އެމްޑީޕީގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގުނަވަން ކަމަށްވާ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގައި އިއުލާން ކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރު ފާސްކުރަން މިރޭ ވޯޓް ދެއްވީ އެންމެ 39 މެންބަރުންނެވެ. އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި 142 ބޭފުޅުން ތިއްބަވައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވީ އެންމެ 41 މެންބަރުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ކޯރަމަކީ 37 މެންބަރުންނެވެ.

ނަޝީދަށް މިރޭ ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު ނަޝީދަށް ކަށަވަރު ވެފައި ވަނީ އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އެންމެ %27 މެންބަރުންގެ ވޯޓެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވިދާޅުވީ ނަޝީދު ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ފުރަތަމަ ހަމަނުވުމުން ޖަލްސާ ފެށީވެސް ބައެއް މެންބަރުންނަށް ފޯނުން ގުޅައި އޮންލައިން ކުރުވައިގެން ކަމަށެވެ.

މިރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަކީ ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މެއި މަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. ތުއްތުނާ

  ހާކާލި ބު ރުވާލި ... ތިކަހަލަ ކަނޑުކޮސް ޑިމޮކް ރަސީ .. ހެ ހެ ހެ .. ބުއްޅަބެ
  ދެން އޮންލައިންކޮށް 37 ގުންޑާ ގޮވައިގެން ކުޑަވަޒީ ރުކަމުގެހުވާކޮށްލާ !!! ދެން ލަ ލަ ލާ .. އޮންނާނީ ސައިޒުކޮށްފަ !!

  37
  1
  • ޝުކުރު

   އަލްޙަމްދުﷲ

   23
   1
 2. ތިރިބެ

  ތިމައުލޫމާތުދިނީ ބިގޭ ތަ

  7
  3
 3. ބަރޭ

  އަދިވެސް ނަޝީދަށް ނުވިސްނޭކަމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ އަގު ދިވެހިރައްޔިތުން ކުރިމާތިގައި ވެއްޓިފައިވާކަން. އެމަނިކުފާނުގެ ބާހާއި އަމަލު ހުންނަގޮތުން މިހާރު ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަށް ކުރި އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެ.

  52
  1
 4. އަމީތާބް

  ވަޒީފާގެ ބިރަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ކުރީސަފުން ނުފެންނަނީ..

  13
  33
 5. ތިލަދުންމަތިން

  ބަލަ ނަސީދު ހީކުރަނީ ވަރައްބާރުގަދަކަމަން މިހާރު ނިކުތަސް ތިންބަލިން ބަލިބެފައި ދެންތަގަޅުވާނީ އަމިއްލަޔައް އަރުވާލެވިގެންދެންތަގަޅުވާނީރާއްޖެ ދޫކޮއްދިއުން ނަސީދުހީކުރާކަހަލަ ރާއްޖޭގާތާއިދުއޮތީރައީސް ސޯލިހުއާ ޔާމީނައް ދެންއެމެެއަވަހައްކުތަންވީ މަޖުލީހުގެ ރައީސްކަމުގެއިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓުނެގުން ޔާމީނާގުޅިގެން އެއިރުން ނަސީދު މައިތިރިވާނީ މިނަޔަކީ ގައުމުނުރައްކަލައްވައްޓާލާފައި ކޮންކަމެންމިހާރުކުރެވޭނީ؟ސޯލިހަކީވަރައްކެއްތެރިތައީސެއް ސެލިއުޓުކުރަން،؟

  26
  1
 6. ދުނިދަނޑި

  މޮޔަފުޅުވީތޯ؟ ތިޔަހަރަގެން ބަރަހަނާ ވަނީ ބޮޑުވަޒީރުކަމާހެދީ މީހަކު އެބަ މޮޔަވޭ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް

  57
  1
 7. ވައިކިންގ

  ބޮޑު ވަޒީރޭ؟ ހަހަހަ!

  30
  3
  • ފާއިޒާ

   ހަނދާންނައްތާލާ !! ވަރަށްވެދުން

 8. ނަޝީދު

  ސާބަހޭ ރައީސް ސޯލިހް ކެނެރީގޭ ގުންޑާ އަކީ މިޤައުމުގެ ހަލާކު މިހާރު ހުންނާނި ހިސާރި ރާކަނިމަސް ކެވިފަ....

  37
  1
 9. ސަގަރު

  ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ހަޔާތުގަ ލިބުނު އެންމެބޮޑު ކާމިޔާބީ މިއަދު މިލިބުނީ. ނަޝީދުގެ ސިޔާސީ ހަޔާއް ނިމުމާކާ ގާތައްދަނީ.

  37
  2
 10. ަަަަަަަަަައަބުދު

  އެމްޑޕ އަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމެއް ތިލަފަތެއް އޭގެ ލޯގޯގަ ޖަހާފަ އިންސާނީ ހައްގުގެ ވާހަކަ ވަރައްބާރައް ދައްކާފަ މިއިން އެއްވެސްކަމަކީ ކޮބައިކަންވެސް ނޭގޭ މީޑިއާ ސްޓަންޓެއް . ތިއެތި ޖެހޭ ނެތުމުގެތެރެއަށް ދާން . ތިޔައިގެ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭނީ މުއައްރިޚުން ނާއި ވާހަކަކިޔާމީހުން.

  17
  2
 11. ސލ

  ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކު ރުމުގެ ބޭނުމަކީ
  ރައްޔިތުންގެ ތރެ ރޭގައި ފިތުނަ އުފައްދައި ސަ ރުކާ ރު
  ބަލިކަށި ކޮށްލުމެވެ މިފަދަ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަންކަން މޑޕ ގެ
  މެންބަ ރުންވެސް ކު ރައްވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

  16
  1
 12. Anonymous

  އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ރައީސް ސޯލިހް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި.
  ކޮބާ ބޮޑު މެޖީރިޓީއަކީ؟

 13. އަހްމަދު

  ވަރަށް އިފާވެރި ޙަބަރެއް! ބައެއްމީހުން ދަންނަން އެބަޖެހޭ އެމްޑީޕީ އަކީ އެމީހުންގެ ހަރުމުދާގަނޑެއްނުންކަން!!!

 14. އަހުމަދު

  ނަޝީދައްވުރެ ޝޯލިހު ރަނގަޅު

 15. ނަނަނަ

  އެހެންތަ؟ ބޮޑު މެޖޯރިޓީ އެތިބީ ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކާ މަގާމުތަކުގެ ފަހަތުގައެއް ނޫން ދޯ!

 16. މަތީފާ

  ސޯލިހަކީ ވަކި މާރަގަޅު މީހެއްނުން. ކީވެގެންނޯ އޭނަވެސް އެޔޮއްހާ ވިޔާނުދާ އެއްޗެހި ނަޝީދު ކީ ޒަމާނުގަ ހަމަނަޝީދު އައްހިތްވަރުދީދީ ކައިރީގަހުރީ ވެރިކަންލިބެންދެން؟

 17. މަނީމަނީ

  ރައީސް ނަޝީދު ބޭނުންވަނީ ކޮންމެ ގޮތަކުން ނަމަވެސް ވެރިކަން