ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އޮންލައިން ވިޔަފާރިކުރާ "ލިބޭ" އިން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށް ވިއްކަމުންދާ "ލޭންސްލޭ" ބްރޭންޑުގެ ބަނޑު ހިންދުމަށް ޚާއްސަ "ސްލިމިންގް ކޮފީ"، ހއ.ދިއްދޫގައި ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

މި ކޮފީ ލިބޭނީ އެ ރަށު "ހެލްތީ ޗޮއިސް" އިންނެވެ.

މި ފިހާރައަކީ، ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ އިތުރުން، ފިނިކުރި މަހުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމަށް ޙާއްޞަ ފިހާރައެކެވެ. އަދި މި ބާވަތްތައް ވީ އެންމެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ، އާއްމުންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު ފިހާރައެކެވެ.

"ލިބޭ" އިން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މި ކޮފީ ވިއްކަން ފަށާފައިވާއިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިންގެ މެދުގައި "ލޭންސްލޭ ސްލިމިންގް ކޮފީ" ވަނީ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައެވެ. މި ކޮފީއަކީ ބަނޑު ހިންދުމުގެ އިތުރުން ބައްޓަން ރީތިކޮށް ޒުވާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީވެދޭ ކޮފީއެކެވެ.

"ލޭންސްލޭ - ސްލިމިންގް ކޮފީ" އަކީ ބަނޑު ހިންދާލައި ޒުވާންކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ އިތުރުންވެސް އިތުރު އެތައް ބޭނުމެއް ހިފޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިތުބާރުހުރި ކޮފީއެކެވެ. އެގޮތުން މީހާ އިތުރަށް "ފިޓް" ކޮށްލާ ހަށިގަނޑުގައި ހަކަތަ އިތުރު ކޮށްދިނުމުގައިވެސް މި ކޮފީގައި ހިމެނޭ ބައިތައް މުޙިންމު ރޯލެއް އަދާކުރެއެވެ.

ދިއްދޫ ލިވް ހެލްތީ ފިހާރަ

ހޯލްސޭލްކޮށް، އަދި ރީޓެއިލް ކޮށް މި ކޮޕީ ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، 9946822 ނުވަތަ 7999681 ނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުމަށް އެފަރާތުން އެދިލައްވައެވެ.

ލޭންސްލޭ ކޮފީ މިހާރު ވިއްކަމުންދާ ރަށްތައް:

މާލެ – އިޒީ މާރޓް
ހުޅުމާލެ - ސަމާ ސްޕޯޓްސް، އައިސީއެމް ފާރމަސީ 4
ހއ. އިހަވަންދޫ - ސެވަން ބްރަދާރސް
ހއ.ހޯރަފުށި - އަލް ސާއިން
ހއ.ދިއްދޫ - ހެލްތީ ޗޮއިސް
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި - ބަރާބަރު ފިހާރަ
ހދ.ނޭކުރެންދޫ - އޭޖެންޓް މާރޓް
ހދ.ނޮޅިވަރަމް – ކޭ.އެޗް އާރކޭޑް
ހދ.ހަނިމާދޫ - ނަފާ ރޯދި
ށ.މާއުނގޫދޫ - ޗަމަން ޕްލަސް
ށ.ޅައިމަގު - މީޑް ކޯނަރ
ށ.މިލަންދޫ - ފައިވް އެން
ނ.މާފަރު - ލުލީ މާރޓް
ނ.ކުޑަފަރި – ކޮއިނޭޖް
ނ.ހޮޅުދޫ - ރޯސް ލައިން އަދި ހޮރިޒޯން
ނ.މަނަދޫ – އާރތް
ނ.ވެލިދޫ - ސާއްބަ ޝޮޕިންގ ސެންޓަރ
ރ.އުނގޫފާރު - ދުވެލި ޕްލަސް ، ވިޝަން ވިއު
ބ.އޭދަފުށި – ޓޭކްއަވޭ
ބ.ތުޅާދޫ – ދެގޮމަ
ބ.ދަރަވަންދޫ - މުއިރަން
ޅ.ނައިފަރު - ބްލޯސަމް ސްޓޯރ، ބްލޯސަލް ސްޓޯރ، ބީއެސް މޯލް، ބީއެސް ހޯމް، ބީ ސްމާރޓް، ޓައިމް ސްކެއަރ
އދ.މަހިނބަދޫ - ރޭވާ
މ.މުލައް - ޗާލު
ލ.ފޮނަދޫ - ބިޒް ސެވަން މާރޓް
ލ.މާބައިދޫ - ބާރަ ބާރަ
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ - ސެވަން އެސް ޕްލަސް
ގއ.މާމެންދޫ - އެން ފައިވް
ގއ.ގެމަނަފުށި - ފެޝަން ބީޗް
ގއ.ވިލިނގިލި - ސެންޓަރ ވަން
ގއ.ކޮލަމާފުށި - އަލަނޮއި މާރޓް
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ – ޕްރޯލައިފް
ފުވައްމުލަކު - ތިއްތި، ހެޕީ ފުޑް، އަދި ދިނަށަ ޓްރޭޑާރސް، އެލް މާރޓް
ސ.ފޭދޫ - ފައިސް މާރޓް
ސ.މަރަދޫ - ނަފީ މާރޓް
ސ.މީދޫ - ބެސްޓް ސެލެކްޝަން
ސ. ހިތަދޫ - ރޯޔަލް ޕާލް ޝޮޕް
ސ. ހިތަދޫ - އާގަލާ
ސ. ހިތަދޫ - ކްލެސީ މިސީ
ސ.މީދޫ - ސައުތް ސެލެކްޝަން މާރޓް، ޔުނީކް ގްރޯސަރީ މާރޓް، ސެވަން ޓޫ