ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު މިއަދު އޮތް ގުޅުން ކުރިއަށްވުރެ ވަރުގަދަ ކަމަށާއި، އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖެއިން ގޮވާލި ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އެންމެ އަވަހަށް އެހީތެރިވާ ގައުމު ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގައި ކުރިއަށްދާ ޑިފެންސް ކޮންކްލޭވްގައި ދެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި، މާރިޔާ ވަނީ، ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވެސް އިންޑިއާއިން ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފައެވެ.

"މިއަދު ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ކުރިއަށްވުރެ ވަރުގަދަ. އެއީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީހާއި، ތަސައްވުރުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކަމެއް ނޫން. އިންޑިއާ އަކީ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ މޮޅު ރެސްޕޮންޑަރަކީ އިންޑިއާ" މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެހާސް ހަތަރު ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއާ، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި، އިންޑިއާ އިން ލިބުނީ މުހިއްމު އެހީތަކެއްކަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އިންޑިއާއިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މާލީ އެހީ ދީފައެވެ.

އަދި މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު މާލީ އެހީއަކީ އިންޑިއާއިން ދިން އެހީކަމަށް ވިދާޅުވެ މާރިޔާ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

"ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން އިންޑިއާ އިން ވެދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއާ އާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން"

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު، ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑިފެންސް ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ގައުމު ދެމެދު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

އިންޑިއާ ރާއްޖެއާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވެފައިވާ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވެފާއިރު މި ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ހިންގަ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ އިންޑިއާގެ އެހީގައެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި މި ސަރުކާރާ އިންޑިއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމުގެ ފަހަތުގައި ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއްވެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަން ގޮވާލާ ޕީޕިއެމް/ޕީއެންސީން ދަނީ ސިލްސިލާކޮށް މުޒާހަރާތައްވެސް ބާއްވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

33 ކޮމެންޓް

 1. ހައްވައްރިޔާއްތަ

  ތިކަން ނޭގޭ ކުޑަކުއްޖަކުވެސް މިހާރަކުނެތް..

  45
 2. މުފައްކިރު.

  ރަގަނޅު ވާހަކައެއް. ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކަށް އިންޑިއާ ކުރާ ދުއްޕާނަކުން ތިބުނާ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކަން އެގޭނީ.

  50
 3. ޙަފޯ

  އަނގަމާއިރާ، ދައްކާނެ އިތުރު ވާހަކައެއްނެތީމަ ތިކަހަ އޮއްޓަރެއް ނެތްވާހަކަ ތި ދައްކަނީ. މިއަދު މިގައުމަށް އެހީއެއް، ޕްރޮޖެކްޓެއް، މާލީ އެހީއެއް. ކިޔާނެކަމެއްނެތް ކޮންމެކަމެއްވެސް ސްދީރ އެޕްރޫވްކުރީމަ ނޫނީ ނުވާހިސާބު މި އޮތީ. ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާކަލޭ ކުފޫހަމަނުވޭ ތި މަގާމަށް، އަސްކަރީ ގާބިލުކަން ކުރިއެރުވުން ކުރިއަށް އެބަ ދޭތަ ކަލޭ ތިތަނަށް އެރިފަހުން.

  48
 4. ޢިބްރާޙިމް

  ނޫސްވެރިން ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ޕްރޮމޯޓްކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ވަރަަަސްބޮޑަށް ހަޤީޤަތް އޮޅޭ. އިއްޔެ ބޭއްވުނީ ޕީޕީއެމް ގެ ހުގާލުމެއް ނޫން. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ހިގާލުމެއް.

  48
 5. އުގުރި

  ތިޔައީ ލަދު ހަޔާތެއް ނެއް މީހެއް ކަން އެގޭ.

  54
 6. މަސްއޫދު

  މައިންބަފައިންގެ މުދާހެން ގައުމު އިންޑިޔާއަށް ވިއްކާ ހުސްކުރުމުން ގުޅުން ވަރުގަދަވާނެ! މާރިޔާ ހީނުކުތުރާތި ތިޔަމަގާމުގައި އަބަދު ހުރެވޭނެކަމަށް ވަތްދޮރުން ނިކުންނަށް ޖެހޜ ދުވަސް ވަރަށް ކަރިވެއްޖެ!ގަނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފަހުރި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެ!

  51
 7. ދޮންބެ

  ބާޢީ އިސްތިއުފާ!! މޮޅުވާހަކަ ނުދައްކާ!! ގައުމުގެ ޣައްދާރު އިސްތިއުފާ!! ކަލޭ ޔޫކޭއިން ގަނެފައިވާ ގެއަށްދޭ މިގައުމު ދޫކޮށް!! ޣައްދާރު!!

  53
 8. ޥަނޭ

  ގުޅުން ވަރުގަދަ ވީކީ ނޫން ގޮއްޔޭ. އަޅުވެތިކަން ބޮޑުވީ މިހާރު އެމީހުން ނުރުހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަން ނުކެރޭނެ. އެއްދާން ކުރަން ޖެހޭނީވެސް އެމީހުން ރުހޭ ގޮތަށް

  48
 9. ހައްޤު1

  މިއަށް ކިޔާނީ ގުޅުމެކޭ ނޫން... މިއަށް ކިޔާނީ އަޅުވެތިކަމޭ!! އިހަށްވުރެއް އަޅުވެތިކަން ބޮޑުވެއްޖެ!!!!!

  51
 10. ކޮވިޑް

  ފިންދަނަ ދައިތަ އަށް އިންޑިއާ ވަރެއް ނޯންނާނެ ކަން ދިވެހިން ދަނޭ. ބަލަ ދިވެހިންނަށް މިހާރު ތިބުނާ ރަން އިންޑިއާގެ މަަކަރުވެރި ސިޔާސަތު އެބަ އެނގޭ، އެއީ އެއް ލައްޑޫ ހަދިޔާ ކޮށްފިނަމަ ސަތޭކަ ލައްޑޫ އަތުލައިގަތުން މީނޫންތޯ ތިޔަ ދައިތަ އަށް ކަމުދާ ސިޔާސަތަކީ؟

  47
  2
 11. މީޒްލީ

  ބުނަން އޮތް އެތި ބޮޑުކަމުން މި ހުއްޓާލީ!

  42
  1
 12. ޙަދިސައިބު

  ޢިންޑިޔާ އަކީ ސަރަހަދުގެ ގައުމުތަށް އަޅުވެތިކުރަން އެންމެބޮޑަށްމަސައްކަތްކުރާ ހިޔަޅުވިސްނުމުގެ ގައުމެއް، މާރިޔާ އާއި މިގައުމުގެ ކެބިނެޓު އެންމެންވިސާނީ ފައިގެ ބޮޑުވާ އިންގިލިކުރިޔާ ހަމަޔަށް، މިއަށްވުރެންދުރަށް ވިސްނަން ނޭންގޭނެ!

  37
 13. އަހުމަދު

  ތީ ހަމަ ޣައްދާރެއް.

  74
  1
 14. ފަހުމީ

  މޯޑީ އަކީ ޓުރަމްޕު ކަހަލަ މީހެއް. އޭނަހާ ގަމާރު ނަުންކަން. މުޅި ދުނިޔެ އެކަން ފާހަގަކުރެ.

  އެކަމަކު މި މޑޕ އަށް ހެޔޮވާނެ ހިޓުލަރާ އެކީ ގުޅުން ބަދަހިކުރަންވެސް ވެރިކަން ލިބެންޔާ.

  މޑޕ އަދި ނަށީދަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގެ ފަހަތުގަ ފިލާތިބޭ ހައްދުފަހަނައެޅި ނާތަހުޒީބު އަނިޔާވެރި ދަހި ކޮރަޕްޓު ބައިގަނޑެއް.

  43
 15. ށުމަން

  ގައުމު ވިއްކާލަން ވެގެން ޑީލް ތައް ހަދައިގެން މި މީހުން ނަގާފަ ހުރި މިލިއަން ޑޮލަރު ތައް އެކައުންޓް ތަކަށް އަޅައިގެން ތިބެ. ޢެލާރި ތައް ސެކުއަރ ކުރަން ދައްކާ ދޮގު ވާހަކަ ތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެނެއް ނުހެއްލޭނެ. މީ 21 ވަނަ ގަރުނު ކަން ކަނބިލި ދައިތަ މެން ނަށް އަދިވެސް ނޭގެނީބާ!!

  34
  1
 16. އައުޓް

  އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ވަރުގަދަ އެއް ނޫނޭ ސަރުކާރު ތެރޭގައި ތިބި ކޮރަޕްޓް ބަޔަކާއި އިންޑިއާ އާއި އޮތް ގުޅުން ވަރަށް ވަރުގަދައީ އެއީ ސީދާ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން ވައްކަން ކުރަން ވެގެންނޭ އިންޑިއާ އާއި އެކު ވެފައިވާ އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން މިހާރުން މިހާރަށް ހާމަކުރާށޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

  35
 17. މުއުމިން

  ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށޭކިޔާފަ މިނިވަން ކަމާ އިސްތިޤުލާލް ވެސް ވިއްކާލަންވީދޯ. އެދުމެއްނެތި ވެދުމެއްނުކުރާނެ އެއްވެސް ބަޔަކު. މާރިޔާދީދީ .އިންޑިޔާ .އެއަށްވުރެ މާރަނގަޅު އިންޑިޔާގައި އެބަތިބި ބަލިމަޑުން ސަލާމަތް ނުވެވިގެން އުޅޭ އެތައްހާސް ރައްޔިތުން ތަކެއް.ހާލުގައި ޖެހިފައި މަގުމަތީގައި ވަންނާނެ ބޯހިޔަލެއް ނުލިބި ތިބި ކާނެ ބޯނެ އެއްޗެއްނުލިބިގެން އެމީހުން އެއުޅޭ ޙާލުން އެމީހުން ސަލާމަތް ކުރުން މާރަނގަޅު.މިޤައުމު ވަކިބަޔެއްގެ އުނގުތެރެއަށް ނުވެއްޓި މުސްލިމް ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި މިއޮތް ހުރިހާދުވަހުވެސް އޮތް. އެކި ޤައުމުތަކާ ގުޅުންވެސް އޮތް.ޤައުމުތަކުން އެހީތެރިކަންވެސް ލިބޭ. ފާއިތުވިތަނުގައި ގުޅުން ބަދަހިކޮށފަ އޮތީ ވަކި އިމެއްގެ ތެރޭގައި މިނިވަންކަމާ އިސްތިޤުލާލު ނުގެއްލޭ މިންވަރަށް.އެކަމަކު މިސަރުކާރު މިއޮތީ އެއިން ފޫއަޅުވާލާފަ. ޤައުމު ހަމައެކަނި އިންޑިޔާއަށް ވިއްކާލާފަ. މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް ތިބެގެންނޫނީ މިސަރުކާރުން އިންޑިޔާގެ ފޫބުޑަށް މިހާވަރަށް ގޮސްގެން ނުއުޅޭނެ.

  24
 18. ބޭރުކުރޭ

  އިންޑިއާ އުޅެނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ނޮޅާލަންވެގެންނޭ އެކަން އިންޑިއާ އަށް ކުރެވެން އޮތީ އިންޑިއާ ސިފައިން މިރާއްޖޭގައި ބައިތިއްބައިގެންނޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ މިގައުމުން އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ

  25
 19. ޖައިލަމް ޖަލީލް

  ނޫނޭ ކަމަނާ ގުޅުން ވަރުގަދަވީކީ ނޫން. މިނިވަންކަމުން ކަމަނާ އިންޑިޔާއަށް ވިއްކާލި މިންވަރު ބޮޑީ. އެހެންވެސަންޖޭ ސުދީރު ރުއްސަވާ މިންވަރު ބޮޑީ

  30
 20. ޢހ

  އެހީވަނީކީއެނ ނޫން ، ގައުމު އަޅުދާސްތުކޮށް ދަރުވަނި،... ކަލޭމެންތިއުޅެނީ ގައުމު ދަރުވާލާފަ ހިމާޔަތް ހޮދައޮގެން ފިލަންތަ؟ ދިވެހިން ތިބީ އެދުވަސް އަންނާނެކަން ދަނެގެން. މާރިޔާ ޖަލައްދާން ތައްޔާރުވޭ.. ބާގީ، ގައްދާރު ،،

  28
 21. ރަން ރީނދޫ

  ގައުމުގެ ތަންތަން ހިލޭ ދޭ ވަރަކަށް ގުޅުން ބަދަހި ވާނެ.

  30
 22. މުހައްމަދު ބިން މުހައްމަދު

  ކޮންމެވެސް މީހަކު ބުނަލަދީބަލަ ގައުމަށް އެންމެބޮޑަށް ގައްދާރުވީމަ އޮންނަ ހުކުމް....

  29
 23. ޓެލެކޮމް

  މިމީހުން އުލުބޭންދުން ހުއްދަނުވާނެބާ؟؟؟؟؟

  24
 24. ހާޖީ ބަންޑާއިން 111

  ދިވެހިރައްޔިނުންނޭ ހޭއަރާ.....ގައުމުގެ ވިއްކާލަން މެކުހަށް ޖަހާފަ މިތިބީ އިނގިރޭސިވިލާތާ އެފަދަ އެހެންގައުމުތަކުގަ އެމީހުންގެ އާއިލާތައް ވަޒަންވެރިކުރުވާ ގެދޮރުގަނެގެން ތިބި
  ގައްދާރު މުއްސަދިން....މިމީހުން ރައްކާވާނެ ހުރިހާ ހަލާކެއް އޮތީ އަހަރެމެންނަށް، އާދައިގެ ދިވެހިންނަށް.

  30
 25. ޑަރޭ

  މާރިޔާވެސް އައުުޓް....ގައުމުގެ އަދުއްވުން

  37
 26. ސަމްސިއްޔާ

  ހެހެހެ. މިއީ އެއްކަލަ އިންޑިއާ ބޭނުން ވެއްޖިއްޔާ މިހާރުވެސް ރާއްޖެ ހިފިދާނޭ ބުނި ބޯހަމަ ނުޖެހޭ މާރިޔާތަ؟ އިންޑިޔާ މީހުންކައިރީގައި ބުނެބަލަ މަލިކު ރާއްޖެއަށް ދޭށޭ. އެމީހުން ހާދަ ހާލެއްގައޭ އެއުޅެނީ. އެއަރޕޯޓްގަނޑެއްހާ ހިސާބުވެސް ނެތް. 16 ގަޑިއިރުގެ ފެރީއެއްގައި ބަލިވީމަ އިންޑިއާއަށް ދާންޖެހެނީވެސް. ބެނެބަލަ ތިޔަހާ އެޔޮއެދެންޏާ މަލިކުގައިވެސް ހެލިކޮޕްޓަރެއް ބާއްވާލަދީބަލާށޭ.

  28
 27. ޓެލެކޮމް

  ޔާމީނޭ ކުރީސަރުކާރޭ ކިޔައިގެން ދިވެހިންނަށް އޮޅުވާލާ މުޅިގައުމުގެ ދުވަސްދުއްވާލާފި. ކަރަޕްޝަންވެސް ޔާމީނަށްވުރެ އެތައްގުނައެއް ކުރީގަ، އަދި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކޮށް މިނިވަންކަންވެސް މިއޮތީ ގެއްލޭހިސާބުގަ...މިވަރުގެ ގައުމަށް ނުރައްކާ ބަޔަކު އަދި ޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ވީފަހުން ވެރިކަން ނުކުރޭ...

  34
 28. އަގުދައްކާ

  ވަރުގަދަ ވީނުން ގޮސް ގައުމު އަޅުވެތި ވީއިރުވެސް ތިހުންނަނީ އަނގަ ފަތަރާސީކޮށްގެން.

  38
 29. ބުއްޅަބޭ

  މާރިޔާ މޯޑީ އީކުއ އަލް ލަވް!

 30. މަންޒޫރު ހުސައިން

  އިންޑިޔާ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުމަކި ވަރަށް ނުރައްކަ ކަމެ

 31. ޝޮކްތެރަޕީ

  ޢިންޑިޔާ އައުޓް. ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ މިނިވަންކަމުގެ ތެރެޔައް އިންޑިޔާ ވެދެ ހަޑިހާވަނީ

 32. އިސްޢާފް ސަލީމް

  ގުޅުން މާބޮޑަށް ބަދަހިވީމަތާ ދިވެހި ސަރުކާރު ކޮންޓްރޯލްކުރަނީވެސް އިންޑިޔާއިންވިއްޔާ!

 33. ސަލް

  އާދެ.. މި ސަރުކާރައް ހިންގުނު މެގަ ޕުރޮޖެކްޓަކީ އިންޑިޔާއާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން. އެނުން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވިއްޖެތޯ.؟