ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ޕްރޮ ޑިފެންސް ކޮޗީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މާރިޔާ އިންޑިއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ހަ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ކަަމަށެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ ކޮޗީގެ އިތުރުން ކަންނޫރަށްވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މާރިޔާ ވެގެން ދާނީ އިންޑިއަން ނޭވަލް އެކަޑަމީގައި ޕާސިންގް އައުޓް ޕެރޭޑް ރިވިއު ކުރައްވާ ގައުމުން ބޭރު ފުރަތަމަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް ކަމަށެވެ.

އަދި މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ ރާއްޖޭގެ ސިފައިން އިންޑިއާގައި ތަމްރީން ހަދަމުންދާ މަރުކަޒުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ހައިކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. އދ

  ރީލޯޑް ކޮއްލަންށާ އިތުރު ޗިޕެއް ޖަހާލުމައް

  25
 2. ކޮތަރު

  ދެން އަންނާނެ ކަމެއްނެތް! ތިތާ އަވަށެއްގެ މޭޔަރަަކަށް މޑުކޮށް ތިތާ އެތާންގެ ދީންތަކަށް ލާދީނީިއްޔަތު ފަތުރާ ފުުޅާކޮށް ހުޅަނގުގެ ލޯބި ހޯދާގެން އޮވޭތިޔަތާ

  17
 3. ބުރުގާ

  ކޮންމެސް ރާއްޖެ ރަގަޅައް ވިއްކާލާތި. އިބިލީސް

  15
 4. އަޙްމަދު

  މިވަފަހަރު ރަނގަޅަށް ބަވާ އަޅާލާނެ!

  5
  1
 5. ސަރުދާރު

  ހަހަ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކޮންމެސް އެއްޗެކޭ ކިޔާފަ ދާނެ މައިސަރުކާރަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް

  2
  1
 6. ަަަަޮިަައއ

  ރާއްޖެވިއްކަން ފުރުސަތު ނުދީބަލަ ދުރުގަތިބެގެން ހަޅޭނުލަވާ ބާލުވަބަ ގޮނޑިން..

 7. އަބްދޫ

  މި ވެރިކަން ބަދަލު ވުމާއެކު އެގްރީމަންޓް ތައް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދީ ރާއްޖޭގެ ކަރާމަތަށާ ގެއްލުންވާގޮތަށް ކަންކޮށްފައިވާނަމަ އެގްރީމަންޓްގާ ސޮއިކުރިފަރާތް ހައްޔަރުކޮށް ސަރީއަތް ހިންގަންޖެހޭނެ.