ސްޕަރ މޯބައިލް ފިހާރައިން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ޓެބްލެޓް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

މިޓެބްލެޓަކީ 7، 8 އަދި 10 އިންޗީގެ ކުޑަކުދިންނަށް ފަސޭހައިން ގެންގުޅެވޭނެ ސައިޒްތަކެއްގެ ޓެބްލެޓް ތަކެކެވެ.

މިޓެބްލެޓްތަކަކީ 16ޖީބީ, 32ޖީބީ, 64ޖިބީގެ ޓެބްލެޓްތަކެކެވެ. އޯއެސްއެއްގެ ގޮތުގައި އެންރޮއިޑް ބޭނުން ކުރާ ގޭމް ކުޅެވޭ, ސިމް ލެއްވޭ އަދި 4ޖީ އާއި 5ޖީ ލިބޭ އެންމެ އަގުހެޔޮ ޓެބްލެޓެވެ. މިޓެބްލެޓް ތަކުގެ އަގުތަކަކީ -/1400 ރުފިޔާ އާއި -/2000 ރުފިޔާގެ ދެމެދުގެ އަގުތަކެކެވެ.

މިފިހާރައިން ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން އޮންލައިންކޮށް ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ވިޔަފާރިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ސްޕަރ މޯބައިލްގެ ނަންބަރު 9918006 އަދި 7371515 އަށް ގުޅުއްވުމުން މާލެ / ހުޅުމާލޭ އަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކަށް ފުރާ ބޯޓްތަކަށް ވެސް ހިލޭ ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ސްޕަރ މޯބައިލް ފިހާރަ ހުންނާނީ ބޮޑުރަސްގެފާނު މަގުގައެވެ.

ސްޕަރ މޯބައިލް އިން އަގުހެޔޮ އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ޓެބްލެޓެއް ވިއްކަން ފެށިއިރު ސްކޫލް ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ކަމުން މިދުވަސްވަރު ގިނަ ކުދިން ތިބެން ޖެހިފައި ވަނީ ގޭގައެވެ. އެހެންކަމުން ގޭގައި ތިބެގެން ބިނާ ކުރުވަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް މިޓެބްލެޓް ވާނީ ކުދިންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އެހީއަކަށެވެ.