މިއަދު އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މާލޭގައި "ޖަޒީރާ ރަން"ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޙަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން، ހަސަން ލަތީފް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މި ހަރަކާތް ފެށުނުތާ މާގިނައިރެއް ނުވަނީސް، ހަރަކާތް ކުރިއަށްދާ ސަރަޙައްދުން ހަސަން ލަތީފް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއާޕާސަން އަލީ ނިޔާޒް އާއި މިއަދުގެ ޙަރަކާތް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި ބައެއް އެނޫންވެސް ބޭފުޅުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު އާއި އެމްޑީޕީ ޔޫތް ވިންގގެ ރައީސް މީކާއިލް ހިމެނެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއް އެކުވެނި ޓްރެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އެތަން ބަންދު ކުރަން ނިންމުމުން، އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން ވަނީ މީސް މީޑިއާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެކުވެނި ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ނޯޓިސްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަކަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އިން އިރުއޮއްސި 6:30 އަށް އެކުވެނި ޓްރެކް ދަނޑު އާންމުންނަށް ބަންދުވާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދެއްކަން ކުރިން އެނގިފައި އޮތް ނަމަވެސް އެމްޑީޕީން "ޖަޒީރާ ރަން" ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ ސީދާ މި ސަރަޙައްދުންނެވެ.

މިއަދު އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން "ޖަޒީރާ ރަން"ގެ ނަމުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ގޮންޖައްސަވައި ރައީސް ނަޝީދު މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލާނެކަން ހާމަކުރައްވާފައި ވަނިކޮށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބައިބައިވުން އުފެދިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ޑާޑާޑާޑާ

  "ޖަޒީރާ ރަން"ގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ ދެން އެމެންގެ ކޮންގްރެސް ނިމުމުގެ ކުރިން އޭނާ ދޫނުކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން. މިފަހަރު ތިޔާ އޮތީ އަތުގައި ނުޖެހިގެން އުޅޭ މީހަކު އަތު ޖެހިފައޭ. ދެން އަތުއަޅުވަންވީ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް އެމެން އަތު ޖެހިއްޖެނަމަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ނިމެންދެން އެމެން މިހާރު ފާރިޝް އެގެންގުޅޭ ގޮތަށް ގެންގުޅެވިދާނެ އެއް ނޫންތޭ މާފުށީގައި. އެއިރުން ދެން ޖޭޕީ އަށް އެމްޑީޕީ ފުނޑާލަން ފަސޭހަ ވާނެ ނޫންތޭ. ހެހޭހޭހޭ އެމްޑީޕީ އަކީ އެއީ މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނަށް ބޭނުންވާ ބަޔެއް ނޫނޭ އެމެން އުވާލާށޭ އުވާލާށޭ އުވާލާށޭ އެމެން އެއީ ބިލީޖީންއޭ ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ބިލީޖީން އިޒް ނޮޓް އަވަރސް ދޭ އާރ ނޮޓް ދަވަންސް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޑާޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

  • އހ

   ކަލޭގެ އެތި އުވާލަންވީ..

 2. ނޮންނި

  ސަޅި ވވ ބަރާބަރު

 3. އާއްހާއް

  އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާރސަން ޖަޒީރާ ރަންގެ ތެރޭން ހައްޔަރު ކުރިއިރު އޭނާ އެކަނި ތޭ ހައްޔަރު ކުރީ އަދި ޖެހޭނެއެއް ނޫންތޭ އޭނާ އާއި އެކު އެކަން ކުރަން ނިކުތް އެންމެން ވެސް ހައްޔަރު ކުރަން ރާއްޖޭގައި ކުށްވެރިއަކު ޕްރޮމޯޓް ކޮށް އަދި ކުށްވެރިއަކަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކަން ދޭން އެމްޑީޕީން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާރސަން އާއި ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އެއުޅެނީ މިގައުމު މިހާރު ޔަމަން އޮތް ހާލަތަށް ގެންދަންއޭ މަމެންނަށް ހީވާގޮތުން އަފްއާން ތާލިބާނުންގެ ސްޓޭޓަސް ގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ތިބި ބަޔެކޭ އެމްޑީޕީ އަކީ މިހާރު. ކަން މިހެން ހުރުމުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާރސަން ޖެހޭނެއޭ ހައްޔަރު ކުރި ގޮތަށް ދޫކޮށް ނުލާ ބަހައްޓަން މިސިޗުއޭޝަން ގައި އެމްޑީޕީން ކުށްވެރިއަކު ނެރެން ވެގެން އެމެން މަސައްކަތް ކުރަނި ކޮށް ހައްޔަރު ކުރާ ކޮޮންމެ މީހަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނީ މަދުވެގެން 6 މަސް ދުވަސް ފަހުންނޭ އެއިރުންނޭ އެމްޑީޕީ ފުނޑާލުމުގެ ރޯޑް މެޕް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ޖޭޕީ އާއި ގުޅިގެން. އެމްޑީޕީ އެބަޖެހޭ ފުނޑާލާ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީސް ކަހާލަން ޖޭޕީ އަށް އެކަން ކުރުމުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ޕަޕެޓުން އަދި އޭނާ އަށް ވޯޓް އިން ވައްކަން ކޮށްދޭން ތިބި ބޯއިޒް އިން ތައް ކަމުގައިވާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާރސަން މެން އެމްޑީޕީގެ ޒިންމާ ތަކުން 6 މަސް ދުވަހަށް ދުރުކުރުމަކީ. އެއީ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. އެމްޑީޕީ އެއުޅެނީ ރާއްޖެ ދެވަނަ ޔަމަން އަށް ހަދަން ކަމަށޭ މަމެން މިދެކެނީ ސްޕިންގް ހެޑް ބޭޑް ހެޑް އެވްރީ ބޮޑީ އޮފް ދެމް ހޭޒް ގޯން ބޭޑް އެން މޭޑް އެން ކްރޭޒީ. އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް. އާއްހާއް އާއްހާއް އާއްހާއް އާއްހާއް..

 4. މާމިގިލީ މީހާ

  ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހައްޔަރު ކުރިޔަސް ހޮވޭނީ ހަމަ އެމްޑީޕީ

  • ޙަމީދު

   ނުހޮވޭނެ.

  • ބާއުބާއު

   އޭއި ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ބާއުބާއު ބާއުބާއު ތީ ތިޔާ ވާވަރަކީ ބިރުން ތިޔާ ދުއްވައިގަތީ އެއް ނޫންތޭ ކަނޑިކި ބޮލުގައި އަޅުވައިގެން ހާއްހަހަހާހާހާ...

 5. ލައިފް

  އެމްޑީޕީގެ ދުވުން ހުއްޓުވައި، ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ޔޭއް ހުރިހާ ކުދިން ވެސް އެކީގައި ދުވަންވީއޭ ދުވަންވީއޭ. ދުވާ ވަރަށް ބްލޫސް ކުދިން އެމެން ބަހަށް ލައިގެން ގެންގޮސް ދޫނިދޫ އަށް އަޅާލާ 6 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ޖަހާ ނަގަންވީއޭ މީ ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެކޭ މިފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފަން ހޯމް މިނިސްޓަރު ޖެހޭނެއޭ ވިސްނަން. ކަމޯން ސްޓޭންޑް އަޕް ރަން އެވްރީ ބޮޑީ ރަން ރަން ރަން ލައިފް އިޒް ލައިފް އިޒް ލައިފް އިޓްސް ދަ ފީލިންގް އޮފް ދަ ބޭންޑް ލައިފް އިޒް ލައިފް...

 6. އެއްކަޅި

  ތި ހަސަން ލަތީފަކީ މޮޔައެއް ތިޔަކަލޭގެ ލާންވީ ގުރައިދޫ ކޮއްޓަށް

 7. ލައިފް

  ޖަޒީރާ ދުވުމަށް ހުރަސްއަޅައި ހަސަން ލަތީފް ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ ތިޔާ އޮތީ ވަރުގަދަ ތިނެތި އަތު ޖެހިފައި ނޫންތޭ. ތިޔާއީ އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް އެއްކޮށް އަތު ޖެހިފައި ނޫންތޭ ދެން ތިޕޫލަށް ވައްދަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ އެކަނި ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ އޭ އެއިރުން ތިޔާ ޕޫލް ތިޔާ އޮތީ ފުރިހަމަ ވެފައޭ މަމެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ކުރިމަތި ލުމުގެ ކުރިން އެބަޖެހޭ އެމްޑީޕީ ފުނޑާލަން މިދަނޑިވަޅަކީ އެކަން ކުރަން އެންމެ މުނާސަބު ވަގުތަކީ ބިކޮޒް ޖޭޕީ އަށް ވެސް މެމްބަރުން އިތުރު ކުރަން އެމެން ބޭނުން ވެފައިވާއިރު އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި ތިބި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީސް މެމްބަރުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ވަޒީފާ އެއް ސަރުކާރުން ދީގެން ނަމަވެސް އެއިން އެއްބައި ޖޭޕީ އަށް އަނެއް ބައި ޕީޕީއެމް އަށް އަނެއް ބައި އެމްޑީއޭ އަށް ކަހަން ވެއްޖެއޭ. އެއިރުން މަމެން ޕިންކީން ދެން ޖޭޕީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތި ލާނީ ވަރަށް ސިމްޕްލް އެން އީޒީ ވޭއިންނޭ. ލައިފް އިޒް ލައިފް ދޯ.

  • ހަހަ

   ކަލޭމެން ހުވަފެނުގަ ތިކަން ކުރޭ

 8. ބިތުފަންގި

  ރަގަޅު ހަމަ. ޖޭޕީ ސަމީރު ވެސް އަދި ހައްޔަރު ކުރޭ. އޭނައަކީ ވެސް މަކަރާ ހީލަތުން ދަހިވެތި ކަމުގާ އަރާހުރި މީހެއް. ރީތި ގޮތަކަށް ހޭއަރާނެ މީހެއް

 9. އަހަރެން

  ބުނާނީ ކަތިވަޅިހިފައިގެން ޑާޑާމެންނުކުތަސް ތިޔަބުއްދިއެއްނެތް ރިސްވަތުކަޗޯރުންނަށް ދެންކާމިޔާބެއްނުވާނޭ ދެން ތަމެން ހިތަށްއައިހާއެއްޗެއް ޗޭޗޭޗޭނޫހުގަލިޔުނަސް ބަދުނާމެއްނޫނިއްޔަކާނުވާނޭ.

 10. އިލޫޝަން

  "ޖަޒީރާ ރަން"ގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކޮށް އިންސާނުންގެ ޖެނެރޭޝަންސް އަށް ރާއްޖެ އަކީ އެއީ ދުނިޔޭގައި މީހުން ދިިރިއުޅެން އެންމެ ޕާރފެކްޓް ގައުމަށް ހަދާ އަދި ރާއްޖެ އަކީ އެއީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އޮތް ހަމަ އެކަނި ޓެކްސް ފްރީ ކަންޓްރީ އަަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ބަލާއިން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރަން އެބަޖެހެއޭ އެކަމުން ސަލާމަތް ވާން އޮތީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާރސަން އާއި އަދި އޭނާގެ ނައިބް އާއި ދެން ހުރި އީގޯ އެއްވެސް ހައްޔަރުކޮށް އެމެންނަށް އަދަބު ދީގެން ނޭ ކަން މިހެން ހުުރުމުން އެކަން ކުރެވޭނީ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަންނަން އުޅޭ މީހަކަށް ނާދެވޭނެ ކަން ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ކަށަވަރު ކޮށްދީގެންނޭ މިކަން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ ސަރުކާރުން. ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ކުޅެމުން ދާ ސިޔާސީ ހަރަކާތް ތައް އެބަޖެހޭ އެއްކޮށް ރާއްޖޭން ހުއްޓުވެން މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ޕީޕީއެމް އިން ޖޭޕީ އާއި ގުޅިގެން މިކަން ކުރަން ޖެހުނަސް މިކަން ކުރަން ޖެހޭނެއޭ. އިލޫޝަން ނެވަރ ޗޭންޖް އިންޓް ސަމްތިންގް ރިއަލް ސޯ އައި ގެސް ދަ ފޯރޗިއުން ޓެލްސް ޔޫ ހީ އިޒް ނޮޓް ދަ ޗޮއިސް ފޯރ ދިސް ކަންޓްރީ ދިސް އިޒް ހައު އައި ފީލް އިލޫޝަން ވިލް ނެވަރ ޗޭންޖް..

 11. ޛޖ

  ކޮއްކޮމެން ޅަވާނެ އެމްޑީޕީ އެއް ނުފުޑޭނެ މިފިކުރެއް މިރާއްޖެއަކުން ނުފޮހެވޭނެ ނުފޮހެވޭނެ ދެން ލަލާ ބާކީ މަދުދުވަސް ކޮޅެއް ތިޔަހެން ވަގުތު ބޭކާރު ކޮއްނުލާ ބޮޑުފަޅިއަށް އަރަންވީ ކަނަކު އަތުނުވެ

 12. މަރްޔަމް

  ކޮންމެނުބައިކަމަކަށްވަގުތުން ތާއީދުކުރޭ

 13. ޓޯރން

  "ޖަޒީރާ ރަން"ގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. އެމްޑީޕީ އަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫން ކަން އެމެން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރި ގޮތުން އެގިގެން ދެއޭ ސަބަބަކީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި އެމްޑީޕީން ކުރީ މުޅިން ވެސް ވައްކަމޭ ސަރުކާރުގެ މާލިއްޔާ އިން އަނެއްކާ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާ ވޯޓްގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ފާވެވޭތޯ ކެނެރީގެ ނަޝީދު މާލެ ތެރޭގައި ޖައްސާ ޖަޒީރާ ރަން ނޫން ހަޒީރާ ރަން ވި ނަމަވެސް އެއްވެސް ރަނެއް ރާއްޖެ އަކު ކުރިއަށް ދެން ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ. ތިޔާ ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެންކަރުން ވެސް އެމެން އަމިއްލަ އަށް ސުވާލު ކޮށް ހަދާ އަދި އެމެން އަމިއްލަ އަށް ސުވާލު ތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ފަހު ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވާ މީހާ ގާތު އަހަނީ އެއީ ތެދެެއްތޭ އެ ފެންވަރަށް އޮޅުވާލުމާއި މަކަރާއި ހީލަތް ރާއްޖެ ޓީވީންވެސް ހަދަމުން ދާތީވެ މިކަމަކީ ވެސް މީ އާންމުންގެ މެދުގައި ސަރުކާރާއި މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން އެމެން ކުރާ ކަމަކަށް ވާތީވެ މީ ވެސް ސަރުކާރުން ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކެނެރީގެ ނަޝީދު ބޭނުން ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ޕްރޮޕެގެންޑާ ވެސް ނުފެތުރޭނެ ކަން އޭނާ އަށް ފުރަތަމަ އަންގާދީ އެއަށް ފަހު އެޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރާ މެޝިންސް ތައް ފައިނޭންޝަލީ ބޭންކް ރަޕްޓް ކޮށްލާ އެކަން އެއްކޮށް ރާއްޖޭން ފުހެލަން އެބަޖެހެއެވެ. އެނޫން ނަމަ ފަލަސްތީނަށް ހެދި ގޮތް އޭނާ ހަދާނެ ރާއްޖެ އަށް ރާއްޖެ އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވިއްކާލައިގެން އެއީ މަމެންނަށް ޔަގީންވެ ކަށަވަރުވާ ކަމެކޭ. އިލޫޝަން ނެވަރ ޗޭންޖް ސަމްތިންގް ރިއަލް ވިދް ގަންޖާބޯ ހީއިޒް އޯލްރެޑީ ޓޯރން ޓޯރން ޓޯރން...

 14. ނައްލަބެ

  ވަރަށްރަގަޅު ޖަޒީރާ ރަން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބިމުއަޑިން ހައިޖާނުހިންގައިގެން ލިބޭނެ ރަންކިލޯއަކަށް 10ޑަބިޔާ ވޯޓް އަވަސްކުރޭ ހުސްވެދާނެ........