ދަ ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި ރިސޯޓުގެ މެނޭޖަރަކު ދަން ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ އެ ރިސޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މެނޭޖަރެވެ. އޭނާއަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ.

އޭނާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ ކޮޓަރީ ތެރޭގައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމުގެ ހާދިސާތައް ގިނައިން ހިނގަނީ ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެގެންނެވެ. ދަން ޖެހުން ފަދަ ކަމެއް ކުރަން ހިތައް އަރާނަމަ ލަސްނުކޮށް އެކަން އެހެން މީހަކާއި ހިއްސާކޮށް ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ވާނެއެވެ.

ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 1425 އަށެވެ.

އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ.

ރަސޫލުﷲ -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) މާނައަކީ: "ގެއްލުން ދިނުމެއްވެސް، އަދި ގެއްލުން ލިބިގަތުމެއްވެސް ނުވެއެވެ."

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. ސުސް

  ދަން ޖެހުނީ ތޯ ނޫނީ ދަންޖެއްސީތޯ.. ހިތާމަހުރި ކަމެއް...މި ކުޑަކުޑަ ރާއްޖެ ހަލާކުވެއްޖެ..

  98
  4
 2. ރ

  މިކަމުގެ މޫސުން ފެށުނީ ތޯއްޗެ. ކިހާދެރަކަންކަން މިހުންނަނީ.

  81
  2
 3. ނީމް

  ތިކަމާ ސީދާގުޅޭ ޚަބަރެއް އިރުއިރުކޮޅުން ވޭތުވެމިދިޔަ ދެހަފުތާގައި ގެނެސްދީފި، އެކަހަލަ ޚަބަރުތަކުންވެސް ބަލިކަށި މީހުންނަށް މިކަމުގެ ނޭދެވޭއަސަރު ވަރަށްބޮޑަށްކުރޭ.

  87
  8
 4. ކާފަރު

  މީހުން މަރާ ސީޒަން، ގްރޫޕް މާރާ މާރި ހިންގާ ސީޒަން، ރޭޕް ކުރާ ސީޒަން އަދި ދަންޖެހިގެން އަމިއްލައަށް މަރުވާ ސީޒަން.. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ރޭޕް އަދި ތަންކޮޅެއް ޅަފަތުގަ އުޅޭނީ.. ބަލާލަ އެމެރިކާ އަދި އިންޑިއާ.. ދުވާލަކު ކިތައް އަންހެނުން އެހެރަ ރޭޕް ކޮށްލަނީ..

  51
  10
 5. ޙަސަން

  ޜިސޯޓު ތަކުގަ ތިޔަކަލަހަ ކަންކަން ވަނީ ރިސޯޓު ތަކުގެ ސަބަބުން މިހަާރު ވެސް ގިނަ ރިސޯޓު ތަކުގަ ދިވެހިން އެބަތިބި ރަށައް ނުފޮނުވާ 4 މަސް ވަންދެން ދެވޭނެދުވަހެއް ނާންގާ

  70
  6
 6. Anonymous

  ޙަގީގަތް ހޯދުން މުހިންމު

  59
 7. ޙިޔަލަ

  މޫސުން ލައިގަނެފަ މިއޮތީ??

  40
  5
 8. ޟަ

  މިޖެހުނި އަނެއްކަންތައް

  37
  4
 9. ގޮށްވަޅު

  ރާބުއިންވެސް ޙަރާމްވެގެން ވޭ ހިފޭނެ ގޮތެ ނެތީ ގާނޫނުގަ؟

  56
  3
 10. މީހާ

  ކުޑަކޮއް ހަޜާން ކަންތަކާ ވަރައް ބޮޑަށް ހަޜާން ކަންތައް ހުރޭތަ!

  41
  5
 11. ޜަސހެެދަ ޙަސސަނ

  ?????

  15
 12. Anonymous

  ??????

  15
  5
 13. ތެދު

  ޜިސޯޓު ތަކުގަ ތިޔަކަލަހަ ކަންކަން ވަނީ ރިސޯޓު ތަކުގެ ސަބަބުން މިހަާރު ވެސް ގިނަ ރިސޯޓު ތަކުގަ ދިވެހިން އެބަތިބި ރަށައް ނުފޮނުވާ 4 މަސް ވަންދެން ދެވޭނެދުވަހެއް ނާންގާ

  38

  15
  2
  • ނޫސްކިޔާމީހާ

   ރަށަށް ނުދެވުނީމަ ވީ ދަންޖެހިގެން މަރުވަންތަ

   ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ހަރާމްކުރައްވާފަ ވާކަންތައް ކުރާއިރު ހިތައް ނާރާދޯ

   10
   1
 14. ނޫސްކިޔާމީހާ

  ރިސޯޓު ތަކުގަ ތިޔަކަލަހަ ކަންކަން ވަނީ "ރިސޯޓު ތަކުގެ ސަބަބުން "
  މީކިހިނެއްވާނެ ކަމެއް؟ މައްސަލައަކީ ރިސޯރޓެއްނޫން، ރިސޯރޓް އޯނަރުން. އެމީހުން މުއައްޒިފުންންނާމެދު ގެންގުޅޭ ދެރަވަރު ގޮތްތަކުގެ ސަބަބުން މާޔޫސްވެގެން އަތުންފައިން ގޯސްހެދެނީ . ނޫނީ ކޮންމެވެސް އެހެންކަހަލަ އަމިއްލަ، ނުވަތަ ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމަކާހުރެ.

  3
  1
 15. ޣ

  ދީނުގެ އަސްލުތަކާ ދުރުވީމަ މިހެން ވޭ. ހާއްސަކޮށް ރިސޯޓު މީހުން އުޅޭނީ ވ ފާޑަކަށް