ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން ދިރިއުޅުއްވާ މ.ސުނޯޒްގެ އެޕާޓުމެންޓު ބަލައި ފާސް ކުރުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ސްނޯރޯޒްގައި ފާރިސްގެ އާއިލާ ދިރިއުޅެމުންދާ އެޕާޓުމެންޓު ފާސް ކުރުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ފަށާފައި މިވަނީ އެ ގޭގެ އެހެން ފްލޯއެއްގައި އުލެމުން ދިޔަ ކުރީގެ ކޮމިޝަނަ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އަރީފު ހައްޔަރުކޮށް އަރީފު ދިރިއުޅެމުންދާ އެޕާޓުމެންޓު ވެސް ބަލައި ފާސް ކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ...

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. ޖޫލީ

    ފާރިސް އާއި އޭނާގެ ބަފާގެ މުސީބާތުން މި ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާދޭވެ އާމީން

  2. ވިލުފުށި

    ހައްޔަރުކުރޭ ކުށެއްވާނަމަ ބޮޑުކެކުރި ކުޑަކެކުރި ޒަމާން ހިގައްޖެކަން ހަދާންކޮއްދީ ކެއްކުރޭ އަރާމައި އުފާ އެގިއްޖެ ދެން ޖަލުގެ އެތެރެވެސް ބަލާލަބަލަ ދުވަހަކުވެސް ހީނުކުރޭދޯ ތިކަހަލަކަމެއް ވެދާނެކޭ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބެނުންގޮތަކައް ތަޅުވަން ލިބުނުއިރު. ސަބަސްޔާމިން.2018.

  3. ހހހގ

    ހހހހ