ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި ފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ފެންމަތިވެފައިވާ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަތަކަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ އަދުއިންސާފު ގާއިމް ކުރުން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ފެށުން ގުޅިފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތައް ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިގޮތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އެފަދަ މައްސަތައް އަވަހަށް ބަލައި ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ކުރުން ކަމަށެވެ.

"ހާއްސަކޮށް، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދޭން އެބަ ޖެހޭ. ތަހުގީގު އަވަސްކޮށް، ޝަރީއަތްތައް ހަލުވިކޮށް، އަވަހަށް އިންސާފު ގާއިމް ކުރެވެން ޖެހޭ" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ ހައްސާސީ މައްސަލަތަކުގެ ތެދު މައުލޫމާތު އޭގެ ވަގުތުގައި ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާ ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުން ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ ސަފާރީއެއްގައި ބޭރު އަންހެނަކު ރޭޕް ކޮށްލި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ކަންކަން ކުރައްވާފައިވާ ގޮތާއި މެދު ގިނަ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަނީ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދި ފުލުހުންނާއި ސަރުކާރަށް ގިނަ ފާޑު ކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. އައްޑޫ މީހާ

  މީކާކު؟ މިކަހަލަ ކަނޑުކޮސް ގޮލައަކަށް ރައްޔިތުންނަަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނެތް ހޮރެެއްގެ އެތެރޭގައި ފިލާއޮވެފަ ނިކުމެ ކޮންމެވެސް މީހަކު ލިޔެފައި އޮންނަ އެއްޗެއް ޅެމެއް ކިޔާލާހެން ކިޔާލީމަ އެނިމުނީ މަހަކަށް ވާވަރުވީ އިބިރިހިމާ އާއި ކެނެރީގޭ އިބިލިސްގެ ފަރާތުން މިގައުމު މިންޖު ކުރައްވާށި އާމީން

  47
 2. Anonymous

  މިހާރުވެސް ސަމާލުކަން ދެޔޭ މުއްސަނދި ސިޔާސީ މީހުން ނުހިމެނޭ ކޭސްތަަށް

  43
 3. މުހައްމަދު ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  ކަލޭ ތިނޫން ގޮތަކަށް ވާހަކައެއް އެބަ ދައްކަންތަ؟ މި މީހާ ކޮންމެ ކަމެއްގަ މިހެން ބުނާނީ. ދުވަހަކުވެސް އެކަމެއްގެ އަމަލީ ސިފައެއް ގެންނަންޖެހޭވަރުގެ އުންމީދެެއްވެސް މީނަގެ ވާހަކައަކުން ދުވަހަކުވެސް ނުލިބޭނެ. ގައުމެެއްގެ ވެރިއެކޯމީ. ބޮޑު.މަކަރުވެރިއެއް. މުސާރަ ކައިގެން ކުރާކަމެއް ހަރާން މިކަލޭގެ.

  40
 4. ހަސަންކޮއި

  ހުރިހާކަމެއްވެސް ސަމާލުކަމައް
  ކުރެވުނުއެއްކމެއްވެސްނެއް

 5. ޒާ

  ލަދުކޮބާ؟ އެހެންވެދޯ ކެންޔާ އަންހެން ރޭޕްކުރިމީހުންގެކޮޅު ގަދަވީ

  13
 6. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  ހެޔޮނުވާނެ ކަލެޔަކީވެސް ބައެއްމީހުންކިޔާގޮތުގަ ރައީސެކޯ އެހެންވެއްޖެޔާ ކަލޭވެސް އެބަޖެހޭތާ ތަންކޮޅެހަމަޖެހޭ ކަހަލަވާހަކައެއްދައްކަން ށަހުސިއްޔަތެހުންނަން ވެރިއެއްގެސިފަހުނނަން ކުޑަމިނުން ލަދުން ބޯހަލާކު މިގައުމުގެ ރައީސޭ ބައެއްމީހުންކިޔާއަޑުއިވުނަސް ލަދޔގަނޭ ހުވާަ

 7. Anonymous

  އިބޫ ތިހިސާބަށް ގެނެސްދިން ބަޔަކީ އަންހެނުންގެ އާއިލާ އެކަމަކު އަބިގޮއްޔެއަށް ދޯކާދީފަ ބެންގަލޫރުގައި ނާޗަރަންގީ ކުޅުނީމަ އޭތި ބޮޑުތަނުން ކަޑަ ދެން ކޮން ހައްގެއް ރައްޔިތު މީހާއަށް ހޯދަދެވޭނީ

  10
  1
 8. ބޯހަލާކު

  ޖެހެންޏާ ކުރަންދޯ ވެރިކަން ދީފަ ހުންނަނީ؟ ކުރަންވީނު! އެންމެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންވެސް ކިޔާހެން ކުރަންޖެހޭ ކުރަންވީ ކިޔަން މި ސަރުކާރާ މަޖިލީހާ މި އޮންނަނީ. މީހަކު މޮޔަވެދާނެ އެއްނު؟

  11
 9. ޖެހޭ

  އަބަދުވެސް ކުރަންޖެހޭ، ވާންޖެހޭ. މިނޫންވަރެއް މީނައަކަށްނުވޭ.

 10. ޑަބިޔާ

  މީ ވަރަށް ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް ނާގާބިލް މީހެއް...މީނަ ހައްޔރު ކުރަންޖެހޭ..ގެރި މޯދީގެ ގުލާން ކަން ކުރިޔަސް ޗައިނާއިން ކަލެއަށް ރަނގަޅަށް އަނިޔާވެރިކަން ކޮށްދީ އެގައުމުގެ ވިޔަފާރި ތަކަށް ދުއްޕާން ކޮށްދޭނެ 2023 ގަ..އޭރަށް ދެން ކަލޭ ދާ#

 11. ކަބާރަނި ކަލޭފާނު

  ކަލޭ ދެން އަރާ ހޭރެން ފަށާ