އެބައެއްގެ ތެރޭގައި ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ ޢާންމުވުމަކީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަސް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސާލިހު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ ފޮނުއްވި ޚިޠާބުގައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޤައުމެއްގެ މުއްސަނދިކަމާއި ވަސީލަތްތަކުން، ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު، ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ލިބުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑުހުރަހަކީ އެބައެއްގެ ތެރެއިން ނަޒާހަތްތެރިކަން ގެއްލި، ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތްތެރިކަން ޢާންމުވުން ކަމަށެވެ.

އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާއަކީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލި، އިޖްތިމާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ނެތިގެން ދިޔުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބުކަމަށްވެސް ރައީސް ސާލިހުގެ ޚިޠާބުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ "ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ޓު ކޮރަޕްޝަން"ގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާން ޢާންމުކުރަން ފައްޓަވާފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ބޭނުމަކީ، ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހެއްގެ މާލީ ޙާލަތު ޢާންމުކޮށް އެނގުމާއެކު، އެ މަޤާމުގައި ހުރެގެން ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަމެއް ހޯދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އާންމުންނަށް ދެނެގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭނެ ވެބް ޕޯޓަލެއްވެސް ސަރުކާރުން މިހާރު ޤާއިމުކުރައްވާފައިވާކަމަށްވެސް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސްގެ ހިތާބުގައި ވަނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި، ރިޝްވަތު ހިފައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން، ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާކަން އެނގިއްޖެ ނަމަ، އެކަމެއްވެސް ހާމަކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

31 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ގުދޯ ގުދޯ ގޮވާތީވެ ހިނި އަންނަނީ 0 ޓޮލަރެންސްގައި ހަހަހަހަހަހަހަ

  41
  1
 2. މުރި

  ރައްޔިތުންނޭވެ ގައުމަށް މިޖެހިފައިވާ ރޯގާއިން ސަލާމަތް ވުމަށްޓަކައި މާތްﷲ އާއި އެކަލާންގެ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވުން މުހިންމު އަދި މިލާދީނީ ފިކުރު މިގައުމުން ފޮހެލާންޖެހޭ

  33
 3. އަހސބ

  ހެއްލިގެން އުޅޭ ކާޕެޓް ގަނޑު ހޯދަބަލަ

  27
  • ހުސޭނުބޭ

   ތި ބުނާ އެއްޗެއް ހިބަރު ވަދަކު އަޅައިގަނެގެން އުޅުނު ވާހަކަ އަޑުއެހިން!

   11
 4. މަލަސް

  ބަލަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާތުން ނުހައްގުން ދޫކުރިދެބިލިއަން ރުފިޔާ ކޮބައި؟؟އެއީތޯ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ޓު ސަރުކާރުނުހިންގޭ ނަސީދު ސަރުކާރުހިންގަނީ؟؟

  32
 5. ހުސޭނުބޭ

  ވެރިކަމަށް އައުމާއެކު ފުރަތަމަވެސް ހޯރަ އިއްބެ ދޫކޮށްލީ! ބޮޑެތި ވަގުންނާއި ފަނޑިޔާރުން ވަގަށްނަގާ މީހުން ދޫކޮށްލައި ޓެކްސްއަށް މަކަރުހަދަން ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުނުކަމަށް ހެދުނު ސޭޓަކު ދޫކޮށްލީ! މިއީ ވެރިކަމަށް އެރިތާ 3 ދުވަހުން ކޮށްލިވަރު! 32 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ދުމަށް އަރައިގެން ދިޔައިރު ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދިން ކަމެއް ހަރާމް! އެކަމަކު ޕާޓީގެ ބޮޑުންގެ ކުންފުނިތަކަށް ސަރުކާރުން ދާދި ފަސޭހައިމް މިލިއަނުން ބިލިއަނުން ބަދަލުދިން! މިވަރުގެ ބޮޑު ވަގަކު ވެރިކަމުގައި ހުންނައިރު ދެން ކަރަޕްޝަން އޮންނާނެވަރު ވިސްނާލާ!

  28
  • ޝާހް، ރ.ވާދޫ

   ވަރަށް ބޮޑުތެދެއް. ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ އެންމެ ބާރަށް އެދައްކަނީ މިސަރުކާރުގަ ކުރާ ބޮޑެތި ވައްކަންތައް ފޮރުވަން.

   22
   • 🐠ރޮނޑާ

    ބޭކާރު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ކުރަންވީ ކަމަކީ ކާކު ކިހިނެއް ނުގަވާއިދުން ކުރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ތޯ ބަދަލު ދޭންޖެހުނީ . އެމީހަކު ޒިންމާ ކުރުވަންވ،ި. އެމީ ހެއްގެ އަތުން ބަދަލު ނަގާ ދޭންވީ. އެއިރަކުން ދައުލަތުގެ ހަޒާނާއިން ފައިސާ ދޭތީ ކަންބޮޑު ވާކައްނުޖެހޭނެ އެއްނުން. ސަރުކާރު ބަދަލު ވިއަސް ކުޅިބައި ހިލުވަން އުދަގޫ ވާނެ އެއިރުން.

 6. މިންމާ

  އިންސާފު ހޯދަމޭ ކިޔައިގެން އައިސް ކުރަމުންދާ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފު އަވަހަށް އިސްތިއުފާ ދިނުން ރަނގަޅީ

 7. Anonymous

  ރައީސޫމަމެން އަޑުއަހަނީލޯނަށްއެދޭމީހުންގެ ލޯނުތަށްވެސް ލިބޭނެ މީހުނާއި ނުލިބޭނެމީހުންވެސް ކަޑައަޅަނީ ޝާޒްބެއޭ ކިޔައިގެން .ޝާޒްބެ ބޭނުންވާމީހަކަށް ށޯލޯނު ދޫކުރަނީ ރައިސްގެ ގެއިންނޯހުރިހާކަމެއްވެސް ނިއްމަނީ މިހާރު އެބަކިޔާފުލެޓްދެނީވެސް ރައިސްގެ ގެކޮޅުން ނޫރާނީއާގެއިން ކަނޑައަޅާބަޔަކަށްށޭ . ރައިސޫ މަބުނީ ނުލާހިކު ލޯނަށް ކުފޫހަމަވާމީހުންވެސް ލޯނު އެބަޔަކަށް ނުދީކަޓުވާލައިފިއޭއެބަކިޔާ . ރައިސަށްވެސް ހައްގު ވާތީކީނޫނެއްނުން މާތް ރަސްކަލާގެ ވެރިކަން ހަވާލު ކުރެއްވީ ތިއީ ގައުމުގެ ވެރިކަމަށް އެންމެ ކުފޫ ހަމަވާނެ ރައްޔިތުމީހާއެއްނޫނެއް ނުއް އެހެންވީ ރައިސަކަށްވެސް ނުނިއްމޭނެދޯ ކުފޫ ހަމަވަނީ ކޮންބައެއްކަމެއް .ވަކި ބަޔަކަށް ކަންކަން ކޮއްދޭކަށެއް ނޫނެއް ނުއް ވެރިކަން ހަވާލު ކުރި ބަޔަކު ވެރިކަން ހަވާލު ކުރީކީ ދޯ . ތިހެންވީމަ މަމިބުނީ ކަޓުވައިލެވޭނީ އެންމެ ހައްގުވާމީހާއޭ .އެއީ އިންސާފުން ކަންކަން ނުކުރާތީ .

 8. Anonymous

  އަސްލު ބުނަށް މަނޫލެއް ރައިސަކާ ހަސަދަލައިގެން އެކަމަކު މަށަށްއެގޭރައިސަކީއިންސާފު ކިޔަންވެސް ނޭގޭނެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

 9. ތިމަންނަ

  ދޮންކަލޯ އިލާހީ ގާނޫނު އެއޮތީ ފެންނަން އެއަށް އަމަލުނުކޮށް އިތުރު ގާނޫނުތައް ހަދާ އެއަށް އަމަލުކުރާނަމަ ހަމަނުޖެހުމާ ހިތާމަ ކުރިމަތިވާނެ

 10. އަފީ

  އަންނަނީ ހިނި! ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް!

 11. ޖަޒީރާ

  މިއަދު ކޮރޮޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ރައްކުލާއިގެ އަގުބޮޑު މޮރޮކޯ ކާޕެޓެއްގެ މަތީގަ ކޮރޮޕްޝަން 0 އައްދިއާމަ ވާނީމިހެން ދެންއަޑު އިވޭނީ ބޭރުގައުމެއްގެ އަގުބޮޑު ހޮޓަލެއްގެ ބެޑްޝީޓް ރޫމްބޯއި ހަދިޔާއައްދިން ހަބަރް ވައްކަންކުރާ މީހުނައްނުނިދޭނެ ފަޅުތެރެއި މުރަކައައްވިއަސްނަގާ ގެއައްނުވައްދަނީސް

  17
  • 🐠ރޮނޑާ

   ރަގަޅު ވާހަކައެއް. ކާރޕެޓް އޮތްތަނަކުން މަގުމައްޗައް ނެރެންޖެހޭނެ.

   2
   1
 12. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  ކަލޭގެ ތިވާހަކައެއް ނޫން މިހާރު މުހިންމީ. އެތައް މަރެއް، އެތައް ގޮތްނޭންގޭމަރެއް އިތުރުވާއިރު މިސަރުކާރު އިސްތިއުފާދޭކަށް ނުޖެހޭބާ؟ މީގެކުރިން މިހަކަލަ ކަންކަން ވީމަ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާދޭންގޮވާ ތިބައިގަނޑު މުޅި މަޖީދީމަގު ކުޑަކުރޭ.

  17
  1
 13. އެޖެންޑާ19

  ޖަޒީރާރާއްޖެ މީހުންނަކީ މިގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް އޮތް ހުރަސް

  17
 14. ޕޮގުބާ

  މާނައަކީ ކޮރަޕްސަނަށް މަގުފަ ހިވާގޮތަށް ބޭރުކުންފުނިތަކަށް ރާއްޖެތަރަށްގީކުރަން މަސްރޫޢުތަށް ދިނީމަ ފަޅާއަރާތީ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ

  12
 15. އިބްރާހިމް

  މިހާރު ދިރުވާލަނީ ދައުލަތް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ރޯމާދުވާލު.

 16. ކޮރަޕްޝަން

  ރައްޔިތުންގެ ލާރި "ބަދަލު" ދިނުމުގެ ނަމުގައި ވެރިކަމައް އަންނަން އެހީތެރިވެދިން މީހުންނައް ބަހައި ހުސްކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަނެއްނޫންތޯ.

  12
 17. މިއަދު

  އިއްޔެ ބަޖެޓަށް ވޯޓުނުދީ މުޒާހަރާކުރީ އެއީ ތަރައްގީއަށްއޮތް ސަޕޯޓެއްވީމަތަ

 18. ތާޖު

  ޢިހަށް ކިޔައިދީބަލަ 32 ބިލިއަން ބަޖެޓަށް ޖެދިގޮތް.

  11
 19. Anonymous

  މަގޭ ސުވާލަކީ މިމީހާހޭ، ދައްޖާލަކީ؟ ޖަސަދަކީ އަމިއްލައަށް ވިސްނުމުގެ ބާރުނެތް އިންސާނުން މަގުފުރައްދަން ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައިވާ އެއްޗެއް، ވިސްނުމެއް ފިކުރެއް ކަންބޮޑުވުމެއްނެތް. ހަމަ ހުސް ހަސިގަނޑެއް. ކަންކަން ޗާނެގޮތަކަށްވާންވީ. މީނަކިޔާނެ އެއްޗެއް ކިޔަކިޔައި ހުންނާނެ.

 20. ސަންތިމަރިޔަބު

  ޒީރޯޓޮލަރަންސް ގެ ދަށުން2018/11/17 ގެ ފަހުން މިގައުމުގާ ކަރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނުހިގައެއް ނޫންތޯ؟ ކީއްވެތޯ ތަރަށް ގީޔަށް ހުރަސް އެޅެންވީ ވޯޓަރ މެލަން ވިދާޅުވިނޫންތޯ މިސަރުކާރަށް އަހަރުވީ އިރު ކަރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް އަމަލެއްނެތޭ ހިންގާފަކާ ދެންކޮން ބަހަނާއެއްތޯތިދަށްކަވަނީ ކަރަޕްޝަން ގެސަބަބުން ތަރަށްގީއަށް ހުރަސް އެޅެޢޭ ވިދާޅުވެ މާތާހިރުވާނެ އުފަންރަށަށް ވަޑާއިގެން ކައުންސިލަރެއްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވިއްޔާ! ހަމަހިނިއަންނަނީ

 21. ވަގުކިނބޫ

  ކޮބާ ކަލޭކާލި 1.8 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ވީގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ނިކަން ކިޔާދީބަލަ ކެރެންޏާ

 22. ސައިންޓިސްޓު

  ޖާބިރު ބުނީ ރައީސް ވެސް ކޮރަޕްޝަން ފައިސާގެ ހިފިޔޯ..

 23. ާއަނޮރަ

  ކަރަޕްޓް އެއީ ކޯޗެއްތޯ އެގޭތަ މިސަރުކާރަށް ނޭގޭތީ ހިތާމަކުރަން ހުސްކަޕުޓް މީހުންތލބީ މިސަތުކާރުގައި

 24. އިކްލީލް

  ކަލޭ ވަރަށް ރީތި ތިވާހަކަ ދައްކަން! އަދީބުއަތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ލާރިގަނޑުން ކަލެޔަށް ދިން 37 މިލިޔަން ރުފިޔާއަކީ ކޮންކަމަކު ދިން އެއްޗެއް؟

 25. އަހުމަދު

  32 ބިލިޔަން ރުފިޔާޔައް ވީގޮތަކީ ފެންފޮދަކާނުލާ ދިރުވާލެވުނީމަ އުކުނޑި ކޮއްޓާވަރުން މިހުރިހާ އެއްޗެއް މިކިޔެނީ

 26. މޮހޮނު

  ބަލަ ޔާމީން ދައުރުގަވެސް ތަރައްގީވި. ތިކިޔާ ކޮރަޕްށަން އޭރުވެސް އޮތް.

 27. ހައްލު

  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވޭނީ މިވަގުވޯޓު ސަރުކާރުގަ ގައިތިބި ހުރިހާ ކެރަފާތައް މިދިވެހި ރާއްޖެެއިން ނައްތާލައި ގެންއިގޭތޯ އެރީދޫ ކާފަރުންތައް އެބަޖެހޭ ދުނިޔޭންބޭރަށް ފޮނުވައިލެވިގެން ނޫނީ މިރާޖެއަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެއެވެ.