އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީ އެލިޒެބަތް ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ފިލިޕް އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

އެމަނިކުފާނު އަވަރާވިއިރުު، އުމުރުފުޅަކީ 99 އަހަރެވެ.

ފިލިޕް ދިރިއުޅުއްވާ ބެކިންގްހަމް ގަނޑުވަރުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ޕްރިންސް ފިލިޕް މިއަދު އަވަހާރަވިއިރު އެމަނިކުފާނު އާލާސްކަންފުޅުގައި އުޅުއްވާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

ޕްރިންސް ފިލިޕް އަވަހާރަވީ ހިދުމަތުގައި ހުންނަވާތާ 65 އަހަރު ފަހުންނެވެ. ނަމަވެސް މި މުއްދަތުގެ ފަހުކޮޅު އެމަނިކުފާނުގެ ބަލިހާލަތު ހުންނެވި ގޮތުން އާއްމު ތަންތަނާއި ހަފްލާތަކުން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.

ޕްރިންސް ފިލިޕް އަވަހާރަވިއިރު، އެމަނިކުފާނާއި ރާނީގެ ކައިވެންޏަށް 73 އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ. ޕްރިންސް ފިލިޕް އާއި ރާނީ އެލިޒެބަތްގެ ކައިވެންޏަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު، މި މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވެފައިވާ ގޮތުން އެމަނިކުފާނަށް ދިރިއުޅުމުގައި ލިބުނު އެންްމެ ބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިބިވަޑައިގަތީ ރާނީގެ ފަރާތްޕުޅުން ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ހިދުމަތުގެ ދައުރުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން މީގެ ކުރިން އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާގެ އެންމެ ހަރަކާތްތެެރިވި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އުޅުނީވެސް އެމަނިކުފާނެވެ.

ޕްރިންސް ފިލިޕް އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އިނގިރޭަސި ޝާހީން ވަނީ ގައުމީ ހިތާމައިގެ 10 ދުވަސް އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. ޖެކް

  ހަމަ ނިޔާވީ/އަވަހާރަވީ؟ ހަބަރު ލިޔާކުދިންގެ ފެންވަރުދޯ

  11
  4
  • މުއްލާ

   ނިޔާވީކީ، އަވަހާރަވީކީ ނޫން. ހަމަ މަރުވީ. ހަމަ ތަންޑާއެރީ. ހަމަ ކައްކަން އެރީ. މިކަހަލަ ޖާހިލު ޔަހޫދީން ނިޔާވޭތަ.

   8
   6
 2. ހުސޭނު

  މިކަލޭގެ ހެޔޮ ގޮތުގަ އުނުނަމަ ކިހާ ރަނގަޅެއް ވާނެ.

  14
  3
 3. ޔަހޫދީ

  ފިލިޕް މަރުނުވެ އަވާހާރަ ދޯ ވީ. ފަލަސްތީނު ބިމުގެ ޔަހޫދީ ދައުލަތް އުފެއްދި މީހުން ވަގުތު ނޫހުން މާތްކޮށް ހިތާތީ ވަރަށް ދެރަ. ތަންކޮޅެއް ޒިންމާދާރުވާން އެބަ ޖެހޭ.

  25
  6
 4. ލަދުކުޑަ

  "އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވެފައިވާ ގޮތުން އެމަނިކުފާނަށް ދިރިއުޅުމުގައި ލިބުނު އެންްމެ ބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިބިވަޑައިގަތީ ރާނީގެ ފަރާތްޕުޅުން ކަމަށެވެ." އެހެންތާ ވާނީ އަތުންފައިން މަސައްކަތެއްނުކޮށް ގުދާރުބިންދައިގެން ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓެކްސް ފައިސާއިން ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖެހުނީމަ ލައްކަ ވަރުތާ އެއީ

  23
  4
 5. ސޭޑު

  އިގިރޭސިރާނީގެ ފިރިކަލުން ތަންޑާ ވެއްޖެ!

  18
  5
 6. ހަސަންދީ

  ރިޕް މައި ޖީ
  ކޯރޕްސް ހަސްބަންޑް ގޯން ޓޫ ސޫން

  9
  3
 7. 🥺

  ☹️

  7
  3
 8. ބޮޓް

  ފޮނުވާ ކޮމެންޓް ޖަހާލަންވެސް ނުކެރޭ

  14
  3
 9. ިބޯކިބާ

  މަބުނީ، އެގޭ ހެރީއާއި އޭނަ އިނދެގެންއުޅޭ މީހާގެ ހަބަރެއް ނުޖަހާ ދުވަހެއްތަ މިއަދުމީ، ހެޔޮނުވާނެ އެސޮރުމެން ބްރެކްފާސްޓަށް ކާއެއްޗެއް ބަލާލަދީބަލަ.

  9
  1
 10. Anonymous

  ހަރުބީ ކާފަރުން އަވަހާރަވަނީ. މުސްލިމުން މަރުވަނީ

  16
  3
 11. ެއަންނި

  ރާނީ ދެރަފުޅުނުވޭ އަދި ލޮބުވެތި ޒަޢީމް ހެޔޮހާލުފުޅުގައި އެބަހުންނެވި ބޭނުންފުޅުވެލައްވާފިނަމަ ވެދުމަށް އެރުވިދާނެ..

 12. ވާންނުވާ

  ދިވެހިންގެ ވަރަށް ނުބައި އާދައެއް މީ، ކޮންމެ ކަމަކަށް ދީން ލުން، ހަމަ ނިޔާވީ، ހަމަ އަވަހާރަވީ، ޕްރިންސް ފިލިޕް އަކީ މީހުންނަށް ހެޔޮ އަދި އެހާމެ ގިނަ އެހީތަކެއް ފޯރުކޮއްދީފަވާ ބޭފުޅެއް، ކޮންކަމަކަށް ދީންލާން ކޮންކަމެއް،

  3
  4
  • ވާންޗޯ ވާނުވާ

   އޭނަ އެންމެ އެހީވީ ފަލަސްތީނު މީހުންނަށް. އެހީވާންވެގެން ހުރިހާ ޔަހޫދީން އެބިމަށް ޖަމާކުރީ. ވާނުވާ އެނގިގެން އަނގަހުޅުވާ

 13. ރީމް

  ބަލަ ކާފަރަކަސް ޝާހީ ބޭފުޅެއް އެއީ އެހެންވީމަ މާތް ބަހުރުވަ ބޭނުން ކުރަން ވާނެ! ތަންކޮޅެއް އޯޕަން މައިންޑެޑް ވާން ވެއްޖެ! އިސްލާމްދީނުގަ ވެސް އޮންނަނީ މީސްމީހުންނަށް ދޭންވާ ގަދަރު ދިނުމަށް އަދި އެކުވެރިވެ އިހުތިރާމް ކޮށް ރިވެތި އަހުލާގުން ޒީނަތްތެރި ވުމަށް! މީހުން ތަފާތު ކޮށް ހުތުރު އެއްޗެހި ގޮވުމަކަށް ނޯވޭ!

  6
  4
  • އިސްލަމް

   ވަލަ އިސްލާމްދީން ދަސްކޮއްބަލަ އަބޫޖަހުލައްވެސް ކަލޭވާނެ ވ މާތްކޮއް ހިތަން
   ލައުނަތްލޮބިގެންވާއިބިލީހާ ޝައިތާނުގެ ބައިގަޑު ސުންނާފަތި ކޮއް ހަލާކުކުރައްވާށި އާމީން

   4
   2
  • ފޭރިކާ

   ގަދަރު ދޭން ޖޭހޭނީ ގަދަރުވެރިންނަށް. އޭނަޔަކީ ހުރިހާ ޔަހޫދީން ފަލަސްތީނު ބިމަށް ގެނައި މީހުންގެ މީހެއް. ކީއްވެ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނުގެންދިޔައީ. ހަމަ ފޭރިކާ ފިލިޕް

   1
   1
   • ޜަޟީ

    މަ ހީ ކުރީ އެއީ އަރަބިން ކުރި ކަމރއްކަމށް

    • ހަގީގަތް

     ތާރީހު ރަނގަޅަށް ދިރާސާ ކޮށްލާ. ފަލަސތީނު ބިމުގަ ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރި ކުރީ އިނގިރޭސިން

 14. އަހްމަދު

  ﷲ އާ އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނާ ސާލިހުންގެ ލަޢުނަތް ކަލޭ މައްޗަށް ހުރި.