ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު މާލެ އަތޮޅު ރިސޯޓެއްގައި މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވައެވެ.

ރީކޯ މޫސަ އާއި ނަޝީދު މިރޭ ރިސޯޓެއްގައި ބައްދަލު ކުރައްވަމުން މިގެންދަވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި ރީކޯ މޫސަ ލ.އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއްގައި ބައްދަލު ކުރެއްވިތާ ގާތްގަނޑަކަށް ދެހަފްތާ ފަހުންނެވެ. މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ރައީސް ޞާލިހް ލ.އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަޑުކުރެއްވީ މޫސަގެ ރަހާ ރިސޯޓްގައެވެ. އޭރު ރިސޯޓްގައި މޫސަ އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވެސް ތިއްބެވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދާއި ރީކޯ މޫސަ މިއަދު ހަވީރު ރިސޯޓަކަށް ފުރައިވަޑައިގެންނެވީ އެއްނަމްބަރު ފާލަމުންނެވެ. ދެބޭފުޅުން ދަތުރު ކުރެއްވީ ވެސް އެއްލޯންޗެއް ގައެވެ.

ރީކޯ މޫސަ މިރޭ "ވަގުތު" އަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދާއި ބައްދަލުވުމުން އާދައިގެ މަތިން ސިޔާސީ ވާހަކަ ދެކެވުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަޝްވަރާތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދެއްވައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެމަނިކުފާނު ރީކޯ މޫސަ އާއިއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް މިރޭ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕަށް ފޮނުވާފައެވެ.

ރީކޯ މޫސަ އެމްޑީޕީ އިން ވަކިކުރީ 2015 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭނާ އެމްޑީޕީ އިން ވަކިކުރީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރިއިރު އެނިންމުމަށް ވޯޓް ދިން މައްސަލައިގައެވެ. ނަމަވެސް ރީކޯ މޫސަ އޭރު ތުހުމަތު ކުރެއްވި ގޮތުގައި އޭނާ އެމްޑީޕީ އިން ވަކިކުރީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާން ކުރެއްވުމުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ރޭވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުދުވަސްކޮޅު ރީކޯ މޫސަ ފެނުނީ ޕީޕީއެމްގެ ކުރީ ސަފުންނެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނާކާމިޔާބުވުމުން އޭނާ މާބޮޑަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ނޫޅުއްވައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވެސް މޫސަ ވާދައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

47 ކޮމެންޓް

 1. ފޮވި

  ދިވެހިރާއްޖެ ހަލާކު ކުރާ ދޭތި

  76
  6
  • Anonymous

   ޕޕމ އާއި ޕނސ އަށް ހަނދާން ނުބެހެއްޓޭކަމަކީ، މﷲޕ ގަ އުޅެ އަދި އެފިކުރަށް ތާއީދުކޮށްފިމީހަކު ދުވަހަކުވެސް އެނޫން ފިކުރަކަށް އަނބުރާނާދެވޭނެކަން. އެއީ ޝައިޔާގެ އަޅަކަށްވެފައިތިބި ބައެއް ފަދަ ބައެއް.

 2. ބާބުލްއަވާލީ މަލިކު

  ދައްޖާލު

  53
  4
 3. މާމީ

  އެއިރު ވެސް އަހަރެމެން ބުނިން ތިޔައީ ހިހޫތަނުން ކާންވެގެން ޕީޕީއެމް ތެރެއައް އައިސްގެން އުޅޭބައެކޭ.. ތިވާނީ ތިއައް

  70
  2
 4. ރާބޯސް

  ކޮމްޕުލިމެންޓްރީ ސަރވިސް

  44
 5. ޖިންނި

  ބޮޑަށް ލަފާކުރެވޭ ފޮތުގައި “ ސުއިސައިޑް / މަރޑަރ ކޭސް “ އަތަށް ގޮވާފާނެތީ އެއްގަލަކަށް އަރަނީތޯއްޗެއް “ އިފް ޔޫ ކާންޓް ބީޓް ދެމް ޖޮއިން ދެމް “ ( ވަﷲ އަޢުލަމް )

  50
  3
 6. ނެތީމޭނެތީމޭ

  ރީކޯ މޫސާ އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިއްޖެނަމަ އެމްޑީޕީ ރިޖެނެރޭޓް ވާނެ ކަމާއި މެދު މަމެން އެއްވެސް ޝައްކެއް ނުކުރަމޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމޭ...

  15
  17
 7. ާެއާންމު މީހާ

  މިކަމަށް ދޯ ރިސޯޓުތައް ދިވެހިންނަށް ދެވޭގޮތައް މި ހުޅުވާލީ😤😤

  65
  1
 8. މަޖުބޫރީހާލަތް

  އެނގޭ ނިވްއިޔަރ ފާހަގަ ކުރާއިރު ކަރުހިމަ ފުޅިބެއްލެވުން ރޫމުތެރޭ އޮންނާނެ

  54
  1
 9. ކިހިނެއްހަދާނީ

  މިރޭ މި ގޮތަށް އަނެއް ރޭ އަނެއްގޮތަށް.... ދެ ކޮޅުޖެހޭ ތާ ކުންތާ ކުޖެހޭ އެ ކަތި ވެސް ނު ކިޔާނެ....ބު އްދިޔާ ވިސްނުން ދެރަވީމާ އިންސާނުންނަށް ވާގޮތް ކީކކ ކޭ ބުނާނީ..

  45
  2
 10. ލަކުޑިމޫސާ

  ތިއީމުޅިންވެސް ދެފުށްކެހެރިން

  51
  2
 11. އަގްލީޑަކްލިންގ

  ބާރޑްސް އޮފް ދަ ފެދަރ ފްލޮކް ޗުގެދަރ

  31
  1
 12. ޖިނާ

  ލޯބިން އެކުގާ ކުރި ދަތުރު އެކީ ސިއްރު ކުރެވިދާނެ ހޭ

  42
  2
  • ޫއީ

   ލޯބިން މިދެހިތް ކުރި ދަތުރު އެކީ ސިއްރު ކުރެވިދާނެހޭ* ރަނގަޅުކޮށް ލަދިނީމި.

 13. ނަޝީ

  އެއީ ދެން ތިހާވަރުވާންޖެހޭ ކަމެއްތަ

  17
  3
 14. ރިހާކުރުކުޑޭ

  ތިއޮތީރާ ކަނިމަސް ކެވިފަ

  36
  2
 15. އެމަންޖެ

  ބޯލާ ބޯލާ ހިތްހަމަ ޖައްސާލާ މިއަދު ތިކަން ވާނީ ، މާދަމާ އަންދަން ތައްޔާރުވޭ.

  42
  1
  • ނަން

   ތެ ންކިއު

 16. ޕީޖޭ

  ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ކުރިން ބަލައިގަތް ނަމަވެސް މިހާރު ފީ ދޭތި

  50
  1
 17. ޙހހހ

  ވެރިންނަށް ރިސޯޓްތަ ކަށް މާލެއިން ދެވޭ ، އެ ކަމަ ކު ރިސޯޓް މުވައްޒަފުން އޮފްޑޭ ނެނގިޔަސް ކަރަންޓީން ވާންޖެހޭނެ ، އެޗް.ޕީއޭ ޕވޓ ކެނެރީ

  44
  2
 18. ސަމޭދާން ވަލް ވަސަންތީ

  އަދިވެސް ރީކޯ ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގާ ހާދަ ހަރަކާތްތެރިއޭ. އެހެންނޫނީ ކިހިނެއް އެހާ ސަޅިކޮށް އުޅޭނީ.

  31
  3
 19. ވާނުވާ

  މޫސަ ވެސް އެއިރެއްގަ އޮންނަ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ކާން އުޅޭ މީހެއް. އެމްޓީސީސީ ކޮްރަޕްޝަން ގަވެސް ހޭވީލޯޑް އުޅޭ ކަމަށް ނޫސް ތަކުން ފެނުނު

  37
  1
 20. ސްކިޕަރު

  ކަލޯ ރީކޯ ހުރިހާ ދިމާލަކުން ރަގަޅަށް ކައިގެން ބަނޑުފުރާލާ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ. ދިވެހީން ހަނދާނެ ނެތިދާނެ

  45
  1
 21. ރާޖޫ

  ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު

  32
 22. ބެއްޔާ

  ތިޔަދިޔައީ މާއަވަހަށް ކުރިސްމަސް ނައިޓް އަންނަންދެން މަޑުކޮއްލާނެބާ؟ ހިނދުކޮޅު އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުރުމުއްދަތައް ކޮވިޑްޓެސްޓް ހަދަން ނުޖެހޭ ގޮތައް ހެދުން ކުރިސްމަސް ނައިޓާ ނިއު އިޔާ ކައިރިވީމާ ކުއްލިޔަކަށް ނިންމުމުން ސުވާލު އުފެދޭ!

  32
  1
 23. އިބިލީސް

  މިމީހުން ނިކަމެތި ރައްޔިތު މީހާ ގުބޯ ހައްދާފަ މިމީހުން ބޭނުން ސަކަރާތެއްގަ އަވަދިނެތި. ދިވެހި ޤައުމަށް ހުރި ދެރައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ

  32
 24. ނަވާނަވައި99

  ބަރުލަމާނީ ގެންނަން ރާވަނީތޯ؟ ލަންކާމީހުން ރާއްޖޭގަ ވަޅުލަނީއޭ ކިޔާ މީހުންގެ ފޯކަސް ގެއްލުވާލާފައި ބަރުލާމާނީ ފާސްކުރަން އުޅޭހެން ހާދަހީވެޔޭ.

  37
 25. Mahujanu

  ލަނޑަޔާ ވާނީ ހަމަ ލަނޑަޔާ.

  38
 26. މުބީނު މާރނީ

  ޝާހިދު އަކީ އިބޫ ފެކްޝަން ކަން ޝާހިދު ގެ ބަހާއި ޢަމަލުން އިނގޭ. ވަރަށް ހަޑި އިބޫ ކުޅޭ ކުޅިގަނޑު. ތިމާމީހާ އަށް ކާންދިން މީހާގެ އަތުގައި ދަތްއަޅައިގެން. އިބޫ އަށް ރައީސް ކަން ހުވަފެނުން ވެސް ނުފެނުނީސް ނަޝީދު އެހީ ނުވި ނަމަ. އިބޫ އަކީ ނުކިޔަވާ ހުރި މީހެއްކަން ފަޅާ އެރީ ޔޫ.އެން ގައި އިބޫ ދިން ތަޤްރީރުން. އިނގިރޭސި ބަހުން މީހަކު ލިޔެފައި ދިން ލިޔުމެއްވެސް އިބޫ އަށް ކިޔުނީ ކުކުޅު ރޯމަސްކާހެން ކޮށަކޮށައިގެން. ލަދުން ބޯހަލާކު !

  24
  9
 27. މޫސަ

  އެ މީހުން ރިސޯޓުން އައިސް ކަރަންޓީނު ވާ ކަށް ނުޖެހޭނެ.

  33
  1
 28. އިބްރާހިމް

  ޑރ އަފްރާޝިމްގެ މައްސަލައިގެ މޭސްތިރިންކަމަށް ރަށުތެރޭގައި ވާހަކަދެކެވޭ.

  31
  2
 29. Anonymous

  މައުމޫނު ސައިޒު ކުރަން ރީކޯ ގެންނަނީބާ؟

  31
  2
 30. ބައިޑަން...

  ރީކޯ އަކީ އެމްޑީޕީގެ ކޮމާންޑަރު...ރީކޯ ބޭނުންވި ކަންތައް އަންނި ނުކޮށްދިން އެއީ މައުމޫނު ޖަލައްލުން....
  އަނިޔާވެރި މައުމޫނު ވަނީ އެތެއްބަޔެއް ޖަލައްލާ
  މަރާވެސްހަދާފަ...ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮބެ ހައްޔަރުކުރަން ޖެހުނީ ކޮންސަބަބަކާހެދި ތޯރައްޔިތުންބަލަންބޭނުން..

  20
  7
 31. ތޔ7

  މުނަފިގުން

  27
  1
 32. ވާގޮނުސްކޮ

  މުޅިންވެސް ބަތާހަރާމީން... ހިހޫތަނުންކާގެން ބަނޑުފުރާމީހުން. އެކަމަކު މާރައްޔިތުން ވެގެަނެގެން އުޅޭނެ. ހުހް... މައްސަލައަކީ މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ގުނބޯހެދޭތީ.

  37
  1
 33. ލ.ގަމު

  ޕޕއެމް އަދިވެސް ހޭއަރާ ކަށް ނުވޭތޯ އެމްޑީޕީ ގެ އެތެރެއިން އައިސް ޕޕއެމް ގެ ތެރެއަށް ރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައި ނުވަންނާނެ ހަމައެ ކަކ ކުވެސް ޖާސޫސް ކުރަންނޫން ގޮތަ ކަށް ނުވަންނާނެ މިހާރު ޕޕ މީހުނަށް އެއްޗެއް ވިސްނެއްވެއްޖެދޯ ހެޔޮނުވާނެ އެމްޑީޕީ ގެ ތެރެއިން އަންނަ އެއްވެސް މީހަ ކަށް ސަމާލު ކަންނުދީބަލަ އެމީހުން ޕޕއެމް އަށް ދުވަހަ ކުވެސް ހެވެެއް ނޭދޭނެ ޕޕއެމް އަށް ހެވެއްއެދިގެން ހަމަ އެ ކަ ކުވެސްނާންނާނެ ކޮންމެ އިންތިހާބެއް ކައިރިވީމަ އެމްޑީޕީ ގެ ތެރެއިން މީހުންތަ ކެއް ބޭރުވާނެ އެއީ އެބައިގަނޑުގެ މަ ކަރު އެޕާޓީން ބޭރު ކުރާމީހުނަ ކީ އެޕާޓީން ބޭނުންނެތިގެން ބޭރު ކުރާމީހުނެއްނޫން އެމީހުން އަލުން އެބުރިއެޕާޓީ އަށް ދާނެ އެމްޑީޕީ އަ ކީ އަބަދުވެސް އެޕާޓީއަށް މީހުން ގިނަ ކުރާން އުޅޭބައެއް އެމީހުން އެޕާޓީން ބޭރު ކުރާމީހުންނަ ކީ ޖާސޫސް ކުރަން ފޮނުވާމީހުން އެބައިގަނޑު ބަޔަ ކުބަލައި ނުގަންނަނަ މައުމޫން ގާސިމް އިމްރާން ބަލައިނުގަތީސް ޕޕއެމްވެސް މިހާރު ދަސް ކުރަން ވެއްޖެނޫންތޯ އެމްޑީޕީ ބައިގަނޑު މިނާނާޅިން މިނާން އެހެންނޫނީ އެބައިގަނޑުގެ ފުށުން ސަލާމަތެއްނުވާނެ އެމްޑޯޕީ އަ ކީ ޕާޓީ އެއްނޫން ބޮޑު ބަލާއެއްއެއީ ދެންމިދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނީ އެބަލާވެރި ކަމުން ސަލާމަތް ވެވުނުދުވަހަ ކުން ޔާﷲ ބަލާވެރި ކަ މުން އެންމެހައި މުސްލިމް އުއްމަތްތައް ސަލާމަތް ކުރަށްވާށިމާޝާﷲ

  31
  2
 34. ކެނަރީބަޅނނ

  ގައްދާރުން ޚާއިނުން ތެޅޭނެ ފާޑުފާޑު ވައްތަރައް...

  29
  3
 35. ކެނަރީބަޅ

  ގައްދާރުން ޚާއިނުން ތެޅޭނެ ފާޑުފާޑު ވައްތަރައް...

  24
  2
 36. ބޯހަލާކު

  ލަނޑަޔާވާނީ ލަނޑަޔާ ...މުނާފިގުންނާވާނީ މުނާފިގުންނާ...

  33
  1
 37. ދިރާސާ

  ފިލްމެއް ކުޅެން ސިއްރު އެއްބަސް ވުމެއް ހަދަނީ

  27
  1
 38. ކާފަދ

  އެމްޑީޕީއަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެއް ޕާރޓީ ތެރޭން ނުލިބިގެން މޫސަ ގެންނަނީ

  12
 39. ބެއްޔާ

  އަހަންނަށް ވަރިހަމަ އެދެމީހުން ނަރަކައިގާ ބައްދަލުކުރިއަސް.

  12
 40. ދިވެހި ރައްޔިތުން

  ވަރަށް ރަގަޅު ނިންމުމެއް. ޔާމިން ސަރުކާރުގެ ސިއްރު މައުލޫމާތު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް އަންނި އަށް އިބޫ އަށް ފޯރުކޮށްދޭން އޭރު ޕީޕީއެމް އަށް މޫސަ ދިޔައީ ޔާމީން ޖަލަށް ލާފައި ތިޔަ ވަޑައިގަތީ މަރުހަބާ މޫސަ މަރުހަބާ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްލޭން ވަރަށް ކާމިޔާބު

  9
  1
 41. ރ

  ސޯލިހު އެރިސޯޓުން ފެނުނީމަމިކަލޭގެވެސް އޭނީ ކިޔާ އާދޭސް ކޮށްގެން ގޮސް

  15
 42. ޒަހުވާން

  ރީކޯ ރޮޑްރިގޭޒްއަކީ ޕީޕީއެމަށް ނަޝީދު އެޅުއްވި ފަންޏެއް

  16
 43. ޖަމަލު ފޮޑި

  ރާބޯ ދެ ވަގު..

 44. Anonymous

  ޕޕމ އާއި ޕނސ އަށް ހަނދާން ނުބެހެއްޓޭކަމަކީ، މޑޕ ގަ އުޅެ އަދި އެފިކުރަށް ތާއީދުކޮށްފިމީހަކު ދުވަހަކުވެސް އެނޫން ފިކުރަކަށް އަނބުރާނާދެވޭނެކަން. އެއީ ޝައިޔާގެ އަޅަކަށްވެފައިތިބި ބައެއް ފަދަ ބައެއް.