ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހެލްތު އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)ގައި މަސައްކަތްކުރާ ފްރަންޓްލައިން ވޯރކާސްގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިގޮތަށް އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު އެވެ.

އެ އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނީ، މިހާރު ކޮވިޑްގެ ހާލާތަކާއެކު

އެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް މާދަމާއިން އަންނަ ހަފްތާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:30 ގެ ކުރިން [email protected]އަށް ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޝީޓް ފުރުމަށްފަހު އީމެއިލް ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ

އަދި. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ދޭ ޖޫން ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އެ މިނިސްޓްރީގައި ކަމަށް އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް ފެތުރެން ފެށުމާއެކު ކުރީ ސަފުގެ ހިދުމަތްތެރިންނަށް އެކޮމޮޑޭޝަން ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާދީފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ކޮވިޑް

  ތިކަން ނިމިފަ އޮތްކަން އެނގޭ ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެބަ އުޅޭ، މިހާރު ތިކަން އޮތީ ނިމިފަ އެއްނު ، ޤާނޫނުގަ އިޢުލާން ކުރަން އޮތީމަ ކޮށްލަނީކަމަށް ހުޅުމާލެ ހޮޓެލް ތަށް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން ޔޯލް ގޮވަޔޯ ކިޔާ އަޑު އެހެން.

 2. ބީރުމީހާ

  ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އޮތީ ތިތާގޮތަށް ޑރ ނެގުންވެސް ނަމަކަށް އިއުލާނު ނިމިފަ މީ އަދިވެސް ގަެުމުގެ ހާލަތު މިކަބް ފެށުނުއިރު ބޭރުގަތިބި ކިޔަވާ ޑރ ގެނައިކަންއެގޭ ކީއްވެބާ މިހާލަތުގައި ނުގެންނަނީ 1 ނަރުހަށް 20 ބަލި މީހުން ކުއްވެރިވާނީ ނަރުސް އިސްވެރިން ހިނގާލަ ހިނގާލާ

 3. Anonymous

  ޢަމިއްލަ ފުރާނަ އަތްމައްޗައް ލައިގެން ކުރީސަފައް ނިކުތް މީހުން ނަކައް ލާރި ކޮޅެއް ނުލިބުނު ފޮނި ކަޑާފަ ދޯކާދީފި އޭސީ ކޮޓަރީގައި ތިބި ބޮހުން ލާރިކޮޅު ކާލައިފި

 4. ރިޝާން

  ފްރަންޓް ލައިން އެލެވެންސް އެއް ކަންޔެއް ނޫން ނުދެނީ ،އޯވަރ ޓައިމްވެސް ނުދޭ .... މިނިސްޓްރީތަ ކކުން މުވައްޒަފުން ގަދަކަ ކަމުން އެޗްއޯސީގަ މަސެއް ކ ކަތް ކުރަން ނެރެފަ 14 ގަޑީއިރު މަސެއް ކ ކަތް ކުރުވާފަ އޯވަރ ޓައިމަށް ލާރި އެއް ނުދޭ.... ހިލޭ ސާބަހަށް މި މަސެއް ކަތް ކޮށްދެނީ.... ކ ކޮމިއުނި ކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިސީ އަ ކީ އޯވަރ ޓައިމް ނުދިނުން....

 5. މާމިގިލި މީހާ

  ކޮބާ ރާއްޖެ ތެރޭ ހެލްތު ސެންޓަރ ތަ ކާ ހޮސްޕިޓަލް ތަ ކިޔައި މަސައް ކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އެ ކަމަޑޭސަނާ ކޮވިޑު އެލަވަންސް