އެއާޕޯޓްގައި ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ހާސިލް ކުރި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
އެއާޕޯޓްގައި ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ހާސިލް ކުރި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)

"ގެޓިންގް އެއަރޕޯޓް ރެޑީ ފޯރ ޑިސާސްޓަރ ގާރޑް" ގެ ވޯކްސޮފް ނިމި ބައިވެރީންނަށް  ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

މި ވޯކްސޮޕް ނިމި ބައިވެރީންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް  މިއަދު  މެންދުރު  ހުޅުލޭގެ އެޗްއައިއެޗް ގައި  ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވެލާނާ އިންޓަރ ނޭސަނަލް އެއަރޕޯޓް ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ  އާދިލް  މޫސާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ވޯކްސޮޕްއެއް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ  ވަރަށް ގިނަ ފަރާތް ތަކެއްގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ކަމުގައެވެ.

އެއާޕޯޓްގައި ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ހާސިލް ކުރި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
އެއާޕޯޓްގައި ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ހާސިލް ކުރި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)

އާދިލް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ވޯކްސޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އެންމެ ބޮޑުއެއް ބޭނުމަކީ ދިމާވެދާނެ ހާދިސާއަކުން ސަލާމަތް ވާނޭ ގޮތް ދަސްކޮއްދިނުން ކަމަށާއި ވޭލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއަރޕޯޓަށް ވުމުން މިތަނަށް ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްވާނޭ މަގު ފަހިވެފައި އޮތުމަކީ މުޅިގައުމުގެ ސަލާމަތަށްވެސް އެޅޭ ވަރަށް ރަގަނޅު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

އެއާޕޯޓްގައި ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ހާސިލް ކުރި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
އެއާޕޯޓްގައި ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ހާސިލް ކުރި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)

ޔޫއެންޑީޕީއާއި އެމްއޭސީއެލްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރު ލުމާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުން މި ވޯކްސޮޕުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތަށް ތަކެއް ބައިވެރީންނަށް އެނގިގެން  ދާނެ ކަމަށްވެސް އާދިލް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން  އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް  ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ކަންތައްކުރުން އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތާއި އެހެނިހެން ނުރައްކާތެރި ހާދިސާ ތަކުން ސަލާމަތް ވާނޭ ގޮތް ދަސްކޮއްދިނުން ހިމެނޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY SHEESHA

އޭނާ ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ މިފަދަ އިތުރު ވޯކްސޮޕްތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ސަލާމަތީ ގޮތުން  ވެލާނާ  އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކީ ރައްކާކާތެރި ތަކަކަށް ހެދުން ކަމުގައެވެ.

1 ކޮމެންޓް

  1. ބުލެކް ސިމިތް

    ޢެއަރޕޯޓް އަކީ ހުސް ރޯނު އެދުރުން އުޅޭ ތަނެއް. ޙާއްސަ ކޮށް ތަންދޮރު ނުދަންން ޖީއެމް ތަކުގެ ހާއްޔެ. ޢެވެރިން ނަކީ ދަށަށް ތިބޭމުވައްޒަފުން ކުރާ މިންނެތް މަސައްކަތުގެ ފޮނިކޮޅު ބޯލަް އިގޭބައެއް. މިޕޮރޮގްރާމް ގެ ވެސް ހިންގީ މުރަގަމާލިމީން ނަށް