ހައްދުފަހަނައެޅި މީހުންނަށް ސަރުކާރު ހިސޯރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، މީސްމީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯއަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުންނަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވަމުންނެވެ.

މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯގައި ފެންނަނީ، ސީޕީ ހަމީދު ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު އަންހެނުންތަކަކާއި އެކު ބަނގުރާ ހުރި ތަނެއްގައި ހުރި މަންޒަރެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ސީޕީ ހަމީދު ދިފާޢުކުރައްވާ މިއަދު ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މި އަމަލަކީ ސީޕީ ހަމީދު "ކޮމްޕްރޮމައިޒް" ކޮށްގެން ފުލުހުންގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލުމަށް ބަޔަކު ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކޮރަޕްޝަނާއި ހައްދުފަހަނައެޅި މީހުން ރެކިތިބެ ސަރުކާރު ހިސޯރުކުރަން ޖާގައެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ސީޕީ ހަމީދަނީ އިޚްލާސްތެރި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރެއް ކަމަށެވެ.

"ސީޕީ ހަމީދު ކޮމްޕްރޮމައިޒް ކޮށްގެން ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށް ވައްކަމާއި، ކަރަޕްޝަނާއި، ހައްދުފަހަނައެޅި މީހުން ރެކިތިބެ ސަރުކާރު ހިސޯރުކުރަން ޖާގައެއް ނުދެވޭނެ. ސީޕީ ހަމީދަކީ އިޚްލާސްތެރި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރެއް،" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީޕީ ހަމީދު ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ފެންނަ ފޮޓޯ މީސްމީޑިއާގައި އާންމުކޮށްލާފައި ވަނީ، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ވެބްސައިޓު ހެކު ކުރި މީހުންނެވެ. އެފަރާތްތަކުން މީގެ ކުރިން ވަނީ، ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅާނަމަ، ސަރުކާރު ބޭޒާރުކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ދީފައެވެ.

ސީޕީ ހަމީދަކީ ރައީސް ނަޝީދާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހާއި ވެސް އާއިލީ ގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ ބޭފުޅެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

53 ކޮމެންޓް

 1. ހާނާ

  އާއިލީ މީހުން އިއްޒައް ހިފަހައްޓަން އުޅުއްވާނެ ކަމެއްނެއް ކަރުން ހަންދާވަރަށް އަޑު ނެރުނަސް މިގައުމުގެ ރައްޔެތުން ތި ބީ ރޯފިލާފަ

  194
  6
  • ބޭބެ

   މިއީ މިގައުމަށް ޖެހިފައިވާ ކެންސަރު ސެލްއެކޭ ނައްތާލާށޭ މިބުނަނީ މިހެންވެގެން!! ކަރަޕްޝަނާއ، ހައްދުފަހަނައެޅި (އިސްލާމްދީނަށް ފާޅުގައި ހަޖޫ ޖަހާ ބަޔާންތައް ނެރެ ވާހަކަ ދައްކާ) މީހުން ސަރުކާރު ހިސޯރުކޮށްގެން މިހާރު މިތިބަ އުޅެނީ!! އިޚްލާސްތެރިންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން އޮޅިފައި ނެތް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކަށް!! ބުއްޅަބޭ އާއި މައުމޫނާއި ޖާސިމް އިންޑިޔާގެ އުނގަށް ވެއްޓިތިބެ ފައިސާ ހޯދާ ރިޝްވަތުގެ ހުތުރު ޢަމަލު ހިންގައިގެން އިލެކްޝަނަށްވެސް ބައި އަޅާ ވޯޓުން ބޮޑުތަނުން ވައްކަން ކޮށްގެން ސަރުކާރު ހިސޯރުކޮށް ގައުމު ލޫޓުވަމުންދާކަމަށް ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ!! މިކަންކަން މަތިޖަހަން ވާހަކަ ގިނަ ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް!!

   91
   5
  • Anonymous

   ޤަައުމުގައި ހުޅުޖެހި ވަގު ބުއްޅަބޭ

   11
 2. Anonymous

  ކަލޭތީއޭގެ އެންމެ ބޮޑު މީހާ ދެން ފިޔަވަޅުއަޅާބަލަ

  179
  3
 3. ފެކްޓް

  ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ އެކައްޗަކީ ތިއި!

  199
  6
 4. ހައްދުފަހަނަ އަޅައި ދިޔުން

  ނަޝީދު އެބަ ޖެހޭ ހައްދުފަހަނަ އެޅުމަކީ ކޮބައިކަން ބުނަން

  ނަޝީދު ކިތަންމެ ނުރުހުނަސް އިންޝާﷲ މިގައުމުގަ އަދި އަދުލުވެރި ސެކިއުލަރ ނޫން ފަރާތެއް ވެރިކަން ކުރައްވާނެ..
  މިހިނގާ 5 އަހަރަކީ އެމްޑީޕީގެ ނިމުން ކަމުގައި ގަބޫލް ކުރައްވާ

  އަމިއްލައަށް އޮރިޔާންވެވޭ ކަން ނޭންގޭ މޮޔަ މީހެއް އަންނި އަކީ..

  ޔާ ﷲ ނަޝީދުއަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުން ނުވާނަމަ ނަޝީދުގެ ނިމުން އަވަސް ކުރައްވާށި

  206
  8
 5. މުގުރި

  މިވަގުތު ތީ ދެންކޮންވާހަކައެއްތޯ. ބޭރުގެ މީހުންގެ އެހީހޯދަން ސުޓަންޓެްޖައްސާލީތޯ. ރަތްޔަތުންމިޔޮށްހަނާވަނީ. އަމިއްލަގައުމުގައި މަސްކޮޅެއްބާނާލާ ދަޑުވެރިކަމެއްކޮލާނެ ފުރުސަތެއްނުލިބި ބޮޑުބަލިމަޑުކަމެއްގެ ތެރޭގަވެސް މަނިކުފާނު ހަމަސަޕޯޓްހޯދުމުގައި

  140
  3
 6. ހުސޭނުބޭ

  ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުން ސަރުކާރު އޮތީ ހިޞާރުކޮށްފައި! ހައްދުފަހަނައެޅި މީހުންގެ ބޮޑަކީ ބުއްޅަބޭ!

  169
  4
 7. ސަމވނ

  ކަލޭ ތިހިރީ ހައްދު ޖަހަންޖެހިފަ.

  80
  3
 8. ދުންތަރި

  މި ޤައުމުގަ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފަހުރި ޖާހިލަކީ ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ކެނެރީގޭ ނަޝީދާ އެމްޑިޕީ އަކީ މި ޤައުމަށް ފާވެފަވާ ބޮޑު ވަބާއެއް މި ވަބާއިން މިޤައުމު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާށި =އާމީން=

  88
  1
 9. ރޯދަ މުބާރިކް

  ހަމަ ހެވެނީ! މަޖްލިސް ރައީސް މި ބޭފުޅުން ޑިފެންޑް ކުރަށްވާތީ! މި ވަރަށް ބާރަށް ދުވެވަޑައިގަތީމާ ތުއްޕުޅު ބޭފުޅުންނަށްވެސް މި ކަން ބޮޑުކޮށް ސާފު ވެގެން މި ދިޔައީ! ފޮޓޯ އަކަށް މަޖްލިސް ރައީސްގެ ސަމާލުކަން..! ގަދަ!

  64
  3
 10. އަސީ

  ކަންކަމުގަ ހައްދުންނެއްޓުމަކީ އެންމެބޮޑު ހައްދުފަހަނައެޅުން މަނިކުފާބުތީ އެކަމުގެ އެންމެކުރީގަހުނނެވިބޭފުޅާ

  58
  3
 11. Anonymous

  މިގައުމުގައި ތިބި ހައްދުފަހަނައަޅާފައި ތިބިހާބަޔަކު ތިތިބީ މިހާރު ސަރުކާރު ހިސޯރުކޮށްގެން...ތި ސަރުކާރު ހިސޯރުކުރާނެ ހައްދުފަހަނައަޅާފަތިބި އިތުރުބަޔަކު މިގައުމުގައެއް ނެތް މިހާރަކު...އަމިއްލަޔައް އޮރިޔާންވެފަ ވާނެ ހައެތި ވ މަ އޮރިޔާންނިވާކުރަން ތިމަންނާގެ އަންނައުނޭ ނުކިޔާ...މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ ލޯކަނު ނުވިސްނޭ ހެޔޮނުބައި ވަކިކުރަންނޭގޭ ބައެއްނޫން...ބުއްޅަބޭމެންގެ އަދުންގަނޑުގަ ޖެހިގެން ތަނެއްދޮރެއް ނޭގި ވާވަދެފަ ތިބި މަދު މީސްކޮޅެއް މިރާއްޖޭގަ އޮތަސް ވާނުވާ އެނގޭ އެތައް ދިވެހި ރައްޔިތެއް މި ރާއްޖޭގަ އެބަތިބި...އަހަރުން ޝުކުރުކުރަން ބުއްޅަބޭމެންގެ ހަގީގަތް އަހަރުންނައް އެގިފައޮތީމަ، އެހެންވެ ވޯޓު ނުދިނީވެސް...ﷲ އިރާދަކުރެއްވީއްޔާ ހަމަހޭހުރިހާހިދަކު ކުރިއައް އޮތްތާގަވެސް ތި ބުއްޅަބޭމެންނައް ވޯޓެއް ނުދޭނަން.... ެ

  57
  2
 12. Juhaa

  މިރާއްޖޭގެ ސަރުލާރ ހިސޯރު ކުރެވޭނީ ލާދީނީ މީހުންނަށް.

  42
  3
 13. އެެެސޮރު

  އިހުލާޞްތެރިންނަކީ ކޮބާކަންއޭތަ؟ހަމީދަކީ ދައުލަތުން ވައްކަން ކޮއްފަހުރިމީހެއް😡

  44
  2
 14. Anonymous

  ތީ އެންމް.ބޮޑަށް ހައްދުން ނެއްޓިފަ ހުރި މީހަކީ ކެނެރީ މޯދީ

  67
  4
 15. ާވިސްނާ

  ވަ ރަށް ދެ ރަކަމެއް. މިދަނޑި ވަޅުގަވެސް ވެެ ރިކަމާ ހެދި .

  53
 16. Anonymous

  kaleya kaleyge India meehun thikamugai ulheni

  34
  2
 17. އިހޫ

  މިކަލޭގެ ގޮތައް ރާބޮއެ އެހެން ދީންތަކަށް ސަޕޯރޓު ނުކުރާ ކޮންމެ މީހަކީ މިކަލޭގެ ދެކޭގޮތުގަ ހައްދު ފަހަނައެޅިފަ ހުރި ހަރުކަށި މީހެއް

  56
  1
 18. ކޮކްޓޭލް އަލިބ

  މުސްކުޅިން ބުނޭނު ގުދޯގުދޯ ގޮވާވާހަކަ ދޮން ހަސަނައް ހީވާނޭ ފުޅައްބުޑުންދަނަޏާ ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާލާނޭ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާވަރު އެނގޭނޫންތޯ ވެރިކަމައް އަރާ ރައްޔަތު އެންމެން އަޅުވެތިކުރީ ގާނޫނެއްގެ ހިޔަލުގައި ނަމުގަ ޖީއެސްޓީނަގައިގެން (ޖިޒީ) އެވަރުންވެސް ނުފުދިގެން އިންކަމްޓެކްސް ނަގަން މިފެށީ ވެރިން ބޮޑުމުރާޔަނާއިނާޔަތާ ނަގައިގެން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ދިރިއުޅެން މިނުވޭތޯބާތިލްގޮތުގަ މީހުންގެ މުދާކެއުމަކައް ދެން ކުންފުނިތައް ހަދައިގެން ބައިކުދިންނައް ބޮދުމުސާރަޔާ އިނާޔަތާމިދެނީ ނުކުރާ މަސައްކަތައް ޕާޓީގެ އަވާގައި ރައްޔަތުން ޖައްސާފައި އޮޅުވާލައިގެން މިނުވޭތޯ ހައދުފަހަނައަޅާ ދިއުމަކައް

  47
  1
 19. ސަޓޯ

  ކޮމްޕޮރޮމައިޒޭ... އަންނި އުޅެނީ ހަގީގަތް ބަދަލު ކުރަން.. އެހެން ވާނެތަ....

  44
  1
 20. ޗާލު

  ވައްކަމާ ކޮރަޕްޝަނޭ އަދިވެސް ތިކިޔަނީ. ތި ލޯގޯ ވިއްކައިގެން ވެރިކަން ލިބިއްޖެ. މިހާރު ސާފުވެއްޖެ ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނަކީ ކޮބައިކަމާއި އެކަންކުރަނީ ކޮންބައެއްކަން. މިދިޔަ ދެ އަހަރު މިގައުމުގެ ބަޖެޓް ބަލާލީމާ އެކަންސާފުވެއްޖެ. މިހާރު ކޮވިޑާގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި އެހީގެގޮތުގަ ލިބުނުފައިސާ ދިޔަމަގުތައްވެސް ސާފު. ލާދީނީ މީހުންނަކަށް މިގައުމުގަ ޖާގައެއްނެތް.

  49
  1
 21. ސަމާ

  ކަލޭތީ ހައްދުފަހަނަ އެޅި ބޮޑުމީހާ.

  50
  1
 22. ޣޮފި

  Thestrongestpowerpeoplespower

 23. ދިވެހި ދަރިއެއް

  ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފައި އަސްލު ތިބީ މިމީހުން، ފަރުދާގެ ފަހަތުގައި ތިބުމަށް ދެބޯގެރިދުއްވާ އެހެންމީހުން މަތި ކުރުމަކީ މި މީހުންގެ އާދައެއް.

  48
  1
 24. މީޒްލީ

  މީނަގެ ބަލާ މިޤައުމަށް ހާދަ ބޮޑުވެއްޖެއޭ، ބޯދީ އުގަށްލައިގެން އަބަދުވެސް މާތްﷲ ގެ ދީނަށްބަދުބަސް ބުނެވޭތޯ މިމާތް ރަމަޟާން މަހުގައިވެސް ކަލޭ ބަލާތި. ވާނުވާގަ!

  31
  2
  • ޙ×ގދގސގސގބސބސބސބސބ

   ޚޮބާ ދީނަށް ބަދުބަސް ބުނެފަ

   5
   12
 25. ކޮރޯނާ

  މި ގޮލާ ގެ މުސީބާތް ބޮޑު މި ކޮވިޑަކަށްވުރެ ބޮޑަށް

  40
  1
 26. ާބޭކާރު

  މިގައުމުގަ ހައއދުފަހަނަޅާގޮސް ހުރި މީހަކީ ތިޔައީ

  38
  1
 27. ފާއިޒް

  ތިހެން ގަދަބަސް ބުނެގެން އުޅެނިކޮން ފެބުރުއަރީ 7 ގަ ސޯޓައް ގުއިރުނީ...... ހަނދާން ނައްތާ ނުލާތި...

  37
  1
  • ލައި

   (-:

  • އިބު

   🙁

 28. ހުޅުލޭ ބޮޑުމީހާ

  ލާދިނީ މީހުންނަށް ދެން ސަރުކާރު ހިންގާކަށް ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެ. މިއީ އެންމެ ފަހުފަހަރު ދެން މިގައުމުގެ ސިޔާސީ ކަންތައްތައް މަތިން ހަނދާން ނައްތާލާފަ އިންޑިއާގެ ބޖޕ އާ ގުޅެން ރައްކައުވާން އުޅޭ ނޫނީ ދޮންމީހުން ބޮއެ އެއްޗެއް ބޮއެގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގަ އުޅެން ދާން ތައްޔާރުވޭ.

  35
  1
 29. ކޮމެންޓު

  ﷲކަނޑައެޅުއްވީ ހައްދުތަކުން ބޭރުން ރާބުއިމާއި ޒިނޭކުރާމީހުން މީ އެއްނޫންތް ހައްދު ފަހަނަ އެޅި މީހުންނަކީ.

  39
 30. އިކުލީލް

  މީގެ ކުރިން ވެސް ސަރުކާރެއް އޮތް، ހައްދު ފަހަނަ އެޅި ބަޔަކު ނޫޅޭ ސަރުކާރު ހިސޯރުކުރާކަށް.. ލާދީނީ މީހުން އޭރު އުޅުނީ ސަރުކާރު ހިސޯރުކުރަން. ކުރަން މިއުޅެނީ އެހެން ކަންތައްތައް ގަނޑެއް. ޔާހޫދީން ރުއްސުން ފިޔަވައި މިސަރުކާރަށް ކުރެވުނު އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް. #ފެކްޓް

  36
  1
 31. އައްޑޫ މީހާ

  މިހާރު ކޮންކަމަކާތަ މިގޮލާ ތެޅިގަތީ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ފެއިލްވެފައިވާތީ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން އެހެން ދިމާލަކަށް އަނބުރާލަން މޮޅު ވާހަކައެއް ދައްކާލީ ސަރުކާރުަސަރުކާރުގައި ނަގުޑި ބައްދައިގެން ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖެއްސޭތޯ ބަލާ ބަލަ ބީތާ

  32
  1
 32. ވެރިން

  ކަލެޔާ ކަލޭގެ އައްޔާ ރުންނަށް މިގައުމުގެ ސަ ރުކާ ރު ހިސާ ރު ކޮއްގެން ތިބުގެ ޖާގަ އެއް ދެވޭކަށް ވެސް ނެތް.2023 މިކަން ދައްކާލާ ނަން

  30
 33. ....

  ޕޕީއެމް މީހުން ހާދަ އުތުރި އެބަ އަރައޭ. މަ އެންޓި ސިޔާސީ ވަﷲއައުލަމް🤣

  1
  35
 34. ސަޓޯ

  އަންނި ކަލޭ ތިގޮވަނީ ގުދޯ ގުދޯ...

  29
 35. ކޮވިޑް19

  ތީ ތިބުނާ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ބޮސްއަކީ

  27
 36. ގައުމުގެ ދޫ

  ކޮމެންޓުތައް ބަލާލީމާ މީ ރޯދަމަހޭވެސް ބުނާންދަތި. އިސްލާމުދީނަކީ ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުވެސް އެ ދީނުގެ ރީތިކަމާ ފުރިހަމަކަށް ފެންނާނެ ދީނެ. ނަމަވެސް ދީނުގެ މޫނުމަތި ކިލަނބުކޮށްލަނީ ދީނުގެ ނަމުގާ އުޅޭ މަދު ބައެއްގެ ސަބަބުން. އިސްލާމު ދީން ފެތުރީ ގަދަބާރަކުން ނޫން، ނަމަވެސް އެދީނުގެ މާތްރީތި ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން. މީހަކު ކިތަންމެ ނުބައިވިޔަސް އަދި ދީނަށް ހަޖޫޖެހިޔަސް އެ މީހާގެ ހުރިނަމަ ހުރި އައިބަކަށް ގޮވާކަށް ނުޖެހޭ. ނަމަވެސް ދީނަށް ހަޖޫޖެހުމާ މަލާމާތްކުރުން ހަމަ ކޮންމެ މުސްލިމަކު ކުއްވެރިކުރާންވާނެ. އެހެނެއްކަމަކު ބޭއަދަބީ ބަސްބޭނުންކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން. ކިތަންމެ ނުރުހުނަސް އިސްލާމުދީން އަބަދުވެސް ކުރިއަރައިދާނެ. ބޭނުންވަނީ ދީނުގެ މާތްސިފަތައް އެންމެބޭފުޅުންވެސް ޕްރޮމޯޓުކުރުން، އިސާހިތަކު އިސްލާމުދީނަށް ނަފުރަތުކުރާ ފަރާތްތައް ބާކީވެ ބިކަވެދާނެ. އެންމެބޭފުޅުންނަށް ރަމަޟާން މުބާރިކު

  10
  4
 37. Anonymous

  އޭ މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. އިނބަ އާއއ އި އަހަރެން ހަނު ހުރެއަޖެނަމަ ޖާހިލުކަން ކިޔަވައިދޭނީ ކާކުތޯއެވެ؟
  ދޫ ގިނަގިނަ އިން މީހާ ހަލާކު ކޮ އްލާކަން ދަންނާށެވެ! ހަނު ހުންނަހަރޭ ނޫނީ ހެޔޮ ބަހެ އް ބ

  11
 38. ފަނޑިޔާރުކަލޭގެ މޭނާ ދޮން މަނިކެ.

  އޭ ނަޝީދެވެ. މަ ށާ އި އިނބަ ހަނުހުރެ އްޖެ ނަމަ ޖާހިލުކަން ކިޔަވަ އިދޭނީ ކާކުތޯއެވެ؟
  ދޫ ގިނަގިނަ އިން މީހާ ހަލާކު ކޮ އްލަ ތެވެ.
  ހެޔޮ ބަސް ބުނަހަރޭ ނޫނީ ހަނުހުންނަހަށޭ.

  12
 39. ޣޯސް

  މިރާބޯ ބައިގަނޱުގެ ކިބައިން ދިވެހިދައުލަތް ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާ އެބައިމީހުންގެ ބާރު ދައުލަތުން ނެތިކުރައްވާންދޭވެ. ރާބޯ ހައްދުފަހަނަ އެޅި ލާދީނީ ބައިގަނޱުގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާދޭވެ.

 40. ރީ

  ޔޫޓިބު ހުރި ސިޔާސީ މީހުންގެ ވީޑިއޯތައް ބަލާލީމަ އެނގޭނެ ކޮންބައެއްކަން އުތުރިއަރަނީ ކޮން ބައެއްކަން ފުލުހުން ނާއި ސިފައިންގެ ދޮޅިދަށަށް އަބާނަނީ ވީޑިއޯތައް ރީދޫކުދިންތަ ރަނގަޅަށް ބަލާލާފަ ޕޕ މީހުންތޯ އުތުރި އަރަނީ 7ގުދު 1ގުދަށް ތިގޮވަނީ ރީނދޫމީހުން އަނގަނުހުޅުވައި ރީތިކޮށްމަޑުމަޑުން ތިބިއްޔާ މާތާހިރުވާނެ ބޯލާފޮށާ އަޅައިގެން ތިބެވެސް ޕޕ މީހހުންގެ ވާހަކަދޯ އަދިވެސް ދައްކަންވީ ކަލޭމެނަށް އެއްޗެކޭ ކިޔެއް އެބައޮތްތަ އަނގައޮތިޔަކާ ކާޅެއް ނުކާނެ!

 41. ގަންޖާބޯ

  މޑނ ހަމީދު ހައްޔަރު ކުރޭ ލާދީނީ ރިޕޯޓް ނެރުމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ޖާހިލުންތައް ހައްޔަކުރޭ ކުރީގައިވެސް ޤާނޫނާއި ހިލާފުވުމުން ވެރިކަމުން ފައިބަން ޖެހުނީ މިހާރުވެސް ތިކުރާހުރިހާކަމެއް ތިކުރަނީ ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް ދެންޖެހޭނީ ހަވަރާހަވާލުވަން ސަލާމަތް ވާންބޭނުމިއް ޔާއަވަސްވީގޮތަކުން ރައްޖާވޭ!

 42. ބިސް އަލިބެ

  ކީއްވެތަ ރައްޔިތުން ކުލި އަދި ފެން ކަރަންޓު ބިލް ނުދެއްކި ހާލުގަ ޖެހިގެން އުޅޭ އިރު އެކަމާ އަޅާ ނުލާ މަޖިލިސްގަ އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދީ ؟ ކީއްވެ ރައްޔިތުން ދިފާއުގަ ނުނިކުތީ؟ އެއްޗެކޭ ނުބުނީ؟ ބޮޱު ކަމަކައް ނުވީ؟ އެކަމް މިއަދު ތިޔަ ނުކުތީ ރާބޯން ހުރި މީހެއްގެ ދިފާއުގަ. ދެން ލާދީނީ އޭ ބުނީމަ ވާހަކަ އޮއްބާލަން ހަރުކަށި ފިކުރޭ ތިކިޔަނީ . މިކަމާ ހަރުކަށި ފިކުރާ ކޮން ގުޅުމެއް އޮތީ؟ ރައްޔިތުން ބޯ ކާލަން ނޫޅެބަލަ ރައްޔިތުން މިހާރު ވާނުވާ އިންގޭ.. ކެނެރީގޭ ލާދީނީ ނަޝީދު ނޯޅޭނެ ދިވެހި ރައްޔިތުންއަކައް ދެން ان شاء الله

 43. ޮޮކރކނޱލއއނގ

  ލާދީނީ ނަޝީދު

 44. ނުރަބޯ

  ސަރުކާރު ޙިސޯރުކޮށް ހުރިހާ ބާރުތަކެއް މަޖްލިހަށް ޖަމާ ކޮށްގެން އުޅޭ ޙައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ މުނާފިގަކީ ހަމަ ލާދީނީ ތެޔޮބިޑި ނަޝީދެވެ. އޭނާ އަކީ ދުނިޔެ އެއް ނު ހުއްޓުވޭނެޔޭ ރާއްޖެއެއްވެސް ނުހުއްޓުވޭނެޔޭ ކިޔައިގެން ކުފުރު ބަސް ގޮވިމީހާއެވެ. އޭނާގެ ނުފޫޒުގައި ގައުމުގެ ބޯޑަރު ބަންދު ނުކުރުމުގެ ނުރައްކާ މިއަދު މިއޮތީ އެންމެހާ ދިވެހިރައްޔިތުންނާ ރީނދޫ ސަރުކާރަށް ވެސް ކުރިމަތި ވެފަ އެވެ.

 45. ނޫސްކިިޔާ މީހާ

  ނަޝީދު ޢަށްހީވަނީ މިހާރުވެސް ވެރިކަމުގަ ހުރީ ތިމާކަމަށް މިހާރަކު ތިބޭފުޅާ ބަލައެއް ނުގަނޭ ތިޔަހެން އުޅުނަކަސް .....ނުލިބޭނެ

 46. ޢުސްމާން / މާފުށި

  ބުއްޅަބެ އަށް ނުކުރެވޭނެ އެއްކަމެއްވެސް.
  މިހާރު އެތައްފަހަރަކު ނަސޭހަތް ތެރިވެއްޖިން އަނގަގަނޑު މަޑުންލައިގެން ގޭގަ ހުންނަން. ބުއްޅަބެ މީދެން ކާކު މިޤައުމުގެ ކަންކަމުގަ ބަސްކިޔަން. މިޤަައުމު މިހާރުއެއްފަހަރު ފަނާކޮއްލާފަ. މިހާރު ސަރުކާރު ފަނާކުރަން ހިފާފަ މިކަލޭގެ މިހިރީ. މިއީ ރާއްޖެއަށް ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަލިޑުކަން

 47. ނަައީމް

  ތިޔަ އަންނިގެ ސަބަބުން މިގައުމު ރައްކާތެރި ކުރަންވާންދޭވެ!!!!! ނިކަމެތި ރައްޔިތަކަށް ރުފިޔާއެއްލިބޭކަށް މިކަލޭގެ ނޭދޭނެ މިގައުމު ޝަރަފާއި އިއްޒަތް ނަގާލައިފި ކާހިނުކަލޭގެ ނުބައިކަމުން ބައްއްބޭފުޅުން ޖާދޫގަ ޖައްސާފި

 48. ޔަނާލް

  ކޮންހާ ބޭކާރު ވާހަކަ އެއް ދައްކާކަށް... ސީޕީ އިސްތިއުފާ.... މިއީ ސީޕީ އަކަށް ވެހުރެ ކުރި ނުރަގަޅު އަމަލްތަކެއް.... އިސްތިއުފާ.... އަންނި އުޅޭނެ ލާދީނީ ބައިގަނޑު ހިމާޔަތް ކުރަން ބޭކާރު ވާހަކަ ދައްކަން.... އިސްތިއުފާ