އިސްރާއިލުން ފަލަސްތީންގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް ކިތަންމެ ގިނަ ދުވަސް ވިޔަސް ހުއްޓާ ނުލައި ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އިސްރާއިލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހު ބުނެފިއެވެ. އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 148 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވެއެވެ.

ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވަމުން ރޭ ނަތަންޔާހު ބުނީ ކިތަންމެ ގިނަ ދުވަހަކަށް ހަމަލާތައް ދިގުލައިގެން ދާންޖެހުނު ނަމަވެސް، ހަމަލާ ދިނުން ހުއްޓައި ނުލާނެ ކަމަށެވެ. ޣައްޒާއަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާ ތަކަކީ އެގައުމުން ދޭ ހަމަލާތަކުގެ ރައްދުގައި ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާ ތަކެއް ކަމަށް ނަތަންޔާހު ބުންޏެވެ.

އޭނާ މި ހަމަލާތައް ސިފަ ކޮށްފައިވަނީ އިސްރާއިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "އިންސާފުވެރި އޮޕަރޭޝަނެއް"ގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މި އޮޕަރޭޝަން ނިމުމަކަށް ނާންނަ ކަމަށާއި، ހަމަލާތައް ފެށިފައިވަނީ ހަމާސްއިން އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ނުލައި އިސްރާއިލަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދޭން ފެށުމުން ކަމަށް ބުނެ ނަތަންޔާހު ވަނީ ދޮގު މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ނަތަންޔާހުގެ ވާހަކަ ހުރި ގޮތުން ހަމަނުޖެހުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ ފަރާތަކީ ހަމާސްއެވެ. ކުރިމަތިލުންތަކުގެ ޒިންމާ ހަމާސްއިން ނެގަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް ވަރުގަދަ ވެގެން ދާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް ނަތަންޔާހު ބުނެފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ މީޑިއާ ތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެގައުމަށް އަމާޒުވި ހަމަލާތަކުގައި 10 މީހަކު މަރުވެފައިވެއެވެ. އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީންގެ ޣައްޒާ އަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

37 ކޮމެންޓް

 1. ދިވެހިން

  ނުބައި ހިއްޕެވުމަކުން މި އަނިޔާވެރި ހިއްޕަވާ މުޖާހިދުންނައް ނަސްރު ދެއްވާނދޭވެ ޔާﷲ ފަލަަސްތީން ގެ މުސްލިމުންނައް ނަސްރާ ފަތަހަ މިންވަރު ކުރައްވާދޭނވެ އާމީން

  122
  3
  • އަސްތާ

   އާމީން

   67
   2
 2. ފަލަސްތީން ގެ އަޑު

  ޔާﷲ. މި އަނިޔާވެރިޔާގެ ކިބައިން މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތް ސަލާމަތް ކުރައްވާށި. އަދި މީނާގެ ނިމުން އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް ނިންމަވާށި. އާމީން

  105
  3
 3. މަނީމަނީ

  މޮޔަނޮގޮވާ އިބުލީސް ހިތިކޮށް ނިމިގެންދާނެ އިންޝާﷲ

  83
  3
 4. ފަލަސްތީނާއެކު

  ހުއްޓުމެއް ނެތި ނަރަކައިގެ އެންމެ ފުނުގައި އަޒާބު ލިބިލިބި އޮންނަން ޖެހޭނެ ދުވަހެއްވެސް އަންނާނެ!

  83
  3
  • ސަމީނާ

   މިއީ މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތައް ކިބިގެންދޤ ބޮޑު ހިތާމައެއް

   24
   2
 5. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ﷲގެ އިރާދަފުޅުން ތިޔަނުބައި މީހާގެ ނިމުން ހިތިކުރައްވާ، އަދި އެ ނިމުން އަވަސް ކުރައްވާފާންދޭވެ. އަދި ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ނަސްރުދެއްވާފާންދޭވެ. އާމީން

  83
  3
 6. މުބާރިކް

  ޝުކުރިއްޔާ ނަތަންޔާހު

  8
  95
 7. ރާޖްބައްބަރު

  ފޭހުނު އިލޮށި ލޮލަށް ވަންނާނެ ދެންވެސް ހަމާސް ނައްތާލަނިކޮށް ޕަލީވުޑު ސަލާމަތްވެދާނެ

  5
  47
 8. Anonymous

  އަހަރެމެން ހުއްޓުމެއްނެތި މި ޝައިޠާނީ ކަލޭގެއަށް ބަދު ދުޢާކުރާނަން.
  ޔާﷲ މި ނުބައި ނުލަފާ ރަޙްމެއްނެތް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫއާއި އޭނާގެ އައުވާނުންނާއި އިޒްރޭލަށް ވާގިވެރިވަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަލާދެމުންގެންދާ ޔަހުދީންތައް ބަލިކުރައްވާ އެބައިމީހުންތައް ހަލާކު ކުރައްވާންދޭނވެ. އާމީން.
  ފަލަސްޠީނުގެ މުޖާހިދުންނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ނަޞްރުދެއްވާ މުޖާހިދުންގެ އަމާޒުތައް ސީދާކުރައްވާންދޭނވެ. އާމީން.

  74
  3
  • މަންކީ މޭން

   60 އަހަރްށް ވުރެ ގިނަވެގެން މިދަނީ ތިމަސައްކަތްކުރާތާ

   9
   2
 9. Anonymous

  ޔާ ﷲ މީނާ ވޭންދެނިވި ގޮތަ ކަށް ހަލާ ކު ކުރައްވާށި.

  71
  3
 10. މުޙައްމަދު

  ނަތަންޔާހޫއަށް ސަރުކާރު އުފެއްދޭވަރަށް ތާއީދު ނުލިބުނީމަ ތާއީދު އިތުރުކުރަން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ކަތިލަނީ .ﷲ އެކަލޭގެއަށް ލަޢުނަތްލައްވާށި.

  68
  4
 11. ހުސެން

  ލައުނަތުއްﷲ

  49
  3
 12. ސައްތާރު

  ޔާ ﷲ މި ނުބައި ނުލަފާ މީހާ ބަލި ކުރައްވާފާންދޭ..

  69
  3
 13. އަލީ

  ނަތަންޔާހޫ ކަލޭގެ ނިމުން ވަރަށް ހިތިވާނެ. އިންޝާﷲ

  67
  3
 14. މަރީނާތު

  ކަލެއަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އަނިޔާ ލިބޭ ދުވަހެއް އެބައޮތް

  61
  3
 15. މޫސް

  އިންޝާ ﷲ ކަލޭމެން ވަރަށް އަވަހަށް ބަލިކުރައްވާނެ. ކަލޭތިއީ ކިހާހިސާބަކުން އައިސްހުރި މީހެއް.

  60
  2
 16. ހުއްޓާނުލާހުރޭ

  ހުއްޓާނުލާ ކަލޭ ހަމަލާ ނުދޭ ދުވަހެއް ދިޔަތަ! ހުއްޓާލިޔަސް ނުލިޔަސް ދެނެއް މުޖާހިދުން ދުލެއް ނުދޭނެ. ހުއްޓާލަންޖެހޭނީ ޔަހޫދީ ފިނޑިން. އަދި ތިޔަ ތަނުންވެސް ފައްސާލާނެ ދުވަސް އަންނާނެ.

  60
  3
 17. Anonymous

  Ya allah natanyaahoo ge adhi israil meehunge maraky dhuniyemahchah nubaii nulafaa marakun maruvaanr baeh kamugaa lahvaandhey.. Ethah kusheh neii muslim ahunnai uhuthun maraairu mi kaleyge heekurany mikaleyge ah vure baarugadha faraatheh nuvaakamah...

  34
  3
 18. ފުރީ ޕަލަސްޓައިން

  ވިދާޅުވިއޭ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ބުނެފިއޭ ލިޔުނީމާ ވަރަށް ބަރާބަރު އިނގޭ!

  53
  2
 19. އޭ

  ޔާﷲ މި ނުބައި ނުލަފާ ރަޙްމެއްނެތް ދައްޖާލާއި އޭނާގެ އައުވާނުންނާއި އިޒްރޭލަށް ވާގިވެރިވަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަލާދެމުންގެންދާ ޔަހުދީންތައް ބަލިކުރައްވާ އެބައިމީހުންތައް ހަލާކު ކުރައްވާންދޭނވެ. އާމީން.
  ފަލަސްޠީނުގެ މުޖާހިދުންނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ނަޞްރުދެއްވާ މުޖާހިދުންގެ އަމާޒުތައް ސީދާކުރައްވާންދޭނވެ. އާމީން.

  51
  3
 20. ހުސެން

  ގަދަ ބަސް ނުބުނޭ .މާތް ﷲ ކުޅަދުންވަންތަކަމުން އެންމެ ސިކުންތެއްގެ ތެރޭގައި ކަލޭގެ ބާރު އާދައިގެ ހިނިއެއް ވަރަށް ގެންގޮސްލައްވާނެ.ފިރުޢައުނު ވެސް އުޅުނު.

  49
  3
 21. ޢަޒު

  ޔާ ﷲ މިނުބައި ނުލަފާ ޔަހޫދީންގެ ކިބައިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި އާމީންl

  47
  2
 22. އަސްތާ

  އާމީން

  36
  2
 23. ާާާާާާާއައިސާ

  ޔާﷲ މި ނުބިއި ނުލަފާ މިހާ ނުބައި ގޮތުގަ ނިމަވަދޭ

  37
  2
 24. ސަމީނާ

  މިއީ މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތައް ކިބިގެންދޤ ބޮޑު ހިތާމައެއް

  11
  2
 25. ތިމަންނަ

  ޔާ ﷲ މީނާ ވޭންދެނިވި ގޮތަކަށް ހަލާކުކޮށް ނެތި ކޮށްދެއްވާ ދޭވެ...

  11
  2
 26. Anonymous

  މިއަނިޔާވެރި ކަލޭގެ ނިމުން އަވަސް ގޮތަކުން ނިމި އައްޒާގެ މުސްލިމުންނަށް ނަސްރު ދެއްވާފާންދޭވެ އާމާން

  14
  3
 27. އާމީން

  މިކަލޭގަޔަށް ލަޢްނަތް ލައްވާށި އާމީން އާމީން އާމީން

  12
  2
 28. ދިވެހި ދަރިއެއް

  އިޒުރޭލާ ދެކޮޅަށް ހަމަ އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ބުނަން ނުކެރިފަ މި ދިވެހި ޤައުމުގެ ރައީސް ތިޔަ ހުންނަވަނީ ކީއްްްްްވެ ތޯ؟؟؟؟ އިޒުރޭލާ ދެކޮޅައް ބަހެއް ބުނަން މަނިކު ފާނުގެ ދޫފުޅު ނުކުޅެދެނީތޯ؟؟؟؟ގަންނާ ކުރައްްވާ ބިރުން ދެއްތޯ!!!!😡

  12
  3
 29. އައިޝާ

  ދެން ހަމަލާދީފައި އޮތީމަ އެނިމުނީއެއްނު.ތި ޝައިތާނާވެސް މަރުވާނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ.އެވަގުތު ދެލޮލުން ކަރުނަ އަޅައި ރޯންވެސް ނޯންނާތި.އިންޝާﷲ ކަލޭގެ މަރަ ކީ ދުނިޔޭގައި ދެން ތިބި މުސްލިމުން އަނިޔާވެރިވާ މީހުންނަށް މިސާލެއް ކަމުގައިވާންދޭވެ.😡

  9
  3
 30. ާދުހަޒުއަ

  ޔާ ﷲ މި ނުބައި ނުލަފާ ނަތަންޔާހޫ އާއި އިސްރާއިލް ގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ލާ އިންސާނީ އަމަލުތަކުން ފަލަސްތީން ހިމާޔާށް ކުރައްވާފާންދޭވެ.... މި ހަގުރާމައިގައި އިސްރާއިލް ނެތި ކުރަންވާންދޭވެ

  13
  2
 31. އަބުރު

  ނަތަންޔާހޫ އަކި ފަހު ޒަމާނުގެ އަބޫ ޖަހުލު ހަމަ،ހިތި ގޮތަކަށް ނިމި ދާނެ ކާފަރެއް މީ!

  13
  2
 32. ގަނޑިޔާ!!!

  ޔާ ﷲ މި އަނިޔާވެރިންގެ ހިއްޕެވުން ގަދަފަދަ ކުރައްވާށި، އަދި މުޅި ދުނިޔެއަށް ފިލާވަޅަކަށް ވާނޭހެން އެންމެނަށް ދައްކަވާށި، އަދި އިބައިލާހުގެ ރަޙުމަތުން މުސްލިމުންގެ ހައްދަތި ދިރިއުޅުން އިސްލާހުކޮށްދެއްވައި ނަސްރު ދެއްވާށި. އާމީން

  5
  2
 33. ހަސަން

  ޔާ ﷲ މީނާ ވޭންދެނިވި ގޮތަކަށް ހަލާކުކޮށް ނެތި ކޮށްދެއްވާ ދޭވެ.

  2
  1
 34. ހުސެން

  މި ހައިވާނުގެ ނިމުން އަވަސްކޮށްދެއްވާށި.