ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރާއި ދެކޮޅަށް އއ.މަތިވެރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމުން އެސްއޯ ފުލުހުންގެ ފައުޖެއް އެރަށަށް ގޮސް ޖާބިރަށް ހިމާޔަތް ދީފިއެވެ.

މަތިވެރީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ޖާބިރާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި، އޭނާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމުން ޖާބިރު މިރޭ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެން ހިމާޔަތް ހޯއްދެވީ ވެސް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންނެވެ. ޖާބިރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ހުންނަވަނިކޮށް މަތިވެރިއަށް މިހާރު ވަނީ އިތުރު ފުލުހުން ގޮސްފައެވެ.

ޖާބިރު މިހާރު މަތިވެރިން ފުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ޖާބިރަށް ރައްކާތެރިކަން ދީފައިވާކަން ފުލުހުން ވެސް ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. "ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ ޖާބިރު އަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި،" ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަތިވެރީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މިރޭ ޖާބިރާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން ނިކުތީ އޭނާ ގެސްޓްހައުސްއެއް ހަދާފައިވާ އެރަށުގެ ބިމަށް ކުލި ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެއެވެ. ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އެބިމުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ޖާބިރު 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އެބައޮތް ކަމަށް މަތިވެރީ އާއްމުން ބުނެއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެބިމަށް ކުލި ނުދައްކާކަމަށް ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ތި ކަހަލަ ދެއުޅިއެއް ނުވާ ޚިޔާނާތްތެރި މުޖުރިމުންނަށް މީހުންގެ ރުހުމާ ތާއިދެއް ވެސް ނުލިބޭނެ ކަން ފެނިގެން މި ދަނީ.

  44
  5
 2. އަބްދޫ

  ކުއްޔަސށް ތަންތަން ނަގާފަ ކުލި ނުދައްކާ މާލޭގެ ކިތައްބިމަށް ދައކަންޖެހޭ ކުލި ނުދައްކާއެބައޮތް .އެމްޑިޕީ ވެރިކަމުގަ އައްޑުރިސޯޓްގެ ކުލި މައްސަލަ ކޯޓްގާ ހިގަމުންދަނިކޮށް ކޯޓުންނެރެ ފައިސާނިނީ ޖާބިރަށް. މިގޮތަށް ކަންހިނގާ މީހެއްޖަބިރަކީ މަތިވެރިންވެސް ކުލިދޭންޖެހޭނީ ޖާބިރަށް ކަމުގަ ވެދާނެ އެއީ ޖާބިރުގެ ބިމެއްގަ މަތިވެރީ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭތީ . ކަންހިގާގޮތަކި މިއީ.

  35
 3. ރަދުން

  މި މައްސަލާގައި މިޙާރުން މިހާރަށް ޖާބިރަށް އަހުވަ ދައްކަން ފެނޭ. އެކަން ޖާބިރުގެ ރުހުމާ ނުވެަތަ ނުރުހުމުގަ ނަމަވެސެ އޭނާ އައް ހައްގު ކަމުގައި ދެކެން.

  30
  4
 4. އިސްތިއުފާ

  ޖާބިރު އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  27
  2
 5. މޭރާ ޚެޔާލް

  ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ ޖާބިރު ގެ މުންދަރަ ޗެކް ކުރުން

  30
  3
 6. ތެދު ބަސް

  ޖާބިރު ގެ އުނދަގޫ މާ ބޮޑުވެއްޖެ، އޭނާ ގުރައިދޫއަށް ގެންދަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ

  45
  2
 7. ހަސަނު

  ހިމާޔަތް ކޮށްފައިން މީހާބޭރުކުރޭ.

  27
  3
 8. Anonymous

  ވެރިން މީނަޔާ ދޭތެރޭގާ ފިޔަވަޅު ނާޅަންޏާ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ކޮންމެހެން ލާޒިމް މީނަޔަށް ޙައްޤު އަދަބުދޭން. އެއީ ރައްމެދަށް ނެެރެފާ ދުއްރައިން ތެޅުން ކަމައް ވިޔަސް.......

  11
 9. ދިޔާ

  ޖާބިރައް އެންމެރައްކާތެރިވާނީ މިހާރު ޙާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރްކަޒު. ހަމަ ވަގްތުން ވަގްތައް ޖާބިރު އެތަނައް ގެންދޭ.

 10. ލޯޔަރު

  ޖާބިރު ކައުންސިލަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކުލި ނުދައްކާނަމަ ކައުންސިލް ގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯރޓަށް މެންބަރ ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ، ޖާބިރު އެފައިސާ ނުދައްކާނަމަ މެންބަރ ކަން ގެއްލޭނެ.

 11. ވައްތީނި

  އަލުގަޑު ދިވެރައްޖެގެ ސަރުއިދާއިރާއައްސާ އަދި ދިވެހި ފުލުހުން ނައްވެސް ދައްނަވަން ޖާބިރު އެއުލެ ގޮތުން މިހާރު ލަދަރިން ނަ މަންބަފާނަން މަގު މައްޖައް ނުކުމެ އުލެން ވެސް ނުކެރެވަރު ވެއްޖެ ޖަބިރު ވިމ އެނަ ބޯލަގެން އުލެން ވި ހަމަ

 12. އައްޑޫ މީހާ

  ކޮންމެ މީހަކަސް ދިވެހިރާއްޖެ ވިޔަސް އަދި އެހެން ޤައުމެއްގެ މީހަކަށްވިޔަސް ފުލުހުން ޖެހޭނެ ހިމާޔަތް ދޭން އެކަމަކު މިރޭ ފެނިގެންދިޔަ މަންޒަރަކީ ވަރަަަށް ހިތާމަހުރި މަންޒަރެއް އަދި ދިވެހި ފުލުހުންނަކީ އެއްވެސް އާރެއް ބާރެއްނެތް ބައެއްކަން އެނގިއްޖެ މިހެން ބުނަން މިޖެހުނީ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ބަޔަކު މީހުން އެއްވެ ޖާބިރުއަށް ހަމަލާދީ ގަޔަށް އަތްލީމަ އެކަން ބަލައިގަންނަން އަސްލު ވަރަށް އުދަގޫ އަދި އެހާމެ ލަދުވެސްގަނޭ އެމީހުން ތިބެންޖެހޭނީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބޭރުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ގޯތިތެރެއަކީ އިހްތިޖާޖް ކުރެވިގެންވާނެ ތަނެއްނޫން އެހެން ކަމުގައިވަނީ ނަމަ ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ ތެރޭގައިވެސް އިހްތިޖާޖް ކޮށް ތަޅައިފޮޅާ ހެދޭނެ މިހާ ބާރެއްނެތް ފުލުހުން ތިބުމުގެ ބޭނުމެއްނެތް ކޮންމެ ކަމަކަށް އެސް.އޯ ފުލުހުން ދާން ޖެހުމަކީ ހައްލެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ

  11
  3
 13. ޟސރީ

  ޖާބިރުގެ ސިކުނޑީގެ ޓެސްޓެއް ހެދުން މުހިއްމު ، ހީވަނާގޮތުން މޮޔަބަލީގެ ވައްތަރެއް ޖެހިފައިވަނީ، މކަހަލަ މީހުން އަމިއްލައަށް މަރުވުންވެސް ކައިރި

  15
  2
 14. ލލ

  ދައުލަތުގެ ބިންތަކާއި ފަޅުތަކާއި ފަޅު ރައްރަށް މިފަދަ މީސްމީހުނަށް ދޫކޮށްގެން ރައްޔިތުން ނަށް ވާފައިދާއެއް ނެއްތާ !

  15
  1
 15. މަތިވެރި

  ދާދި ދެންމެއަކު ޖާބެގެ އާ އޯޑިއޯއެއް ލީކްވެއްޖެ. އެއީ މަތިވެރި ކައުންސިލް ގެ ރައީސް އަސްލަމް އަށް އައުގުރާނަ ގޮވާފައި އޮތް އޯޑިއޯ އެއް

 16. ޔޯގޯ

  ތިޔައީ ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދޫންޏެއްތަ؟

  12
 17. ހަތަރެސްކަން

  އެހެންވީމާ ވައްކަމެއްވާ ނުކުރޭތާ...

 18. ސިޔާސީ ރައްޔިތުމީހާ

  ކީއްކުރާނީ! ޤައުމުގެ ގިނަ މުއްސަނދިންނާއި، ސިޔާސީ ސިޔާސަތު އެކަޗެއް... އާދައިގެ އާދައިގެ ޤައުމަށް އިޚްލާސްތެރި ރައްޔިތަކު ތިހާ ދުވަސް ވަންދެން ކުލިނުދައްކާ ކަރަންޓްބިލް ނުދައްކާ އެ އިމާރާތެއް ބިމުން މަތީގައިވެސް ހުއްޓަކަ ނުދޭނެ... ސަރުކާރާއި މުއްސަނދިންނާއި ގުޅިލާމެހިފަ. ޖާބިރު އެބަބުނޭ ޤާސިމްއެބަ ބުނޭ.... ވެރިކަން ހޯދަދިނުމަށް ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ހަރަދުކުރާވާހަކަ.... ދެން ކިހެނެތްތޯ ފިޔަވަޅެއް އިންސާފްކޮށް އެޅޭނީ

 19. ކކ

  ތީ އެމް ޑީ ޕީ ކައުންސިލަރ އަސްލަމްގެ ބާރުހުރިކަން ދައްކަންވެގެން ރައްޔިތުންލައްވާ ކުޅުވި ގޭމެއް. ތި ގޭމުގައި ފޭލްވާނީ ޖާބިރު ބާ ނުވަތަ އަސްލަމްބާ . އަސްލަމްވެސް އަދި މަތިވެރީ މުޒާހަރާ ކުރިމީހުންވެސް އެހެން ރައްރަށަށް ދާންޖެހިދާނެ. ޖާބިރުގެ އޮތީ ދަރަނިތާ. ގިނަމީހުން އެތިބީ ހިޔާނަތު ފައިސާ ނަގައިގެން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަިން ވައްކަން ކޮއްގެން އެމީހުން ފަހާ ނުދުވަނީ ކީއްވެ

 20. އއ

  އަބަދުވެސް ފުލުހުން އަރާނީ ނަންހޯދަން. ފުލުސްސްޓޭޝަނަށް ބަޔަކުވަދެ މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް އެމީހުނަށް ކުރެވުނުކަމެއްނެތް. ޖާބިރުއަށް އެކަންޏެއްނޫން. އޭނާގެ ދަރިންނަށްވެސް ހަމާދިން. އެކުދިންގެ ފޯނުފަދަތަކެތިވެސް އަތުލައިގަނެ ގަޔަށް އައްލާފަވަނީ. އޭނާގެ ދަރިންނަށް ހަމަލަދިނީ އެމީހުން ތާކުއޮތް އިންސާފަކުންބާ. އެއީ ހަމަ އެމް ޑީ ޕީ ގެ އަސްލު ވެލިޒިނީމެން ހެދި މަގުމަތި ކޯޓުން ހައްޤުވާ އިންސާފު ދޯ

 21. ނުވެސްވ

  4.7 މިލިއަން ރުފިޔާ އެއީ ޖާބިރު ވީމަ ތަ؟ ބޮޑުވަރު ތީ؟ 2017 ފެސހިގެން ބެލިޔަސް 82،000 ރުފިޔާ މަހަކަށް.

 22. އަބުދުﷲ

  ތިކަހަލަމީހުން އަޅިދެލި ކުރަހާފަ ނާށި ތަޅަމުން ގަންހިންގަން ވީ.