ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިމަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ގެންނަން އުޅުނު ނާކާމިޔާބު ބަޣާވާތަކަށްފަހު، އެ ނާކާމިޔާބީ ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޤައުމަށް ނުރައްކާ ކުރިމަތި ކުރުވައި ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމާއި ހަމަޖެހުން ނަގާލާނެކަމުގެ ތަފާތު އެކި އިންޒާރު ދެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އިދިކޮޅު ނާކާމިޔާބު އެ ޙަރަކާތްތަތައް މާލޭގައި ލީޑު ކުރި، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް އަނެއްކާވެސް އިތުރު އިންޒާރެއް ދީފިއެވެ.

އެގޮތުން ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރެއިން ހާސިލްނުވި އަދި އޭނާ ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވާހައި ހިނދަކު، އޭއެފްސީ ކަޕުގައި އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ބައްދަލުކުރާ މެޗަށް ހުރަސް އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު މަހުލޫފް ވަނީ ދީފައެވެ. މަހުލޫފް މި އިންޒާރު ދީފައި މިވަނީ، އެ މެޗަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން މެޗް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތްތައް ޓެގުކޮށް ރާއްޖެއަކީ ނުރައްކާތެރި ތަނެއްކަން ދޭހަވާފަދަ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ފެތުރުމަށްފަހު އެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕް، ޝެޑިއުލްގައި އޮތްގޮތަށް ކުރިއަށްދާނެކަން އޭއެފްސީން ނިންމާފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކުރީގެ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރ އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހްމަދު ނަޝީދު ޓެގްކޮށް މަހުލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވީ، ކުއްލި ހާލަތު އުވާލައި، ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާއި، އުއްތަމަ ފަޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އިތުރުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިނިވަން ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ދެންނެވުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ނުކޮށްފިނަމަ އޭއެފްސީކަޕް ބޭއްވުމަށް ދެކޮޅު ހަދާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

މަހުލޫފްގެ ޓްވީޓުތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާއަށް ރައްދު ދެއްވަމުން އަހްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މަހުލޫފުގެ ހަޤީޤަތެއްނެތް ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ކްލަބަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު އޭނާގެ އަތުން ހޯދާނެ ކަމަށެވެ.

ގައިދީންތަކެއް މިނިވަން ނުކޮށްގެން މަހުލޫފާއި އޭނާ ނިސްބަތްވާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ޤައުމުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އެފަރާތްތަކުން ދަނީ ހަޤީޤަތް އޮޅުވާލައި ރާއްޖޭގައި އާއި ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ޤައުމުގެ އަގު ވައްޓާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މަހުލޫފަކީ މީގެ ކުރިންވެސް އެކި ގޮތްގޮތުން ރާއްޖެ އާއި ގުޅޭގޮތުން ދޮގު ވާހަކަތައް ލިޔެ ފަތުރައި ރާއްޖެ ބަދުނާމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިދިކޮޅުން އިސް ރޯލެއް އަދާކުރި ބޭފުޅެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އިތުރުވެފައި ވަނީ، މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި "އާދަޔާއި ޚިލާފު" އަމުރަކަށްފަހުއެވެ. އެ އަމުރުގައި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ނުރައްކާތެރި ގައިދީންތަކެއް މިނިވަން ކުރުމަށް އަންގާފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ އަމާންކަމާއި ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެފަދަ އެތައް ކަމެއް އެ އަމުރާއި އޮތީ ގުޅިފައެވެ.

މި ޙުކުމުގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ ޙުކުމެއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދިޔައިރު، މިއީ ރިޝްވަތުގެ ނުބައި ރޭވުމެއްގެ ތެރެއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރެއްކަމުގެ ތުހުމަތު އޭރުވެސް ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުންދިޔައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި ވިދިގެން، ބަޣާވާތެއް ގެނައުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަވަސްވެގަތްއިރު އެފަރާތްތަކުގެ ރޭވުންތައް ނާކާމިޔާބުވެ ގޮތް ހުސްވުމުން، މިހާރު މަހުލޫފާއި އޭނާގެ ބައިވެރިން ދަނީ ރާއްޖެއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ގެއްލުންދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު، ސަރުކާރާއި ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ފާޅުގައި ދެމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

47 ކޮމެންޓް

 1. ޑާންސް

  ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރޭ ދަ ސަރުކާރުގެ މާލިއްޔާ ދަވާލާ ދަ ގައްދާރޭ ދަ ހަރާމީ ދެއްކި ވާހަކަ ތަކަށް ބްލޫސް ކުދިން ރައްދު ދިނުން އެއީ މަމެން ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އިނގޭތޭ. ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ ލަންކާ ގައި އޭނާ ހުންނަ ގޭގެ ފުރާޅުގެ ޓިނު ތައް ނަގާ ލަންކާގެ ބޮޑޭ ހުންނަ ގޯއްޗަށް އުކާލާ އޭނާ އުފުރާލައިގެން މާފުށި ޖަލަށް ގެންނަ ދުވަސް ކައިރި ވަނީއޭ ބްލޫސް ކުދިންނޭ އަވަހަށް ސްޓެލްތް ސްޓާރޓް ކުރާށޭ އަދި ރޮކް ލަވަ އެއް ޖަހާލާ ލަންކާ އާއި ދިމާލަށް ނައްޓާލާށޭ ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ އުފުރާލަން. ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ އެވްރީ މޫވް ޔޫ މޭކް އެވްރީ ސްޓެޕް ޔޫ މޭކް އެވްރީ ރަން ޔޫމޭކް އެވްރީ ވޯކް ޔޫ މޭކް ވީ ވިލް ބީ ވޮޗިންގް ޔޫ ވީ ވިލްބީ ވޮޗިންގް ޔޫ ވޮޗިންގް ޔޫ އޯއް ކާންޓް ޔޫ ސީ ބޭބީ ބޭބީ އެއޮތް ދަނީ އޭ ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ ފިލަން ދުވެފައި އުކާ ކައި ބޯއި ވާގަނޑު އުކާ އުކާ އުކާ ގުޑް ގުޑް އަރުވާ ސްޓެލްތް އަށް އަރުވާ އަރުވާ އަރުވަ ނައްޓާލާ ނައްޓާލާ ނައްޓާލާ. ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންްސް ޑާންސް ޑާންސް...

  • ބަކާ

   އިގޭ ތިކަން އިންޑިޔާ ތީމް ނާއްނަގޮތަށް ތިބިކަން މަހޭ ނުބުންޔަސް

 2. ބުރުމާކަށި

  މި ކާކުތަ؟ ޖިންނި މޮޔަވެގެން އުޅޭ މީހުން އަބަދުވެސް ކޮސް ގޮވާނެވެ.

 3. ފާތުމާދިޔެ

  ރީލޯޑް މަހުލޫފް. ވިކި ހުސްވެފަ ހުރި ސޮރެއްތީ

 4. ކާންޓް

  ބޭނުންވާ ގޮތް ނަހަދައިފި ނަމަ ރާއްޖެ ކުޅޭ ފުޓުބޯޅަ މެޗަށްވެސް ހުރަސް އަޅާނަން ކަމަށް މަހޭ ބުނާނަމަ މިހާރު ސްޓޭޓް އޮފް އެމެޖެންސީ ހިންގާފައި އޮތްވާ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ކުޅިވަރުގެ ރޮގުން ބަޢާވާތެއް ގެންނަ އުޅޭ ކަމުގެ ކުށުގައި މިހާރުން މިހާރަށް ޖެއިލް ބޯއި ހައްޔަރު ކުރަން ބްލޫސް ކުދިން އިއުލާން ކުރަންވީއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. އެވްރީ މޫވް ހީ މޭކް އެވްރީ އެޓޭކް ހީ މޭކް އެވްެރީ ސްޓެޕް ހީ ޓޭކް އެވްރީ ވޯރޑް ހީ ސޭސް ވީ ވިލް ބީ ވޮޗިންގް ޔޫ. އޯއް އޯއް އޯއް ކާންޓް ޔޫ ސީ ހީ ބިލޯންގްސް ޓު އަބޫޖަހުލު ޑީއެންއޭ ބޭބީ ލުކް ލުކް އެޓް ހިޒް ފޭސް ކްލޯސް އަޕް ޕްލީސް ބޭބީ ބޭބީ ޕްލީޒް ޕްލޭ ދަ ބޭސް ގިޓަރ އޮން ދަ ސްޓޭޖް އެން ޑާންސް ވިދް ދަ ބޭސް ގިޓަރ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންްސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް އޯއް ކާންޓް ޔޫ ސީ ޖެއިލް ބޯއި ޔޫ ބިލޯންގް ޓު އަބޫޖަހުލު ފެމިލީ..

 5. ރީތި މޫސަ

  މަޙްލޫފް ބޭނުންވަނީ މިޤައުމުކާލަންތޯ؟ އެހެންވިއްޔާ އަވަހަށްކާލާ ޤައުަމަށްގެއްލުންދީފަ ލާހިކެއްނޫން މިޤައުމުގަނެގޭ ވޯޓަކުން ހޮވޭކަށް ފްޓްބޯޅަޔާކުކުޅެންނޫޅޭތި

 6. ދިވެހި ދަރިއެއް

  މި ބަޤާވަތުގައި ވަރަށް އިސް މީހެއް މަޙްލޫފަކީ، މި މީހުން މި ޤައުމު ދޫނުކުރާނެ ސަލާމަތުން އޮއްވާ، މި މީހުން އެ އީ ކޮންމެހެން އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ނޫން، ފަސާދައަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ކަން މިތޮތީ އެނގެން، މީނާ ޖެހޭނީ ހައްޔަރު ކުރަން. މިހާރު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރަންވެއްޖެ މި ގައުމަށް ނުރައްކާތެރި މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން އަދި މެންބަރު ކަންވެސް ނަގަން.

 7. ދިވެހި ދަރިއެއް

  ދިވެހި ޤައުމަށް ތުރެޓްކޮއްފައި ކަލެއަކަށް ފަސޭހައެއް ނުވާނެ. ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި މާތް ރަސްކަލާކޯ އެންމެހައި ނުރައްކަލަކުން މިޤައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާ ފާންދޭވެ. އަދި އެންމެހައި ނުބައި އިސާނުންނާއި ދީނަޝާއި ޤައުމަށް ނުރައްކާތެރި މީހުން ބަލިކަށި ކުރައްވާންދޭވެ. އާމީން

 8. މަކުރޫތު

  ގެއްލުނު ފޯނުގައި ހުރި ފޮޓޯތައް އަދިވެސް އެމްޑީޕީ ކުދިން ބޭނުންހިފާތަ ބުރޯ.

 9. ޢިސްމާލް

  ނިކަން އާދެބަލަ ހުރަސް އަޅަން ވާ އެއެްްޗެއް ބަލާލަން

 10. ފިއްޓޭ

  މަހޭ. ކަލޭ ތިބުނާ ގޮތަށް ކަން ކުރަން ނުވިސްނާ. ޢެއަށްވުރެ ކުރިން ފުޓްބޯޅަ އާއިލާ ެއިން ފިޔަވަޅު އެބަ އަޅަން. ހުޝިޔާރު.

 11. ހުސޭނުބެ

  މީނާ ހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަ ތަހްގީގުކުރަންޖެހޭ!!!

 12. ގޮއްޔެ

  މީދެން ކާކު. ހަތާ ނެތް ކުޅަނދުރެއްހެން މިއުޅެނީ. ޢެއް ކަމެއްސް ނުކުރެވޭނެ

 13. ދީޕާލް

  މަހުލޫފު ހަމައެކަނި ކުރަންފެނުނީ ތިކަން ކިހާކުގެ ފަންޑިތައިގައި ޖެހުނީދޯ

 14. ވިސްނާމީހާ

  މިހާރު ތިޔައުޅެނީ ކުޅިވަރުކުޅޭ މީހުންނާއި ސަރުކާރާއި ޖައްސަން ފުލުހުންނަށް ގޮވާލަން މިކަންތައްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ތަހުޤީޤުކޮށް ބަލަން. ގައުމުގެ އަގުވެއްޓޭވާހަކައެއް ދައްކާ ކޮންމެ މީހަކަށް ހުކުމް ކުރަންވީ ޖަލުހުކުމެއް ނޫނީ ބޮޑުއަދަދަކުން ޖޫރިމަނާއެއް ކުރަންވީ ޖޫރިމަނާ ނުދައްކައިފިއްޔާ މުދާވެސް ނަގަންވީ

 15. މޯދީ

  ތީކާކު ، ޑޫޑް.. ސައިޒް ކިހާވަރެއް ..

  • Anonymous

   "4.3. ޕްރިސައިޒް ކޮށް

 16. އަހުމަދު

  ތިޔާކާކުތަ އަގަމަޑުންލައިގެންއުޅެވޭތޮބަލަ ނޫނިއްޔާސައިޖަކަން ކަޑާލެވިދާނެ

 17. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ކަލޭ ބޭހުންހާގޮތެއް މިތާކު ނެހެދޭނެ!!!! މިތާވެސް ގާނޫނުތަކަކާ ގަވައިދުތަކެއް ހެދިފައޮވޭ!!!! ކަލޭތީ ކާކު ކަލޭ ބޭނުންހާ ގޮތެއް ހަދައިދޭން!!!! ލަޓޯފަޓޯ ކަލޭގެ!!!! ސައިޒުގަ ނުހުރެވެންޏާ ސަިއިޒަށް ތިރިކުރަންޖެހިދާނެ!!!!

 18. Anonymous

  މަހުލޫފަކަސަް ކޮންމެ މީހަކަސް މިހާރު ތި ކުޅެވެނީ ލެޔާ ކަލޭމެން ތެޅޭނެ ވައްތަރަކަށް ތެޅި ބާލާ އެކަމު ދިވެހި ފުޓްބޯޅައާއި ނުކުޅެ ތިބޭ މަހުލޫފާއި އޭނާގެ ބައިގަޑަކީ މި ގައުމުގެ ހަލާކު ތިހެން ފުމުނަކަސް ޓީސީގެ އަޒުމެއްވެސް ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ އަޒުމެއްވެސް ނުގުޑާނެ ދެން ލަލަަލަލަލަލަލަލަލަލަލަލ

 19. ސާނާ

  ޜީލޯޑްބޭ ކޮންވާހަކަ އެއްދައްކާކައް. ކަލޭމެންނާ ހެދި ކިހާބޮޑު ނޮހޮރުއްޕާނެއް. މަހުލުފް ކަލެއަށް ލާރިގަނޑު ނުލިބުނީމާ ދެން އުޅޭނީ ތިވައްތަރަށްކަން އެގޭ. ކަލޭމެން ގެންނަން އުޅުނު ބަޤާވާތުގެ ކަންތައް ނިމިއްޖެ. ދެން ބުރޯ ހުރޭ . ކަލެއަށް ނެތް އެކައްޗެއްވެސް. ތީޤައުމަށް ހެޔޮ އެދިގެން އުޅޭ ބައެއް ނުން. ޢަމިއްލަ އެދުމާގެން އުޅޭ ބައެއްތީ

 20. ޖަލޭ

  މަހޭ ކަލޭ އަމއިްލައަށް ދަނޑަށްއަރާ ފުޓުބޯޅަ ކުޅެންވީނު. ތިހިރީ ހަމަ ރަނގަޅާށްވެސް ޖިންނި މޮޔަވެފަ. ކަށަވަރެއްނު. ދެން ދުނބުރިމާބަހަޢްޓައިގެން 14ރޭވަންދެން ކިޔަވައި އެ ފެންގަނޑު މީނަޔަށް ބޯންދީ. މޮޔަކަން ފިލާނެ. މުޖައްރިބު

 21. ޝާހް

  ރީލޯޑް ކޮބާ މާފުއްޓަށް މުޒާހަރާއެއް ކޮށްލާކަށް ދާކަށްނުވޭ++++ ހިނިއަންނަނީ++++ ރަށުން ބޭރުއަރުވާލި ދުވަހު++++ މަ ހީ...ހީ...ހަލާކު++++

 22. ރަޝީދު

  މަހްލޫފް ކަލޭ އަމިއްލަޔަށް އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް ތިޔަ އަނިޔާ ދެނީ ނިކަން ވިސްނާލަބަލަ

 23. ޖޯންއިކޫ

  މަޙްލޫފުގެ ފެންވަރު އެނގިފައި މިއޮތީ.. ސިޔާސީނުވެ އަދިއެއްފަހަރު އެހަނދާނު ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެލެއްވުން ރަނގަޅުވާނެ.

 24. ރީލޯޑް

  ހާދަ ފުއްޕާވަ ތި ބުނީ ހިތުން ތިމަންނައަކީ ކާކުބާ

 25. އހ

  ކަލޭ ބޭނުންވާ އެއްކަމެއްވެސް ނުހިގާނެ.
  މެޗުވެސް ކުޅޭނެ..
  ކަލޭތީ ކާކު؟
  ???

 26. މަހޭ

  ޖިމަށް ދަނީ ކޮންމެވެސް ކަމަކު! މީ ވަރަށް ވާހކަ!

 27. އަބްދުއްލާ

  ފެންމައްޗަށް އަރާ ދިރުނީތަ ؟

 28. ހަސަނު

  ކަލެއަށްލެވޭނީ ސީ. މެޗެނިމެންދެން ކަލޭ ބައިންދާނީ ކުޑަގޮޅީގަ. ކިހާބޮޑު ވަބާއެއްމީ.

 29. ޚަލޯ

  މިދެން ކާކުތައް؟ ކުރަން ހިތުލާކަމެއްވެސް ޗޮކުންދަނީ.. މީކީ ކަލެއާ އަންނިއާ ދެމީހުންގެ އެކަނި ގައުމެއް ނޫން... މީއަހަރެމެންގެވެސް ގައުމު ކަލޭ ބޭހުންހާ އެއްޗެއް ނުހެދޭނެ.

 30. ހަސަނު

  ފެބުރުއަރީ 1 ވަނަދުހުގެ ރޭގަ ވެސް ބުނި ތިމަންނަ މިރޭ ގެއަށް ދާނީ ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ފަހުއޭ.. އަދި ވެސް ވެރިކަމުގައި ހުރީ ޔާމީނު.. ތިޔައީ ފެންނެތް ހުސްކާއްޓެއް. އެއް ވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ.

 31. ބޮއްބޮ

  އެއްވެސް އާރެއްބާރެއްނެތި ފުއްޕާ މީހެއް މިނޫނީ ނުދެކެން. މަހޭބާޣީ ބުނަން ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ކަލޭގެ ގުރޫޖީ ކެރަފާނަޝީދު އެއޮއް ބޭޒާރުވެ ނިމެނީ.

 32. މަންޖެ

  ކެކެކެ. މަހުލޫފު މަހަށް ދޭބަލަ. ތިޔައީ ދައްކާވާހަކައިގައި އަގެއް ހުންނަމީހެނޫން. ވެރިކަން ވައްޓާލާފައެއްނު ގެއަށް ގޮސް އަންހެނުން ކައިރީގައި ތިއޮތީ. އަދިވެސް ގަދަބަް ބުނާތި؟؟ ތިޔަތިބީ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް މޮޔަވެފައި

 33. ހުސައިން ރަޝީދު

  ޢަހަރެމެން ބޭނުންވާ ގޮތް ނަހަދައިފިނަމަ ކަލެއާ،ކަލޭގެ މުޅި ޢާއިލާ މިގައުމުން ބޭރުކުރާނަން

 34. ރީތީގެ ރާނީ

  ރިލޯޑް ކޮއްލަންވީ ދޯ އަނެއްކާވެސް ... ހެހެހެ

 35. ވޮއީސް އޮފް ހުވަދޫ

  އިންސާނުންގެ ގިންތީގައި އުޅޭ ހައިވަނުންވެސް ވަކިން މައދެއްނޫން ، ތިމާ ހިތްނުރުހޭ މީހަކު ވެރިޔަކަށް ހުރީމާ ގައުމަށް ޚައްދާރުވެ ބޭރުގެ ޚާއިނުން ނަށް މަދަދު ވެރިވެ ގައުމަށް ޚައްދާރު ވަ ޚައްދާރީންނަކީ އާ ބައެއްނުން ތާރީޚް މިއުޅާލީމާ މިކަން ސާފުވަނެ ! ސިޔަސަތަށް ކުފޫ ހަމަ ނުވާ ހިތުން މާ ސިޔަސަ ވެގެން ކަލޯ އުޅުއްވިޔަކަސް މި ގައުމު ނުސިހޭނެ ، މި ގައުމުގެ ދިފައު ގަ ހަށި ދިއްކޮށްލާނެ ހަށިފާރަވެރިން އެބަތިބި ، މި ގައުމުގައި އުޅެނީ ކަލޯ އާއި ކަލޯގެ މާތް ބަފައިން އަބިން ދަރިން އެކަންޗެއް ނުން މިއީ އަހަރުމެން ގެ ވެސް ގައުމު ، އަޅެ ކެރެންޔާ މި ގައުމަށް ތިޔަ ކުރަން އުޅޭ ކަން ތަށް ނިކަން ކޮށް ލަބަލަ ، ފިރިހެނެކޭ މަބުނަނަން.

 36. ގާސިމް

  މީނަ މިހާރުން މިހާރަށް ހިފާ ހައްޔަރުކުރޭ. ބަލާއެއް މީ

 37. ފާތިމަ

  މީނަ އެބަޖެހޭ ސައިޒަށް ކަނޑަން

 38. ލަވް

  ކަލޯ އަށް ހީވަނީ ދޯ ކަލޯ އެކަނި ކަމަށް މިގައުމުގަ ލަދުހަޔާތް ހުންނަނީ. މިނިކުންނަނީ ހަޔާތް ކުޑަކަން ދައްކާލާނަން މަހުލޫފު

 39. އަޒޫ

  ތީކާކު؟ ސައިޒްގަހުރެބަލަ...އެއްކަމެއްވެސް ކަލެއަކަށް ނުކުރެވޭނެ.......

 40. މަހުލޫފު

  މިހާރު މަހުލޫފު، ގާސިމް، އުމަރު، ބެއްޔާ ބުނަސް މި ޕިންކް ބައިގަޑު ކީއްވެ ރަންރީދޫ އާ ބެހިގަންނަނީ،. ކިތަންމެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް ހަމަ އެކަން ކުރިހަމަ މިސަރުކާރުން. ވަރަށްސަލާމް.

 41. ހިއްލަތު

  ދިވެން ފުޓުބޯލާ ކުޅޭނެ ކަމެއް ނެއް..!! ކީކުރަން.. މޮޅެއްވަނީ އެއްނޫން. ބޭކާރު ހަރަދެއް.. ތިއަށްވުރެން ރަނގަޅުވާނެ ގަލޮޅު ދަނޑު ހުރިތާގަ 25 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅައިފިއްޔާ....

 42. ކްރޯޑް

  ލަފުހަޔާތްކުޑަޔަސް ބޮޑުވަރު ތިޔައީ

 43. ޙަދީ

  ކަލޯ ދުނިޔޭން މޮޔަވީތަ

 44. ގަނީ

  މެޗު ކުޅެވޭނެ.

 45. ވާހިދު

  މަޙްލޫފްތިއީ ކިހާވަރެއްގެ، ކޮންގޮތަކަށް އުޅުއްވާ ފަރާތެއްކަން މިހާރު ދިވެހި
  ރައްޔިތުންގެތެރެއިން ހަމަވިސްނުންގެންގުޅުއްވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެގިލައްވާނެ
  އެއްވެސް ބޭފުޅަކީ ބޭނުންވާހައިގޮތަކަށް ކަންކަންދާނެބޭފުޅެއްނޫން