ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބްގެ މަގާމަށް އަބޫބަކުރު އަބްދުލްކަރީމް އަައްޔަން ކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އަބޫބަކުރު އެ މަގާމަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރެއްވިއިރު، އޭނާ ކުރިން ހުންނެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައެވެ

.އަބޫބަކުރު ޢަބްދުލްކަރީމް ކުރިން ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ.

އަބޫބަކުރު ޢަބްދުލްކަރީމަކީ ޑިޕްލޮމާ އިން އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން ކިޔަވާ ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ ކުރިން އަބޫބަކުރު ޢަބްދުލްކަރީމް ވަނީ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ހޭއަރާ

  ސަރުކާރުގެ އާދައިގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތިރުގަޑިއާއި އެހެނިހެން ހަރަދުތައް ކަނޑާ ހަރަދުކުޑަ ކުރަން ސާކިއުލާ ނެރޭއިރު ލަދު ކޮބާ؟!؟ ޢަދިވެސް ސިޔާސީ މަޤާމުތަށް ހެސްކިޔާފަ ތި ހަދަނީ! އަމިއްލަ އަތުން ޕެޓްރޯލު ނޭޅިގެން ރައްޔިތުން އަތުން ފައިސާ ފެލައިގެން ޕެޓްރޯލް އަޅައިގެން މިމީހުން މިއުޅެނީ! ލަދު ކޮބައިހޭ އައިސް ވޯޓޭކިޔަން!

  18
  3
 2. Anonymous

  ބަކުރު މިހަާރު ސަޔަކަށް ދަރަނި ވެރިވިީ އިނގެޭ

  1
  2
 3. މިއަދު

  އޮޅުވާނުލާ އަބޫބަކުރު ޢަބުދުލްކަރީމު ނައިބުކަމުގެ މަގާމަށް ތިގެންދެވީ ސަރުކާރު ދޫކުރައްވާ އަހަރެއްހާދުވަސްވީފަހުން ތިދެންނެވި މަގާމްތަކަކީ އަބޫބަކުރު ޢަބުދުލްކަރީމު ކުރިން ފުރުއްވި މަޤާމްތަކެއް ތިފެންނަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއިން ރާއްޖެއަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް މިސަރުކާރު ތައްޔާރުވެފައިވާމިންވަރު ސާބަސް ރައިސްސާލިހަށް

  6
  3
 4. ައޮފްބެ

  ހަރަދުކުޑަކުރަނީ ދޯ!!

  10
  1
 5. ނިކަމެތި ނޯކަރެއް

  ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ބައި ރުފިޔާ ލިބޭ ސިވިލް ސާރވަންޓުގެ އިނާޔަތްތައް ކަނޑަން އޯކޭ. އެކަމަކު އަދިވެސް ބޭކާރު ޕޮލިޓިކަލް މަގާމު ތަކަށް ބޮޑު މުސާރަ ދީފަ މީހުން އައްޔަނު ކުރަނީ!
  ތިޔަ މިނިސްޓަރީގައި މިހާރުވެސް އަތުގެ ކޮންމެ އިނގިއްޔަކަށް ވާވަރަށް ތީގެ މީހުން ތިބޭނެކަން ޔަގީން! ކޮބާތޯ ސަރުކާރުގެ ލޮޖިކް؟!

  12
 6. ދިވެހިސޮރު

  އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ޑިރެކްޓަރ އަދި ޑިޕްލޮމައަށް ކިޔަވަނީ ނާއިބު ...ލޮލް ވާވަވަވަވަ

 7. މާމީ

  މީ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު ވޯކަރަކަށް އުޅުނު މީހެއް ގަދަ އިންގޭ ބަކުރާ ދެބޯގެރި ދުއްވާގެން ނާއިބުކަން ދޯ

 8. މުފައްކިރު

  ވައްކަން ދިނުމުގެ އަގުދޯ؟