ނަފްރަތުގެ ކުށް މާނަކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލް ފާސްކުރަން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ކަމެއް ކުރައްވަން މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފިއެވެ. ނަޝީދު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެބިލަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ތާއިދު ހޯއްދަވާށެވެ.

އާންމު ތަނެއްގައި އެހެން މީހަކީ ދީނާ ދެކޮޅު މީހެއް ކަމަށް ބުނުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ބިލްގައި އޮތުމުން ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި އަދި އާއްމުން ވެސް ގެންދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ އެމްޑީޕީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރައީސް ސޯލިހް ފަޅީގެ މެންބަރުން ވަނީ އެންމެ ފަހުވަގުތު ބިލް އަނބުރާ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވާލާފައެވެ.

ނަމަވެސް ބިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ގޮތައް ބިލް ފާސްކުރަން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބަހެއް ހޯދަން ނަޝީދު މިއަދު ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. ނަޝީދު އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ވަނީ "ޗެއާ، އަޅުގަނޑު އެދެން، ނަފްރަތުގެ ބިލު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބަހެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް،"

ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް އެކަން އެޖެންޑާ ކުރަން މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް އެމައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރާނެ ތާރީޚެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ. ބައެއް މަސްދަރުތަކުން ބުނާ ގޮތުން އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަނީ ނަޝީދަށް ތާއިދު ކުރާ މެންބަރުންނަށެވެ. އެހެންކަމުން ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތަކަށް ބިލްގެ މައްސަލަ ގައުމީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ނަޝީދު ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ނަފްރަތުގެ ބިލް ފާސްކުރަން ޕީޕީއެމް އާއިއެކު ކޯލިޝަން ހަދާށެވެ. ނަމަވެސް ޕީޕީއެމް އިން ވަނީ ނަޝީދާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. ދެން ނަޝީދު މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ބިލް ފާސްކުރަން ސަރުކާރުން ތާއިދު ނުކޮށްފިނަމަ ސަރުކާރަށް ތާއިދު ކުރަން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސަރުކާރުގެ ތާއީދު ބިލަށް ހޯދާށެވެ. ނަމަވެސް ނަޝީދުގެ އެވާހަކަފުޅަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ނުކުރިއެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު އެމަނިކުފާނު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ގައުމީ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ބިލް ފާސްކުރަން ސަރުކާރަށް އެންގުމަށް ގައުމީ މަޖިލީހުން ހުށަހެޅުމެއް ފާސްކުރާށެވެ.

މަޖިލިސް މިހާރު އޮތީ މިއަހަރު ދެވަނަ ދައުރު ނިންމުމަށް ފަހު ޗުއްޓީގައެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ދެން ފަށާނީ އަންނަ މަހުއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

33 ކޮމެންޓް

 1. ނުރަބޯ

  ކޮ ންމެހެ ނަސް ތިބިލް ފާސްވާ ން އެބަޖެހޭ. މިތާ ދީ ނީ މީހު ން ނޫ ނަސް މީހު ން އެބަ އުޅޭ. ފެ ން ނަހާ މީހަކަށް ކާފަރަށް ނުގޮވޭ ނެ.

  8
  124
  • ކަހުރަބު

   ނުރަބޮލަކަސް ހުދު ބޮލަކަސް އެ ބިލް ފާސްވާކަށް ނުޖެހޭ ނުހުރުއްޕާން ވަންޏާ ވެޓިކންއަށް ގޮސް އޮވެބަލަ

   31
   2
  • ރަނާ

   ނަމާދު ނުކޮށް ރޯދަ ނުހިފާ ރާބޯކަ ން ފާޅުކޮށް އެ ނގޭއިރުވެސް ބު ނެވިގެ ން ނުވޭ ދީ ނާ ދުރު މީހެކޭ އަޖައިބެއް ނު.
   ޙަމަ އެކަ ނި ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔަކަސް މުސްލިމަކަށް ނުވާ ނެ . ޢެއަށް އަމަލްވެސް ކުރީމަ މުސްލި މަކަށް ވާ ނީ.

   31
   1
  • ހަސަން

   ފެންނަހާ މީހަކަށް ކާފަރެކޭ ނުގޮވާ. ހުދު މިތަނަށް އައިސްއުޅޭ ކާފަރުންނާދިމާލައްވެސް ނުގޮވާ އެހެން. އެކަމަކު ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާނަމަ އެވާހަކަ ދައްކާނެ. މީ އިސްލާމީ ގައުމެއް. މިތާ އިސްލާމްދީނަކައް ފާޑެއްނުކިޔޭނެ.

   34
  • ދިވެހިން

   ކާފަރެއްގެ ޢަލާމާތްތައް ހުރި މީހަކާ ދިމާލަށް ކާފަރެކޭ ބުނެވެންވާނެ

   30
   1
  • ރިޒާ

   ގޮވަން ޝަރުޢީގޮތުން ޖެހުނީމަ ގޮވާނަން..
   ނޫނީ ބަކިންހަމްޕެލަސްގައޮވޭ.. މަގޭދީނާ މަގެޤައުމާ ނުކުޅޭތި..

   29
   1
 2. ނާޗާރު

  ބޭކާރު މީހަކު ނާޗާރުވެގެން މާ މުހިންމު މީހަކަށް ހެދިގެން އުޅުނެއް ކަމަކު ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ބޮޑު ތަނުން ސާފުވެފައިވަނީ މީހަކު ކުރާހައި ކަމަކަށް އާއެކޭ ނުބުނުން. ތިޔަ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމެކޭ ފީކުދާނުން ފާސްކުރުމެކޭ އެއްވަރު. ނިމޭއިރު ތިކަންވެސް ވާނީ ޖަމަލުޖެހި ފޮޑިއަށް. ތިޔަ ބިލެއް ފާސްކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް ރައްޔިތުންގެ ދުލެއްގައި ތަޅެއް ނުލެވޭނެ. ލާދީނީ ގޮވުން ހުއްޓޭނީ ލާދީނީ ކަންކަން ކުރުމާއި ލާދީނީ ވާހަކަދެއްކުން ހުއްޓާލީމާ.

  93
  4
 3. ރައްޔިތު

  ރައްޔިތުން މިއުޅެނީ ކޮއިޑަކާއި ހެދި ސަލާމަތެއް ނުވެގެން ވެރިންތައް މިއޮތް ތެޅެނީ ބިލަކާހެދި

  83
  3
 4. ދިސްވޭ

  ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ނަފްރަތުގެ ބިލު ފާސްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބަހެއް ހޯދަނީ ނަމަ އެއީ މަމެން ހިތާމަ ކުރާ ކަމެކޭ ނަފްރަތުގެ ބިލަކީ އެއީ ސީދާ އިސްލާމް ދީނުގެ ހުރިހާ ރުކުން ތަކާއި ޚިލާފު ބިލެކޭ އެފަދަ ބިލެއް ގަންދީހުވާ ކޮށްގެން ތިބި މަޖްލީސް މެމްބަރުން ފާސް ކުރަން ވޯޓް ދީފިނަމަ ދެން މަމެންނަށް ނޭގެއޭ ބުނާނެއެއްޗެއް ވެސް ފިރުއައުނު ޒަމާނުގެ ޖާހިލު އަނދިރި ވެރިކަމެއް ކުރަންތޭ މިސަރުކާރުން އަދި މަޖްލީހުން މިއުޅެނީ މީ ސީދާ ފިރުއައުނު ނުވަތަ އަބޫޖަހުލުގެ ޑީއެންއޭ ތަމެންގެ ބޮޑޭ އަށް ވާރުތަ ކޮށްފައިވާތީވެ އެކަމޭ މިހާރު ހިނގަމުން ދަނީ...

  9
  1
 5. ހުރަސް

  އެބަސް ރައްދުވާ ނެ ސިފަތައް ތިމާމެ ންގާ ހުރިކަ ން ގަބޫލުކުރާ މީހު ން އެބަސް ބު ނުމަށް ހުރަސްއެޅެ ންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާ ނެކަމަށް ބު ނާ މީހު ން ގި ނަވާ ނީ.

  12
 6. hussain

  ސާބަހޭ ރައީސް ތިކުރައްވާ މަސައްގަތައް މާތްﷲ ރަހުމަތް ލައްވާނެ. އާމީން

  4
  12
 7. ސަމާސަ

  ކުރަން އުޅޭކަމަކީ 2023 ވަނަ އަހަރު ކެމްޕެއިނަށް މިކަލޭގެ ނިކުތުމުން މީނާ ދީނާއި ބެހޭގޮތުން ދައްކާފައި ހުރިވާހަކައާއި ، މޑނ މީހުންގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެހެން ކަންކަން ނިޒާމްކުރުން.
  ބަލަ 2023 ގައި ކަލޭ ކުރިމަތިލާނެކަމެއްނެތް. ގިނަވެގެން ލިބޭނީ %15.
  މިހާރު ތިޢީ އޮއްސިފައި އިން ތަރިއެއް.

  10
  1
 8. ސަކޫން

  މަށަށް ހީވަ ނީ މީ އިބޫއާ އަ ން ނިއާ ގުޅިގެ ން ދުއްވާ ދެބޯގެރި އެއްހެ ން . ޥާ ނުވާ އަ ންގާ ނުލާ ބިލް ފާސްކޮށް ތަސްދީގުވެސް ކުރާ ނެ. ޢިބޫއަކީ ވެސް އިސްލާމް ދީ ނަށް ލޯތްބެއްހުރި މީހެއް ނޫ ން ކަމަށް ފެ ން ނަނ ނީ. ޜަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މީހު ނާ ބެހޭގޮތު ން ވެސް ކުރެވު ނުކަމެއް ނެތެއް ނު. ޝަހި ންދާ އެބު ނަ ނީ ތިމަ ން ނައާ ސުވާލު ވެސް ކޮށް ނުލައޭ.

  12
 9. ާއައުފް

  ރައީސް ނަސީދު ހައުދަހާވާ މޮޅޭ. ހައްގައް ނަސްރު ލިބޭނެ.

  5
  15
 10. Anonymous

  މި ބިލް ފާސް ނުވެގެ ން ލޮލުފިޔަ ނުޖެހިގެ ން އެއުޅެ ނނީ

  13
  2
 11. އައިފީލް

  ނަފްރަތުގެ ބިލާއި އެކު ތަމެން އެމްޑީޕީގެ އިލޫޝަން އިޒް ގޮނާ ޑިމް ފޯރ އެވަރ އެދުވަހުން ތަމެންނަށް އިނގޭނެއޭ ނަފްރަތުގެ ބިލް އެއީ މަޖްލީހަށް ހުށައަޅަން ޖެހޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަން އިންސާނުންނަށް ބާރު ނުފޯރާ ފަރާތް ތަކުންނޭ ބާރު ދެއްވާ އަދި ބާރުގެންދަވަނީ ވެސް އެއީ ނަފްރަތުގެ ބިލަކުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ އައިތޯޓް ޔޫ ނޯ ދިސް ވެލް ޔޫ ޑޯން ސީމް ޓު ކެެއަރ ދޯ މަމެން ތިބޭނަމޭ ބަލަން ދިސް އިޒް ހައު އައި ފީލް...

 12. ސައު

  އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އާންމު މެމްބަރުންނާއި އަދި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މަދު ބަޔަކު ނޫނީ ތިޔަ ލާދީނީ ބިލައް ތާއީދެއް ނުކުރެއެވެ. ހަޖަމް ކޮއްލައްވާ...

  10
  1
 13. ނުރަ

  ވަގުތުކުދީން މީނަގެހުރިހާ ވާހަކައެއްއެބަޖަހައޭ

 14. އެކްޓިވިސްޓް

  އެބިލަށް ކިއަންވީ ނަފުރަތުގެ ބިލް އެކޭ އެއްނޫން. އެބިލަށް ކިއަންވީ ރާއްޖެއަށް އައިރުދީންތައް ގެންނަން މަގުފަހިކުރުވާ ބިލް އެވެ. އެެއީ ތި އަންނި ވަރަށް ކުރަންބޭނުންވެގެން އުޅޭކަމެއް

  9
  1
 15. އަހުމަދު

  ލާދީނީ ބިލު އައުޓް

  10
 16. ބަޅ

  ކަލޭ ކޮ ންމެ ފަ ންޑިތައެއް ހެދިޔަސް ލާދީ ނީ އޭ ގޮވާ ނަނ ން ކަލެއާ ދިމާލަށް

  9
  1
 17. ގަޓޭ

  ކެރަފާ އަބޫޖަހުލު އަލް ގަ ންޖާ....

 18. އައްޔު

  ސަރުކާރުން ހުށަހެށި ބިލެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނީ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ސަފްހާގެ ފޮޓޯއެއް ފެނުމުން

 19. ނާދިރާ

  ލާދީނީ. ލާދީނީ

 20. ޙީލާ

  ޔާ ﷲ މީނަގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާފށނދޭވެ. ޢޭބައަށް ގިސްނެންދެން އޭނަގެ ބާރު މިގައުމުގެ މަށްޗައް ނެތިކުރައްވާނދޭވެ. ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ދުވަހަކުވެސް މިގައުމުގެ އެއްވެސް ވައްތަރެއގެ ވެރިކަމެއް އޭނަޔަށް މިންވަރު ނުކުރައްވާނދޭވެ.

  12
 21. ވަޒީރު

  މި ޤައުމުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ތިޔަ ބިލަކާއި، ތިޔަ ނަޝީދު އްއް ބޭނުމެއްނޫން

  11
  1
 22. ހިޔާލު

  ޢީދު ތަކުބީރު:
  " اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ ، اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْراً، وَاْلحَمْدُ للهِ كَثِيْراً، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ"

  13
  1
 23. އަހްމަދު

  ޢަރަފާތް ދުވަސްހުގެ މަތިވެރިކަން ލެއްވި ﷲގެ ޙަޡްރަތުން އެދެނީ ކަލޭމެންނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވުން ނޫންނަމަ ކަލޭމެން އިތުރަށް ފަޞީހައްކޮށް މިބިލް ފާސްނުވުން! އަދިފާސްވާނަމަ ސެކިއުލާ މީހުންނަށް އޭގެ ގެއްލުން އެންމެ ބޮޑްވާގޮތަކަށް ފާސްވުން!

  12
 24. މުސްތޮ

  ބޭނުން އެއްޗެއް ހަދާނީ. ބިލުވެސް ފާސްވާނެ ބަލަންތިބޭ ކާފަރަށް ގޮވާލަބަލަ ކުރިމަތީ ހުރެ ވާގޮތް ބަލާލަން

  2
  5
  • ޖިންނި

   ގޮވާނަން ކުރިނަތީ ހުރެ ވެސް ގޮވާނަން ހޭބައްޔާ ވަޅު ކައްޓަފުޅި ދާންޏަކަށް ނުސިހޭނެ

 25. ޒަބީބު

  ބިރުގަންނާނީ ކުއްވެރިންނޭ ބުނެއުޅޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނާއި، ދީނީ އިލމުވެރިންނާއި، ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި، އެމްޑީޕީ ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ދެކޮޅަށް ނަޝީދު މިބިލް ފާސްކުރަން ގަދަފައި ވިއްދައިގެން އުޅެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނުފެނޭ. މިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ނުވަތަ ރޭްޖޭގައި އުޅޭ ކާފަރުންނާއި ދިމާލަށް ވެސް އެއީކާފަރެކޭ ބުނާބައެއްނޫން ދިވެހިންނަކީ. ޑިވެހިން ކާފަރެކޭ ބުނަނީ ދިވެހި މުޖުތަމަުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ މާތަވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ހުކުމްތަކާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާ ކިރިތި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހަދާ ދިވެހިންނަށް. ދެން ނަޝީދުގެ ގޮށްވަޅަށް މިހާބާރު މިކުރަނީ ފަހެ ކީއްވެގެންބާ ؟

  6
  1
 26. ރުކީލް

  ބިލް ފާސް ނުކޮށްގެން އުޅެނީ މީސްމީހުންނާ ދިމާލަށް ލާދީނީ ގޮވާ ފަސާދަ ކުރަންތޯ! މީހަކު ހުންނަ ގޮތަކަށް ނުޖެހޭ ދޯ ފުރައްސާރަ ކޮށް އެޟިހާ އާ ދިމާކުރަން! އަސްލު މިކަމުގަ ކީއްވެބާ އިލްމުވެރިން ދެކޮޅު މިހަދަނީ! އިސްލާމް ދީނުގަ ނޯވޭ މީހުންނާ ފުރައްސާރަކޮށް ކާފަރޭ ގޮވާކަށް! މީހާގެ ހިތުގަ އީމާންތެރިކަން ހުރިތޯ ބަލާނީ ހެއްދެވިފަރާތް! އެހެންމީހުންނަކަށް ނޯވޭ ހައްގެއް

  2
  3
 27. އަލިފު!

  އަރާނެ ގެ ހުސްވެފައި ހުރިމީހަކަށް ހެދޭނެ އިތުރު ފަންޑިތައެއް ނޯންނާނެ. މިކަލޭގެ ވެރިކަމުން ވެއްޓިގެން ދިޔަ ހުތުރު ގޮތައްވުރެ، މާބޮޑަށް ފަލީހަތްވެ ނިކަމެތިވެގެންވާ ގޮތެއްގައި ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިފަހަރު ވެއްޓިގެންދާނީ!