ކަޔަކް ޓްރެވެލް އެވޯޑު 2019 ރާއްޖޭގެ ކްރިސްޓަލް ސޭންޑްސް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާޢިރާއެއްގައި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގަމުން އަންނަ ކްރިސްޓަލް ސޭންޑްސް އަށް ޓްރެވަލް ސާޗް އިންޖިން އަދި ބުކިން ސައިޓް، ކަޔަކް ޓްރެވަލް އެވޯޑު ލިބުނީ ގެސްޓަހައުސްއަށް އަންނަ މީހުންގެ ޚިޔާލަށް ބެލުމަށްފަހުގަ އެވެ.

ކަޔަކް އަކީ 18 ބަހަކުން އޮންލައިން ބުކިންގެ ޚިދުމަތްދެމުންދާ އެމެރިކާގެ ސައިޓެކެވެ.

ކަޔަކް ޓްރެވެލް އެވޯޑު 2019 ކްރިސްޓަލް ސޭންޑްސް އަށ ްލިބިފައިވާއިރު އެ ކުންފުންޏަށް މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ މިފަދަ އެވޯޑުތަކާއި ލަގްޒަރީ ހޮޓެލް އެވޯޑުވެސް ލިބިފަ އެވެ. މި ކުންފުނީގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ހިންގަމުންދަނީ ކ. މާފުށީގަ އެވެ.