ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އއ. މާޅޮހުގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހި ފަހުން ދިވެހި ފިރިހެނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި ފަހުން ނިޔާވެފައި ވަނީ އއ. މާޅޮހަށް އުފަން އުމުރުން 45 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. "ވަގުތަށް" އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހާ ވެކްސިން ޖެހި ފަހުން ވަރަށް ގަދަ އަށް ބޮލާއި ގައިގައި ރިއްސާތީ އުޅުނެވެ.

އަދި އޭނާގެ ހާލު ކުޑަކޮށް ރަނގަޅުވުމާ ގުޅިގެން ރޭ ފަތިހު މަހަށް ވެސް ނުކުތެވެ. މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ހާލު ދެރަވުމާ ގުޅިގެން ކ. ހިންމަފުއްޓަށް ގެންގޮސް ހެލްތު ސެންޓަރުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވީ މިއަދު ހެނދުނު ނުވައެއް ޖަހާކަން ހާއިރެވެ.

ނަމަވެސް އެމީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ ސީދާ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންކަަން އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމީހާގެ ހާލު ދެރަވެގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ހިންމަފުށި ހެލްތު ސެންޓަރަށް ގެނެސްފައި ވަނިކޮށް ނިޔާވެފައި ވަނީ ހެނދުނު 9:13 ގައި ކަމަށެވެ. މި މީހާ ނިޔާވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ތަހުގީގުތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަރު އަދި އެ ނޫން ވެސް ބޮޑެތި ބަލިތަކަކީ ކޮންމެހެން ވެކްސިނާ ގުޅުން ހުރި ކަމަކަށް ނުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

މާޅޮހަށް އުފަން އެ މީހާ ނިޔާވި އިރު އުމުރުން 18 އަހަރު ނުވާ ދެ ކުޑަކުދިން ދުނިޔޭގައި އެބަތިބިއެވެ.

ހަލުވިކަމާ އެކު، ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގެ ސީރަމް އިންސްޓިޓުއިޓް އިން އުފެއްދި "ކޮވިޝީލްޑް" ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ޖަހަން ފަށާފައި ވަނީ މި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މިއީ، މި ވެކްސިން ޖެހި ފަހުން ރާއްޖޭގައި ނިޔާވި ތިން ވަނަ މީހާއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވެސް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހާ ފަހުން، ބައެއް މީހުން ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ އިރު، މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ވެސް ޖަހަނީ ވެކްސިނެވެ. ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ވެކްސިންތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޝީލްޑް، ފައިޒާ، ސިނޯފާމް އަދި ރަޝިއާ އިން އުފެއްދި ވެކްސިން ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަމައެކަނި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ވެކްސިނަކީ ކޮވިޝީލްޑެވެ. އެކަމަކު، ޗައިނާގެ ސިނޯފާމް ވެކްސިން ވެސް ރާއްޖެ އަށް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އެކަމަކު، މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) ގެ ހުއްދަ ނުލިބޭތީ އަދި އެ ވެކްސިން ޖަހަން ނުފަށައެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ 64 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި މިހާތަނަށް އެއް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ގަޔަށް ވަނީ ވެކްސިން ޖަހައިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

 1. އާނިޔާ

  ދެ ކުދަކުދިންނެއް ނޫނޭ. 18 އަހަރު ނުވާ ބައިވަރު އެބަތިބި

  20
 2. ކޮބާ ކިހާވަރެއްވީ

  އަހަރެމެން އަބަދު މިކިޔަނީ މިހެން.
  ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ.

  58
  22
 3. ވައިކިންގ

  It is important to note that serious events including death can occur unrelated to the vaccine.
  ކީކޭތަ މި ކަޔަން އުޅެގެން ނުކިޔިފަ މިއޮތީ؟؟

  35
  7
 4. ނިރު

  މީގެ ކުރިންވެސް ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިން ކުއްލި މަރުން މަރުވެފަ އެބަހުރި. އެއްގޮތަކައްވެއް އެއީ ވެކްސިނާ އަޅުވާ ކިޔަންވި ސަބަބެއްކަމުގައި ނުދެކެން

  36
  70
 5. ނިރު

  މީގެ ކުރިންވެސް ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިން ކުއްލި މަރުން މަރުވެފަ އެބަހުރި. އެއްގޮތަކައްވެއް އެއީ ވެކްސިނާ އަޅުވާ ކިޔަންވި ސަބަބެއްކަމުގައި ނުދެކެން

  23
  55
 6. ހިޔާލު

  ކިތައްމީހުން މަރުވީމަތޯ ތިކަމަށް ހުއްޓުމެއް އައްނާނީ؟

  63
  14
 7. ބޯހަލާކު

  ތިވެކްސިން ޖަހައިގެން މަރުވިމީހުންގެ އަދަދު އިނގޭތަ އަދި އައިސީޔޫގަ ތިބި މީހުންގެ އަދަދު އިނގޭތަ...އަޖީއެމްއެޗްގެ ސްޓާފުން ހަނުތިބެނީ ވަޒީފާއިން ކަނޑާލަފާނެތީކަން އިނގޭތަ.؟؟!!

  79
  13
 8. ޖުހާ

  ވެކްސިން ޖެހިއަސް ނުޖެހިޔަސް މަރު އައިސް ހަމަކުރާނެ.

  63
  20
  • ބޮޑުވަރު ނުވާނެޔޯލަ

   އެހެންވީމާ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްތާ.

   67
   10
  • އަހްމަދު

   ކޮވިޑް ޖެހުނަސް ނުޖެހުނަަސް މަރުވާނެ
   އެހެންވީމާ ކީއް ކުރަން މި ގޮތް ނޭނގޭ ވެކްސިނެއް ޖަހަންވީ ޓެސްޓް މަރުހަލާ ނުނިމޭ އެއްޗެއް

   65
   7
   • ޖަމާލު

    ބައްލަވާ ތި ވެކްސިން ޖަހައިގެން ލިބޭ ފައިދާއަށްވުރެ ދުރު މުސްތަގުބަލުގައި އިންސާނީގެ ސިކުޑިއަށް ލިބޭ ގެއްލުން މާ ނުރައްކާތެރި. ބައެއް މީހުންގެ ސިކުޑީގެ ލޭ ގަޑުކޮއްލާ. ބައްލަވާ ތި ޖަހައިގެން ކިތަންމެ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ. ތީ ހަމަ މަލްޓީ މިލިޔަން ވިޔަފާރި އެއް.

    17
    1
   • ކަނީރު

    ކަލޯ ވެކްސިންޖަހަން މަޖްބޫރެއްނުކުރޭ. ކަލޭ ބުރީގަ ދުއްރައަކުންވެސް ނުތަޅާ. ވެކްސިންޖަހަނީ އަލިއްލައަށް އެކަމަށް އެއްބަސްވެ ވެކްސިންޖަހާ މަރުކަޒަކަށް ދިޔައީމަ. އުފާކުރަންވީކަމަކީ މިއަދު މަޤައުމުގައި ވެކްސިންޖެހޭކަން. ޢިންޑިއާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގައިވެސް އެއުޅެނީ ފިލްމުސްޓާރުންނަށްވެސް މި ފުރޔސަތު ނުލިބިގެން. ކަލޭ މިހާރު ވެކްސިން ޖަހައިފިންދޯ ސިއްރިއްޔާތުގައި ގޮސް

    4
    24
    • ކިޔުން ތެރިއެއް

     ފިލުމު ސްޓާރުން ނޫޅޭ އެނުޖެހިގެނެއް

  • ކުނބު

   އާނ މަރު އައިސް ހަމަކުރީޔޭ ކިޔާފަ ދަންޖެހެވޭނެތަ ނޫނީ 10 ބުރި މަތިން ފުންމާލެވޭނެތަ

 9. ވިހަ ވެކްސިން

  ދުވަހަކުވެސް މިމީހުން އެއްބަހެއްނުވާނެ ވެކްސިންގެ ސަބަބުންކަން އެހެން އެދިމާވީ. އަދި ނުވީތާކަށް ވެކްސިން ޖަހައިގެން ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ ޒިންމާ ނަގާނެ ފަރާތެެއްވެސް ނޯވޭ.

  60
  7
  • ށޖދ

   ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއް. ގިނަ މީހުން ގަބޫލު ކުރާކަށް ބޭނުމެއްނޫން ވެކްސިން އަކީ ހަމަ އެކަނި ވިޔަފާރިއެއް ކަން

   15
   1
 10. ...

  ދުނިޔޭގަވެސް ތިކޮވިޝީލްޑް ޖަހުމަށްފަހު ބައިވަރު މީހުން މިހާރު މަރުވެއްޖެ.

  54
  5
 11. ސެކަންޑް ގްރޭޑް ވެކްސިން

  ޔޫރަޕް މީހުން އެހެންވީމަ ތިކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހަން ދެކޮޅު ހަދަނީ.

  50
  5
 12. މީން

  ވެކްސިން ޖަހައިގެން އެމީހަައަށް ވީ އިތުރު ގޮތްގޮތް ނުވެސް ލިޔޭ ހަބަރުގަ.

  14
 13. ޑޮކްޓަރމޮންރޯ މަސީހު އާރުއެމްޕީ

  އެހެންވިއްޔާ މަރަކީ ކޮވިޑާ ގުޅިގެންވެސް ވާކަމެއްނޫން. އެކަމަކު އެޗްޕީއޭ އިން ބުނަނީ ކޮވިޑްޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް. ކޮންމެއަކަށް ތިޔަ ވެކްސިނުން ބަލި ދިފާއު ނުކުރިއަސް އެޗްޕިއޭއިން ވެކްސިން ދިފާއު ކުރެވޭތޯ ބަލާތި. އެއްވެސް ބައްޔެއް ނުވިއަސް އެންމެންވެސް މަރުވާނެކަން އެންމެނަށްވެސް އެނގޭ. ކޮންމެހެންވެސް ވެކްސިން ޖަހަން ތިޔައަންގަނީ ވެކްސިން ޖެހުމުން މަރުނުވާނެތީތޯ؟

  20
 14. ކިޔުންތެރިއެއް

  ބަޔެއްގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވެދޭ އެހީތެރިކަމެއް

  17
 15. މުހައްމަދު

  އަހަންނަކީވެސް އުމުރުން 45 އަހަރުގެ މީހެއް ވެކްސިންޖެހިތާ 12 ވަރަކަށް ގަޑިއިރުފަހުން އިރުއިރުކޮޅާ މެއަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ތަދެއްވާންފެށި އިރުއިރުކޮޅުން ތަދުއަރަނީ ވަރަށް ތޫނު ވޭން ހުރިތަދެއް އަނެއްދުވަހު ނަސީބަކުން އެކަން ފާހަގައެއްނުކުރެވޭ ކިތަންމެ ފަހަރަކު ހީވި ހާޓު އެޓޭކެއް ޖެހެނީއޭ

  10
 16. ސަނާ

  " މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) ގެ ހުއްދަ ނުލިބޭތީ އަދި އެ ވެ ކްސިން ޖަހަން ނުފަށައެވެ " މީދެން ކޮން ފެންވަރެއް ހުރި ބަޔަ ކު ތިބި ތަނެއް ވެ ކްސިން
  އަ ކަށް ހުއްދަދޭން .ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިްްޔާގެ ހުއްދައެއް ނޫންބާ ބޭނުން ވާނީ . ބޯހަލާ ކު

  11
 17. ރަން ރީނދޫ

  އޮސްޓަރުލިޔާ އިން ތި ވެކްސިން ޖެހުން މެދުކަނޑާލައިފި.ވެކްސިންޖެހި އެކަކު މަރުވެގެން.

  15
  • އިބްރޭ

   ދިވެހިން ލިޔާ އިރުވެސް ލިޔަން ނޭނގޭތަ ؟؟
   ބައިދަވޭ އޮސްޓްރިޔާ، އޮސްޓްރޭލިއާ އެއްނޫން..
   ތަނެއް އޮތިއްޔާ ކޮމެންޓް ކޮއްގަނޭ ވާނުވާ ނޭނގުނަސް

   3
   6
 18. ވެކްސިނަ

  ޗައިނާއިންހަދިޔާކުރިވެކްސިންނުޖަހަމިހިފަހައްޓަނީކީއްވެވ؟

  12
  • ކަނީރު

   ކަލޭ ބުނީމަ ޖަހަންވެގެން މަޑުކުރަނީ

 19. ހަބީބު.

  ވަރައް ނުރައްކާ ކަމެއް އެއްގައުމެއްގެ ވެކްސިން ހުރިހާ މީހުން ގަޔައް ޖެހުމަކީ ޗައިނާ ވެކްސިނައް ވީހާ އަވަހައް ހުއްދަދިނުމައް ގޮވާލަން އިންޑިޔާ ވެކްސިނައް ހަފްތާއެއްތެރޭ ހުއްދަދީފަ ޗައިނާއިން ހަދިޔާކުރި ވެކްސިނައް ހުއްދަނުދިނުމަކީ ވަރައް ބޮޑުއަޅުވެތި ކަމެއްގަ ވަތީ ވެގެންއުޅޭ ގޮތެއް

  12
  1
 20. އަލީ

  ޑޜ. އާތިފް ދަށްކަނީ ހަމަ ރަންގަޅު ވާހަކަ

  13
  1
 21. ދިވެހިދަރި

  ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގެ މެންޑޭޓާއި ހިލާފަށް ވަ ކި ވެ ކްސިނެއް ޖަހަން ގޮވަނީ.. ޑަބްލިޔު. އެޗް. އޯ ގެ ފައިނަލް އެޕްރޫވު ނުލިބޭ ވެ ކްސިނެއް ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު.. ހަމައެ ކަނި ބޭނުމަ ކީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކަށްވުރެ ކުރިން ވެ ކްސިން ޖެހި ކަމަށް ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާގައި ލިޔުން. ސަރު ކާރުގެ ޤާބިލު ކަން ދައް ކަން.. އެޗު. ޕީ. ޢޭ ގެ ޓެގް ގުރޫޕުގައި ތިއްބެވި ޑޮ ކްޓަރުން މުއްސަދި ވެއްޖެ.. އަމިއްލަ ކްލިނި ކްތަ ކުން ޕީ. ސީ. ޢާރު. ޓެސްޓެއް 2000 ރުފިޔާ އަށް. ކޮވިޑު އެލަވަންސް ގޮތުގައި 200،000( ދެލައް ކަ ރުފިޔާ) ޖަމާވާ ޑޮ ކްޓަރުން އެބައުޅޭ.. އާންމު ސިއްހަތު ރާއް ކާތެރި ކުރުމުގެ ޒިންމާ ބޮލުގައި އެޅިފައި އޮތް އެޗް. ޕީ. އޭ މިނިވަން ކަމާއި އެ ކު މަސައް ކަތް ކުރެވވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނު ކުރަން. ސަރު ކާރުގެ އިސްފަރާތްތަ ކުގެ ދަރިންނާއި, އަނބިންނާއި، ފިރިންނާއި، ކޮއް ކޮއިން ޓެގް ގުރޫޕުގައި ތިބެގެން ހު ކުރު ދުވަހު ހަވީރު ފިޔަވަޅު ހަރު ކަށި ކޮށް އިއުލާނު ނެރެ، ދަންވަރު ވަގުތު ސު ކޫލު ބަންދު ކަމަށް ސާރ ކިއުލަރ ނެރު މާއި، ވަ ކި ބަޔަ ކު ކުރާ ކަމަ ކާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅުތައް ހަރު ކަށި ކުރަން ނިންމުމާއި، ސިޔާސީ މީހުންގެ ވާހަތައް ތަރުޖަމާ ނެރުމާއި، ސިޔާސީ މީހުންގެ ވާހަ ކަތަކަށް ރައްދު ދިނުމާއި މިފަދަ ކަން ކަން އެޗް. ޕީ. އޭގެ އިން ކުރަންފެށީމައި ހެލްތު ޕްރިފެޝަނަލްސް އަށް އޮންނަ އިތުބާރު ކުޑަވެގެންދަނީ.. ސަރު ކާރު ދިފާއު ކުރަން އާންމު ސިއްހަތު ހަތިޔާރަ ކަށް ނުހައްދަވާ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަ ކީ ވެ ކްސިން ޓެސްޓް ކުރަން ބޭނުން ކުރާ ބަޔަ ކަށް ނުހައްދަވާ. ވެ ކްސިން އާއި ގުޅިގެން ކައިރި އަދި ދުރު މުސްތަގުބަލުގައިވެސް އެއްވެސް ސިއްޙީ މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން ސައުންސުގެ ހެއް ކާއި އެ ކު ބުނެދެވޭ ވަރަށް އެޗް. ޕީ. އޭ ރެޑީ ވާން ޖެހޭނެ..

 22. ކުއުން ތެރިހއެއް

  އެޗްޕީއޭ ގެ އެބުނާ ޕްރޮޓޯކޯާލުގެ ދަށުން؛ ކުރިން ނިޔާވި ދެ ކޭސްގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ނިމިއްޖެބާ؟

 23. އަހްމަދު

  2020 ގެ ބޮޑު މަކަރު

  މީހަކު ކެންސަރު ފަދަ ބޮޑު ބަލީގައި އެތައް އަހަރަކު އުޅެފަ މަރުވުމަށްފަހު ވެސް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖިއްޔާ އެ މަރު ރެކޯޑް ކުރަނީ ކޮވިޑް ކޭސް އެއް ގޮތުގަ!
  އެކަމު ވެކްސިން ޖަހައިގެން އެ ގޮތަށް ވެއްޖެނަމަ ނުބަލާ އެއީ އޭގެ ސަބަބުން ކަމަށް..
  ދެ އެއްޗަކީ ވެސް ހަމަ ވައިރަސް އެއް..

 24. މުރާދު

  ކުއްލިމަރަކީ މީގެކުރިންވެސް ހިގާކަމެއް ނަމަވެސް ވެކްސިންޖެހިފަހުން ނިޔާވުމުންވާނީ
  ވެކްސިންޖެހިފަހުން ނިޔާވިކަމަށް މިނޫންގޮތަކަށް ނުބުނެވޭނެ ވެކްސިންއަކީ
  ބައްޔަކުން ދިފާއުވުމަށް ބޭނުންކުރާއެއްޗެއް ވީމާ، ވެކްސިންޖެހުމަށްފަހު ދިމާވާކަންކަމަކީ
  ބަލައިގަނެވޭނެކަންކަމެއްނޫން އެއީ ތަފާތުއުދަގޫތައްވެ ފުރާނައަށްވެސްނުރައްކާވާގޮތްވާތީ ތި
  ވެކްސިން ރަގަޅުއެއްޗަކަށްވުމާމެދު ޝައްކުވޭ މިހެންމިބުނީ ވަގުސެޓްފިކެޓްހައްދައިގެން
  ފޭކްޑޮކްޓަރުންވެސް ރާއްޖެއެތެރެވެފައިވޭ މިކަމުގެސަބަބުން ފޫނުބެއްދޭވަރުގެގެއްލުން ގައުމާ
  ގައުމުގެ ރަށްޔިތުންނަށްލިބިފައިވޭ މިހާރުއެތެރެވާ ވެކްސިންއަކީވެސް މިބާވަތުގެއެއްޗަަކަށް
  ވެއްޖެނަމަ ވަރަށްދެރަ އަނެއްކާ ބޭރުގެބައެއްގައުމުތަކީ ( އިންޑިޔާ ) ވަަރަށްގާތްގުޅުން
  ބާއްވާ ގައުމެއް ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ބެލުންރަގަޅީ އަމިއްލަގައުމާ، ގައުމުގެރަށްޔިތުންގެ
  ސަލާމަތަށް

 25. ރަން ރީނދޫ

  ވެކްސިން އާއި ގުޅޭގޮތުން ފިތުނަ ނުއުފައްދާ. އެމީހާ މަރެއް ނުވޭ.އެކަމަކު މިއަދު ވަޅުލައިފި.