިއްޔާ އެމީހުންގެ ފާޑު

  120
  9
 16. ޢުންބެ

  މީވަރައްބޮޑު ޢަމްދަނީއެއް ލިބޭކަމެއް ކަން އެގޭ
  ތިވަރުނުވިއަސް ޓެރަރިސްޓުންނައްވާނީވަކިދީނެއްވީމަތަ
  ޜާއްޖޭގެ ދީނާގާނޫނުތަކައްބަލާއިރު ތިކަންވެސް މާނަކުރެވިދާނެއެގޮތައް. މިއެއްމެންގެ ބެންކް
  އެކައުންޓް ޗެއްކުރަން އެބަޖެހޭ މައްސަލަބަލާއިރު
  ހަދިޔާދެނީކޮންބައެއް ތޯ ބަލަންކޮރޮޕްޝަންހުރިވަރުބަލަން.(ޝުކުރިއްޔާޝުކުރިއްޔާޝުކުރިއްޔާއިބޫސާލިޙް)

  96
  5
 17. ސިޢުބު

  ސާބަސްރައީސް

  43
  4
  • ދޮގެއް؟

   އަހަރުމެން ސާބަސް ދޭނީ އުވާލީމަ. ރީލޯޑު ވަޒީރުމެން ސަސްޕެންޑްކުރި އުސޫލުން ވަގުތީ ގޮތުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމަކީ ވަގުތީ ކަމެއް. ބަލައެއްމުގަނެވޭ. ސާބަހެއް ނުދެވޭނެ. އެވެސް ހީލަތުގެ އަމަލަކަށް ވުން ގާތީ.

   57
 18. އައްޔު

  އެއްބައެއް އެމްޑީޕީ އޯ އެމްޑީއެން ވިޔަސް ރައްޔިތުންނޭ ވިސްނާ ނުވިސްނެންޏާ ހުރި ބިރުވެރިކަމެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ.

  48
  2
 19. ާައަސްލަމް

  ހަޔާތްކުޑަ ކާޅު

  63
 20. ޢަލަފް

  ޢިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީފައިވާ ހަމައެކަނި ދީނަކީ އިސްލާމްދީން
  ޢާނިޔާ މޮޔަވެއްޖެ

  69
 21. ޢާމިރު

  ސުކުރިއްޔާ
  ޢިބޫ

  33
  7
 22. އަނިޔާ

  ބަލަމޮޔަޔާ ޓެރަރިސްޓުންނަކީ އެހެންމީހުންނާބެހިފުރައްސާރަކޮއް އެމީހުން ރުޅިއަރުވާމީހުން. މުސްލިމުންނެއްނުދޭ އެހރންދީންތަކުގެ މީހުންނާބެހި އުދަގޫކުރަމުންނެއް. ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީ އޮތީ އިސްލާމްދީނުގަ.

  54
 23. ސުބު

  ކިތައްމެ ރުޅިއަޔަސް މިގައުމުގެ ދިފާަާަަަާއުގައި އަހަރުމެން ތެދުވާނަން.

  53
  1
 24. Anonymous

  މުސްލިމުންނާބެހުނީމަ މުސްލިމުންނިކުންނާނެ އެހެންދީންތަކުގެ މީހުންނައްވުރެ ވަރުގަދަޔައް. ކަލޭމެންދެކެ ބިރެއްނުގަންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނައް އަދި މާފުރިހަމަ މާދަމާއެއް އެބައޮތް. މޮޔަނުވެ މަޑުންތިބޭ އެއިރުން އަޅުގަޑުމެންވެސް ނުބެހޭނެ.

  47
 25. މުހައްމަދު

  ޓެރަރިސްތުންނަކީ ކޮބައިކަން ޔޫއެންގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަރަށްރަނގަޅަށް ބުނެދިން
  ޓިޔައީ ކާކު މިއަދާހަމައަށްވެސް މިބިމާ ޤައުމާ ދީނުގެ ދިފާއުގަ ކަމެއްނުކުރެވުނުތާ މިބިމާ ގައުމާއި މިދީން ސުންނާފަތި ކުރުމަށް ތިޔަކުރަނީ ދުނިޔަވީ އެދުމެއްގަ ކަމަނާކުރާ މަސެއްކަތެއް
  ޢެހެންވީމަ ކަމަނާ މިބިމާ ގައުމާ ދީން ދެކެ ލޯބިވާ މީހުނަކަށް ނުތިބެވޭނެ ކަމަނާ ތިޔަކިޔާއެއްޗެއްސައް ސަނާ ދަންނަވާކަށް

  40
  1
 26. އާނި ޓެރެރިސްޓް

  އާނިޔާ އަށް ޓެރަރިސްޓުން އެގޭތަ؟ ދުނިޔޭގަ އެއްމެ ބޮޑަށް ޓެރަރިޒަން ހިންގަނީ ޔަހޫދީން. އެއީ އިޒުރޭލު ސަރުކާރުންނާ އެމެރިކާ އަދި އިގިރޭސިން. ދުނިޔޭގަ ބޮޑެތި ޖަރީމާ ތައްހިންގާ އެޖަރީމާތަށް ހިންގީ އިސްލާމުންނޭކިޔާ ވީޑިޔޯ ހަދާ އާއްމުކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ސިއްރުފުލުން އަހަރަކު ކިތަށް މިލިޔަން ޑޮލަރ ހޭދަކުރާކަން އާނިޔާ އަށް އެގޭތަ. މަދުވެގެން 500 މިލިޔަން ދޮލަރ ޚަރަދުކުރޭ. އާނިޔާވެސް ތިއުޅެނީ އެ ޓެރަރިސްޓުންގެ ފަރާތުން ފައިސާފޮށްޗެއްލިބޭތޯނު ދޯ؟ ޢެކަމު އާނިޔާއަކާށް ނުދޭނެ. ތީ ހައްޕުޑު.

  42
  1
 27. ޕީއެންސީ

  އާނިޔާއަށް ކޮންފަރާތަކާ ހަމަޔަށްބާ އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔައްކުރަން ގެންގޮސްދެވޭނީ، ގަމާރަށް ނުވިސްނޭ މިކައުނުގެ ވެރިއިލާހަށް ހަޖޫޖަހާއިރު މިބުރާންތިއަށް ވާނޭގޮތް. ވެރިކަން އޮތުމާއި ނެތުން މިވަގުތު އޮތީ މި އެމްޑީއެން ވުޖޫދުން ފޮހެލުމުން.

  37
 28. ސަނީ

  މިޤައުމުގެ ދިދަވިހުރޭނީ އެއްކައުވަންތަކަމަށް ހެކިވާ ބައެއް އުަޅޭ އަދި މުޙައްމަދު ނަބިއްޔާ އަކީ ﷲ ގެ ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވާ ބައެއް އުޅޭ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގަ، ކަލޭމެންތިބޭ ޖާހިލު އަބޫޖަހުލު އެތީސްޓް ފަހަތުގަ ޢައުރަނިވާނުކޮށް.

  35
 29. ބުޅާ ގޯނި

  އާނިޔާއަކީ ޒަމާނުއްްސުރެ ނަޝީދުއާއި އޭނައާއި ގުޅިފައިވާ ކްރިސްޓިއަން ޖަމާއަތަކުން ރާއްޖޭގައި އޮތް އިސްލާމްދީންގެ ބަދަހިކަން ބަލިކަށި ކުރުމަަށް ޖަރާސީމެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވާފައި ހުންނަ ފަރާތެއް. މިޖަރާސީމްގެ މަސައްކްތްތައް ހިންގަމުންދަނީ ނަޝީދުގެ މައިންބަފައިންގެ ކުރިމަތީ ގ. ކެނެރީގޭގައި ނަޝީދުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން. މިނިވަން ނޫހަކީ މިމީހުންގެ ބައި ޕްރޮޑަކްޓެއް. ސީދާ ޕްރޮޑަކްޓަކީ މޮނާޒާ ނައީމްގެ ދަރީން އެކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. އާނިޔާގެ ބައިވެރިޔާ ނަސީރު އަނެއް ބައިވެރިޔާ ވެލެޒިނީ އެވަނީ ދުނިޔެ އިން މޮޔަވެފައި. މިހާރު ވެލެޒިނީގެ މަޤާމް އޮތީ ޝަހިންދާޔަށް. ޒަހީނާއަށް. މެންބަރުކަމުގައި ހުރި މައުހަދު ވައްޑެގެ އަންހެނުން ގަހާ ސައީދުގެ އަންހެން ދަރި ޒީނާ އަކީ ވެސް އާނިޔާގެ ޓީމްގެ
  އިސް މެންބަރެއް. މިމީހުންނަށް މިނޫން ގޮތެއް އެބަ ހޯދަދޭން ޖެހޭ

  35
 30. އިގާބުލްގަ

  އާނިޔާ އަކީ މޮޅު އިޖުތިމާއީ ފިކުރެއްގެ ވެރިއެއް. ނަމަވެސް އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު ނާކާމިޔާބީއެއް

  17
  9
 31. ލާދީނީ ޕާޓީ ޑީޕީ

  އެއްކަލަ އަގްލީ އާނިޔާ ދޯ. ޖަސްޓް އިގްނޯ ހަަރ.

  26
 32. ބިގަރު ބޯ

  މައިކަލާކޯ ހާދަވަރަކަށް އާނިޔާ މެން ރަތްވަނީ ކެނެރީގޭ އަބޫޖަހުލު ގެ ހުރިހާ ޕްރޮޕެކެންޑާއެއް ތިޔޮތީ ހާމަވެފަ ފެބުރއަރީ 8 ގަ ޤައުމުގަ ހުޅުޖެހީ މިބައިގަޑު އަދި ވެރިކަން 2018 ގަ ވަގަން ނަގައިގެން މިތެޅި އަރުވަނީ ބަލަގަ ކީރިތި ޤުރުއާން އަށް ޖަހުލުންގެ ގުރޫޕުން ކިޔަނީ ކުރުވާން ގާނޫނު އަސާސީ މައިއަށްލޯހު،،، ﷲ އެއް ނުކިޔާ މުޅިންވެސް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާ ރައްބީގެ ބޮޑު ކާފަރުންގެ ސަރުކާރު މިއީ !!!!!!!

  29
 33. ޑަންޑަން

  ޢާނިޔާ އަކީ ފައްކާ ޓެރަރިސްޓެއް، މިހާރުން މިހާރަށް މިއަނދިރި ދައުލަތް ބައިގަންޑުވެސް ތަހުޤީޤުކޮށް ހައްްޤު އަދަބު ދިނުމަށް ދައުލަތަށް ގޮވާލަން، ގެއްލިއްޖެ ވަގުތަކީ އަނބުރާ އިއާދަ ކުރެވޭނެ އެއްޗެއްނޫން!

  30
 34. ރައްޔިތުން

  ޢާނިޔާ. ޢަށް އިސްލާމް ދީނުން ގަހަނާ އަޅުވާދޭން ޖެހޭ ހުރިތާކުން ހާޒިރުކޮށް.

  32
  1
 35. ައާންމުން

  ޢަނިޔާ އާއި ފަތިންދާ އާއި އަންނިޔާއި އބުރާ ވެސް ހައްޔަރުކުރޭ

  23
 36. ސަޓޯ

  ގާނިއާ ކަލޭ ހީކުރީދޯ ކަލޭ ނިސްބަތްވާ ލާދީނީ ޕާރޓީގަނޑު ވެރިކަމަށް އައިމަ ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ހެދޭނެކަމާ ؟؟މާދެން ޑެމޮކުރަސީ ބައެއްކަން ދަްްކައިގެން ރައީސަކަށްވެސް ކަލޭމެނަކަށްވެސް ބޭނުންކަމެއް ނުކުރެވޭނެ.. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތަްް ކަންކަން ނިމޭނީ އެނގިއްޖެ

  22
 37. ސަޢީދު

  ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަބަލަ.. މީނައަށް ކަންބޮޑުވެ ރުޅިގަނޑު ފަޅަފަޅައިގެން އެދަނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާ އެއް ސަސްޕެންޑު ކުރުމުން. މީނާ ވިސްނައެއް ނުލައޭ މީނާ ހެއްދެވި ފަރާތަށް ޖޯކުޖަހާ މުޅިކާއިނާތަށް ރަޙްމަތެއްގެ ގޮތުގަޔާއި ދެ ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިއްބައިދިނުމަށް ފޮނުއްވި މާތް ނަބިއްޔާ އަށް ހަޖޫޖަހާ ޖޯކަކަށް ހަދައިގެން ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކޮށް ހެދުމުންކަން ނުރުހެންވީކީ.. ފާސިޤު ޢަމަލުތަކަށް އަދިވެސް ހިތްވަރުދޭން ފޫގަޅާލާފާ އުޅެން އެ އުޅެނީ..

  14
 38. ޏަމްޏަމް

  ހެހެ. ސަސްޕެންޑެއްނޫން ތިބައިގަނޑު ހައްޔަރުވެސް ކުރަންވީ

  19
 39. ބަކުރީ

  ހަމަ އުވާލަންވީ.ދެން އިނގޭނެ މީގެ އަޑީގަތިބި މީހުން.އެމީހުންނަށް މަޑަކުން ނުތިބެވޭނެ.ކުރިންވެސް އާނިޔާއަކީ އަހަރެން ތާއީދު ކުރާމީހެއްނުން.އަދި މިރާއްޖޭގެހުރިހާމީހުންވެސް އާނިޔާ ދަނޭ.ވިސްނުމާ ފިކުރު އިނގޭ.ހިތް އެދެނީ ކޮންދިމާލަކަށްކަން އިނގޭ.

  12
  1
 40. ސޮނިފުހޭ

  އިތުރު ސަަާ\ހިބާ އަށ ނަސްރު ދިނުށ ނަސޭ\ހަތ ތެރިވަމެވެ ކީރިތި ރަސުޫލާ ދެކެ ލޯބިވާށެވެ

  20
 41. ޑާރމެޓޮލޯޖިސްޓް

  ފޯ ގޯޑްސޭކް ޝަޓް އަޕް

 42. ރަފީގް

  ރަސޫލާއައް ފުރައްސާރަކުރެވިއްޖެއިޔާ މުސްލިމުން އެކަލޭގެފާނައް ނަސްރުދޭންޖެހޭ. އެކަން ކުރަން އެންމެ މޮޅުގޮތަކީ އެކަލޭގެފާނޔގެ ސުންނަތް ވީހާވެސް ހާމަކަންބޮޑުކޮއް މި މުޖުތަމައުގައި އަމަލުކުރުން. އޭރުން މިބައިގަނޑުމީހުންނައް ވިސްނޭނެ މިކަހަލަ ޒާތުގެކަންކަން ކުރާވަރަކައް ދީނައް މީހުން ކަމޭހިތާ އަދި ނަސްރުދޭނެ މިންވަރު ވާނީ އިތުރުކަން.

  17
 43. ސަޒާ

  ކުތަންމެ ވަަރަކަށް ތެޅުނަސް ﷲ ގެ ދީން މަތިވެރިވާނެ

  21
 44. ރާޅު ބޯއީ

  ހިތާ ހިތުގެ ގުޅުން މިފެންނަނީ. ލާދީނީ މީހުން ގަނޑު.

  20
 45. ވެރިންް

  https://vaguthu.mv/religion/32326
  ރަސޫލާ މސއވ އަށް ބަދުބަސް ބުނާއަޑުއަހިން ކުއްތާ އަށް ކެއްނުކުރެވުނު އިރު އިންސާނުން ކިހިނެއްމަޑުން ތިބޭނީ

  17
 46. ޯއިޖާ

  ލާދީނީބައިގަނޑު ހިފާހައްޔަރުކޮއް އަދަބުދީ ނޫނީ އިބޫ ސަރުކާރު. ޥައްޓާލާނަން . އިސްލާމްދީނައް ފުރައްސާރަކޮއްފަ އަދި ރުޅިއެއް އަންނާނެކަމެއްނެތް ލާދީނީބައިގަނޑު.

  13
 47. ޑިމޮކްރަސީ

  ތެޅިތެޅި ތިބެންޖެހޭނި ދިވެހިންގެ މުސްލިމުންގެ ޢޤީދާ އަކާ ނުކުޅެވޭނެ

  16
 48. ރަންނަމާރި

  އަޅޭ ކަލޭހިތުގަހުރި ހުރިހާ އެއްޗެހި ލިޔެބަލަ މިއީ ކާކުތަ ގަދަބަސް ބުނަން

  15
 49. ޢާނިޔާ

  ތެޅުންވަރަކަށްފާބާނީ ހުޅުބު

  11
 50. ނިލަ

  ސަރުކާރުގެ ނިންމުން ރަގަޅު . ތާއިދު ކުރާ މީހުންވެސް ކުންކުރިމާ އެއޮށްނަށް އުސޫލާަ އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ. ސަރުކާރު ހިންގަނީ ޕާޓީގެ ލަާރި އަކުން ނޫން. ސިޔާސީ މަގާމުގު ތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް މުސާރަ ދެނީ ޕާޓީ ލާރިއެއް ނޫން. އެހެންވީމާ އިސްލާމް ދީނާ ޤައުމުގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަންޖެހޭނީ. ނުކުރެވެއްޗާ މަޤާަމުން ދުރުވުން ބުއްދިވެރީ

 51. ޒުހުދާ

  ޓްރޭޓަރުން ހުސް މިއީ ބޭރުގެ އެންޓިޓީތަކާ ގުޅިފަހުރި ޤައްދާރުން.. މިޤަޢުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލާނެ މިމީހުން

  11
 52. ސަންޓޭ2

  އިސްލާންދީނައް ފުރައްސާރަ ކުރާމީހުން މި ގައޮމުން ބޭރުކުރަން ގޮވާލަން

 53. ހައްހައްހައް

  މީހާ އެހެރީ ހުރި ސިފަ! އެކަމަކު ފެންނަހާ މީހެއްގެ ފޮޓޯ ފުރަގަހުން ނަގައިގެން އެމީހުންނަށް ނެޓުގައި ޖޯކުޖަހަން ކަމަށް ހީކޮށް އަމިއްލަޔަށް ދުޝްމަނުން ގިނަކުރަމުން ހިނގާ މޮޔައެއް މި އާނިޔާދައިތަޔަކީ! ބޭރުކުރޭ!

 54. ދޮން ބަބުރު ސޮރު

  އިންސާނީ ހައްގު ކަމަށް މިކަނބުލޭގެ ގަބޫލު ކުރަނީ މިގައޮމުގެ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ދީނަށް
  ހަޖޫ ޖެހުންތަ ތީ މިގައޮމު ހަލާކު ކުރަން އުޅޫ ގައޮމީ ޚާއިނެއް.

 55. ތިމަންނަ

  މީކޮންކަހަލަ ބީތާ އެއްތަ؟

 56. ނަވީން

  ޢާނިޔާ ވީ ފުލުސްއޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް މުސްލިމެއްތޯ ބަލަން، ކޮންދީނެއްގަތޯ ހުރީ ބަލަން ވެއްޖެ

 57. ޢިކުރާމު

  ސަރުކާރުން ތިޔަޖަމި އްޔާ އުވާލަ އިފިނަމަ ކޮނފަދަ ނަސީބު ތިޔަޖަމާ އަތް ބަލިކުރަ އްވާނެ ޔަހޫދީން ނަކަ އްޖާގަ އެއ އްނެތް