ބަރުދަން އިތުރުވެ ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަން ގެއްލި ދިއުމަކީ ޒުވާނުންނަށް ދިމާވާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. މިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް އެވެރިން ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރިނަމަވެސް ގިނަ ފަހަރަށް އެންމެ ހިތްއެދޭ ނަތީޖާއެއް ފެންނަނީ ހާލަކުން މަދު ފަހަރެއްގައެވެ. ކަން މިހެން އޮތުމުން، ބަރުދަން ލުއިކޮށް ރީތި ހަށިގަނޑެއްގެ ވެރިއަކަށް ވުމަށް ކުރެވޭ އުންމީދު ފަނޑުވެ، ގެއްލި ދަނީއެވެ.

ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށްކުރާ މަސައްކަތުގައި ނާކާމިޔާބީ އާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރަކަށް ވާނެއެވެ. މީރު ބުއިމެއް ބޯން އާދަކޮށްގެން ތިމާ އަބަދުވެސް ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެނެއް ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް މިއީ މަދު ފަހަރެއްގައި ނޫނީ ނުލިބޭނެ ފުރުސަތެކެވެ. "ލިބޭ" އިން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ މީރު ހޮޓް ޗޮކްލެޓް އަކީ މައްސަލައިގެ ޙައްލު ކަމަށް ބަލާށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އޮންލައިން ވިޔަފާރިކުރާ "ލިބޭ" އިން މިހާރު ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށް ވިއްކަމުންދާ، ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު "ލޭންސްލޭ" ބްރޭންޑުގެ ހޮޓް ޗޮކްލެޓް އަކީ، އޭގެ މީރުކަމާއި އެއްވަރަށް ހަށިގަނޑަށް ފައިދާކޮށް، އެންމެ އެދެވޭ ބަދަލު ހަށިގަނޑަށް ގެނައުމުގެ އެހީއެވެ. ހަށިގަނޑުގައި އިތުރަށް ހުންނަ ފެޓްސް ދުއްވާލައި، ބައްޓަން ރީތިކޮށްދިނުމުގައި މިއީ ދެވަނައެއް ނެތް ބުއިމެކެވެ.

"ލޭންސްލޭ ކޮކޯ ޕްލަސް" ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ބުއިމަކީ، "ޝުގާ ފްރީ"، "ކޮލެސްޓްރޯލް ފްރީ" ހޮޓް ޗޮކްލެޓެކެވެ. މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އާއި ވަރުބަލިކަން އިހުސާސް ކުރެވޭހިނދު މިއީ ހަކަތަ ލިއްބައިދިނުމުގައި ވެސް ދެވަރެއްނުވާ ބުއިމެކެވެ. ސްޓްރެސްގައި އަބަދު އުޅެން ޖެހުމުން ދެން ދިމާވާ ނުރައްކަލަށް ލިބިދޭނެ އިތުބާރުހުރި ޙައްލެއްވެސް މެއެވެ.

ހަށިގަނޑަށް ފައިދާކުރަނިވި ގިނަ ބައިތަކެއް އެކުލެވޭހެން އުފައްދާފައިވާ ލޭންސްލޭ ކޮކޯ ޕްލަސް އަކީ ޤުދުރަތީ އުފެއްދުމެކެވެ. ހަށިގަނޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް ގެއްލުންކޮށްފާނެ މާއްދާތައް މި ބުއިމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެކުލެވިގެން ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ބުއިން ވެގެންދަނީ ސިއްޙަތަށްވެސް ފައިދާކުރަނިވި ބުއިމަކަށެވެ.

ބަރުދަން ލުއިކޮށްދިނުމަކީ މި ހޮޓް ޗޮކްލެޓުގެ އެންމެ މައިގަނޑު އެއް ބޭނުމެވެ. ނަމަވެސް އެއާއެކު ނަލަވެ ޒީނަތްތެރިވުމަށް ވެސް މި ބުއިން ރަނގަޅެވެ. ހަންގަނޑު ދުޅަހެޔޮކޮށްދީ މަޑުކޮށް އޮމާންކޮށްދެއެވެ. ހިކި ހަންގަނޑަށް ފަރުވާކޮށް، ޒުވާންކަން އަލުން އަނބުރާ ގެނުވައިދޭނެއެވެ. މިހެންގޮސް ހަމައެކަނި ހަންގަނޑާއި ވެސް ގުޅުންހުރި ކިތަންމެ ހެޔޮ ބަދަލެކެވެ.

މި ބުއިމުގެ އެންމެ ޚާއްސަ ސިފައަކީ، ބޭނުންކުރަން ފަށާތާ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭގެ ފައިދާ ފެންނާން ފެށުމެވެ. މިގޮތުން އާދަކޮށް ދެހަފްތާއެއްހައި ދުވަހު ބުއިން ބޯނަމަ ހަންގަނޑަށް ހެޔޮ ބަދަލު އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ބަރުދަން ލުއިވެ ހަށިގަނޑަށް ޗާލުކަން ގެނުވައިދޭ މިންވަރު އަމިއްލައަށް އިހުސާސް ކުރެވޭނެއެވެ. ލޭންސްލޭ ކޮކޯ ޕްލަސްގެ ޖާދޫ ތަޖުރިބާ ކޮށްފައިވަ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކައަކީ މިއީއެވެ.

ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލުވެގެން ގޮސްފައިވާ ބަނޑު ހިންދާ ކޮފީ އުފެއްދި ތައިލޭންޑް ކުންފުނީގެ މި ހޮޓް ޗޮކްލެޓަކީވެސް ދުނިޔއަށް މަޝްހޫރު ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ. އަދި އެތައް ބަޔަކު އާދަކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާ، މޮޅު އުފެއްދުމެއްވެސް މެއެވެ. ނުހަނު އަވަހަށް ނަތީޖާ ދައްކައިދޭ މި ބުއިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް މާކެޓް ކުރަނީ "ލިބޭ" އިންނެވެ.

އާންމު ކޮށް މީރު ހޮޓްޗޮކްލެޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮކޯ ޕްލަސް އިން މި ބުއިން ބޯން ބޭނުންވަގުތެއްގައި، ވަގުތުން ތައްޔާރުކޮށްލަންވީ އެވެ. ކޮންމެ ޕެކެޓެއް އޮންނަނީ ގިރާލަން ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން ޖެހޭނީ، 80 މިލިލީޓަރުގެ ހޫނުފެން ތައްޓަކަށް ހުސްކޮށްލުމަށްފަހު ގިރާލާށެވެ. ދުވާލަކު މިގޮތުގެ މަތީން މަދުވެގެން އެއްފަހަރު ކޮކޯ ޕްލަސްގެ ހޮޓް ޗޮކްލެޓް ތައްޓެއް، ކެއުމުގެ ވިހި މިނެޓް ކުރިން ބޯންވާނެއެވެ.

"ލިބޭ" އިން ވިއްކާ ލޭންސްލޭ ކޮކޯ ޕްލަސް ފޮއްޓެއް ވިއްކާ އަގަކީ 150 ރުފިޔާއެވެ. ކޮންމެ ފޮއްޓެއްގައި ކޮކޯ ޕްލަސްގެ ހަތް ޕެކެޓް އޮންނާނެއެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޓް ބައްލަވައިގަތުމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް، 7999681 ނަމްބަރު ފޯނަށް ގުޅުމަށް ނުވަތަ "ލިބޭ"ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް މެސެޖެއް ކޮށްލުމަށް އެފަރާތުން އެދެއެވެ.

މި ޕްރޮޑަކްޓު މާލެއިން ބައްލަވައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު އަގަކާއި ނުލާ ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް "ލިބޭ" އިން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ރަށްރަށަށް ފޮނުވަން ބޭނުންވާ ނަމަ ބޯޓާއި ހަމައަށް އޯޑަރު ގެންގޮސްދޭނެއެވެ."ލިބޭ" އިން ވިއްކާ ބައެއް އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި:

1. ބަނޑު ހިންދައި ބައްޓަން ރީތިކޮށްދޭ، ލޭންސްލޭ ސްލިމިންގް ކޮފީ (150ރ.)


2. ސެނެޓައިޒާ ޖެލް (480 އެމްއެލް - 150ރ. | 240 އެމްއެލް - 100ރ. | 30 އެމްއެލް - 50ރ.)


3. ސެނެޓައިޒާ ލިކުއިޑް (500 އެމްއެލް - 160ރ.)