ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމާއި އަޟްހާ އީދާ ގުޅިފައިވާ މަތިވެރި ހިކުމަތްތައް ހިތްމައްޗަށް ގެނެސް، އެކަކު އަނެކަކަށް މައާފްކޮށް އަހްވަންތަކަމުގެ ގުޅުން ކުރިއަށް ނެރެ ސުލްހަ އާއި ހަމަޖެހުމަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުއްވި ތަހުނިޔާގެ ހިތާބުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އަޟްހާ އީދަކީ މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމާއި، އެހީތެރިވުމާއި، އެއްބާރުލުމުގެ އިތުރުން، އެތައް ގުރުބާނީއެއްގެ ޒިކުރާ އާކޮށްދޭ މަތިވެރި މުނާސަބަތެއް ކަމަށެވެ. މިއީ ގައުމެއްގެ ނިސްބަތުން ބަލާ އިރު، މިއަދުގެ ހާލަތުގައި ވަކިން ހާއްސަގޮތެއްގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަމެއްކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިއީ މުޖްތަމައުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަވެރިކަން ދެ،މެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން ހަނދާނަށް ގެނެސްދޭ އީދެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކިތަންމެ ދުރުގައި ތިބެން ޖެހުނަސް، ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރެވުނަސް، އަދި ބޮޑެތި އެއްވުންތަކާއި ޙަފްލާތައް ނުބޭއްވުނަސް، އާއިލާގެ މީހުންގެ ހާލުއަހުވާލު އޮޅުން ފިލުވައި އީދުގެ ތަހުނިޔާ ބަދަލުކުރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަކީ، މިފަދަ މުނާސަބަތެއްގައި ނުހަނު ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ވަކިން ހާއްސަ ގޮތެއްގައި، އާއިލާގައި ހިމެނޭ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއެކު، ފޯނުގެ ޒަރީއާއިންވިޔަސް ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައި، އެމީހުންގެ ޝުއޫރުތަކާއި އިޙްސާސްތައް އަޑުއަހައިލުމަކީ، މިފަދަ އުފާވެރި ދުވަހެއްގައި އާއިލީ ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ،" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ހިތާބުގައި، މިއަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ދުވަސް މި ބައްދަލުކުރީ، މިހާރު ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން، މުޅި އިންސާނިއްޔަތު ވަރަށް ހިތްދަތި ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަދި، އެކަމުގެ ސަބަބުން، މުސްލިމުންގެ އަޅުކަންތަކަށްވެސް ބުރޫއަރައި، އިސްލާމީ އުންމަތްވެސް ތަހައްމަލް ކުރަމުން މިދަނީ، ވަރަށް ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މިފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި އުފާވެރި އީދަކާ ބައްދަލުވުމީ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް، އަލުން ބަދަހިކޮށް އާލާކުރުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއްކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ހިތާބުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސްގެ ހިތާބު ނިންމަވާލައްވަމުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މިހާރު ތަޖުރިބާކުރަންޖެހިފައި މިވާ، އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ދަތިކަމުން އަވަހަށް ސަލާމަތްވެ، ދިރިއުޅުމުގެ އާންމު ހާލަތަށް އެނބުރި ދިއުމަށްޓަކައި، ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް، އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޮވައިލައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. އެއްލާލާތި

  ހޯލްސޭލް، ރިޓެއިލް ވިޔަފާރީގެ ހާލަތު އަދިވެސް ދަށްވާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނާނަމަ އެއީ ދެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ބަނގުރޫޓް ވެފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާން ތަކޭ

  29
  1
 2. Anonymous

  ސުލްހަވެ ރިކާމާއި ހަމަޖެހުން ބޭނުން ވެލައްވައްޏާ ނުހައްޤުން ޖ

  29
  1
 3. ބޭޗާރާ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އުވާލާފައި، އެތަނުގައި ބޮޑުތަޅު އެޅުވީމާ ނޫނީ ދެން މިރާއްޖެއަކަށް ސުލްހަވެރިކަމެއް އުފާވެރިކަމެއް ނާންނާނެ.

  47
  1
 4. ހަދާން

  ކަލޭ ކޮސް ނުގޮވާ ނަމުން ސޯލިހު އަމލުން ޔަހޫދީ ކަމުން މަކަރާ ހީލަތް ބަހުން ހާމަނުގެ ބަސް ކޮބަހޭ އިންސަފާ ހަމަ ހަމަކަން ޔާމިނު އެކަނިތަ އމ އމ ޕރ ސީގެ ފައިސާ ގަ ޖެހުނީ ކޮބާހެ ނަސީދު 12 އަހރު ޖަލު ހުކުން ހޯރަ ބުރޯ ޒިޔަތު ކަލޭ ތި ފައްކާ ހިޔަޅެއް ވެރިކަމުގަހުރި ބުދެއް މި ވެރިކަން ކުރަނީ ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް ނަސީދު ހަދާން ކުރާތި ގަނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ މަނިކުފާނަށްވެސް އޮތީ ކުޑަގޮޅި މި ގައުމުގާ ވެރިކަންކުރާ ކޮންމެ މީހަކު އެސަގާފަތް ދިރުވަ އާލާ ތިކުރަނީ އެމިހަކު ކެޑި ކަޑުލުގެ ހިތި އެމީހަކު ފިލުވާނެ ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް

  46
  2
 5. ވަރަށް ވެފަ

  ސުލަހަވެ ރިކަމާއި ހަމަޖެހުން ވަ ރަށް ބޭނުންދޯ އެހެންވެއްޖިއްޔާ ރައީސްޔާމީން މިނިވަންކު ރޭ ނުކު ރާހާ ހި ދަކު ލާހިކަ ކުޅަދާނެއް ނޫން 5އަހަ ރުކީއްކު ރަން 30 އަހަ ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ ރުވިޔަސް ހަމަޖެހޭކަށް ޖާގަ ޖާގައެއް ނުދޭނަން ލާހިކަކުޅަދާނެއްނޫން!

  32
 6. ހަނި

  މިއަދު ރަސް ތިގޮވާލަށްވަނީ ސުލާހާ އި ހަމަޖެހުމަށްމީީގެކުރީގާއަހުރެމެންއުލުނީވަރައްހަމަޖެހެގެންޖީބުތަށްފުރިގެން އުލެނިކޮ ހަމަނުޖެހުއުންއުފެއެދީ ކޮލިސަނުށް މިއަދުކޮޗެށް ތިކިއަނީ މައުމޫން ގާސިމު ނަސީދު އިބޫ ޤައުމު ގެހަލާކު

  31
 7. ނުހައްޤުން ޖަލުގައި ރައީސްޔާމީން މިނިވަންކުރޭ

  ނު ރޯ ތި. ރުއިޔަކަސް މާބޮޑު ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ ހަމަކަމެއް ވާއި ރަށް ރޯންޖެހޭތަ ހަމަޖެހުމެއް މަނިކުފާނު ބޭނުމެއް ނުވާނެ އީދު ކަންތައްގަޑު ނިމުނީމަ ފިސާ ރި ކުދައްކާލާނަން:

  27
 8. މަކަރު

  ސާލިހު އިންސާފާ ހަމައިން ކަންތަށް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ގައުމުގާ ހިނގާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަށް ހުއްޓުވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަޔާ ރެޕްގެ މައްސަލަތކުގެ މިހުންގެ ވަޒީފާއިން ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް ވަކިކުރާހެން ދީނަށްފުރައްސާ ކުރާމިހުންގެ ވަޒީފާތަކުން ވަކި ނުކުރަނީ ކީއްވެހޭ އެމީހުނަށް ޖަލު ހުކުން ނައަންނން ވީ ކިއްވެހޭ ދީނެއް ނެއްތަނެއްގާ ހަމަޖެހުމެއް ސުލްހަ މަސަލަސް ކަމެއް ނޯއްނާނެ ސާލިހުގެ އެއްވެސް އިޚްލާސް ތެރިކަމެއް ނެއް ހަމަ ޔަހުދީ މަކަރު ވެރިކަން ދެންރޯން ފަށާ

  26
 9. Anonymous

  ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާވާ ވާ

  14
 10. ނަސްރީނާ

  އެހެއްވިއްޔާ ކަލޭމެއްގެ ރޫހާނީ ލީޑަރ މާތިރިކުރަން ޖެހޭ އެ ޖާހިލު ކުރިހާ ދުވަހަކު މި ގައުމުގާ ހަމަޖެހުމެއް ނެތް

  30
 11. ޙަަދިސަ

  ރައީސް ހަމާގަތަ މި ހުންނެވީގައުމުގާ ހަމަ ނުޖެހުމާ ހުޅިޖެހުމާ ގުއި ރޯނު ދަމަނީ ކެނެރީ އާއިލާ ސިއްކަ އާއިާލާ މި މުޅި ޖާއްޖޭގެ ރައްޔަތުންނަން ޖެހިފައިވާ މުސީބާތެއް

  30
 12. އެމްބަސީއެކޭ

  އެސްޓީއޯ އަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާވިނަމަވެސް އެއިން އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ދާރުންނަށް ވެސް މާބޮޑު ފައިދާ އެއް ނުކުރެއޭ އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާ އޮންނަ މީހުން މާލޭގައި ވިޔަފާރި ކުރޭ އެކަމަކު އެސްޓީއޯ އިން ނުބަލާނެ އެތަނުގެ ހިއްސާ ދާރުން ނަށް ވިޔަފާރި އާއި މަސައްކަތް ދީގެން އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާ އިތުރު ކުރެވޭތޯ އެސްޓީއޯ އިން ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ދެނީ ލަންކާ އަދި އިންޑިއާ ކުންފުނި ތަކަށޭ އެއީ ރާއްޖޭގައި ހުރި ލަންކާ އަދި އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވިޔަފާރި ކޮށްދޭ

  22
 13. ވާވާ ވާވާ

  ނު ރޯށެ ރައީސް ވޭނީހިތާމާތް ނު ރޯށެ ށެއިބޫ ވޭނީހިތާމަތަކުން ތިޔަހެން ނު ރޯށޭ ރައީސްހިތާމަތުކުން ތިޔަހެން
  ނު ރޯށޭ ކިނބޫ ރޮވިގީސްލަމޭ ބުނީމޭ ތިޔަހެން ނުހާއްދަވާށޭ ވަކިވާނެ
  ރޫޚާޖިސްމާ އަނިޔާނުދެއް ވަވާށޭ!

  ރޮވިގީސްލަމޭ ބުނީމޭ ތިޔަހެންނުހައްދަވާށޭ ވަކިވާނެ ރޫ ޚާޖިސްމާ އަނިޔާ ނުދެއް ވަވާށޭ ރޮއެފާހިތާމާން އާދޭސްމިކު ރަނީ ދޭށޭ މަށާއްވެސް ހަމަޖެހިލުމެއް

  21
 14. އިސްތިއުފާ

  ރައީސް އިބޫ ރާއްޖެ އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވިއްކައިގެން އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި ތިބެން އުޅޭތީވެ ރައީސް އިބޫ މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާ ދޭންވީ ކަމަށް މަމެން ގެ ޕެނަލަކުން ނިންމަމޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާދޭންވީއޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  25
 15. ުހަނި

  ބަލަ ސޯލިހު ކަލޭ މެންނޭ ގައުމުގެ އާމާންކަން ނަގާލަނީ

  21
 16. ަމާމީ

  ކަލޭ ހަމަޖެހުމަށް ގޮވާލާއިރު ކަލޭ ވެރިކަމައް އައީ ރައީސް ޔާމީން ޖަލައްލާން ވައުދު ވެ އަދި ވެރިކަން ހޯދާގެން ޔާމީން ޖަލައްލައިފި ﷲ ގެ އިރާދަ ފުޅުން ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގަ ހުންނަވާހާ ހިނދަކު ކަލެއަށާ ކަލޭގެ އައުވާނުނައް ހިންހަމަޖެހިގެ ނިދިވެސް ނާދޭތޯ ދުއާކުރާނަން.

  15
 17. ތެދު

  ﷲއާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރިމީހުން ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތިވަޒީފާތައްދީފަ ވަލިއުލްއަމްރް ތިގޮވަނީ ސުލްހައަށް އިސްކަންދޭވާހަކަ...ކޮންފަދަޖާހިލުވާހަކައެއްމީ...
  ސުބުހާނަﷲ..ހެއްދެވިފަރާތައް އޮޅުވާނުލެވޭ..ލާދީނީމޫހުންނައް އޮޅުވާލެވިދާ...ﷲއަށް ބިރުވެތިވާމީހަކު އެމީހުންނަށް އަދަބުނުދީނުހުންނާނެ..

 18. ކަނޑާލާ

  ރިޒާގެ ކުންފުނީގެ ބިދޭސީން އެންމެފަހުން ބޮޑުފިނޮޅުން ބާލައިފިއޭ އެހެންތޭ އެއީ ރިޒް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ކަން އަންގައިދޭ ކިތާބީ ހެކި ތަމެން ދައްކަގަ އެހެކި ނެތޭ ދެން ތިޔާ 179 ބިދޭސީން ނަކީ އެއީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނޭ އެމެންނަށް މުސާރަ ރިޒް ކުންފުނިން ދޭން ޖެހޭނަމަ ދެން ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ހުރިހާ ބިދޭސީންނަށް ރިޒް ކުންފުނިން މުސާރަ ދޭން ޖެހޭނެއޭ ރަނގަޅަށް ސީލް ކުންފުނިން ހެދީ ކަރަންޓާއި ފެންކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ

 19. އިސްތިއުފާ

  ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާ އާއި ނެކް ޓު ނެކް ޖެހޭ ގޮތަށް މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިންޑިއާ އިން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރުން 20 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަޓެއް ޖައްސައިގެން އެކަން ކުރާއިރު ރައީސް އިބޫ އަށް އެކަން ނުހުއްޓުވުން އެއީ ރައީސް އިބޫ އަށް ރާއްޖެ ހިންގަން ނޭގުނު ކަމާއި އަދި ރައީސް އިބޫ އަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ޗައިނާ އާއި ގުޅިގެން ތަރައްޤީ ކުރަން ނޭގުނު ކަމުގެ ހެކި ކަމަށްވާތީވެ ރައީސް އިބޫ މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާ ދީފައި ހިންނަވަރަށް ކަނޑާލަންވީއޭ އެއް ކުދި އާބާދީ ތަކުގެ މީހުންނަށް ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ނުކުރެވޭނެއޭ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

 20. ތަމެންދޯ

  ރިޒް ކޮމްޕެނީން މުސާރަ ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާ އަކުން އެކުންފުންނަށް އެންގި އެންގުން އެއީ ކަނޑުގައި އަޅާލާ ރޮނގެއް ދޯ ދެން މަމެންވެސް ތަމެންގެ އަމުރު ތަކަށް ތަބާ ނުވާނަމޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމެއް އައުމުން ނޫނީ..

 21. ޓޫވެލް

  އެގިގެންދަނީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ތައް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާލުން އެއީ ކަން މީގައި އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލަކީ މަމެން ބަލާއިރު ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ތައް ދަނީ އެމެންގެ ރަށަށް ފޮނުވާލަމުންނޭ މީމަމެން ރައީސް އިބޫ އަށް ތާއީދު ކުރަމޭ އޯއް މާބޮޑަށް ރަނގަޅަށޭ ރައީސް އިބޫ މިކަން ކުރަނީ މާބޮޑަށް ރަނގަޅޭ މާބޮޑަށް ރަނގަޅޭ މާބޮޑަށް ރަނގަޅޭ މާބޮޑަށް ރަނގަޅޭ އޯލް އޯލް ޓޫވެލް އޯލް ޓޫވެލް ޓޫވެލް ޓޫވެލް...

  4
  2
 22. ކުރައްވާންދޭންވެ

  އޯ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ މަކަރާއި ހީލަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލައިގެން އޭނާ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ފާވާން ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބު ކުރައްވާ އޭނާ އަކީ މިރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްވެސް އާރެއް ބާރެއް ނެތް މީހަކަށް ހަދާ މިހާރު ކަކާގެ އާއިލާ އެއޮތް ނިކަމެތި ދަރަޖަ އަށް ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ސިޔާސީ ބާރު އަނބުރާ ގެންދަވާ މިރާއްޖޭގެ ދިވެހިން އަޅުކަން ކުރާ މަތިވެރި އިސްލާމް ދީނަށް ބުރު އަރާ އަދި ދިވެހިންގެ މިނިވަން ކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާތީވެ އޭނާގެ ޕާރޓީ ތެރޭން އޭނާ އާއި ދެކޮޅަށް ދާދި އަވަހަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީހާއި އަދި އެމްޑީޕީގެ މަޖްލީސް މެމްބަރުން ނިކުމެ އޭނާގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާ އޭނާ އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ ބާރުތަކުން އެއްފަރާތް ކުރައްވާ ގޮތް މެދުވެރިކުރައްވާން ދޭނވެ ނިކަމެތި ދިވެހިން ކުރާ މިދުއާ ތައް އިޖާބަ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ

 23. ﷲއަށްބިރުވެތިވޭ އަނިޔާވެރިންނާދުރައްދޭ

  ރައްޔަތުންބިކަކޮށް ނިކަމެތިކޮށް ތިމާއާއި ތިމާގެއައުވާނުން ބަނޑުފަޅާގެންދާވަ ރަށް ލާ ރިގަނޑު ކައިގެން ރައްޔަތުން ނުކައިބަނޑަށް ބައިތިއްބައިގެން ތިގޮވެލިފަތިގޮވިއަސް އެއްވެސް ރައްޔަތަކަށް އަޑެއްނުއިވޭނެ

 24. އިޖާބަކުރައްވާދޭންވެ

  އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކެނެރީގެ ނަޝީދު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތުން އޭނާ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަންނަން އުޅެނީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލައިގެން ކަމަށްވާތީވެ އޭނާގެ މަގްސަދު އޭނާ އަށް ހާސިލް ވުމުގައި އޭނާ ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ބޮޑެތި ހުރަސް ތައް މެދުވެރިކުރައްވާ އަދި އޭނާ އަށް ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަ ކަން ގެއްލި އޭނާ އަތުން އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ ބާރެއް ބީވެ އަދި އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ބާރު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުން ފިލައިގެން ގޮސް އެމްޑީޕީގެ އިސްމެމްބަރުން ނިކުމެ އިންޑިއާ ސިފައިން މިގައުމުން ފޮނުވާލުމަށް މުޒާހަރާ މުޅި މާލޭގައި ކުރާނެ ގޮތް މެދުވެރިކުރައްވާ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ބާރުތަކެއް އޭނާ އަތުން އަނބުރާ ގެންދަވާނެ ގޮތް މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ

 25. Anonymous

  މިހާރު ހަނދުމަފުޅު އެބަހުރިތޯ ނޭވައަކު ދެކޮޅު މުޒާހަރާ ކުރި ހަނދާން.
  މަގެއްގައި ހަމަޖެހިގެން ހިނގާނުލެވުނު. އެމްޑީޕީ މުޒާހަރާ ކުރި ދުވަސްވަރު. ވެރިކަމާއި ހެދި ކުރި މުޒާހަރާ ހިތުން ފިލައިގެން ނުދާނެ. އަންހެން ވެރިން ލަދުޙަޔާތް ކަނޑުވައިގެން މަގުތަކަށް ނެރެ ،މުޅި ޤައުމުގެ އިޖްތިމާއި ފޭރާންހަލާކު ކޮށް ޢާއިލާތަކުގެ މެދުގައި ޕާޓީ ފޯރިހިފުވާ ދެމަފިރިން ވަރިވާން ޖެހި. އެކުވެރި ރަށްތަށް ފިތުނަވެ ތިޔަ ޕާޓީ އަކާއި ހެދި. ހުރިހާ ގަނޑެއްގަނުވާފައި ކޮންވާހަކައެއް.