މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2012 ފެބްރުއަރީ 07 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ޖުމްލަ ތިން އަހަރާއި ދެމަހާއި 27 ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކޮށްފައެވެ. ވެރިކަމާއި ހަމައަށް ނަޝީދު އައީ ވަރަށް ދިގު ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ. އަދި ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ފަހު އެނބުރި ވެރިކަމަށް އަންނަން ވެސް ނަޝީދު އެކުރަނީ ދިގު ދަތުރެކެވެ.

ވެރިކަން ހޯދަން ހުރިހާ ދިމާއަކަށް ކުޅި ހިންގައިގެން ވެސް ވެރިކަން ނުލިބުމުން ނަޝީދު މިވަނީ މިހާރު އާއުކުޅެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށާފައެވެ. އެއީ އަސްކަރީ އެހީ ހޯދައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކޮށްލުމެވެ. އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ ފޮނުވަން "ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ނަޝީދު އެދިއްޖެއެވެ." ވެރިކަމުގެ މަސްތުގައި މިހައި ހިސާބަށް ނަޝީދުގެ ކަންތައްތައް ދިއުމަކީ ގޯހެކެވެ. ނަޝީދުގެ އަމަލުތަކާއި މެދު ވިސްނަން އެބަޖެހެއެވެ.

ސުވާލަކީ ނަޝީދުގެ ގޮވާލުމަށް ރާއްޖެ އަންނަ އަސްކަރިއްޔާ އަކުން ދިވެހިން ރައްޔިތުންގެ ބާރު ހިނގާ ސަރުކާރެއް ހިންގަން ފުރުސަތު ދޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ސުވާލަކީ ދިވެހި ގައުމުގެ މުއްސަނދިކަމުގެ ނަފާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް އެމީހުން ދޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ސުވާލަކީ އެމީހުންނަށް ފުރުސަތު ދީގެން ދިވެހި ރައްޔިތުން ކިހައި ދުވަހަކު ތިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ގައުމު ހަމަނުޖެހުމާއި ދާހިލީ ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރެއަށް ނުގޮސް އޮންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ ސަމްސުއްދީންގެ ދެދަރިންނަށް ހަދާލި ގޮތް ނަޝީދާއި ނަޝީދުގެ ބައިވެރިންނަށް އެމީހުން ނުހަދާނެ ހެއްޔެވެ؟

އަސްކަރީ ބާރުތަކުން ވެރިކަމާއި ތޮޅުމުން ދެން ވާނެ ގޮތް ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ބިތުން މިއޮތީ ފެންނާށެވެ. އެންމެ ކައިރިން އިރާޤާއި އަފްޣާނިސްތާން ބަލާށެވެ. އަރަބި ގައުމުތަކުގައި އުފެދުނު "ރަބީއުގެ އިންގިލާބު" ބަލާށެވެ. ސީރިއާ، ޔަމަން، ލީބިއާ ބަލާށެވެ. އެގައުމުތަކުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްލަން ހުޅަނގުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ދިން ހަތިޔާރުތަކުގެ ބޭނުންކޮށް އުފެދުނު ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި މުޅި ގައުމު ސުންނާފަތިވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ކޮންމެ ވެރިކަމެއް އަޔަސް ގަރުނަކުން ވެސް ދެން އެގައުމުތައް އަލުން އާރާސްތު ކުރުމަކީ ދަތިކަމެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ ދިވެހި މެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ހުރި ރައީސެކެވެ. ރައީސްގެ ދައުރު އަދި ހަމައެއް ނުވެއެވެ. ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލަކީ އަދި ހަމައަކީ ވެސް އިންތިޚާބީ ދައުރެއް ހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިންތިޚާބުވެފައިވާ މަގާމެއްގައި ހުރި ބޭފުޅަކަށް ދިނުމެވެ. ނަމަވެސް އެފުރުސަތު ދީފައި އިންތިޚާބާއި ހަމައަށް ކެތްތެރިވެލުމުގެ ހިތްވަރެއް ނަޝީދުގެ ކިބަޔަކު ނެތެވެ. އެއަށްވުރެ މާބޮޑަށް ވެރިކަމުގެ މަސްތު ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ސިކުނޑިއަށް ވެރިވެފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން މީގެ ކުރިން ވެސް ބޭރުގެ ބާރުތަކުގެ އަތްދަށަށް ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ބާރެއްގެ އަޅުވެތިކަން ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އެއްވެސް އަޅުވެތިކަމެއްގައި ދިވެހިންގެ ދީނާއި، ދިވެހިންގެ އުސޫލުތަކާއި، ދިވެހިންގެ ހަމަތައް ބަދަލު ކުރަން ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ބާރަކާއި ދެކޮޅަށް ވެސް ދިވެހި ބަޠަލުން ނިކުމެ އެބާރުތައް ބަލި ކުރީއެވެ.

ޤައުމަށް އެންމެ މުހިންމީ އަދި ޤައުމަށް އެންމެ ބޭނުމީ މިޤައުމުދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ ދަރިންނެވެ. ޤައުމަށް ބޭނުންވަނީ ޤައުމީ ލޯތްބާއި ޤައުމީ ވައުދަތަކީ ޤައުމަށްޓަކައި ކިހައި މުހިންމު އެއްޗެއްކަން ވަޒަން ކުރެވޭފަދަ ދަރިންނެވެ. ޤައުމަށް ބޭނުންވަނީ ޤައުމީ ޖޯޝާއި ޤައުމީ ޝުޢޫރުން ހިތްތައް ފުރިގެންވާފަދަ ދަރިންނެވެ. ޤައުމަށް ބޭނުން ވަނީ ފަރުދީ މަސްލަހަތާއި މާއްދީ ފައިދާއަށްވުރެ ގައުމީ ފައިދާ އާއި ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރާ ދަރިންނެވެ.

ނަޝީދާއި، ނަޝީދުގެ ފަހަތުގައި ތިބި މަދު ބަޔަކު މިއަދު އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ ފޮނުވަން ކެނޑިނޭޅި ގޮވާލަމުންދާ ގޮވާލުންތަކަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތައް އޮތް ނުރައްކަލެކެވެ. 1988 ވަނަ އަހަރު ހެންވޭރު ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ އާއި އިތުރު ހަ ދިވެއްސަކު ވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ފުރޮޅާލަން ދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާއަށް ވުރެ ނަޝީދާއި، ނަޝީދުގެ ބައިވެރިން އެގޮވާލަމުންދާ ގޮވާލުންތަކުގެ ނުރައްކާ ބޮޑެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދީގެން 1983 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ރާއްޖެގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރާނޭ މީހަކު އައްޔަން ކުރަން ނަގާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ބަދަލު ކޮށްގެން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރީވެސް ޤައުމުގެ ވެރިކަމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. 1980 ވަނަ އަހަރު މާޝިނަރީން ގެންނަން ރޭވީ ވެސް ވެރިކަން ބަދަލު ކޮށްލާށެވެ. އޭގެ ކުރިއަށް ޖެހިލާއިރު ބޮޑު ބުރާސްފަތީގެ ނަމުގައި ބަޣާވާތެއް ކުރީވެސް ވެރިކަން ބޭނުން ވެގެންނެވެ.

އިހައްދުވަހުގެ ހަނދާންތަކަށް ބަލާއިރު 2004 އޮގަސްޓް 13،12 ގެ ހާދިސާގެ ވެސް މަޤުޞަދަކަށް އޮތީ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްލުމެވެ. 2015 ސެޕްޓެމްބަރ 28 ވަނަ ދުވަހު ރިޔާސީ ލޯންޗް "ފިނިފެންމާ" ގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލީ ވެސް ވެރިކަން ބޭނުން ވެގެންނެވެ. އެންމެ ފަހުން ފެބްރުއަރީ 01 ވަނަ ދުވަހު ބަޣާވާތެއް ގެންނަން މިއުޅުނީ ވެސް ވެރިކަން ބޭނުން ވެގެންނެވެ.

ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ. މިހަރަކާތްތައް ރޭވި މީހުން ބޭނުންވި މަޤުޞަދު ހާސިލެއް ނުވިއެވެ.

ޕޯޗްގީޒުން ރާއްޖެ އަޅުވެތި ކުރި ފަދައިން ހޮޅިން ރާއްޖެ އަށް އަތްގަދަ ކުރިފަދައިން ވެލާނާގޭ މުޙައްމަދު ދީދީ ރާއްޖެއަށް ޕިޗޯރީން ގެނައި ފަދައިން އިނގިރޭސީންގެ އެހީ ލިބިގެން އައްޑު އަތޮޅުގައި ވަކިސަރުކާރެއް ގާއިމުރަން މަސައްކަތް ކުރިފަދައިން 3 ނޮވެމްބަރ ގައި ކުލީ ސިފައިންގެ ބަޔަކު ލައްވާ މާލެ ހިފަން މަސައްކަތް ކުރި ފަދައިން އަދިވެސް ބަޔަކު އެފަދަ ކަންތައްތައް ކުރަން އުޅޭނެއެވެ.

މިއަދު ވެސް ޕޯޗްގީޒް އަންބަރުޒޯރު އާއި ކަންނަންނޫރު އަލީ ރާޖާ އަދި އަނދިރި އަނދިރިންނާއި ވިޔަޒޯރު އެހެން ނަމެއްގައި އެހެން ސިފައެއްގައި ތިބޭނެ ކަމާއި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މީދޫ ތަކުރާއި ތުއްފާށަނާ އިން އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް އަބަދުމެ ތައްޔާރަށް ތިބޭނެކަން ތާއަބަދު ހަނދާން ކުރަން ވާނެއެވެ. ވެރިކަމަށް ފިސާރި ދަހިވެތިވެގެން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެހީއާއި މަދަދު ހޯދުމަށް އަލްގާޒީ މުޙައްމަދު ޝަމުސުއްދީނާއި އަލްޚަޠީބު އަޙްމަދު މުޙިއްދީނު ފަދަ މީހުން ތިބޭނެއެވެ.

ހަމަ އެފަދައިން އައްސުލްޠާނުލްޣާޒީ މުޙަންމަދުތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމާއި އަލްޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީނު ދޮންބަންޑާރައިން، އަދި ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ފަދަ އަބުޠާލުން މިއަދުވެސް މިފަސްގަނޑުގައި ތިބޭނެ ކަމުގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ވެސް އެބައޮތެވެ.

އެހެންކަމުން ޤައުމުގެ އަދުއްވަކަށް، ޤައުމުގެ ދުޝްމަނަކަށް އަދި ބޭރުގެ އަސްކަރީ ބާރަކަށް ވެސް މިޤައުމަށް އަރާ ބޭނުންހާ ގޮތެއް ނުހެދޭނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ދަލާއި، ކަރުނައާއި ފުރާނަ ޤުރުބާންކޮށްގެން އުފެއްދި ޤައުމީ ލޯބި މިއަދުގެ ދިވެހިން ވެސް ދަމަހައްޓާނެއެވެ. ވެރިކަމުގެ މަސްތުގައި ޖެހިވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވެސް އެކަން ހަނދާން ކުރާށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. ފެލެނީއޭ

  ކޯފީ އަނާން އަލިފުދާލު ހިންގި އިރު އޭނާގެ ދަރިފުޅު ވަނީ އަލިފުދާލު ގެ ފްލެގް ބޭނުން ކޮށްގެން އިރާގުން ތެޔޮ ވަގަށް ގެނެސްގެން ބިލިއަނުން ވިއްކާފައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. މަމެން ނެތީމު ބުނަން އެއީ ވަގަޔާ ވަގަޔާ އޭ މިހާރު ވެސް ރިޗަރޑް ބްރެންސަނޭ މެން ކަޓެއް ދީގެން ފެލެނީ ކަމަށް ވެދާނެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 2. އިބުނި ޖައްބާރު

  ދޮގު ވާހަކަ........

 3. ދިވެގި

  ވެރިކަމުގެ މަސްތުގައި މީހަކު މިހެރަގެން މީސްތަކުން ޖަލައްލަމުން މީސްތަކުންގެ ވިފަފާރި ފޭރެމުން އެބަެިމީހުންގެ ދަރިން އަނބިން ޖަލައްލަމިލުން ދައުލަތުގެ ހަޒާނާ ހުސްކުރމުންq ދާއިރު ހިމޭނުން ތިބޭނީ ގަދާރުންނެވެ.

 4. މާޖީ

  ޢަދި ފަހުން ބުނާނެ މަށެއް ނުބުނަމޭ

 5. ހަޖަމު

  ކެރެފާ އަާއިލާާގެ ދަަަަަަަައުރުވެސް އެނގެެެެެެެޭ

 6. ހިތްވަރުދޭ ވަގުތު ނޫސް

  ވަރަށް ފުރިހަމަ

 7. ސ ނުން ސޮނިބެ

  މިކަލޭގެ ދަންޖައްސާ... އޭރުން މަ 7 ދުވަހު ރޯދަ ހިފަން ނިޔަތް ގަނެފިން

  • ހުސް

   މަވެސް ނިޔަތް ގަން ފިން

 8. ފަސީ

  ހާދަ ލޯފުޅު ރަތްޕުޅޭ!!

 9. ދ ދަރިއެއް

  ނަޝީދަކީ ވަރައްނުރައްކާތެރި ކުއްވެރިއެކެވެ
  އޭނާ ކކޮށްފައިވާ ކުއްތަކާއި ކުރަމުންދާ ކުށްތައް
  ތަހްޤީޤު ކޮށް ފިޔަވސޅު އެޅުމަށްގޮވާލަމެވެ

 10. ށައްލެ

  މިގައުމުގެ ވެރިކަމާހެދި ބޫތުކައިގެން މިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރޭގަ ރަގަޅު އެކަކުނެތް! މިނަޝީދަކީ އަދި އެމަމެނަށްވުރެ ނުބައި، ނުރައްކާ މީހެއް!

 11. ޑާޑާޑާޑާ

  ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅު، މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ނުވަންނާނަން ކަމަށް މަމެންގެ ޕާކިސްތާނުން ބުނުމުން ދެން އިންޑިއާ އަށް އޮންނާނެ މިހާރު ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަަސްކެވިފައި ދޯ. އެއީ ސާރކް ގައި އޮތް ހަމައެކަނި ޕޮޓެންޝަލް ނިއުކްލިއަރ ބާރަކީ ދޯ. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭތޭ ފެނޭތޭ މިތާނގައިވާންއުޅޭ އަދިވާ އެއްޗެއް ނުވާ އެއްޗެއް އެއީ ކޯއްޗެއް ކަން އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަށް ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރު އުސޫލު ކުރިއަށް ނެރެގެން 2008 ގައި އޭނާ މިރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވީ ގޮތަށް މިފަހަރު އޭނާ އަށް ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވިޔަ ނުދޭނަމޭ މަމެން. އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ސީރިއަސް ޓު މީ. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ގަންޖާބޯ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރ ސްޓަޕް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 12. ޑާޑާޑާޑާ

  އަޅުގަނޑަކީ ފަސޭހައިން ގޮތް ދޫކުރާ މީހެއް ނޫން ކަމަށް މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވުމުން ދެން މަމެން ނަށް އެލިބުނީ އުފާވެރި ޚަބަރެކޭ މަމެން ދެކެން ބޭނުންވަނީ އެއީ ނެކް ޓު ނެކް ޖައްސައިގެން މޮޅުވާތަން ދެކުމޭ މަމެން ރިއަލީ ހޭޓް މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ދޫކޮށް ގެން ޑިމޮކްރަސީ އޭ ކިޔާ ބޭރު ދޮން މީހުން ބުނާ ގޮތަށް ކޯފީ އަނާން މެން ފަދަ އެފްރިކަން ކޮންޓިނެންޓް މީހުން ބުނާ ގޮތަށް މަމެން ހަދަން ނާނާނާ ނާނާނާ ނާނާނާ މަމެންގެ ހިތަށް ކެތެއް ނުކުރެވޭނެއޭ އެގޮތެއް އައި ކާންޓް ޓޭކް ދެޓް ނީގްރޯ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރު ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ....

 13. އޮޅާލާ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ޖެންޓުލްމެން ސްޓައިލްގެ ގަޓް ރައީސުން. ތަމެން ނަށް މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން ނުވެއްޓޭނެއޭ އަލިފުދާލު ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން އެމެރިކާ މަހަށް އަދި އިންޑިއާ މަހަށް އަދި އީޔޫ ވެސް މަހަށް ދާން ޖެހޭނީ. ކޮން އެއް ކެންޑިޑޭޓެއްތޭ ބޮޑު އެއް ކެންޑިޑޭޓް އޮންނާނީ ތަމެން އެެއް ކެންޑިޑޭޓް އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 14. ހާއްހަހަހާހާހާ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް. އައި ނީޑް ޓު ފައިންޑް އަ ކޮމްޕެޓިޓަރ އިޓް ޑަޒް ސީމް ގަންޖާބޯ ފެއިލްޑް ތޭ. އާންއެކޭ ފެއިލްޑް އޭ. ހާއްހަހަހާހާހާޙާ ހޮހޮހޮހޮހޮ...

 15. އެންމެން

  ބޭރުބާރަކަށް ރާއްޖެ އަރަން ދަޢްވަތު ދޭނީ ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ ގަޅިމީހެއް.

 16. ހައްޤުބަސް

  ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އެހީއަށް އެދުނީ ޔާމީނު.. ނަޝީދު އެދުނީ އެންވޯއީއެއް އެބަހީ މަންދޫބެއް ފޮނުވަން.. ކަލޭމެންނަށް އިނގެރޭސި ނޭގޭތީ ފިތުނަ އުފައްދަން ދޮގު ހަބަރުލިޔެނީ.. ހިތްވަރެއް ހުރިއްޔާ މި ކޮމެންޓް ޖަހާބަލަ

  • ދިވެހި ދަރިއެއް

   އެންވޯއީން ، ބެކްޑް ބައި މިލިޓަރީ ގެ މާނައަކީ ކޮބައި؟ ކީއްވެ އެހެންވިއްޔާ އިންޑިޔާގެ ނޫސްތަކުން، އެބުނަނީ ސާފުކޮއް ތިމަންނަމެންގެ މިލިޓަރީ އެލާރޓަށް ގެނެވުނު ވާހަކަ، އެންވޯއީން މީގެ ކުރިންވެސް ފޮނުވޭ، މިލިޓަރީ ބެކް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ކަލޭމެންގެ އިންޒާރު ތަކަށް ބަލާބަލަ، އިންޑިޔާއިން އެންވޯއީން މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވިނަމަ، ކީއްވެ ރާއްޖެއިން ފޮނުވަން މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނަށް ފުރުސަތު ނުދިނީ، އެންވޯއީން ނަށް ވެވިދާނެ މިލިޓަރީ ބްރިގޭޑެއް ރާއްޖެ އަށް ހަމަލާދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށް އެބްރިގޭޑާއި އެކު ޖެނެރަލް އެއްވެސް، ހަމައެކަނި އެންވޯއީ އެއްނަމަ، ކަލޭ ތިބުނާ މާނަ ނެރެވިދާނެ، އެކަމަކު މިލިޓަރީ އާއި އެކު ފޮނުވޭކަމަށް ވަންޔާ އޭގެން ދޭހަވަނީ އެ ރިޕްރެސެންޓްކުރާ ޖެނެރަލް ތިބުނާ އެންވޯއީ ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ވަގުތުން ރާއްޖެ އެމީހުންގެ ކޮންޓްރޯލް ދަށަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް އޮތުން. އަދިވެސް ކަލޭމެން ހޭނުލާތި، އައްނި ވިޔަސް އަދި އެހެން މީހެއްވިޔަސް މިޤައުމަށް ބޭރު ސިފައިން އަރުވައިގެން ގެނެވޭ ވެރިކަމެއް ސަލާމަތުން ނޯންނާނެ. މިޤައުމުގައި އެބަތިބި ހީވެސް ނުކުރާ ވަރުގެ ޓްރެއިން މީހުން އިންޕްރޮވައިސްޑް ހަތިޔާރު އީޖާދުކޮށް ބޭރުގެ ނުފޫޒުން ޤާއިމު ކުރާ ބައެއް ނައްތާލެވޭފަދަ މީހުން.

 17. ޢަލީ

  ވައުދަތު: މި އީ ސައްހަ ގޮތެއް ނޫން.
  ވަޙްދަތު: އެއްބައި ވަންތަކަން.

 18. މަހަށްދޭބަލަ

  މަމެން ޕިންކީން ދޯ ވެރިކަމުގައި މިތިބީ އެހެން ވެއްޖެނަމަ މަމެން ނުޖެހޭނެއޭ އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ދޫދޭން އެހާ ފަސޭހައިން އަދި އެއް ގޮތަކަށް ވެސް މަމެން ގޮތް ދޫކޮށް ގެން ނުވާނެއޭ ބިކޮޒް މަމެން ނޭ ހެޔޮ ގޮތުގައި ތިބީ އެމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނޭ ކްރޭޒީ ވެގެން އަބަހައްދަ ވެގެން ބޭރު މީހުންގެ އުނގަށް ވެއްޓިގެން ޑިމޮކްރެސީ އޭ ކިޔާ އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތުން ކަން ކަން ކުރަން އުޅެނީ. އެމެން ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން. މަަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ ދެން ތަމެން.

 19. ނިންމާތި

  މަމެން ޕިންކީން ނުޖެހޭނެއޭ އެމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް ކުޑާ ކޮށް ވެސް ދުލެއް ދޭން އަދި އެމެންގެ ކުރިމަތީ ގައި މަމެން ނުޖެހޭނެއޭ އާރމަރ ލޭޑައުން ކުރަން. އެވްރީ ސްޓެޕް ދޭ މޫވް ފޯރވާރޑް ވީ ވިލް ސްޓޮޕް ދެމް އެއީ އޭ އެކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ މީ މަމެންގެ ވެެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމު ދޯ އެމެން ދަގަ ލަންކާ އަށް އެމެންގެ ބޮޑޭ ގާތަށް އެއިރުން އެނިމުނީ އެއް ނޫންދޯ.

 20. އެމެންނޭ

  ނަޝީދު ވެރިކަމުގެ މަސްތުގައި ބޭރުގެ އަސްކަރީ އެހީ ހޯދުމާއި ހަމައަށް އެދަނީ އެއީ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމް ކޯރޭ ދަ ބަނޑު ދޮންނައޭ މެން ހަދާ ފޭކް ވީޑިއޯސް ތައް ހިފައިގެންނޭ އޭނާ މިފަދަ ފޭކް ވީޑިއޯސް ތަކާއި އަދި ފޭކް ރިޕޯރޓްސް ތައް ހިފަިއގެން ގޮސް ބޭރު މީހުންނަށް ދައްކައިގެން ފޭކް ފޮޓޯސް ތަކެއް ޖަހައިގެން އޭނާ އެބަލަނީ އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން މިގައުމަށް އަރާ މިގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ފޭރި ގަނެވޭތޯއޭ ހަމަ ހިލާ އެކަން ނުވާނެއޭ އެގޮތަށް. އެހެން ނޫންތޭ ވާނީ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަކީ އެއީ އޮރިޖިނަލް ދިވެހިންގެ ދަރިންނެއް ވެސް ނޫނޭ އެއީ ސޯމާލިޔާ ޕައިރޭޓް އިން ދުނިޔެ އިން ވައްކަން ކުރަން އުޅެނި ކޮށް އެމެން ބެހިގެން އައިސް ރާއްޖެ އަށް ލައްގައިގެން އެމެން ދިވެއްސަކާއި އިނދެގެން ލިބުނު އެއްޗިއްސޭ އެކަން އިނގެ އެއް ނޫންތޭ ޓްވިޓަރޭ މޫނަށް ބަލާލުމުން ވެސް ދޯ ވަރަށް ސޯމާލިޔަން ސްޓައިލް ދޯ.

 21. ަަައަލި

  އަންނިގެވެރިކަންވައްތަލިގޮތްކޮބަ

 22. ކްރޮމޮޒޯންސް

  ޖީވަނޭ ހައްޔަރު ކުރަން ޕީޕީއެމް އިން ގޮވާލާނަމަ ޖީވަނޭ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ ލެޕް ޓޮޕްގެ ސްކްރީންގެ ދެ ފަރާތުގެ ސްކްރީން ގައި ހިފަހައްޓައިގެން އިނދެ ޖީވަނޭ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ ލޯ މަރާލާ ގިނަ އިރު ކޮށްފިނަމަ އެ އެގެނީ އޭ ޖީވަނޭ އަކީ އެއީ ރާއްޖެ އަށް ހޮޅީންގެ ދުވަސް ވަރު އައި ތަމަޅަ އެއް ގެ ދަރިއެއް ކަން އެއީ އޭ އޭނާގެ އޮރިޖިނަލް ޑީއެންއޭ އަކީ ޖީވަނޭ އަކީ އެއީ ރާއްޖޭގައި ހުއްޓަސް ދިވެއްސެއް ނޫނޭ އެއީ އިންޑިއާ ތަމަޅައެއް ގެ ދަރިއެކޭ އެހެންވެ އޭ އޭނާ މިރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާ ތަމަޅަ އިން ގެންނަން އެވަރު ދައްކަނީ. މިކަން ފެންނާނެއޭ ހިއުމެން ޑީއެންއޭ ސްޓްރަކްޗަރ ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވާ ކްރޮމޮޒޯންސް ތަކުގެ އަލީގައި ސައެންސް ޔޯގާ ހެދުމުން. އޯ ކާންޓް ޔޫ ސީ ޖީވަނޭ ޔޫ ބިލޯންގް ޓު އިންޑިއަން ޓަމިލް ފެމިލީ ކާންޓް ޔޫ ސީ ޔޫ ބިލޯންގް ޓު އިންޑިއަން ޓަމިލް ފެމިލީ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 23. ޙަޤީޤަތަށްލޯބިކުރާ

  ނަޝީދު ވެރިކަން ހޯދުމުގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި ބިދޭސީ ޢަސްކަރީ ބާރުތައް ރާއްޖެއެރުވުމަށް އެހުރީ ފެންބޮވާގެންފައި. މިއީ ޤަވްމާ ރަޢިއްޔްތުންނަށް ބަލާ މީހެއްނޫން. ބަލަނީ ބޭރުބަޔަކު ލައްވާ ފޭރިގަނުވާގެން ނަމަވެސް ވެރިކަން އަތުޖެއްސޭތޯ...

 24. ހާޑިންގހަމް

  މަނިކުފާނު ކިޔައިގެން މީނާއަށް ނިސްބަތްކުރުން މިހާރު އެކަށީގެނެއްނުވޭ

 25. ރީތި މޫސަ

  ވެރިކަމަށްބޫތުކެޔަސް ތީބޮޑުވަރު މީހުންމަރާފަނަމަވެސް ވެރިކަމަށް އަންނަން ހަމާލާހިކެއްނޫންދެނެއް މިޤައުމުގެ ވެރިކަން ތިނަޝީދަކަށް ދެންހޯދާކަށް ކޮންމެސްއެހެންޤައުމެއްގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާ

 26. ނުރަބޯ

  ގައުމެއްގެ ވެރިއަކު އެހެން ގައުމެއްގެ ކިބައިން ޢަސްކަރީ އެހީއަށް އެދިއްޖެ ނަމަ މިޒަމާނުގައި އެގައުމަކުން އެކަން އަނބުރާ ރައްދެއް ނުކުރާނެއެވެ. އަދި ޢަމްދުން ޗައިނާޔާ ދިވެހިރާއްޖެއާ މިއޮތް ގާތް ގުޅުމުގެސަބަބުން ކޮންމެ ދާއިރާ އަކުން އެހީއަށް އެދުނަސް ވަގުތުން އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނެކަމީ ޝައްކެއް ނެތް ކަމެކެވެ. ހަގީގަތަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އަދި އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ކިބައިން ޢަސްކަރީ އެހީއަކަށް ނޭދޭކަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން ޗައިނާގެ ކިބައިން ޢަސްކަރީ އެހީއަށް އެދުމުން ޗައިނާއިން އެކަމާ ގަބޫލުނުވެ އަނބުރާ ރައްދުކުރިވާހަކަ އަކީވެސް ބާޣީނަޝީދު އިންޑިއާގެ ނޫހެއްގައި ޖައްސައިގެން އުޅޭ ދޮގު ޚަބަރެކެވެ.