ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު މުޒާހަރާކުރި އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ތެރެއިން ސަޕޯޓަރެއްގެ އަތުގައި އޮތް ދިވެހި ގައުމީ ދިދައެއް އަތުލަން ފިރިހެން ފުލުހުން އުޅުނު ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް، އަދި ނުކިޔަމަންތެރިކަމެއް ނުދައްކާ ހުރި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެންބަރު ރުކްޝާނާގެ އަތުން ގައުމީ ދިދަ އަތުލަން ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރީ އެއް ފުލުހެކެވެ. އާއްމު ގޮތެއްގައި މުޒާހަރާތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެން ފުލުހުން ކުރިމަތި ނުލިނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް ފިރިހެން ފުލުހުން އަންހެން އެކްޓިވިސްޓުން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މިއަދު ވެސް ފިރިހެން ފުލުހަކު ވަނީ ރުކްޝާނާގެ އަތުގައި އޮތް ދިދަ އަތުލުމަށް އޭނާ އިދިފުށަށް ވައްޓާލަން ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެވަގުތު އޭނާ ވެއްޓުނު ނަމަ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮތެވެ. ފުރަތަމަ އެއް ފުލުހަކު ވެގެން ރުކުޝާނާގެ އަތުން ދިދަ އަތުނުވުމުން އިތުރު ފުލުހަކު ގޮސް ދެފުލުހުން ވެގެން އޭނާގެ އަތުން ދިދަ އަތުލަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.

ނަމަވެސް ދިދަ އަތުނުވުމުންނާއި އަދި ކައިރީގައި ތިބި މީހުންގެ ނުރުހުމާއި ހަޅޭކުގެ ސަބަބުން ދެފުލުހުން ވަނީ ރުކުޝާނާގެ އަތުން ދިދަ އަތުލަން ކުރި މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު އަމަލުކުރި ގޮތް ކުށްވެރިކޮށް ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ގެންދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަމުންނެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ރިޓަޔާޑް) ހުސައިން ވަހީދު ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "ބްލޫސް މިއަށްވުރެ މޮޅުވާން ވާނެ." ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ފުލުހުން މިއަދު އަމަލު ކުރި ގޮތް ސަޅި ނޫން ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހްމީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ މިމަންޒަރުން ފެންނަނީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތައް އައި ހެޔޮ ބަދަލުތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ "މިއީ ފުކެއް ބޮޑުވަރު." ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޕީޕީއެމްގެ އަންހެން މެންބަރުންނަށް އަނިޔާ ލިބުން އިތުރު ވެފައިވާތީ އެޕާޓީން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ބޭއްވި ބައެއް އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވި ޕީޕީއެމްގެ އަންހެން މެންބަރުންނަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ވެސް ފަރުވާ ދޭން ޖެހިފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

61 ކޮމެންޓް

 1. ނަގުލު ފިއްތި

  އަތުލެވުނުތަ އެކަހަލަ ފިޑިން އަންހެނުނާ ކުރިމަތި ނުލީމަ ވީއެއް ނޫން. އަނހެން ކުއްޖާ ވވވވވވވ ހިއްވަރު ގަދަ

  118
  12
  • ކޯޗެއް

   ވިޔާާނުދައީ

   3
   2
 2. ލަނޑާ

  އަސްލުވެސް ފުލުހުން ދެން އިޅޭގޮތްދޯ،
  ޢެންމެ އަންހެނެއްގައި ފިރިހެން ބައެއް އޮޅުލައިގަނެގެން.. ޗީޗީ ހާދަ ހަޑިއޭ ތި އަމަލްކުރިގޮތް..

  އަދި އަތުލެވުނީކީވެސް ނޫން.. ލޮލް

  116
  9
 3. މުހައްމަދު އިޤްބާލް

  މި ސަރުކާރު ވެއްޓޭހެން ހީވާ ފަށައިފި...

  މަގޭ ދުއާ އަކީ ވެރިކަން ވެއްޓުން އެކަންޏެއް ނޫން، ތިޔަ ބޮޑު ކިނބޫ ޖަލައްލުން..

  އެއްތުންބުން ހީގަނެގެން، ކިނބޫގެ ވަޒީރުން ވައްކަން ކުރަާއިރު، ނޭނގޭ ކަމައް، މޮޔައެއް ކަމައް ހެދިގެން ހުންނަނީ..

  98
  10
 4. ސިފްރާ

  އެފުލުސް މީހާ އައްް ވަގުތުން ވަގުތައް އަދަބް ދެވެން ޖެހޭނެ...

  105
  13
 5. ބަނީ

  އެނގެނީ ފުލުހުންގެ އެއްވެސް ޕްރޮފެސަނަލް ކަމެއްނެތްކަން އޭސް ޔޫޒުއަލް..

  102
  9
 6. މަމޫ

  އެދައްތަގެ ހިތްވަރާ ކެއްތެރިކަމާ ގަދަ ކަމައް ހަމަ ސާބަސް ހައްގް.. ސާބަހޭ ތިޔައީ ފިސަަރި ކަނބަލެއް

  113
  11
 7. ބަކް

  މިތަން ބަލާފަ ކިނބުލައް ނު ރޮވޭބާ ؟

  90
  8
 8. ރީހާން

  މި ބަލާވެރިކަމުން މިންޖްވޭތޯ ދުއާ ކުރޭ އެންމެން..

  ކޮވިޑައްވުރެ މި ބައިގަނޑު ނުރައްކާ ބޮޑު..ލ

  80
  10
 9. ޕާންޑޭ

  އެ ފުލުސްމީހާ ހާދަ ލަދެއް ގަންނާނޭދޯ !؟
  އަންހެނަކާ ބަނޑުމުސާރަ އައް ބައްދައިގެން ބަލިވީމަ..
  ލޮލް

  93
  12
 10. މަންމު

  އެ ފުލުސް މީހާ އަތުން ދައްތަ ދިދަ އަތުލާނެ ދޯ ބޭނުމިއްޔާ.. ކިނބޫ ކަލޭ ތަޅާ ކުދިން ފޮނުވަނީ ކާންނުދީތަ ؟؟

  ކައިފަ ނޯވޭދޯ ބާކީނއެއްޗެއް ދޭނެ. !؟ ޙެހެހޭ

  66
  9
 11. ޙަސަންކޮ

  ސާބަހޭ ތިޔައީ ޕީޕީއެމްގެ ފިސާރި ކަނބަލެއް..
  އަހަރުން ސެލިއުޓް ކުރަން ދައްތަ ހިއްވަރަށް

  85
  11
 12. ނަވީި

  ޕޮލިސް މީހާ ކަންތައް ކުރީ ރަނގަޅަށް. ނުޖެހޭ މި ޕެންޑެމިކުގަ މުޒާހަރާއަށް ނިކުންނާކަށް.

  45
  112
 13. ހިޔަޅު

  ފިރިހެން ފުލުހަކު ހާލަތާ ނުބައްދު ވަގުތެއްގައި މިކަހަލަ ގޮތަކައް ކަން ކުރުމަކީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

  90
  13
 14. ހެހެ

  ފިރިހެން ފުލުސް މީހާ ދިދަ އަތުލާން އުޅުމުން އަންހެން މީހާ ދެއްކި ނުލަފާކަން ސަޅި؟ ސިފައިން ބުނީމަ ދިދަ ދޭން ޖެހޭނީ. އެމެރިކާ ތަނެއް ނަމަ ތި އަންހެން މީހާ ނުވެސް ލިބުނީސް ތަނެއް ބިންދައިގެން ނުގޮސް. ކޮންޕްލަޔަންސް ކިޔާ އެއްޗެއްގެ އަޑު އަހަންތޯ؟

  35
  88
  • ރައްޔިތުމީހާ

   ކަލެއަށް މާބޮޑަށް އިނގެނީ. ކޮމްޕްލައި ކުރަން ޖެހޭނީ ގާނޫނީ އަމުރަކަށް. ދިވެހި ދިދައެއް ހިފައިގެން މަގުމަތީގައި އިޖުތިހާދު ކުރުމަކީި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަނޫނޫ އަސާސީއާއި ބުއްދީގެ އާމު ހަމަތަކުގެ މަތިން ކުއްވެރިވެވޭނެ ސަބަބެއްނޫން. ދިވެހި ފުލުހުން މިކަމުގައި އަމަލު ކުރިގޮތް ވަރަށް އަންޕްރޮފެޝަނަލް، ދިވެހި ބައެއް ފުލުހުން ފީލްޑްގަ އުޅޭއިރު ބެޖް ނަންބަރު އަދި ނޭމް ޓެގް ނުޖަހައި ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމް ލައިގެން އުޅުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ފުލުހުންގެ ގާނޫނާއި، ފުލުހުންގެ ގަވާއިދާއި ޕޮލިސީސް ތަކާއި ޚިލާފުކަމެއް. މި މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ގާއިމްވެފައިވާ ބަޔަށް ހުށައަޅައި މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލި، ފުލުހުންނާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރެވެން ޖެހޭނެ. ފުލުހުންނާކީ ގާނޫނުތަށް ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭނެ ބައެއް. ގާނޫނާއި ޚިލާފުވުމުން އަދަބު ލިބެން ޖެހޭނެ.

   43
   3
   • ހެހެ

    ކަލެއައްވެސް ވަރަށް އެނގިފަ އެބަހުރި މަށެއް ނޫނަކަސް. އަސްލު މި ވީޑިއޯގައި ދިދަ ހިފައިގެން ހުރި އަންހެނާ ބޭނުންވި ގޮތަށް ކަންތައް ވެފައި މިއޮތީ. ދިދަ އަތުލަން ގަދަ ހެދުމުން ރޭޕު ކުރަނީ ކަމަށް ހަދައިގެން މީހުން ކުއްވެރި ކުރުން. އަންހެނަކާ ކުރިމަތިލާން ކަމެއް ނުވާ ފިރިހެނެއް ދިޔުން ފިޔަވާ އަހަންނަކަށް މިއަކުން މައްސަލައެއް ނުފެނޭ. އަންހެން ސިފައިން ތިބެނީ ކަމެއްވެ ދޯ. ފުލުހުންގެ މަސައްކަތައް ހުރަސް ނޭޅޭނެ ކަމައް ތިޔަބުނާ ގާނޫނަކު ނެތްތަ؟؟

    6
    8
    • ރައްޔިތުމީހާ

     ދިވެހި ދިދައެއް ހިފައިގެން ދިވެހި ދަރިޔަކު މަގުމަތީގަ ހުރެގެން ކުރެވޭ މިނިވަން އިޖުތިހާދަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަޢީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ، ދައުލަތުގެ ވެރިޔާ، ޗީފް އޮފް ޕޮލިސް އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަށް ވެސް އިޖުތިހާދު ރޫޅާލުމަށް އިޖުތިހާދު ކުރާ މީހާގެ އަތުގައިވާ ދިވެހިދިދަ ފޭރިގަނެ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ދިވެއްސަކަށް ވީތީވެ ލިބިދޭ މިނިވަންކަމާއި އާމު ބުއްދީގެ ހަމަތަކާއި ޚިލާފްކަމެއް. ދިވެހި ދަރިޔަކު މަގުމަތީ ހުއްޓައި އޭނާގެ އަތުގައިވާ އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތެއް ފޭރިގަތުމަކީ ޓެކުމުގެ އަދި ފޭރިގަތުމުގެ އަމަލެއް. ވީމާ ފުލުހުން ރުކްޝާނާގެ އަތުގައި އޮތް ދިވެހި ދިދަ ފޭރިގަތުމަކީ ޓެކުމުގެ އަދި ފޭރިގަތުމުގެ އަމަލެއް ކަމުގައި ދެކެން އަދި މިކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަން.

 15. ޗޮސް

  ހާދަ ދޮގުހަދާ މީހެކޭ ވީޑިއޯކުރީ، ރޭޕް ކުރަނިއްޔޯ، ވީޑިއޯގަ ސާފުކޮށް ކަންވީގޮތް ފެންނަންނެތްނަމަ، ވަގުތުގެ ހެޑްލައިންއަށްވެސް އަރާނީ އެހެން. މިއޮތްވަރަށް ކޮވިޑު ފެތުރޭއިރު ޤާނޫނުތަކުގަ ކޮޅުފައިން ޖަހާފަ އުޅޭއުޅުންވެސް ކަޑަ. ގިން ރައްޔިތުންތަކެއް ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅިގެން އެބަދޭ. ސިއްޙީ ތަފާތު ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ވަޞީލަތްމަދުވެ، ޚިދުމަތަށް ލަސްވާނެ ބަލިމީހުން އިތުރުވާވަރަކަށް. މަހަމަ އަޖައިބުވެ އަންތަރީސްވޭ މިފރންނަ ކަންކަމާހެދި

  33
  62
 16. ދޮހިކަރު

  އަންހެންމީހަ ދެއްކި ނުލަފާކަންވެސް ވަކި ސަޅިއެއްނޫން..

  38
  70
 17. ކިނބޫ

  ކިނބުލައް ކަމެެއްނުކޮއްދެވޭހާލު އަނިޔާވެރިކަން ދައްކާލަނީ. ކިނބުލަކީ އޭގެޒާތުގަ މަޑުމައިތިރިކޮއް ހުރެ އޭގެ ޝިކާރަ އަތުޖެހޭހިސާބައް އައުމުން ފުއްމައިގެންގޮސް ދަތްއަޅާ އެއްޗެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަތްއަޅައިގެން ގެ ކިނބޫ އެއޮތީ.

  52
  10
 18. ޒާހިޔާ

  އަންހެނަކަށް ކު ރިމަތި ލާވަ ރަށް ވު ރެ ބާ ރެއްްނެތް އެސް އޯއީއެކޯ .ދެން މިސޮ ރަށް ކީއްތަކުރެވޭނީ .ލަދުން ބޯހަލާކު އެސްއޯއެކޯ. ކޮންކަހަލަ ޓް ރެއިންގ އެ އް ހަދާފަހު ރި ސޮ ރެއް.

  50
  11
 19. ނާސިރު ބުނިބަސް އެހިންތަ؟

  މީ ވަރައް ފީކަޅާ ސަރުކާރެއް

  55
  9
 20. ރާއްޖެތެރެ

  ކޮބާ ދިވެހިންގެ ވަތަން މިބަނީ އަތުން ބީވެ ހިގައިދާ ހިސާބުގަ

  42
  6
 21. ދާނިޝް

  މި ދެ ފުލުހުން މިހާ ވަރަށް ދިދަ އެއް ބޭނުމިއްޔާ އެހެން މީހުން އަތުން ގަދަ ކަމުން ޖަހައި ނުގަނެ މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާ ތިމަންނަ މެން ވެސް ދިދަ އެއް ބޭނުމޭ... ހަމަ ފުކެއް ބޮޑުވަރު.. ވަރަށް އަނިޔާވެރި ... ފުލުހުން އަންހެނުންގެ ގަޔަށް ބޮލަށް އެރުން ހުއްޓިއްޖެ ކަމަށް ހީކޮށްގެން މި ހުންނަނީ.. މި މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ

  51
  12
 22. ސަމާ މާލެ

  އަންހެން މީހުން ގައޭ، ފިރިހެން ފުލުހުން އަތް ލުމަކީ. ޖިންސީ ގޯނާއެއް. ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ކުރާ ފިނޑި އަމަލެއް. ސޭހުންނައް ހޯމް މިނިސްޓަރުކަން ދިނީމާ ވާގޮތް މީ.......

  49
  11
 23. ނަސްރީނާ

  ވަރަށް ދަށު ދަރަޖިއިގެ ކަމެއް ފުލުހަކަސް ތިކުރީ. ލަދުން ވެސް މީހަކު މޮޔަވެދާނެ
  ބަލިކަށި އަންހެނަކާ ހިފާ ބަލިވި އިރު ދިދައެއް އަތުނުލެވުނު. ޭ

  52
  15
 24. ކައފް

  އަނިޔާވެރި ފުލުހުންތަކެއް...

  49
  14
 25. ބްރޮކް ވޯޒް ހިއާ

  އަދި އެއް ވާހަކަ...

  ފިރެހެން ފުލުހުންނަށްވެސް އަންހެން ބޭކަނބަލުން ކުރާކަންކަން މަސައްކަތް ހުއްޓުވާ ހިފެހެއްޓޭނެ ހާލަތްތަކެއް ވާނެ.... 🙂

  23
  20
 26. އަދުރޭ

  ސަޖިދައިގަ އޮއްވާތަ އެހެން އެހަދަނީ.... ގޭގަ އޮވެބަލަ

  29
  52
 27. ާަްާޟޅި

  ތީއަންހެނުންނެއްނުޫން....ތިގޮތައް އުޅެނީ ފިރިހެނުން

  25
  38
 28. ޑައެލޯގް

  ތިވެސް ރީދޫ އެކްޓިވެސްޓެއްގެ އަތުން ފުލުހުން އަތުލަންއުޅެފިނަމަ ރާއްޖެޓީވީ ހުންނާނެފޯރި މިއަދު ކޮބައިބާ ރާއްޖެޓީވީ މިއީވެސް ދިވެހިދަރިންނެވެ. ކީއްވެތޯ އެއަންހެންކުއްޖާގެ ދިފާއުގައި ރާއްޖެޓީވީ ނިނިކުންނަންވީ

  54
  11
  • ލޮޖިސްޓިކް

   ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން ރާއްޖެޓީވީ އިން ޕީޕީއެމް ހައްގު ގަ ފޮޑިއެއްވެސް ޖަހާކަށް، ތިބުނާ ބައެއްގެ ވެރިކަމުގެ އެތާ ހުޅު ޖަހާ އަންދާލީވެސް ، ކައްޕަޅި ޗެނަލް 13 އޮންނާނެނު ، ލޮލް ، އަދި ބުނަންތަ ތިޔަބުނާ ރުކުސާނާ އެއް އެ ތެޅި އަރުވަނީ ވ ރީއްޗައް ދޯ، އަންހެނުންނަށް ވެސް ހުތުރު، މި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް މި ފެންޑަމިކް ގަ މަގުމަތީ މި ދުވާ ބައިގަނޑު މީ، ވިސްނަވާ ކިތައް މީހުން ހުށަހެޅިގެން އެދަނީ ނުރައްކަލަށް ތިޔަ ވިދާޅުވާ ޕީޕީއެމްގެ ހައެއްކަ ކެނަޔާހުރެ!

 29. ކޮޕް

  ކޮވިޑް ފަތުރުވަން އުޅޭ ޕީޕީއެމް މީހުން މައިތިރި ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަނީ ސަޅި މަސައްކަތެއް

  29
  58
 30. ވގ ޔ

  މި ގުރޫޕާހެދި ގައުމުގަ ބަލިމަޑުކަން އިތިރުވެއްޖެ. ތިހިރީވެރިކަމުގަ

  19
  49
 31. ހަވަރު

  މުޒާހަރާތަކުގަ ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުންކުރުން ސަޅިއެއްނޫން

  27
  45
  • ޖހހ

   ކުރެވޭނެ، އެއީ ވެރިކަމުގަ ތިބޭ ބައެއްގެ މިލްކެއްތަ؟

   27
   3
 32. ބުއްޅަބޭ

  ފުލުހުންގެ ތެރޭގާވެސް މިހާރުގިނައީ ހިތްޕަވައިގެ ން ތިބޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެކްސްޓްވިސްޓުން ގިނަމީހުން ޑިޔުޓީއައް ނުކުއްނަނީ އެންޑީހަމީދާއެކު މޭޒުކައރީތިބެ ހިތްޕަވައިގެން ވީމާ ތިބެނީ ދެބަން ދިހާރުވެފަ

  20
  1
 33. އަލީ

  ފުލުހަކަށް އަނިޔާވީމައި ހީވަނީ ގިޔާމަތްވެގެން އުޅޭހެން! ފެނޭތައެބައެއްގެ ްއަތުން ހޯދާ ޓެކުސްފައިސާއިން މުސާރަބަޑުއަޅއަިގެން ތިބޭ ފުހުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ!ބަލަ ދިވެހި ދިދައަކީވެސް ތިޔަފުލުސްމީގެވެސް ގައުމީދިދަ މިވަރުގެ ޖާހިލުބައެއް އަދިމިވީތާކު ނުފެނޭ!

  20
  2
 34. ޟމ

  ދިވެހި ދިދަ އަކީ ދިވެއްސެއްގެ އަތުން އެގޮތަށް ޖަހައި ގަނެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ޤަވާޢީދާއި ޚިލާފަށް މަގުމައްޗަށް ނިކުތުން ނުވަތަ މުޒާހަރާ ކުރުމުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނީ ޤާނޫނުގެ ޙުދޫދުގެ ތެރެއިން، ތިޔަ މަންޒަރު ފެނުމުން ހިތަށް ވަރަށް އަސަރު ކޮށްފި، އަދި ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން މިކަން ކުށްވެރި ކޮށް އެ ފުލުސްމީހާގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ގޮވާލަން

  22
  2
 35. ހިހި

  މަރިޔަމް ޝާާނީ ގެ ލިޔުން ވެސް ސަޅިއެއް ނޫން

  3
  19
 36. ރަދީފް

  ސާބަހޭ ރުކޫ.ވާންކޮށްފަ ބަހައްޓާތި.ޔޫ އާ މައި ގުޑް ފްރެންޑް.

  14
  4
 37. ޙަބީބު..

  ކޮބާއެއްކަލަ ދުވަހު އަނިޔާ ނުކު ރާށޭ ރައްޔިތުން ބަސްބުނަން ފުރުސަތުދޭށޭ ކިޔާ ހަޅޭއްލަވަމުން ދުވި ބައިގަނޑުގެ ހާލު ތިޔަފެންނަނީ ޔާ ﷲ ލާދީނީ އެމްޑީޕީ ގެ ކިބައިން މިގައުމާ ރައްޔިތުންނާ ތިޖޫ ރީ ސަލާމަތް ކު ރައްވާށި

  18
  2
 38. އަންހެނާ

  އަންހެންމީހާގެ ހަޔާތް ކުޑަކަން އަދި މާ ހަޑި ސަޅިއެއްނޫން

  10
  23
 39. މުސީބާތް

  ސަޅި ދޯ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ގައިދުރު ކަމެއް ނެތި ދުވަން؟ އަދި އެވެސް އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރަން އިލްތިމާސް ކޮށް ކޮށް އޮއްވަ....

  7
  20
 40. މުހައްމަދު

  ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ މުޒާހަރާ ކުރަން ނިކުންނާކައް.. މިޔޮއްފަދަ ދުވަސް ކޮޅު ގޭގައި ތިބެބަލަ.. ތިމާއައް ލިބެން ޖެހޭ ހައްގު މިދުނިޔޭގައި ނުލިބުމަކުން އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް ކަންބޮޑުވެ ހާސްވާން ޖެހޭނީ ތިމާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ހައްގު އަދާ ނުކުރެވޭނަމަ.

  7
  12
 41. ނަސޭހަތް

  އިމްރާން އާއި ޕޮލިސް ކޮމި ހަމީދު އިސްތިއުފާ ދިނުން އެދެން. ވަކިން ބޮޑަށް އިމްރާން ޝައިޚް ގެ އިސްތިއުފާ މުހިއްމު.

  14
  3
 42. މަބޭ

  ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިސަން އިންޓަގްރިޓީކޮމިސަން އޮތީ ކޯމާއެއްގަތޯ މިހާރުމިކަންކަން ނުފެންނަނީ ކުރިންމިކަހަލަ ކަމެއް ފުލުހަކުކޮެްފިޔާ ދެފަޔައް ހިނިއަރައިގެން އުޅޭހެން ނޫސްބަޔާން ނެރޭނެ

  13
 43. ރާގޮޑިރާޖަ

  ޢަންހެނެ އްކަމަކު ވަގުން ހިމާޔަޔްކުރަން ދިވެހިދަ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގަ ބޭނުމެ އް ނުވުރެވޭނެ. ޢޭނާހުރީ ގަ އުމަށް ހެޔޮ އެދިގެން ގަ އުމީ ސަލާން ކިޔަންތޯ.

  2
  12
 44. ޜިނީ

  ޕުލުސް މީހާ ކަންތައް ކުރީ ރަނގަޅަށް

  5
  15
 45. ޕްރޮޓެކްޓް އެންޑް ސާވް

  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޓެކްސްފައިސާއިން މުސާރަދީ އެރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ކުރުމަށާ ގާނޫނު ނަގަހައްޓަން ހުވާކޮއްގެންތިބި މިފަދަ ފިނޑި އމަލު ހިންގާ މީހުންނާމެދު ފިޔަވާލު އެޅޭނެ ދުވަހެއްވެސް މިންވަރު ކުރެއްވުމައް އެދި މާތްﷲގެ ހަޒްރަތުގައި ދުއާދަންނަވަން. މިހާރު މިއޮތް ޖަޒީރާ މަކަރުވެރި ސަރުކާރަކައް ހަމަޔަގީން މިކަމެއް ނުވާނެކަން

  7
  1
 46. ފުއާދު

  މިއީ އަސްލު ފުލުހެއްބާ؟

  • ފުއާދުގެ ބައްޕަ

   ނޫނޭ. މިއީ ފޭކު ފުލުހެއް. އަސްލު ފުލުހެއް ނަމަ އަންހެނެއް އަތުގަ އޮތް ދަނޑިކޮޅެއް އަތުވީސް.

 47. Anonymous

  ދިވެހި ދިދަ އަތުލަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނޭނގުނު. ފުލުހުން ކުށްވެރިކަން އެނގޭ ވީޑިއޯއަށް ބެލުމުން.
  އަދި ދިވެހި ދިދަށް އިޙްތިރާމް ކުޑަވާ ޢަމަލެއް ފުލުހުން ހިންގާފ މިއޮތީ. އިޒްރޭއިލް މީހުން ފަލަސްޠީނު މީހުން އަތުން ދިދަ އަތުލަން އުޅޭހެން.
  ދިވެހިންގެ މިނިވަްކަން ގެއްލިއްެ

  7
  1
 48. ދިދަ

  މުހިންމީ ދިދައެއް ނޫން. ދިދައިގެ ދަނޑި އަކީ ހަތިޔާރެއް ގޮތުގަ ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެއްޗެއް. އަތުލުމަކުން ގޯހެއްނެތް، ރީތި ގޮތުގަ ދިންނަމަ އޮންނާނީ ރީތިކޮށް ނިމިފަ.

  4
  10
  • ޅޮލް

   ތިހެން ވީރު ކަލޭ ލައިގެން ހުރި ހެދުންވެސް ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް މީހަކު ނޭވާ ހާސްކޮށް މަރާލެވިދާނެ. ދެން ކަލޭ ފުލުހުން ދެކެ ވާ ލޮއިބެއްގެ ބޮޑުކަމުން މަގުމަތީ އޮރިޔާމުން އުޅެންވީނުން؟؟؟

   7
   3
 49. ސަޅި

  ރުކްޝާނާ އަސްލުވެސް ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ. ފުލުހުން އަތުލަންނުޖެހޭ އެއްޗެއް ދޫކުރާކަށްނުޖެހޭ ފުލުހެއްކަމަކު.

  7
  3
 50. ބިރުބޮޑު

  ސާބަހޭ ރުޙުސާނާ ތިޔަދަށްކާލި ހިތްވަރަށް އަށްސަރިބަސް ދަންނަވަން

  8
  1
 51. ޢަލަި

  ޕޮލިސް އޮފިސަރެއް އަންހެނަކު ރޭޕްކުރަން އުޅެފި. ޜޭޕސްތާން

 52. މަހާ

  ޤާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ވެރިކަމެއް ވައްޓާލަން ،
  ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތު ފައިސާ ދިނުމުގެ ކުށުގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު ފަރާތެއްގެ ފޯނު ދިނުމަށް ފުލުހުން އެދިލެއްވުމުން ފޯނު ނުދިން މީހަކުވެސް މި ސަރުކާރުން އެހުރީ ދޫކޮށްލާފަ، އަނިޔާވެރިކަމޭ އެމް ޑީ ޕީން ބުނެފާ،
  މިއަދު ފުލުހުން ބުނީމަ ދިދައެއް ނުދިނީމަ ، އެމް ޑީ ޕީއަށް އެކަން ގޯސްވެއްޖެ ، ދައްކާ ވާހަކަ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ،
  އެދުވަހު ފޯން ދިނުމަށް ޕޮލިހުން އެދުނީ ބުރަކަށިގަ ފިރުމަމުން،
  މިއަދު ދިދައެއް އަތުލަން ވެސް ހަމަ ފިރުމީތޯ،
  އެހެންވީމާ އަނިޔާވެރި ސަރުކާރަކީ ކޮބައިތޯ.

 53. ލަދުން ބޯހަލާކު

  ބަލަގަ އެ ދައިތަ ގޭގަ ރީތިކޮއް އޮއްވައެއް ނޫން ދޯ އެހެންވީ. އެ ފުލުހުން ބޭނުންނަމަ އޭނަ ވައްޓާލާފަވެސް އަތުލެވޭނެ. އަނިޔާ ނުކޮއްވޭތޯ އުޅުނީ. އަދި ރޭޕޭ ކިޔާފަ އަނގަފުޅާ ކުރާއިރު މިއުޅެނީ ފިރިހެނުން ތެރޭ ދެފައި ކައިރި ނުކުރެވިގެން. ހަޔާތް ކުޑަ އަންހެނެއް. މިދުވަސްކޮޅު ބަލިފެތުރޭތީ ގުރޫޕުހަދާފަ ނުނިކުންނަން ބުނީމަވެސް މި އިބިލީސްތައް މައިތިރިއެއް ނުވޭ. ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ފެނޭ. ބަލިފަތުރަން ގަސްދުގަ ބަޔަކު އަޑީގަ ތިބެގެން ބޯނެތް ގަމާރުން ގުނބޯ ހައްދައިގެން ނެރެނީ.