ދ.ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މަކަރާއިޚީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމަށް ފޮޓޯ އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޏ.ފުވައްމުލައް, ދަނޑިމަގު. ޝަންސައިން، ނިޝާދު އަޙްމަދު (32އ) އެވެ.

ނިޝާދު އަޙްމަދާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ނަމްބަރު 9792052 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ފުލުހުން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.