ގޮވާތަކެތި ތައްޔާރުކުރަން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ފުލުހުން އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންތަކެއް ސްކޫލެއްގެ ލެބޯޓްރީއަކުން ކެމިކަލްތަކެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ގޮވާ އެއްޗެއް ތައްޔާރު ކުރަން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ތަންތަން ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައިގައި އެއްވެސް ކުއްޖަކު އަދި މީހަކު ވެސް ހައްޔަރު ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކެމިކަލްތައް މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ގޮވާއެއްޗެއް ތައްޔާރުކުރަން ސްކޫލް ކުދިންތަކެއް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ އިތުރު ބަޔަކާއި ބައިވެރިވެގެން ކަމެއް ވެސް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް ވެސް ފުލުހުން އަދި ކަށަވަރުކޮށެއް ނުދެއެވެ.

ގޮވާއެއްޗެއް ތައްޔާރުކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް މާލޭގެ މަގުތައް އޮތީ އަމާންކޮށެވެ. ފުލުހުން މަގުތައް ބަންދުކޮށްގެން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ހަރުކަށި ދީނީ ފިކުރުތައް ގެންގުޅޭ މީހުން މިސްކިތްތަކަށްދާ ކުދިންނަށް އެމީހުންގެ ފިކުރު ވިސްނައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް މީގެ ދެމަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ގޮވާއެއްޗެއް ތައްޔާރު ކުރަން އުޅުނު ކުދިންތަކެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤު ކުރަން ފެށުމުން ގިނަ ބަޔަކު ގެންދަނީ އެކުދިންނާއި ނިރުބުވެރި ޖަމާޢަތަކާއި ގުޅުން އޮތްތޯ ބެލުމަށް މީސް މީޑިއާގައި ގޮވާލަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

26 ކޮމެންޓް

 1. މުކި

  އެއުޅެނީ އައިއެސް ލީޑަރު މަރުވީމަ އެކަމާ ކަޑައަރައިގެން ހިތުގަޖެހިގެން. މިތުނބުއްޅާތައް މިޤައުމުންނައްތާލެވިގެން މެނުވީ މިޤައުމު އަމާނެއްނުވާނެ

  10
  142
  • Anonymous

   ހުރިހާ ދިވެހިންނަނކީ ކަލޭމެން ބުނާގޮތުން އައިސިސް މީހުން. އޭހައި ކަލެއާއި ކަލޭގެ މައިންބަފައިންނާ ދަރިންވެސް ހިމެނޭ.

   87
   5
  • ސަޓޯ

   އައިސިސް މީހުނަކީ އެމްޑީޕީ ބައިގަނޑު

   12
   4
 2. ހަމީމު

  އޭއްޗެކޭ މީއްޗެކެ ކިޔައިގެން ރައްޔިތުން ހިތުގަ ބިރުވެރިކަން އުފައްދައިގެން އެމްޑީއެންގެ ވާހަކަ އޮބާލަންވެގެން ޖައްސާ ސްޓަންޓު. ތީތި ވޯކެއް ނުކުރާނެ. #ބޭންއެމްޑީއެން

  164
  9
 3. ޢާއިޝާ

  ޙާދަހީވޭ ދީނީ އިލްމު ވެރިންނާ ބެހިލަން އުޅޭހެން. ކޮންމެ ވާހަކަ އެއް ދެއްކިޔަސް އެމްޑީއެން އުވާލާ. ސްކޫލުތަކުގަ ކެމިކލް ގެންގުޅެނީ ތިހާ ދޯދިޔާކޮންތަ. ކުދިންނަށް އެތަން ތަނަށް ބޭނުން އިރަކު ވަދެވޭތަ. ކުދިން އެކަނި އެއްޗެހި ގެންގުޅެޥޭތަ.

  90
  5
 4. ޒުހުރާ

  މިއީ ފުލުހުން ފަތުރާ ކޮންސްޕިރަސީ. އެންމެ ބޭނުމެއް. ހިމާޔަތް ދޭން ޖެހޭ މަޔަކު ހިމާޔަތްކޮށް އެނުބައި ރިޕޯޓުން ސެކުލަރ ރުއްސުން

  77
  3
 5. Anonymous

  ހުސްދޮގު.

  6
  1
 6. ޣގގގ

  މުނުވާނެ ތެދަކަށް. ސެކިއުލަރ މިނިވަން ހިޔާލުގެ 10 ވަރަކަށް މީހުން ހިމާތަޔްކޮށް ޔޫރަޕް ރުއްސުން.

  10
 7. ސުލޭމާނު

  ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ މިހާރު ހަމަ އަބޫޖަހުލުގެ ގެއަށްވެ ނިމިއްޖެ.

  85
  2
 8. އާމީން

  ތީ ކުދިން މިސްކިތައްދާތީ ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ކިޔާފަ އެކަނ ހުއްޓުވަން ޖަހާ ރޮކެޓު. މި ނުބައި ވަބާއިން މިގައުމު ސަލާމަްތ ކުރައްވާށި. އާމީން. މިސަރުކާރުގެ ނިމުން އަވަސް ކުރައްވާށި

  11
  1
 9. ރާއްޖެ

  ބޭން އެމްޑީއެން.

  71
  3
 10. ށުމަން

  ގޭސް ގަޑަކާ ވައްތަރީ
  #ބޭން އެ މްޑީއެން

 11. އެމްޑީއެން ހަމިއްޓޭ

  ބޭން އެމްޑީއެން. ބޭން އެމްޑީއެން. ބޭން އެމްޑީއެން. ބޭން އެމްޑީއެން. ބޭން އެމްޑީއެން. ބޭން އެމްޑީއެން. މިވާހަކަ ދެއްކިޔަނުދޭން ކިތަންމެ ކެމިކަލޭ އަޅިދެއްޔޭ ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް. މިވާހަކަ ނުހުއްޓުވޭނެ. ހޭކެނޑޭ.

  12
  1
 12. ސަޓޯ

  މިމައްސަލައިގައި އެއްވެސް ކުއްޖަކު އަދި މީހަކު ވެސް ހައްޔަރު ކޮށްފައި ނުވާނެތާ ތިއީ ހިޔާލީ ކަމެއް ވިއްޔަ... އަންނިމެންގެ ހުޅަގު ލާދީނީ ބައިގަނޑު ބުނެގެން އެމްޑީޕީ އިން ޖަހާ ރޮކެޓު ދެކިބަލަ... މިގައުމު މިހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލީތީވެ އަންނިއަށް ހަލާކު ހުރި

  10
  1
 13. އައިސީ

  ރައްޔިތުން ޤަބޫލެއްނުކުރޭ ފުލުހުން ދައްކާވާހަކަ. ހަހަހަހަހަހަހަހަހަހަހަހަ. ބޭން އެމް.ޑީ. އެން. ޔާ ﷲ ޝަހިންދާފަދަ އަޒުރާފަދަ ނުބައި ނުލަފާ މީހުންގެ ކިބައިން މި އުއްމަތް ސަލާމަތް ކުރައްވާށި. ދެން އަހަރެން ގެ ވެރި އިލާހަށް އަހަރެން ދުޢާ ކުރީމަ އަހަރެން ކުއްވެރިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކިތައްވަނަ ބާބުންތަ؟ ބާރު ކެނޑިފަ ގޮތް ހުސްވެފަ ތިޔަތިބީ. ﷲ ގަންދީ ބުނަން ދެނެއްކަލޯމެންނަކަށް ދުވަހަކުވެސް ވޯޓެއް ނުދޭނަން. އިންޝާ ﷲ!

  9
  1
 14. ުެެުެުދނދޖ

  އެމް ޑީ އެން ...ފިޔަވަޅު އަޅާ

 15. ރަޝީދުބޭ

  މިއީ ލާދީނީ ރިޕޯޓުގެވާހަކަ އޮއްބާލުމަށް ކުރާކަމެއްކަން އެގެއެވެ.

  6
  1
 16. ޢަސ

  ރައްޔިތުން ހިތުގަ ބިރުވެރިކަން އުފައްދައިގެން އެމްޑީއެންގެ ވާހަކަ އޮބާލަންވެގެން ޖައްސާ ސްޓަންޓު. ތީތި ވޯކެއް ނުކުރާނެ. #ބޭންއެމްޑީއެން

 17. ކުކިސްޓް

  ފްރޭމް އަކަށް ލާފަ ހުރި ގޮވާ ތަކަތި ހޯދާނެ ތި ލާދީނީ ލަޝްކަރުން. ބޭން އެމް ޑީ އެން#

 18. އަޙްމަދު

  ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެމްޑީއެން ގެ މައްސަލަ އާއްމުނަގެ ލޯތަކުން ކައްސާލަން ފާޑުފާދުގެ ނޫސް ހަދައިގެން ފެތުރިޔަސް އެމްޑީއެން އުވާލަން ގޮވާނެ. އަޑުއިވެންދެން ގޮވާނެ. ޔާﷲ އެމްޑީއެން އަށް ވާގިވެރިވާ އެންމެން އިތުރަށް ފަޞީހަތް ކުރައްވާ ނިކަމެތި ކުރައްވާފާނދޭވެ. އާމީން

  10
  1
 19. ރަޒީނާ

  ހުސް އާރޓު.. ރައްޔިތުން ބިރުގަންނަވާފަ އެންޑީއެމްގެ ވާހަކަ އޮއްބަން އުޅެނީ..

  10
 20. އެމްޑީއެން އުވާލާ

  ތިއީ އެމްޑީޕީއިން ރާވައިގެން ދީނަށް އުޅޭ މީހުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަންކަން.

 21. ވަޒީރެއާލާ

  ތިޔައީ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓްގެ އަޑު ކަނޑުވާލަން ފުލުހުންގެ އިސް ވެރިޔާގެ ރޭވުމުގެ މަތިން ކުޅޭ ޑްރާމާއެއް. ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓް ހަރަކާތްތައް ހިންގާކަން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް އަންގަން ކުރާމަސައްކަތް.

 22. ކުޑަބަޖަރާ

  ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކެމިކަލް ތައް ފުލުހުންގެ ދަށަށްވަނީ ގެނެސްފައި. އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ. ވަގަށްނެގިތަކެތި ހުރީ ކޮންތާކު؟ މިހިރީ ހައްތަހާވެސް ސުވާލު. .

  6
  1
 23. އަލެކުސް ޓެރޯ

  ދިވެހި ފުލުހުން އެމެރިކާ މީހުން އަތުން ދަސްކޮށްފި.. ދެން އިވޭނީ ކޮންމެވެސް ތަނަކަށް ފޯލްސް ފުލެގު އެޓޭކު ކުރާތަން، އޭގެ ފަހުން ދީނީ އިލްމުވެރިން ބޮލުގަ އަޅުވާތަން.. ގައުމު މިދަނީ އަލެކުސްގެ ޕުލޭނާ އެކު ބާރަށް ކުރިއަށް.... ދިވެހި ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ، އިސްލާމް ދީން ދެކެ ލޯބިވާ މީހުން ވިސްނާގެން ތިބެއްޗޭ....

 24. ފިލިކަލޭގެ

  އައިއެސް އަކީ އެމްޑީޕީ... މިމީހުން ތިބެނީ ހިނދު ކޮޅުގަ ވިއްޔާ... މީގެ އަހަރު ތަކެއްކުރިން ޓެރޮރިސްޓު ހަމަލާ ތަކެއްދީ މުޅި ދިވެހި ރާއްޖޭގަ ހުޅުޖަހާ، ހެންވޭރު ކޮޅުގަ މީހުން މަރަން ގޮވާ، ރާބޮއެ، ފަތްބޮއެ، ފާހިޟްއަމަލު ތަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު ކޮބާ އެމްޑީޕީ ގަ ތިބި ދިވެހިން؟، މުސްލިމުން؟ އޭރު ކަލޭމެން ނަށް އޯކޭ!!! އަމިއްލަ އެދުމުން ފުރިގެންވާ ޓެރޯ ގުރޫއްޕެއް މިއީ.. ބޭން ކުރޭ ލާދީނީ އެމްޑީއެން އަދި އެޓެރޯ ގުރޫއްޕަތް ތާއީދު ކުރާމީހުން.