ކޮވިޑް-19 އާއި އެހެނިހެން ބަލިތަކުން ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކޮށް ދިނުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އިރު، އެ ބަލިންނާއި އެހެނިހެން ބަލިތަކުން ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކޮށް ދިނުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް އުފާވެރި މުސްތަގުބަލެއް ކަށަވަރުކޮށް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ކާނާ އާއި ރަނގަޅު ތައުލީމު އަދި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކަން ލިބުން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނަށް ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުންތައް ފޮނުއްވައިފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު، ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން އަންނަ އިރު، މި ބަލި ޖެހިފައި ތިބި ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު ވަރަށް މަދެވެ. އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި އުމުރުން 10 އަހަރުން ދަށުގެ 13 ކުއްޖަކަށް މި ބަލި ޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި އުމުރުން 11 އަހަރާއި 20 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 34 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް 790 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ގިނަ އިން މި ބަލި ޖެހިފައި ވަނީ ބިދޭސީންނަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. މާމީ

  އިބުރާހިމަށް ޝުކުރިއްޔާ .. މިއުޅޭ ދަތިހާލާމެދު އެއްވެސް ވަރަކައް ވިސްނާނުލާ ތިހުންނަނީ ބޮނދަނައެއްހެން ފިލާ.

  32
 2. ކިޔުންތެރިއެއް

  ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގެ ރައީސުން ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އެ ސަރުކާރު ތަކުން ބާއްވާ ޕެރެސްގައި ބައިވެރިވެ ރައްޔިތުންނަށް ހިއްވަރުދެއްވާ ބައިވެރިވެވަޑާއިގެންނަވާ ބައްލަވާ އެމެރިކާ، އޮސްޓްރިއާ، ރޫމެއިނިޔާ އެކަމުގެ ރާއްޖޭގެ ރައީސު ފިލާ އޮވެ ތިން ހަފްތާއިން އެއްފަހަރު ހޮރުން ނުކުމެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ރޮއި ރޮއި ފަ ހޮރަށް ވަދެ ފިލާ އޮންނަނީ. ރޮނީވެސް ސަރުކާރުގެ ނާޤަބިލް ކަމާއި ހެދި ރައްޔިތުން ރުޅި އައިސްދާނެތީ ރައްޔިތުންގެ ހަމްދަރުދީ ހޯދަން.

  32
  • Anonymous

   ހަމަ އަސްލުވެސް ތެދެއް

 3. ޢަންސާރު

  ކޮސް މުގޮވާ އިސްތިއުފާ ދީފަ ގެއަށް ކުޑަކުދިން ހިމާޔަތް މިވަރަށް ކުރި ސަރުކާރެއް އަދި ނާދޭ.ލަދު..

  33
 4. މަޓީ

  ވެރިކަމަށް އައި ފަހުން އިނގިރޭސި ބަސް ދަސް ކުރެއްވީ ދެއްތޯ. އެކަމަކު އިނގިރޭސި ބަސް އިހަކަށް ދުވަހު ދަސްކުރިޔަށް ދިވެހީން ނާއި އަދި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޓުވިޓް ކުރާ ވަނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެގެން. މިހާރު ޓުވިޓާރ ގައި ވެސް ދިވެހި ފޮންޓުން ލިޔެވޭ. ތި ދެން ބޮޑުވަރު އިނގިރޭސި ބަސް އިހަށް ދުވަހު ދަސްކުރިޔަށް. ކީކޭ ބުނާނީ..

  26
 5. އަލ

  ޕޮސިޓިވް ވެފައިވާ 30 ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ފިލައިން މުޖުތަމައު ތެރޭގައި އުޅޭ ކަން ސިއްރު ކުރަނީ ތޯ؟

  27
 6. އަހުމަދު

  ކިހިނެއް ގަބޫލު ކުރާނީ.. ތީ ހަމަ ބުނެލާ ބުނެލުމެއް... މީގެ 3 މަސް ކުރިން ވެސް ރައްޔިތުން ހައްދާލާފަ ބަޖޭޓް ބަހާ ބަނޑުއަޅާލީ.. އަދިވެސް ކަނީ.. ކުރެވޭ ކަމެއް ހަމަ ހާރާމް... ރައްޔިތުން ތިކަން ދަންނާނެ ...... އޭރުވެސް ބުނި އެތައް ޕްލޭން އަކާއެކީގަ އެތައް މިލިއަން އެއް ހަރަދުކޮށްފަ ރެޑީ އޭ .. 20 މީހުން ޕޮސިޓިވް ވިތަނާ އަތައް ގޮވީ ހެދިހާ ދޮގުތައް

  27
 7. ކަރުނަޔާނުލާ

  ކަލެއަށް އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ.... ތީބޮޑު އަނގައެއް....

  32
 8. ހަމްދު

  މީނަމީ ހޯރަ އިއްބެ ކުޑަކުދިންނާއި ބެހުމުން އޭނަގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދިން މީހެއް. މީނަގެ އަމަލުން އެނގެނީ މީނަގެވެސް ކުޑަކުދިންނާއި ބެހޭފިކުރު ހުރިކަން. ކުޑަކުއްޖަކާއި އެކު މީނަފެނުމުންވެސް މީނަގެ ފަކުރުކަން ފެނޭ،

  28
 9. ވާނުވާ

  މީ ތަނެއްގަ ހުރިހަމަ ބުރާންޗެއް؟

  30
 10. ރޯދަ މުބާރިކް

  ޑރ. ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މުޅިން އެހެން ވާހަކައެއް!

  26
 11. އާދަން

  ތިކަހަލަ އަމާޒުތައް ނެރުމުން އެނގެނީ ރައީސްއަށް އަދިވެސް މިކަމުގެ ތެރެއަށް ނުވަދެވޭކަން. އިޤްތިސާދުވެސް ނޭގޭކަން. ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނުވާ ބައްޔަކަށް ވެކްސިނެން ލިބިފަިއިވެސް ނެތިސް މައިން ވަކި ސަލާމަތް ނުކޮށް ޅަދަރިން ސަލާމަތް ކުރާނެ ފޯމިއުލާއެއް އަދި ނެތް، މާތްﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަޙްމަތްފުޅުން އަޅަމެންގެ ދަރިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާށި.

  ރައީސް މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވޭ، މިއީ ދަތުރުކުރުމުގައި އުޅޭ ތާއްޓެކޭ، ބޭންކުތަކުގައި ލާރިއެބަހުއްޓޭ. އެހެން ވިދާޅުވިއިރު ދުނިޔޭގެ އެހެން މިޙުން ބުނަނީ ތަފާތު ވާހަކައެއް. މިޔަދު ދިވެހި ޤައުމުން މިއިވިނީ ރައްޔިތުންގެ އަތުގައިވާމާލު ހުއްވެ، ފެންޝަން ފައްޑުން ނަގާވާހަކަ.

  ޒިންމާދާރުކާމާއެކު ވާޙަކަ ދެއްކެވުން މުހިއްމު.

  26
 12. އަމާޒެއް

  ﷲ ގެ އެއްކައުވަންތަ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ އިސްރާއާއި މިޢްރާޖަކީ މުސްލިމުން ދައްކާ ފުލޯކު ވާހަކައެއްކަމަށްބުނެ ކީރިތި މޫރިތި ޤުރްއާނަށް މަލާމާތްކޮށް ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި މާތް ﷲ ފޮނުއްވި ކީރިތި މާތް ރަސޫލާއަށް ޖޯކުޖަހާ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މަލާމާތްކުރި ލާދީނީ މީހުންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނުހިންގާ ފިޔަވަޅުނާޅާ އަދަބުނުދިނުމަކީ ވެސް " އަމާޒެއް " ކުޑަކުދިން އުރާލުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ " އަމާޒެއް "

  27
 13. ޚެބްރޯ

  ވެރިކަމަށް އައި ފަހުން އިނގިރޭސި ބަސް ދަސް ކުރެއްވީ ދެއްތޯ. އެކަމަކު އިނގިރޭސި ބަސް އިހަކަށް ދުވަހު ދަސްކުރިޔަށް ދިވެހީން ނާއި އަދި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޓުވިޓް ކުރާ ވަނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެގެން. މިހާރު ޓުވިޓާރ ގައި ވެސް ދިވެހި ފޮންޓުން ލިޔެވޭ. ތި ދެން ބޮޑުވަރު އިނގިރޭސި ބަސް އިހަށް ދުވަހު ދަސްކުރިޔަށް. ކީކޭ ބުނާނީ..

  22
 14. އަޖުމަލް

  މީނަ އަމާޒުކޮށްގެން ރަނގަޅަށްދިޔަ ކަމެއް އެބައޮތްތަ؟

  27
 15. ޜަށުކުއްޖާ

  ޙުސްފޮނި އަމަލެއް ނެތް.

 16. ޖަޒީރާ

  ރައީސް ކޮސްނުގޮވާ އިސްތިއުފާދީ ލަދުން ސަލާމައްވުމައް ތިކޮސްމިހާރު އަޑުއަހަނީ މަދު ބައެއް ވީވައުދުތައް ކިއްލިޕެކެޓްގަބަންދުކޮއްލާ

 17. އަރުމުދު

  ފޯޓޯ އަބުދު. އަގައިން ހުރިހާކަމެއްވެސް ކުރައްވާ. ކަން ހިނގަނީ ދިމާ އިދިކޮޅަށް.

 18. ސަޓޯ

  އިބުރޭގެ އަމާޒު އޮރިއެއްނު.. މަގޭ ގޭގަ އެބަ އުޅޭ ޑިއުޓީ ކުރާ ޕޮލިހެއް... އޭނާ ޑިއުޓީގަ އުޅެއުޅެފަ އައިސް އެވަންނަން ޖެހެނީ އޭނާގެ ކުޑަ ދަރި އަދި ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މަންމަ ދިރިއުޅޭ ތަނައް.އެފަކީރަށް ނިދާނެ ތަނެއްވެސް ނުދޭ.. ދެން ޓީވީއަށް އަރާ ފޮނިތިކަނޑަނީ.. ނުވިތާކަށް އެމްސީ ހަމީދު ދުވަނީ ރާބޯން... ކޮން އަމާޒެކޭ ކިޔާކަށް..

 19. ހުވަދު އަތޮޅުން: ދޮން އަޙައްމަދާގެ މުކުރިޔާ / ދޮން އަޙްމަދު އާބެ

  ތާރީޚުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް މިވަރުގެ އިހުމާލެއްވި ސަރުކާރެއް ދިވެހިން ދެކެފައެއް ނުވޭ. ޤައުމު ހިންގަވަން ހިތަކަށް ލިބިވަޑައިގަތީމާ ވެސް ޤައުމެއް ވެސް ނުހިންގެވުނުކަން ދިވެހިންނަށް ކަށަވަރު ވެއްޖެ. އަވަހަށް އިސްތިއުފާދެއްވާ!

 20. ޓަކިބޭ ދައިތަ

  ސެލްފީ ނެގުމުގައި ތާއަބަދު. އިސްތިއުފާ ދޭން ފަސްޖެހެންވީ ކީއްވެ. ކޮސްވާހަކަ ނުދައްކާ. ދިވެހިން މިކަހަލަ ވެރިކަމެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެންމެން މިދަނީ ބިކަވެ ބަލިޙާލުގައި ބަނޑަށް މަރުވެގެން.

 21. ާއަހުމަދު

  ކުދިން ހިމާޔައްކުރާނީ ކޮތަރުހިމާޔައް ކުރިހެންތަ ކޮތަރުވެސްހިމާޔައްކޮއްފަ ކާނެއެއްޗެއްނުލިބި މަރުވަނީ