އިސްރާރީލުން ޣައްޒާގެ ހާން ޔޫނުސް ސިޓީގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތަކު ޝަހީދު ކޮށްލައިފިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ހިންގި މި އޮފަރޭޝަންގައި އިސްރާއީލުގެ 3 ސިފައިންވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ބުނީ އޮޕަރޭޝަނެެއް ހިންގަން ހާން ޔޫނުސް ސިޓީއަށް ވަދެގަންނަން އުޅެނިކޮށް ހަމާސްއިން ހަމަލާދޭން ފެށުމުން އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ވެސް ހަމަލާ ދިނީ ކަމަށެވެ.

މިއީ މި އަހަރު ފެށުނު ފަހުން ހަމާސް އަދި އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން މެދުގައި ބޯޑާރު ހުރަސްގައި ބަދަލު ކުރެވުނު އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ވަނީ އައްޒާގެ އިމަށް ޓޭންކަރުގެ ހަމަލާވެސް ދީފައެވެ.

އިސްރާއީލަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްވެސް އެންގުމަކަށް ތަބާ ނުވެ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އެތައް އަނިޔާތަކެއް ދެމުންދާ ބައެކެވެ. އިޒްރާއިލުގެ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް އެހެން ޤައުމުތަކުންވެސް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ނުދެއެވެ.