އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އެކި ފަހަރު މަތިން ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބައްޕައަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ ތަފާތު އެކި ދުވަސް މަތިން 13 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 35 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ތ.ވޭމަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަކު، އެމީހާއާ ބެހޭ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުދެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ވޭމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ހޯމް މިނިސްޓްރީން ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަހްގީގު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އަށް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފަހަކަށް އައިސް، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާން ފަށައިފައެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކާ މެދުގައި އާންމުންގެ ރުޅި އެކަން ކުރާ މީހުންނަށް އަމާޒުވީ، މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި އުމުރުން ދެ އަހަރު ނުވާ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު، ރޭޕް ކުރި މައްސަލައަށް ފަހުއެވެ. އެ ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުއްޖާގެ ކާފަ އާއި މުނިކާފަ ހައްޔަރުކޮށް އެމީހުންގެ ޝަރީއަތް ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

އަދި ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އިހުމާލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވެސް ހައްޔަރުކުރިއެވެ.

އޭގެ ފަހުން ވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެ، ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

51 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ބޮޑުވެއްޖެ މުސީބާތެއް އިސްލާމީ ގާނޫން ތަންފީޒްކުރޭ

  160
  1
  • ރޯބޭ

   އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ގާއިމު ކުރީމަ ހުއްޓޭތަ؟ ކޮން އަދަބެއްތަ އޮންނަނީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގަ ކުއްޖަކާ ބެހުނީމަ؟

   11
   77
   • ގޯނިބެ

    އޮންނަ ހުކުމެއް ބުނެ ނުދެވިގެން އުޅެނީ ކީއްވެ؟ ކޮންމެ ދެބަހުން އެއްބަހަށް އިސްލާމީ ޝަރީއަތޭ އެބަ ކިޔާ. އެއީ ފޮރުވިފައި އޮންނަ ބޮޑު ހުކުމެއްތަ؟

    12
    29
    • ފެކްޓް

     ޝަރީޢަތުގައި އަކުރުން އަކުރަށް ލިޔެފަ ނެތުމަކީ ކޮށިވިސްނުންތަކަށް ދޭހަވާން ދަތކ ކަމަކށް ވެދާނެ. ނަމަވެސް ޝަރީއަތް ބާވާ ލައްވާފައިނީ ޙިކުމަތްތެރި ފަރާތެއްގެ ޙުކުމަތޔގެ މައްޗަށް. އުނިވީ އިސްލާމް ދީނެއް ނޫން. އުނިވީ އިންސާނުން، އިންސާނުންގެ ބުއްދީ، އެ ޙިކުމަތްކާ ބުއްދިއަރާ ނުކެރެވެނީ. އެހެންވީމަ އޮތްގޮތަކީ "سمعنا واطعنا"

     30
     1
    • އަހްސަން

     ޖާހިލުންނަށް ފޮރުވިފަ އޮވެދާނެ.

     22
   • އަހްމަދު

    ދުވަސްކޮޅަކުން ތިބާވަތުގެކަންކަން ހުއްދަވާނެ މިހާރުއެންމެއިސްކަމެއްދެނީ އިންސާނީހައްގުތަކަށް ފަހަރަކުގާނޫނެއް އެދަނީއިސްލާހުކުރަމުން ދެންއޮންނާނީ ތިޔަގާނޫނުކަންނޭގެ ހާސްނުވޭ މިއީޑިމޮކަރަސީއަކީ

    24
    1
    • ކަނަމަނަ

     އިސްލާމްދީނުގައި ހުރި ޙުކުމްތައް ނޭނގޭތީތަ އެގޮތައް ޙުކުމް ނުކުރަނީ. މީހަކާ އިނދެފަ ހުރި މީހަކު ނަމަ އޮށްގަލުން ތަޅާ މަރަން އޮންނަނީ. ނިކަން އެކަކަށްވެސް އެހެންހަދާބަލަ. ނަތީޖާ ބަލާލަން. ނޭނގޭތީކީ ނޫނޭ ޙުކުމް ނުކުރަނީ. ހިތުން ހެއްދެވި ފަޜާތައް ވުރެ ތިމާމެންނަށް އެނގޭވަރު ބޮޑީ. ربنا يستر.

     35
     2
   • ފެކްޓް

    އެ ވަންނާނީ ޒިނޭގެގެ އެންމެ ނުބައި ދަރަޖައަށް. ކައިވެންޏެއްގެ ރަހަ ދެކުމަށްފަހު ޒިނޭ ކުރާ މީހާގެ ޚުކްމަކީ ރަޖަމް ކުރުން. ޢަމަލުގެ ނުބައިކަމާ އެކުވެސް ރަޖަމް ކުރުމަށް ފަހު މީހާ ދުނިޔޭގައި ނުހުންނާނެތީ އިތުރު އަދަބެއް ނުދެވޭނެ. އެހެންނޫންނަމަ އޭނާހުރި މަޤާމުގެ ގޮތުން އިތުރު އަދަބެއް ޤާޟީއަށް ކަނޑައެޅިދަާނެ. ދެން އޮންނާނެ ގޮތަކީ 80 އެތިފަހަރުން ހައްދު ޖެހުމަށްފަހު ރަޖަންކުރުން. އިސްލާމީ ޝަރީއަތްވަނީ ކުރިއަރާ ގޮސްފަ. އަދި ތިތިބެވެނީ މާ ފަހަތުގަ. ޖާހިލުކަން މަތީ.

    33
    1
 2. ހޮނޑާފުށީ ބޮޑުހުސޭނު

  ސިދާތާ ނެތީމަ މިނިސްޓަރު ޒިންމާ ވާނއ ނުޖެހެނީތޯ، އޭރު ހީވީ މިނިސްޓަރު ބަދަލުވީމަ މިކަން ނިމޭނޭ

  86
  2
 3. މާމީ

  މިހާރު ހުޅުމާލެ ސަފާރީގަ ކެންޔާ އަންހެނަކު ރޭޕުކުރި ކަންތައް ފަޅާއެރުމުން އެކަން އޮއްބާލަން ޖައްސާގޭމް ބަލައެއޮތީ އެއަންހެން މީހާހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިއާދީފަ އެކަމަކު ޕޮލިހުން އެމީހުން ދޫކޮއްލީ ބަލަ އެންމެނައް އެނގޭ ހިންނަވަރު އަންހެނަކު އިދެގެން އުޅޭ މީހެއްކަން.

  76
  3
  • ފޭކު

   ހައްތާވެސް. އިތުރަށް ލާރި ހޯދަން ޖައްސާ ސްޓޯރީ

   18
 4. Anonymous

  ޑހެނ ލިޔަަނިިިިި އެކުޒަ ބަޕަަ ދުކޮލި ވަަހަކަެެެ

  14
  4
 5. ދިވެއްސެއް ވީމަ ބުނަމޭ

  ތިކަހަލަ ލާއިންސާނީ އަމަލް ތައް ހުއްޓުވޭނޭ އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ގާއިމް ކުރެވި އެކަށީގެންވާ އަދަބު ދެވިގެން އިންސާނީ ހައްގޭ ކިޔާފަ ދޫކުރާތީ ވާގޮތް

  70
  6
  • ދިވެހި މީހާ

   ބުނެބަލަ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގަ އޮންނަ ހުކުމެއް؟ އުސްތަނަކުން ވައްޓާލަން ދޯ؟ ކަލޭ އަރަންވީނު އުސް އިމާރާތުގެ މައްޗަށް.

   4
   58
   • އަހްސަން

    ހާދަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއިމެދު ހިންހަމަނުޖެހޭ ހެން ހީވެޔޭ ތިބޭފުޅާ. ތިބޭފުޅާ ބުނަންވީނުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށްވުރެ ރަނގަޅު ޢަދުލުވެރިކަންލިބޭ ޝަރީޢަތެއް.

    49
    2
 6. ބައްޕަދޫނި

  ވަރަށް ހެޔޮލަފާ ބައްޕައިންވެސް އުޅޭ މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުން ކުރާ ވަހުޝީ ބައެއް ބަފައިން ކުރާ ކުށުގެ ހުތުރުނަން ހުރިހާ ބަފައިންނަށް ރައްދުނުކުރާތި އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ ރޯދަމަހު ރޯދަ ކުރުކުރަން ހިނގާލަންވެސް ގެންދަވާ ނާނަ ކަޓާ[ނާނު] ކިޔާ ކާއެއްޗެއްވެސް ކޮންމެދުވަހަކު ގަނެދެއްވާ އަދިވެސް ވަރަށް ހަދާން ހުރޭ ބައްޕަދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ

  62
  1
 7. މަބަލްދީބް

  ކިހާ ބޮޑު ނޮހޮރޮއްޕާނެއް މީ.. ބައްޕަ މެން ބައްޕަމެން ގޮތުގަ އުޅެބަލަ ފިރިންނަށް ވާން ނޫޅެ.

  54
  3
 8. އަޙްމަދު

  ޖަނާވާރުންވެސް މިހާދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ނުކުރާނެ! މިކިތަންމެ ބޮޑު ކުށަކަށް ވިޔަސް މީނާދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލަން! މަޖްލީސް މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރު ބޮނޑުންގެ ފިރިން ކުއްވެރި ނުވާއުސޫލުންނެވެ.

  30
  5
  • ގޯނިބެ

   ދިވެހި މުސްލިމުން. ނިކަން އަވަހަށް ލާދީނީއޭ ކިޔާ ހޭރޭނެ

   21
   • ލައިކް ލާދީނީން

    ނަމުން މުސްލިމް. ޢަމަލުން ހުޅަނގުގެ ޢައއިރުމުސްލިމުންގެ އުޅުން އުޅެނީ..

    30
    1
 9. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް،ރ.ވާދޫ

  ކޮން ފިކުރެެއްގެ މީހެއްތޯ ބަލާލަން ރަނގަޅު.

  21
  8
  • އަހުމަދު

   ލާދީނީ ރީނދޫ

   25
   1
 10. މޯޑޭ

  ދިވެހި މުސްލިމުތަ؟ ނަމާދު ކުރޭތަ ރޯދަ ހިފާތަ؟ ކުއްޖާ ކުޑައެއް ނޫން އެކަމަކު ބައްޕަވީމާ ކަޑަ.

  1
  15
  • ލޮލް

   ބައްޕަ ނޫން ނަމަ ރޭޕް ހުއްދަ؟

   5
   8
 11. 890ެއަލި

  މި ސަރކާރުން ދަނީ ކުޑަކިދިންނައް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާމީހުން ހިމާޔަތް ކުރަމުން ..ޕާރޓީ އޮސްމަގާމު ތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ދަނީ ރޭޕިސްޓުން ހިމާުޔަތް ކުރަމުން

  20
 12. މުރާދުބޭ

  ވަރަށް ދެރަވޭ މިޚަބަރު މިހެންފެނުމުން. މިއިން އެގެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އިން އަދިވެސް މިފަދަ ކަންތައް ޚާއްސަކޮށް ރޭޕްކަންތަކަށް ކުޑައިން ބޮޑަށް މިޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންގެ ހިމާޔަތުގައި އޮތްކަން! އެހެންތާވާނީ އިހަކަށް ރޭވެސް ބޭރުމީހެއް ރޭޕްކޮށް ހަނާއަރުވާލީ ދެދިވެހިންނެއް. އެކަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ޢާއިލީ ބޭފުޅެއް. އަނެކަކީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރަކަށް އިންނަވާ ކަމަނާފުޅެއްގެ ފިރިކަލުން. ބަންދުކުރެވޭކަށް ނެތް. މިބޭކަލުން ޙިމާޔަތްކުރައްވައި އަބުރު ހިފަހައްޓުވަން މިޖެހެނީ ޤާނޫނު ހިންގަވަންތިއްބެވި ބޭފުޅުން. އަދި މިކަހަލަ ކިތަންމެ ބޭކަލުންނެއް ޙިމާޔަތް ކުރައްވައި ހިންގަމުން އައި ޙުކުމް ބާތިލްވެ ބޮޑެތި މަޤާމުތަކުގައި މިއަދު ތިއްބެވިކަމީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ވަރަށް ދެރަވޭ! މިކޮމެންޓް ކޮންމެވެސް އިގްނޯރ ކޮށް ނުލައްވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން.

  20
 13. މުސައްމޯ

  ޢިންނައިރު އިންނާނީ މުސައްމޯއާ. ކޮންމެވެސް ޕާޓޭ އަކާ. ދަރިން ނަށް ހުރިހާ ވޭނެއް.

  21
  2
  • ނޭންގެ

   ބަލަ މައްމަ ތަ އަދިވެސް ކުއްކުރަނީ. އެ ފިރިހެން މީހާ މައިތިރިވެގެން ބައްޕައެއްގެ ޒިންމާ އަދާކުރިނަމަ..

 14. އައްޑޫ މީހާ

  އައއއްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައި ދޮންބައްޕަ އޭނާގެ ތިން ދޮންދަރިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުން ދާއިރު ފުލުހުންނާއި ޖެންޑަރ އޮތީ ނިދީގައި

  21
 15. ހަމަ ރައްޔިތެއް

  މިކަންކަމަށް ފިޔަވަޅުނާޅަންޏާ ދެން ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިކުންނާނީ އަހަރެމެން ރައްޔިތުން.

  23
  1
 16. ސަމްސާ

  ''ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކާ މެދުގައި އާންމުންގެ ރުޅި އެކަން ކުރާ މީހުންނަށް އަމާޒުވީ، މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި އުމުރުން ދެ އަހަރު ނުވާ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު، ރޭޕް ކުރި މައްސަލައަށް ފަހުއެވެ.'' މީގެ ކުރިން ރުޅި ނާދެއޭތަ
  ތިބުނީ ؟؟؟

  11
 17. ރޯދަ މުބާރިކް

  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފާ އިތުވި ޒަމާންތަކުގަ އި މި ފަދަ ޖަ އްބާރު ކުށްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަދަބު ނުދިނުމުގެ ނަތީޖާ!

  12
  1
 18. މަގޭދަރި.

  މީގަ ކޮބާތަ މައްސަލަޔަކީ؟

  1
  9
  • Anonymous

   އެކުއްޖާ ބައްޕަ އޭ ރޭޕް ކޮއްލީ ކަލޭ ހަމަތަ

   4
   1
 19. ނިމުނީ

  މަގޭދަރިއަކަށް މިކަހަލަކަމެއް ކޮއްފިިޔާ އެމީހަކު ދުނިޔެއަކު ނުބަހައޓާނަން.. ސަރކާރުން މައްސަލަ ބަލަނެކަމަކަށް މަޑެއް ނުކުރަާނަން،..

  25
 20. ވަގުތު

  ވަގުތު ނޫހުން މާގިނަ ގިނައިން ރޭޕްގެ ވާހަކަތައް ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ނޫހުގަ ޖަހާނެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ވާހަކަތައް އެންމެ ގިނަ ވާނީ. މިކަމާ ހެދި މި ކުޑަ ކުޑަ ރާއްޖޭގަ ވެސް މިއީ އާންމު ކަމަކައް މިއޮއްވަނީ. ޙަބަރާ މައުލޫމާތު ގެނެސްދޭ އިރު އޭގެން މުޖުތަމަޢު އަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުވެސް ވިސްނާލުން ރަަނގަޅެއް ނޫންތޯ.

  6
  3
 21. ތ

  ތީތި ކަޑައޭ ދޫކޮއްލާ! ވަކިބަޔަކުތަ ހައްޔަރުކުރަންވީ

  3
  1
 22. ޚަރުން

  ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްނެތް

 23. ކޮބާ އެންމެން

  ކޮބާ ސަރުކާރު .. ކޮބާ މިނިސްޓރ.. ކޮބާ މުއައްސަސާތައް.. ކޮބާ ކައުންސިލް.. ކޮބާ ރަށުގެ ބޮޑެތި ބޭފުލުން.. ކޮބާ ރަށުގެ ރައްުޔަތުން... ކޮބާ ރަށުގެ ދެންތިބި މައިނާ ބަފައިން ނުވަތަ މާންބަފާން.. ކޮބާ ރަށުގާ ތިބި ހުރިހާ ދައްތަމެންނާ ބޭބެމެން.. ކޮބާ އާއިލާގެ ދެންތިބި ބޭފުޅުން.. ކޮބާ އަވައްޓެރިން... ކޮބާ ރަހުމަތްތެރިން..
  ..
  ކުއްޖަކައް މިފަދަ ބޮޑުކަމެއްް ވަމުންދާއިރު މީން އެއްވެސް މީހަކު ފެންނާކައްނެތް..
  ކޮމެންމެ ކަމެއްވެސް ތިމާއާ ވަރިހަމަ .. އެެއީ އަހަރެމެންނާ ބެހޭކަމެއްނޫން އެއީ އެބައެއްގެ ކަމެއް.. އެެއީ އެއާއިލާގެ ކަމެއް..
  ... މީތައް އަހަރެމެން މުސްލިމުންގެ އަހުވަންތަކަމާ އުހުވަންތަ ކަމުގެ ޒިންމާ.. މީތަ އަހަރެމެން އަވަޓެރިކަމުގެ ޒިންމާ.. މީތަ އަހަރެމެން އާއިލީ ވަންތަ ޒިންމާ..
  ..
  މިފަދަ އަމަލްތަ މި އިސްލާމީ މުޖުތަމާގާ އިތުރުވަމުން ދާއިރު އަހަރެމެންގެ އިސްލާމީ ސިފަކަމުގާވާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާކަން ކޮބާ އަހުވަންތަކަން ކޮބާ..
  ޢަހަރެމެން ކޮންމެ މީހަކައް އެކަމެއް ވިސްނެއްވީ ނުވަތަ އެގެންވީ އަހަރެމެންނައް އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރި ވީމަތައް؟؟؟؟ (އަހަރެމެންގެ ދަރިފުޅައް ނުވަތަ ލޯބިވާ ފަރާތަކައް އެފަދަ ގޮތެއް ދިމާވީމަތަ..)
  ..
  އަހަރެމެންނައް އެފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވާން ބޭނުންނުވާނަމަ.. ހަމަ މިވަގުތުން ފެށިގެން މި ކަމަކީ ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ކަމެއް ކަމުގާދެކި ތިމާމެން ޒިންމާވެ ޒިންމާ އަދާކުރަންވެއްޖެއް.. (ޒިމާ ވުމޭ އޮތީ އެއީ ތިމާމެންގެ އިހުމާލުވެސް ވާކަންދެނެ އެފަދަ ކަންކަމުގާ އަޅަނުލާ ދޫނުކުރަންވީ ނުވަތަ ވަރިހަމައިން ނިންމާނުލަންވީ)
  އެފަދަ ނުބާ ނުލަފާ މީހުންނައް.. މުޖުތަމާއުގާ ދެންތިބި މީހުން ސަމާލުވެ ރައްކާތެރި ވާންވެޖެ..
  އެނުބާ މީހުން މިނިވަންކަމާއި އެކު އެފަދަ ކަންކަމުގާ އުޅުނަ ނުދީ އެމީހުން އުޅޭނޫޅެއްގޮތްބަލާ އެމީހުންނައް ފާރަ ވެރިވާންވެއްޖެ.. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެއީ ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ކަމެއްކަމުގާ ދެކި މިކަންކަން ހުޓުވަންވެޖެ..
  ..
  ޢެފަދަ ނުބާމީހުން މިނިވަންކަމާއި އެކު މުޖުތަމާގާ އުޅޭއުޅުން ވަރިހަމަ ކޮއްލާގެން ތިބެން ވެއްޖެނަމަ .. އަސްލުހަގީގަތުގާ ތިބާގެ އާއިލާ އަކަތްވެސް ދެންނެއް ރައްކާތެރިކަމެއް.. ( ސަބަބަކީ އެފަދަ ނުބާ ނުލަފާ މީސްމީހުންނައް އިތުރައް އެފުރުސަތުތައް ލިބި އެމީހުންގެ އެފަދަ އަމަލްތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން
  އަދި އޭގެ އިތުރުން ދެންތިބި އެފަދަ މީހުންނައްވެސް އެފަދަ ނުބާއަމަލްތައް ކުރުމުގާ އެމުޖުތަމާގާ ބިރެއްނެއްކަން އެނގި އެފަދަ މީސްމީހުން އިތުރުވެ ގިނަވެގެންދޭ... އަދި އެފަދަ ނުބާ އަމަލްތަކާޢި އެފަދަ މީސްމީހުންވެސް އިތުރުވެގެންދޭ
  .. ދެން ތިބާ ބުންބަލަ އެފަދަ އަމްލްތަކާއި އެފަދަ މީސްމީހުން އިތުރުވެގެން ދިއުމުން ދެންތިބާއަތް އެބައޮތްތަ ތިބާގެ އާއިލާއަތް ރައްކާތެރިކަމެއް..)
  ..
  ޢެހެން ކަމުން މިފަދަ ކަންކަމަކީ ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ކަމެއް ގޮތުގާ ދެކިގެން މިފަަ ކަންކަމައް ކުރިޔާލާ ހައްލުހޯދުމަތް މަސައްކަތްކުރޭ..
  ޒިންމާވޭ.. ޒިންމާ ދާރުވޭ.. ޒިންމާ އަދާކުރޭ..
  ..
  ޢާއިލާތަކުންވެސް .. އަވައްޓެރިންގެ ގޮތުންވެސް.. ގާތް ރަހުމަތްތެރިންނާއި ރަހުމަތްތެރިންގެ ގޮތުންވެސް އަދި ރަގަނޅު އުފާވެރި ހިތްހަމަޖެހޭ އަމާން ބަދަހި މުޖުތަމައެއް ގޮތުގާ ވުމައްވެސް މިފަދަ އަމްލްތައް އަދި މިފަދަ މީސްމީހުންގެ އަމަލްތައް ވަރިހަމަކޮއް ދޫނުކޮއްލާ ..
  ..
  ** އެފަދަ ނުބާ އަމްލްތަކާ އެފަދަ މީސްމީހުންނައް މިނިވަން މުޖުތަމައަކައް ތިމުޖުތަމާ ނުހައްދަވާ... އޭރުން މިނިވަންކަން ލިބި ކޮންމެކަމެއް ކުރަން ފުރުސަތު އެދެވެނީ އެނުބާ މީހުންނާއި އެނުބާ އަމްލްތަކައް.. (ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ އަތަކުން .. ކޮންމެކަމެއް ވަރިހަމަ އުސޫލުން ދޫކުރީމަ) އޭރުން އަޅުވެތިވެގެން ދާނީ ރަގަޅައް ތިބޭ މީހުންނާއި އަދި އަހަރެމެން ގެ ކުދި ދަރިން..
  .. މިހެން ވާންބޭނުން ނޫންނަމަ ވަރިހަމަކޮއް މިކަންކަން ދޫނުކުރޭ ..އަދި އެއީ ތިމާނެންގެ އަމިއްލަ ކަމެއް ކަމުގާދެކި އެކަންކަމައް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާ...އަދިއެފަދަ މީސްމީހުންނާއި އެފަދަ ކަންކަން ފާހަގަ ވާނަމަ އެކަންކަން މީހުންގެ ސަމާލުކަމައްގެނޭ އަދި އަވަހައް ޔަގީންކޮއް އަވަހައް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާ ނޫނީ މާ ލަސްވެދާނެ...
  *** އެފަދަ ނުބާ އަމްލްތަކާ އެފަދަ މީސްމީހުންނައް މިނިވަންކަން ލިބޭނަމަ .. ދެން މިނިވަންކަން ގެއްލިގެން އެދަނީ ރަގަޅައްތިބޭ މީސްމީހުންނާއި އަހަރެމެންގެ ޅަދަރިންގެ..
  ...
  ޥިސްނަވާ ފިކުރު ހިންގަވާ... ކަންކަން ތަރުތީބުކޮއް ނިންމަވާ..!
  ޥަރިހަމަ ކުރާގެން ތިއްބެވުން.. ގޯހެެއްކަމައް ނިންމަަވާ..!

 24. މުހަންމަދުއަމީ

  އަޢޫޒުބިއްﷲ.. އެކުއްޖާފުޅައް ރަހްމަތްލައްވައި ކެެއްތެރިކަމާއި ޝިފާ މިންވަރު ކުރައްވާށި..

  5
  1
 25. ޖަހަންގީރުންމިމޯދީގެގެރި

  ކޮބާ ދެން ދޫކޮއްލާ...ހައްޔަރުކޮއްލެވުނީ މަ އެ ނިމުނީއޭ....އެމްޑީޕީއައް ސޮއިކޮއްލީމަ އެއްގަލައް އެރީޔޭ....ދެން ކަފާލާތުގެެ ދަށުން މިނިވަން ކޮއްލާ

 26. މުހައި

  ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓު ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ސާވިސްއިން އޮރިޔާން މަންޒަރާއި ފާހިޝް ޕޯން ފެންނަގޮތައް އޮންނަ އޮތުމަކީ މިފަދަ ނުބައި ކަންކަން ގައުމުގައި އަށެގަނެގެން އުޅޭ އެއް މައި ސަބަބު ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

  13
 27. ފެކްޓް

  ޝަރީޢަތުގައި އަކުރުން އަކުރަށް ލިޔެފަ ނެތުމަކީ ކޮށިވިސްނުންތަކަށް ދޭހަވާން ދަތކ ކަމަކށް ވެދާނެ. ނަމަވެސް ޝަރީއަތް ބާވާ ލައްވާފައިނީ ޙިކުމަތްތެރި ފަރާތެއްގެ ޙުކުމަތޔގެ މައްޗަށް. އުނިވީ އިސްލާމް ދީނެއް ނޫން. އުނިވީ އިންސާނުން، އިންސާނުންގެ ބުއްދީ، އެ ޙިކުމަތްކާ ބުއްދިއަރާ ނުކެރެވެނީ. އެހެންވީމަ އޮތްގޮތަކީ "سمعنا واطعنا"

 28. ރަފީ

  ކޮބާ ނަމާއި ފޮޓޯ އާއްމުކޮށްލާ

 29. ނޯނޭމް

  ތިމީހުންނަށް ދޭންވީ މަރުގެއަދަބު

 30. ޢަދުލު

  ޞަލަ ޝިދާތާ އަށްއިސްތިއުފާދޭން މަޖުބޫރުކޮށް ބޭރު ކޮށްލީމަ މަހީކުުރީ ދެން މިގައުމުގަ ކުޑްކުދިންނާ އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ އެއް ނޯންނާނެޔޭ. mިހާރު ހުރި މިނިސްރވެސް އިސްތިއުފާ ދޭން އަންގާ

 31. ބިންގޯ

  މަވާ ހީކުރޫ ސިދާތާ ވަކިކުރީމަ މިކަން ކުރުން ހުއްޓެނެ ކަމަށް.

 32. އިބްރާހީމް

  ދަރިންނާ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީވެސް ޒިނޭ. މީހަކާ ކައިވެނި ކޮންގެން ހުރެ ޒިނޭ ކުރާމީހާއަށް ދޭންޖެހޭ އަދަބަކީ ރަޖަމްކުރުން (މަރާލުން). މީ އިސްލާމީ އުސޫލުތައް. މި އުސޫލުތައް ދޫކޮށްލާ ހިއުމަން ރައިޓްސްއާ އެއްގޮތެއް އަމަލުކުރަން ފެށުން މިއީ ބޮޑު ގޯހެއް. ނުރުހުމުގައި ވިޔަސް ރުހުމުގައި ވިޔަސް އެ ވާނީ ހަމަ ޒިނޭއަށް. ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވިޔަސް ޒިނޭ ކުރުން ހުއްޓާލާ! ތައުބާވޭ. މިފަދަ ޢަމަލު ސިއްރު ވަނީނަމަ ﷲއަށް ހަމްދުކޮށް، ތަޢުބާވޭ!

 33. ވަޓް އަ ޖޯކް

  ކުށުގެ ވެށިން ހައްޔަރު ކުރި މީހުން ދޫކޮއްލާ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން މުއްދަތު ޖަހަނީ ??????????????

 34. ސަލާމް

  އެނގި ތިބެ މިފުރުޞަތު ޢެމްޑީޕީއަށް
  ދިނީ ދިވެހިން. މިއިން އެނގިގެން ދިޔައީ ދިވެހިންގެ ގިނަ މީހުންނަކީ ތަންދޮރު ދަންނަ ބައެއްނޫންކަން
  ތަޖުރިބާ ޙާޞިލްކުރެވޭ ބައެއް ނޫންކަން. މީހުން ކޮށްދޭ ހެޔޮކަންކަން
  ޤަބޫލްކުރާ ބައެއް ވެސް ނޫންކަން

 35. ޕިސް ޕިސް

  އަޅެ ހެޔޮނުވާނެ އެހެން ހަދަން