ރަށު ޕިކަޕާއި، ބެޓަރީ ބައިސްކަލާއި، ބެޓަރީ ސައިކަލް އަދި ތަފާތު އެކި މޮޑެލްތަކުގެ ބައިސަކަލް ވިއްކަމުން އަންނަ "ބެސްޓް ބަޑީ" ފިހާރައިން ވިޔަފާރިކޮށްގެން އަގުހުރި އިނާމްތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

"އެންމެ ބެސްޓީ ބެސްޓް ބަޑީ"ގެ ނަމުގައި މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބެސްޓް ބަޑީއިން ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެެއް ލިބޭނެއެވެ.

"ބެސްޓް ބަޑީ" ގައި ވިއްކަން ހުރި ބައެއް ތަކެތި
"ބެސްޓް ބަޑީ" ގައި ވިއްކަން ހުރި ބައެއް ތަކެތި

އަދި އެ ޕްރޮމޯޝަން ނިމުމުން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ތިން ފަރާތަކަށް ތިން ވައްތަރުގެ ތިން ބައިސްކަލް ލިބޭނެެެއެވެ.

1 ވަނަ އިނާމް ބެޓަރީ ބައިސްކަލެއް

2 ވަނަ އިނާމް ސްޓަންޓް ބައިސްކަލެއް

3 ވަނަ އިނާމް މައުންޓެއިން ބައިސްކަލެއް

ހދ ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އެ ފިހާރައިން ރަށުޕިކަޕްގެ ތަފާތު ސައިޒްތަކާއި، ބެޓަރީ ބައިސްކަލް، ބެޓަރީ ސައިކަލް، އައިލެންޑް ބަގީ، މޮޓޯ ސައިކަލް އަދި ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ބައިސްކަލާއި، ސްކޫޓަރ ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

"ބެސްޓް ބަޑީ" ގައި ވިއްކަން ހުރި ބައެއް ތަކެތި
"ބެސްޓް ބަޑީ" ގައި ވިއްކަން ހުރި ބައެއް ތަކެތި

މި ޝޯވ ރޫމް ހުންނާނީ ކުޅުދުއްފުށީ އަމީނީމަގު، އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު