އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ހޮވައިފި ކަމަށާއި އެއީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިބޫ މިހެން ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕޭން އިފްތިތާހް ކުރުމަށް ވައިކަރަދޫގައި ބާއްވަމުންދާ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން ކިޔައިދެއްވާނަމަ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ދައްކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

"ފުރަތަމަ ޖެހޭނީ އަންނި އަކީ ކާކުކަން ކިޔައިދޭން. އެއީ 40 އެތައް އަހަރެއްވީ ވާހަކައެއް." އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކޮށްދިން ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްކަމެއް ވިދާޅުވާން ދަންނަވައިފިނަމަ އެއް ކަމަކީ ޓެކްސްގެ ނިޒާމް ތަޢާރަފް ކުރުން ކަމަށެވެ.

"ޓެކްސް ނިޒާމްގެ ސަބަބުން މިއަދު ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ލިބެނީ. އާސަންދަ ލިބެނީ. ގެދޮރު ހެދެނީ ޓެކްސް ނިޒާމްގެ ސަބަބުން. މިއަދު ރާއްޖެ ދަރާނުވިކި، ބަނގުރޫޓް ނުވެ މިއޮތީ ޓެކްސް ނިޒާމްގެ ސަބަބުން."އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުނު އެއް ސަބަބަކަށްވީ ވެސް ޓެކްސްގެ ނިޒާމް ތަޢާރަފް ކުރުން ކަމަށެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ ކަމެއް ކާމިޔާބު ވާނީ ޕޮޒިޓިވް ތިންކިންއެއްގައި ހުރެގެން ކަމަށެވެ. "އަޅުގަނޑު ދެކުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ވަރުގަދަ ލީޑަރަކީ ރައީސް ނަޝީދު." އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެމަނިކުފާނަކީ އެމަނިކުފާނު ކުރަވަން ނިންކުންނަވާ ކަމެއް ކުރެވެންދެން އެންމެ ފަހުވަގުތާއި ހަމައަށް ވެސް ހިތްވަރު ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް. ކުރަން ނިކުމެ މިތިބީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. ރައީސް ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރި ކަމުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނާއި ކުރިމަތި ކުރުވާނީ ކޮންކަންތައްތަކެއްތޯ ހޯދާ ބަލަން ޖެހޭ." އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އިން ވަކިން ކެމްޕޭން ލޯންޗް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރާކަމަށާއި އޭނާ ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މަޤުޞަދުތައް ހާސިލް ކުރުމަށް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ ރައީސް ނަޝީދު ސިންގަލް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށެވެ.

"ބައިވަރު ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވޭ. ތަފާތު އަޑުތައް އިވެމުން ދާނެ. ބޭރުން އިވޭ އަޑުތަކަށް ފޯކަސް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް." އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ މެލޭޝިއާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރީ އެންމެ 11 ދުވަހު ކެމްޕޭން ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ކޯލިޝަން ބައިބައި ކުރުމަށް އަދި ޕާޓީތަކުގެ އެތެރެ ބައިބައި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. "އެކަމާއި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކަންބޮޑުވާނެ ކަމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގައި. އަޅުގަނޑުމެން ދާންވީ އެކުގައި ކުރިއަށް" އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރިއަށް ދާންވީ އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

24 ކޮމެންޓް

 1. އެހެންތޭ

  އެމްޑީޕީން ހޮވި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނުހުންނާނެއެވެ. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންގެ ބްރާ ތެރެއަށާއި އަދި އެމެންގެ ޖަނގިޔާ ތެރެއަށް 43 ހާސްގަނޑު ވޯޓް ލެވޭނެ ގޮތެއް ތަމެން ބުނެދީބަލަ. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ޖަނގިޔާ ހާދަބޮޑޭދޯ ތިގެންވީއިރުންދޯ.

 2. ޢ ރަސީދު

  ވަރައް ރަސަޅު ތި އައްނީ ނުކިޔާދިނިއްޔާ އެ ނަޔަކީ ކަކުކަން ވަރައް ރަގަލައް އިނގޭ

 3. ނުރަބޯ

  ތިޔަ ނަޝީދު ދުނިޔޭގައި ހުއްޓަކާ ކަލޭމެންނަކަށް އެހެންމީހަކު ނުވެސް ހޮވޭނެ. އަދި ކޮބާ ރަންނަމާރި ފުޅިއަކަށްލީހެން ނަޝީދު ފުޅިއަކަށް ލާފައި ކަނޑުފެއްތިޔަސް ކަލޭމެން ހޮވާނީ ހަމައޭނާ. އެއީ ސިޙުރު ބޮނޑިބަތް ކެވިފައިވާތީ ވާގޮތެއް.

 4. ރަސީދު

  އިބޫ އެއްނޫން ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ އެއްޗެކޭކިޔަސް އައްނިޔަކީ ކުއްވެރިޔެއް ވަރައް ސަލާން

 5. ނުރަބޯ

  ކަލޯ އެއްކަލަ އިބޫ ބުރުވާލަފާނެތީ ބިރުން އަވަހަށް އަންނިޔަށް މަދަޙަޔާ ޘަނާ ކިޔަން ފަށައިފި. ހެހެހެހެ މީގޭންވެސް އެނގިގެންދަނީ އިބޫއަކީވެސް ހިތްވަރެއް ސާބިތުކަމެއް ހުރި މީހެއް ނޫންކަމެވެ.

 6. އޮޅާލާ

  އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަކީ އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދަެ އަދި ކޮމަން ކެންޑިޑޭޓް އަކީ އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝަީދަޭ އެހެންތޭ ބޮޑު އެއް ކޮމަން ކެންޑިޑޭޓް އޮންނާނީ އިނގޭތޭ ތަމެން އެއް ކެންޑިޑޭޓް އޮޅާލަބަލަ ދެން އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އިނގޭތޭ. ޖަޒީރާ ރައީސް އޮޅާލަބަލަ އޮޅަަލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ...

 7. ޢަހްމަދު

  އެއީ މައިބަދަ ގުޑިކަމަށް ބުނާ ދޮގުވެރިއެއް މިގޮތައްގޮސް ބައިވަރު ވާހަކަ އެބަހުރި ދެއްތޯ

 8. ބުނިބަސް

  އިބޫ އަކީ ބޮޑު ފިންޑިއެއް. ކެނަރީ އާއިލާ ދެކެ ބިރުގަތީ. މިވަރުމީހަކު ވަރިހަމަ ރައީސް އަކަށް ނުހޮވުނަސް. މީނަ ޤައުމުހިންގަން އުޅުނީ ޅެމާ ފަރިއްސާ ރައިވަރުންނާ، ސީދަލަށް ބުނަންވާ އެތި ބުނަން ނުކެރިއްޖިއްޔާ. އެއީ 99.9 % ވަގުތު!

 9. ހައިހޫނު

  ފޫނެއްފަޔަށް ފެންފުރަނީ މީކާކު ތިދެން ރައީސް ޔާމީން އެއްބުރުން ހޮވުނީ އިންޝާ ﷲ. އީދުމުބާރިކު

 10. ސަލަސް

  ނަށީދު ނެރުންވެގެން ދާނީ ޔާމީނުގެ ކުރިއެރުމެއްގައުމުގައި ނޫނީނުވާނެއެވެ.

 11. ގާނޫނު

  ގާނޫނުން ތަން ނުދިނަސް އަހަރުމެން ޕިންކީން ފުރުސަތު ދިނިއްޔާ ލިބޭނީ ، މި ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރެވޭނީ ޔަމީން އައްކަން ނަސީދުވެސް ގަބޫލް ކުރޭ އެހެންވެ ވެރިކަން ދޫކޮއްލުދުވަހުވެސް ނަސީދު ބުނީ ޔާމީން އާ ވެރިކަން ހަވާލް ކުރަން، ފަހުވަގުތު ރައީސް ބުނިގޮތައް ނަސީދު އައް ކަން ކަން ހަމަޖައްސާދޭނެ 2 ދައުރު ނިމުނީމަ ނަސީދައް ފުރުސަތު ދޭނީ އޭގެ ކުރިން ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތައް ޑުރާމާކުޅެގެންވެސް އިބޫމުން ބައިތިއްބޭތޯ ބަލާ

 12. ާވަތުބަތާނަ

  ދޮންކަލޯ ތިހެންކިޔާ ރާއްޖެއެއް މި ދުނިޔެއަކު ނޯވޭ.

 13. ވައިސޫރި

  ބަލަ މެލޭސިޔާގަ އިދިކޮޅުކެޑިޑޭޓުންނައް ކުރިމަތިލެވުނޭ އެހެނޭކިޔާފަ ތިކިޔާ ނަސީދުއަކައް ކުރިމައްޗެއްނުލެވޭނެ މޮޔަނުވޭ.

 14. އަބްދުއްލާ

  އަންނިޔަކީ ކާކުކަން ބުނެދޭނީ ކިހިނެތް .ކޮބާ ހިންނަވަރުގެ ގަސްގަހަށާ ފުރާޅުތަކަށް ނިދަން އަރާ ތިއްބާ ގެއްލުނުހާ ކުކުޅު ހިންނަވަރުގާ ހުރޭ ރޭހަތަރުދަމު ނުނިދާ ކީއްކުރީ ބުނެދީބަލަ މަޖީދިއްޔާ އިން ގްރޭޑް 8 ން ކަނޑެންޖެހުނުގޮތް ބުނެދީބަލަ

 15. މަމޮޅު

  “އެމަނިކުފާނަކީ އެމަނިކުފާނު ކުރަވަން ނިންކުންނަވާ ކަމެއް ކުރެވެންދެން އެންމެ ފަހުވަގުތާއި ހަމައަށް ވެސް ހިތްވަރު ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް.”
  މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކީވެސް އެއީ އޭނާ ރާއްޖެ ކާފަރު ކުރާނެތީ އޭނާ އަކީ ރާއްޖެއިން އިސްލާމް ދީން ފޮހެލަން އުޅޭ މީހެއް.

 16. މިލިޓަރީ

  ޔާމިން ހޮވޭނެ ނަޝީދާ ވާދަކޮއްފީޔާ.

 17. ޙުސައިން މ. މުލި

  ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިކަމެއްބާ

 18. ދުރުބަލާ

  އިބޫ - ރަގަޅު ކިޔަންވާނީ ތިލަފަތުގެ ދެކޮޅަށް އެއްޗެހި އަޅައިކިރާގެން. ނަޝީދަކީ ފަހުގެ ތާރީޚްގައި ދަވްލަތަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުން ދިން ރައީސް.
  - ޖީ.އެމް.އާރ އަށް އެއރޕޯޓް ދިނުން.
  - ދިރާގާ ފެންކުންފުނި ވިއްކާލުން.
  - އިސްތިޢުފާ ދީފައި ސަރުކާރުގެ އެތައް
  މުދަލެއްގައި ހުޅުޖެހުން.
  - ރައީސް ގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް ކުރިން
  ޑީޕޯޓް ކޮށްފައި ހުރި އިގިރޭސިއަކު
  ހަދާ ރައީސް އޮފީހުން ވަޒީފާދިނުން.
  ... އަދިވެސް އަދިވެސް..

 19. ދަރުހޮވާ

  ކޯއްޗެއްތޭ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކޮށްފިއޭ އެހެންތޭ ސޯ ވަޓް ނަތިންގް އިންޓަރެސްޓިންގް ހާދަހާ ބޮޑު ބަލާއެކޭ އިނގޭތޭ ތަމެންނާއި ހެދި އިނގޭތޭ. ހަމަ މިހާރު ޕޯސްޓަރު ތައް މިހިރަ ބޮޑު ޑަސްބިނަށް އަޅާލާ މިއޮތް ރޯނު ބޮނޑިވަރު ހިފައިގެން ތަމެން ކުރީގައި ސަފުގައި ތިޔާ ތިބި ގާރލްސް ކުދިން ދަގަ ވަލަށް ދަރުހޮވަން ފަހަތުގައި ތިބި ބޯއިސް ކުދިން ދަގަ މުޑި ކާށިހޮވަން އިނގޭތޭ. ކޮން ޖަޒީރާ ރައީސެއް ތޭ އޭން ބުނެބަލަ ގާގަނޑު ރައީސް އިނގޭތޭ. ތަމެން ތިޔާ ކަން ހުއްޓާލާ ދެން ރަށުތެރޭން އެހެން ކަމަކާއި ގެން އުޅުނިއްޔާ މާތާހިރުވާނެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ނޯންނާނެ ތިޔާ ނަމެއް އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭހަކު އިނގޭތޭ. ނޯންނާނެއޭ ނޯންނާނެއޭ ނޯންނާނެއޭ ތިޔާ ކަން ހަނދާން ނައްތާލާ ދަގަ ދަރުހޮވަން ވަލަށް ކަޅު ކަނޑިކި އަނދެގެން އިނގޭތޭ. ދަގަ ދަގަ ދަގަ ދަރުހޮވަން. ދަރުހޮވާދޯ.

 20. ހަނޑޫހޮވާ

  އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރި ނަމަވެސް އެއިން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ނަމެއް ނޯންނާނެއޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޔާސީ ރޭހުގައި ހޫއް ތަމެންނަށް އިނގޭތޭ މިކަން އިނގޭތޭ މިކަން ތަމެން ކްރޭޒީ ވެގެން ފަޔަށް ހިނިއަރައިގަނެގެން އުޅޭ އެެއްޗެހި ތަކެއް ގޮތަށް ރަށުތެރޭ ތިޔާ ޕޯސްޓަރު ތައް ހިފައިގެން ތިޔާ އެނބުރެނީ އެއީ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން އުޅޭ ބަޔެއް ގޮތަށް ކިއެއްވެތޭ ތަމެން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ވަދޭ ގެއަށް ގޭގެ ބަދިގެ އަށް ވަންނާށޭ ވަންނާށޭ ވަދެ ފަށާ ހަނޑޫހޮވަން ހަމަ މިހާރު އިނގޭތޭ ހަނޑޫހޮވާ ދޯ.

 21. Maama

  އިސްލާމް ދީނުގެ ޙުކުމްތަކާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކައި، ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހަކު އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ވެރިޔަކަށް ގެންނަން ތާއީދުކުރާނީވެސް އެވާހަކަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން.

 22. އައިކުޑް

  އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކޮށްފި ނަމަވެސް އެއިން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީމަމެންގެ ގައުމު ދޯ. އެމެރިކާ ވެސް އަލިފުދާލުވެސް އަދި އީޔޫ ވެސް އަަދި އިންޑިއާ ވެސް ޖެހުނީ މަހަށް ދާން އޭ މަމެން ގާތު ފެބް އެެކެއްގައި އެމެން ގެންނަން އުޅުނު ޖުޑިޝަލް ކޫ ނުގެނެެވިގެން. ދެން މިހާރު ތަމެން ފިޔަ ކޮށާލާފައި އޮތްވާ ދެން އުދުހޭނެ ކަމަށް ހީކޮށް ތަމެން ގެ ބޮޑޭ ކެނެެރީގެ ނަޝީދު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލައިގެން ހިޔަންޏަށް މުޑި ނަގައިގެން އޭނާގެ ފެމިލީ މީހުން ކުރިއަށް ނެރެގެން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން އެމްޑީޕީ އަށް ދިން ފައިސާ ގަނޑު ބޭކާރު ގޮތުގައި ތަޅާ ބޭލި ނަމަވެސް އެއިން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ މަމެން ޕިންކީން ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް ކުޑަ ވެސް ދުލެއް ނުދޭނަމޭ ނާނާނާ ނާނާނާ ނާނާނާ ކުށްވެރިން ތިބެން ޖެހޭނީ ޖަލުގައޭ ދީސް އާރ ދަ ތިންގްސް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ އައި ކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑައި ޑާއި ޑާއި ޑާއި..

 23. ތަރާގަނޑު

  ހެހެ!ހެހެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ހޮވުނު ގޮތެއް ބުނެދީބަލަ ފުރަތަމަ ވޯޓް އެޅިގޮތް ކިޔައިދެން ވީތަ ފާރުހޮރައް ފާހާނާގަބޭނުންކުރާ ބާލިދިތަކަށް އުވަ ގަށާ މެޝިންތަކައް ޓައްޕުތަކައް ބާޒާރު ކޮތަޅައް ގޮނޑަށްލައްވާ ހުސްފުޅިތަކައް އަންނިގެ ޖަންގިޔާ ތެރެޔައް އަންހެނުންގެ ބުރާތެރެޔަށް ލަދުހަޔާތުގެ އަސަރެއްވެސް ނެތޭ ދެންމީނަ ހޮވޭނެ ގޮތް ވަރައްސާފު......

 24. އާއްހާއް

  އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ހޮވައިފި، އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ކަމަށް ހިންނަވަރޭ ބުނިނަމަވެސް މަމެން އެކަމެއް ގަބޫލެއ ނުކުރާނަމޭ ސަބަބަކީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ދިޔަ ދަ ރާއްޖެތެރެއަންސް އިން ކޮޓަރި އަކަށް ވެއްދުމަށް ފަހު ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ކަރުވަޅު ތެރެއަށާއި އަދި ކަރުވަޅު ފުރުމުން އެމެންގެ ޖަގނިޔާ ތެެރެއަށް ވޯޓް ލައިގެން އެމެން ނަށް ކިހިނެއްތޭ 43 ހާސް ގަނޑު ވޯޓް ލެވޭނީ ނުލެވޭނެއޭ އެއީ ރޯ ބުހުތާނު ދޮގެކޭ. އެމްޑީޕީން ހޮވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓެއް ނުހުންނާނެއޭ އެއީ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރޭ ދަަބަނޑު ދޮންނައޭ މެން ޕްރައިމަރީ ވޯޓް ގައި ވަގާއި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް 43 ހާސް ވޯޓް ލިބުނޭ ބުނި ނަމަވެސް އެކަމެއް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއޭ. ސްޕިންގް ހެޑް ބޭޑް ހެޑް އެވްރީ ބޮޑީ އޮފް ދެމް ހޭޒް ގޯން ބޭޑް އެން މޭޑް އެން ކްރޭޒީ. އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް. އާއްހާއް އާއްހާއް އާއްހާއް..