ނިހާން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖެސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ އަދިވެސް ހައްޔަރުކުރަން ނުވޭތޯ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ނިހާން ފުލުހުން އަރިހުން ސުވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މުސްތަފާ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާ އިން ސީދާ ހަރަކާތަކަށް ނިކުމެއްޖެ ކަމަށެވެ. "ރައީސް ޔާމީން ގައުމު ދެކެ ލޯބިވަންޏާ މިހިނދުން މިހިނދަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި، ނަރަކައަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ގޮވާލަން" ކަމަށް ވެސް މުސްތަފާގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސްތަފާގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވާ ނިހާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ފުލުހުން ޓެގް ކުރެއްވުމަށް ފަހު ވިދާޅުވީ "އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ މާއްދާ އާއި ނުވަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިމަރަފުށީ މުސްތަފާ ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ދިވެހި ޤައުމުގެ ސަލާމަތައް ބުރޫ އަރާ ގޮތައް ކުރަމުންދާ ޓްވީޓްތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާކަށް ނުވޭތޯ؟" އެވެ.

ނިހާން އިޝާރާތް ކުރެއްވި ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި އޮންނަނީ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ ގައުމީ ސަލާމަތައް ނުރައްކާވާފަދަ ޚިޔާލަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަަށެވެ.

އެޤާނޫނުގެ ނުވަ ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި އޮންނަނީ ގައުމުގެ ސިޔާދަތަށް ނުވަތަ އިސްތުޤްލާލަށް ގެއްލުން ލިބޭފަދަ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލަކަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް ނުވަތަ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން އުދުވާނީ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ގޮވާލައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތައް ނުރައްކާ ކުރުވާނެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ކަމަށެވެ.

މުސްތަފާ ހައްޔަރުކުރަން ނިހާން ގޮވާލައްވާފައި ވާއިރު މުސްތަފާ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ރައީސް ޔާމީން "އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި، ނަރަކައަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ގޮވާލަން" ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މުސްތަފާ އަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ތަފާތު ފޯރަމްތަކުގައި މުސްތަފާ އަށް ފާޑުކިޔަމުންދާ ފަރާތްކުން ބުނަމުން ދަނީ މުސްތަފާ ސިޔާސީ ގޮތުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވި ނަމަވެސް "ނަރަކައަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ގޮވާލަން" ފަދަ އިބާރާތްތަކެއް ބޭނުން ކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. ތީވަޜައް ގޮތެއް ފޮތެއް ހަޔާތެއް ނެއް އިބުލީހެ

 2. ހުރިހާމީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފަ ޕިންކު ކުދިންއެކަނި މިރާއްޖޭގަ އުޅެންވީނޫން ނިހާން.

  • މުސްތފާއަކީ އިންސާނުންގެ ޖަމާއަތުގަ ގެންގުޅޭ ވަރަށްވުރެ އަޙްލާޤު ނުބައި މީހެއް. ދުލުން ކިޔައި ނުބައި އެއްޗެއްސަކީ މުޖުތަމައެއްގައި ބަހުރުވަަ ހުންނަންވާ ވަރަށްވުރެ ނުބައިކޮށް ހުރި މީހެއް

  • ތިޔަބުނީ ތެދެއް ގައުމުގަ އުޅެންވާނީ ގައުމަށް ވަފާތެރިން ރީނދޫ ބާޣީން ހަމަ ހިފާހައްޔަރު ކުރަންވީ.

 3. އެމްޑީޕީ މިއަކީ ޕާޓީ އެއްނޫނެވެ.މިއީ މީހުން ހަލާކުކޮށް މަގުފުރައްދާ ވައިރަހައް އިނގޭތޯ.މިކަމުން މިރާއްޖެ މިންޖުވާނެ ގޮތެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ

 4. .ހުރިހާވެސް ގާޒީންނާއި މަޖިލިސް މީހުންނަށްދީފައިވާ އިމްތިޔާޒުތައް. ޟަޖިލިސްގެ ގިނަމެމްބަރުން މިހިނދުން މިހިނދަށް އިސްތިއުފާދީ ގެއަށްދާން އެބަޖެހޭ.

 5. މިއީ އެމްޑީޕީ އިން އިސްލާމްދީނަށް ގަސްތުގައި ފުރައްސާރަކުރުމުގެތެރެއިން ދިޔަ ވާހަކައެއް.

 6. މުސްތަފާ ގޮވާލި ކުފުރުގެބަހެއް ނުލަފާޖައްބާރު ނިކަމެތި ކުރަށްވާ ދޫބަންދު ކޮއްދެއްވާންދޭވެ

 7. މުސްތަފާމެންނަކީ ގައުމަށް ގައްދާރުވާމީހުން. ގަންޖާ އަންނި

 8. ޟުހާން ނަރަކަ ވަންތަ ވެރިޔަކާދިމާލަ ބަހެތް ބުނާކަ މުނާފިގުން ނުރުހުޭނެ

 9. l ނަރަކަ ވަންތަ ވެރިޔަކާދިމާލަ ބަހެތް ބުނާކަ މުނާފިގުން ނުރުހުޭނެ

 10. ޔާ ﷲ ނަޝީދަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރި މުސީބާތެއްނަމަ މިކަލޭގެ ގެ ނުބައިކަމުން އަޅަމެންނާ މިގައުމާ މިދުނިޔެ ސަލާމަތް ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން

 11. މި އިދިކޮޅުގެ ހަމައެކަނި ބޭނުމަކީ ދިވެހިންގެ ތަރައްގީ ހުއްޓުވާ ދިވެހި ރާޖެއަކީ ފަގީރު ސަލާމްޖަހާ އިންޑިޔާއަށް ބަރޯސާވާ ގައުމަކަށް ހެދުން

 12. ދިވެހިން ވިސްނާ ފިކުރުކުރޭ. އިންތިހާބަށް6 މަހަށްވެފަ ހުއްޓަ އިންތިހާބުގެ ކަންތަކާ އުޅުމުގެ ބަދަލުގައި ގައުމު ގަލާކުގެ ތެރެއަށް މިވައްޓާލަނީ ކޮންކަމަކާ؟ ފުލުހަކަށް އަނިޔާވިއަސް ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގެ މީހަކަށް އަނިޔާވިއަސް ހަމަ ދިވެހި ދަރިއަކަށް ލިބޭ ދެރައެއްނޫން؟ ސިޔާސީ މީހުން ބޭނުންވާނީ އެއްމެ ކަމެއް، އެޕާޓީއަކުން ބޭނުންވާ މީހަކު ވެރިއަކަށް ގެނައުން.

 13. އިދިކޮޅުން ބޭނުންވަނީ ނަޝީދު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހެދުމަށް. މިމީހުން ގަބޫލު ކުރަނީ ނަޝީދު ނޫން މީހަކަށް ރައީސް ޔާމީން ބަލިނުކުރެވޭނެކަމަށް. މަށަށް ނޭނގޭ އެއްޗަކީ، ޔާމީންކީ އެހާ ނުބައި މީގެއްކަމަށް ރައްޔިތުން ނުރުގޭ ވެރިއަކަށް ވަންޏާ އިދިކޮޅުން ބުޅަލެއް ދެއްކިއަސް އެއަށް ވޯޓުނުލާންވީ ކީއްވެކަން؟

 14. މަބުނާނެ އިތުރު ވާހަކައެއްނެތް. ނަޝީދު ދޫވެގެންނުވާނެ. އެއީ ހަމ ދައްޖާލު. މުޅި ގައުމު ދުއްވާމާނެކަން ޔަގީން.

 15. އަދިވިސް މިނިހާން ހައްޔަރުކުރާކައްނުވޭތޯ މީނަޔާ އަދުރޭ އާރިފް އިންސާނުންތޯ؟؟؟؟

 16. ވެރިކަން ވެއްޓުނީމާވެސް ނިހާނު ކިޔާނީ މިހާރުގެ ރައީސް ޔަމީނޭދޯ

 17. ނިހާން ގެ ކޮއްކޮ ހައްޔަރު ކުރަނީ ކޮންއިރަކު؟ނިކަން ފިރިހެންވެ އޭނަ ހައްޔަރު ކުރަން ގޮވާބަލަ!!

 18. ރާއްޖޭގެ ހާލަތު މިހާ ގޯސް މިކުރަނީ ހަމަ އެކަނި ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ގެންނަން. 4 ލައްކަ މީހުން މަރުވެގެންވެސް ލާދީނީ މީހަކު މިގައުމުގެ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް މިކުރާ މަސައްކަތަކީ ކޮންބައެއްގެ ރޭވުމެއް

 19. ލޮބުވެތި ދިވެހި އެންމެހާމިސްލިމުންނަށް..... މިއަދު އެމްޑީޕީއަކީ ވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަިސްލާމްދީނާދެކޮޅަށް މިގައުމުގެ މުސްލިމުންގެހިތުގަ ޝުއޫރުތައް އުފައްދާ އެކަމަށްހިތްވަރުދީ މީސްތަކުން މިކަމުގެ ތެރެޔަށް ހާނުވަމުންދާ ޝައިތާނީ ފިކުރެކެވެ.އޭގެ ބޭރުފުށުގައި ހިސާބަކަށް ތަރައްގީއާއި ތަމައްދުންގެ ކަންތައް ހިމަނާފައި ހުރިނަމަވެސް އެއީ ހަގީގަތުގައި އޭގެއަވާގައި މީސްތަކުންޖައްސާ ދިނިޔެއަށް މީސްތަކުންލަންބުވާ އާޚިރަތްމަތިން ގާފިލްކުރުވާ ބައެކެވެ.އަދި އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަމަށް ފާޅުގައި ދެކޮޅުހަދާ ދީނީ ވާޖިބުތައް ސިޔާސީކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ދައްކާ މަޑުމަޑުން ދީނާފެޔައްގެންގޮސް މިއަދު އެކަންކަންގޮސްފައިވާ ހިސާބަކީ ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާގެ ބަސްފުޅެއްވެސް ޕާޓީގެ ރައުޔާ މެނިފެސްޓޯއާޚިލާފަށް އޮތްނަމަ އިސްކުރެވިގެންދަނީ ޕާޓީއެވެ...މިއީ މިއަދު ނޭނގިތިބެ އެމްޑީޕީގެ އެތައްމެމްބަރުންނެއް ގޮސްފައިވާ ހިސާބެވެ...މިފަދަމީހުން ހަގީގަތުގައި އެއުޅެނީ އިސްލާމްދީނަށްކަމަށްބުނިނަމަވެސް އެބައިމީހުން އުޅެމުން އެދަނީ އެބއިމީހުންގެ ހަވާނަފްސަށެވެ..ހިތްއެދޭކަމެއް ދީނުގައި އައިސްފިނަމަ ގަބޫލުކުރަނީއެވެ..އަދި ނޭދޭ ކަމެއް އައިސްފިނަމަ ދޫކޮށްލަނީއެވެ....ހަމަ އެހެންމެ މިއަދު މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ކާފަރަކު އިސްކޮށް މުސްލިމަކަށްވުރެން ބޮޑަށް ކާފަރަކު ދެކެ ލޯބިވުމާއި ކާފަރުންގެ އެހީއާެި މަދަދު ހޯދައި ދުނިޔޥީ ފައިދާއަށްޓަކައި މުސްލިމެއްގެ ދުވަސްދުއްވާލުމަކީ މާބޮޑު ކަމަކަށް ނުވެއެވެ..އެހެންކަމުން ހަގީގީ ދުޝްމަނުން އަދި ހަހަގީގީ ޓެރަރިސްޓުންނަކީ ފަހެ ކޮންބައެއްތޯއެވެ..ހަމަ އެހެންމެ އިސްލާމްދީނަށް ކުޑައިމީސްބަސް މިފަދަނުބައި ދުަލަކުން ނުކުންނައިރު އެތަކެތި އެއީ ވަރަށްމަޖާއެއްޗެއްކަމުގައި ހަދައި އެބަސްތައް ތަކުރާރުކޮށް އޭނާގެ ދިފާއުގައި ވަކާލަތުކުރަނީ ކޮތައްމީހުންތޯއެވެ...މިއަދު ދުނިޔެމަތީ މުސްލިމުންނަށް އޮޅުވާލައި ގަައްދާރުވެގެން ހުރެވިދާނެއެވެ..އެކަމަކު މާދަމާއެފަދަމީހާ ދައްކާނީ ފަހެ ކޮން އުޒުރެއްހެއްޔެވެ؟

 20. ސިހުރު ހާހޫރަ ފަންޑިތަ ގަބޫލު ނުކުރާ މީހުން މުސްލިމުންނަށް ވެދާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އެފެދޭ..