އިސްރާއިލުގެ އަރަބި ބަހުން ޓްވީޓު ކުރާ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓު މެދުވެރިކޮށް ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ބޭނުންކޮށް މުސްލިމުންނަށް ހަޖޫ ޖަހައިފިއެވެ.

އިސްރާއިލުގެ މި ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓުގައި ވަނީ ޣައްްޒާގެ އިމާރާތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން މަންޒަރުގެ ފޮޓޯއެއް ހިމަނައި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެއް ލިޔެ ހަޖޫ ޖަހާފައެވެ. މި ޓްވީޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޣައްޒާގެ ރަފާހް ސިޓީއަށް ބޮން އަޅަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެވެ.

ފޮޓޯ އާއި އެކު ލިޔެފައިވަނީ ސޫރަތުލް ފީލްގެ ފުރަތަމަ އާޔަތުން ފެށިގެން ހަތަރުވަނަ އާޔަތާއި ހިސާބަށެވެ. ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އިސްރާއިލުން މިއަމަލާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހި، އިސްރާއިލުގެ އެކައުންޓް ރިޕޯޓު ކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ އިސްރާއިލުގެ އަރަބި ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ބޭނުންކޮށް ހަޖޫ ޖަހާފައިވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި މުސްލިމުންނަށް ކަމަށެވެ.

ފީލް ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު އާޔަތުގެ މާނައިގައި ވަނީ "އެތުގެ އެކުވެރިންނާމެދު ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ، ކަންތައް ކުރެއްވިިގޮތް ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާތޯއެވެ؟ އެކަލާނގެ އެއުރެންގެ މަކަރާއި ހީލަތް ގެއްލުމެއްގެ ތެރޭގައި ނުލައްވާތޯއެވެ؟ އަދި އެކަލާނގެ އެއުރެންގެ މައްޗަށް ބައިބަޔަށް ދޫނިތަކެއް ފޮނުއްވިއެވެ. ގާވެފައިވާ މަށީގެ ހިލަތަކެއް، އެ ދޫނިތައް އެއުރެންނާ ދިމާޔަށް އުކަތެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

އިސްރާއީލްގެ އަމަލަކީ ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވައިދާއި ވެސް ހިލާފު އަމަލެކެވެ. ނަމަވެސް އިސްރާއީލްގެ ޓްވީޓާއި ގުޅިގެން ޓްވިޓާ އިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.

ޓްވިޓާ އިން ގެންދަނީ އިސްރާއީލްގެ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހާމަކުރާ އެކައުންޓްތައް ބްލޮކް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އިސްރާއީލްގެ ހަރުކަށި ފިކުރު ޕްރޮމޯޓް ކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ހަސަންބެ

  ޔަހޫދީ އިސްރާއީލަށް ހަލާކުހުރި!!!!!

  143
  1
  • Anonymous

   ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ އެމީހުންގެ މައްޗަށް ވައިރަސްއެއްފޮނުއްވާ ބެކްބޯންއަށް ގެއްލުންދީ ހަލާކު ކޮށްލާނެ ކަމަށާ ޕެރަލަެިޒްވެ އަތްފައި ގުޑުވާވެސް ނުލެވޭނެކަމަށާ ހަމައެކަނި ހަރަކާތް ކުރެވޭނީ އެމީހުންގެ ލޯ އެކަނި ކަމަށް ހަދީޘްގައިވަނީ. އަނިޔާވެރިންގެ ނިމުން ހިތިވާނެ. ﷲ ގެ ކޯފާ ގަދަފަދަވެގެންވާނެ. އެމީހުންނަށް މުހުލަތެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް އައުފާފު ސޫރަތު 183 ވަނަ އާޔަތުގައިވޭ. واملي لهم ان كيدي متين. އޭގެފަހުންގަދަފަ އަޒާބު ފޮނުއްވާނެ. އެއީބﷲ ގެ ވައުދުފުޅު.

   39
   3
 2. މިއަޅާ

  ﷲ އާ ޗެލެންޖް ކުރަންކަމަށްތަ އެ އުޅެނީ؟ މިބައިމީހުންނަކީ ރަސޫލު ޒަމާނުއްސުރެން މިގޮތަށް އުޅެން އާދަވެފައިވާ ބައެެއް. ނިކަން ހުރެ އެ ޗެލެންޖްކުރާ ނިކަމެތި އިންސާނާ އެތަން ދެކޭނެ!

  179
  1
 3. ﷲގެ އަޅާ

  އިސްރާއީލްގެ ނުބައި ޔަހޫދީ ބައިގަނޑުގެ ނިމުން ގާތްވަނީ .

  163
  1
 4. ލަޢްނަތުﷲ

  މާތް ﷲ ޔަހޫދީންނަށް ލަޢްނަތް ލައްވާށި.

  173
  1
 5. ކަލޭމެން ސަލާމަތްވާކަށް ނެތް

  ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ އިން ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތުގައި، މާތް މަތިވެރި ރަަސޫލުން ކަމުގައިވާ ދާވޫދު (ޢ.ސ) އާއި ޢީސާ (ޢ.ސ) ގެ މާތް ދޫފުޅުން ވަނީ ޔަހޫދީންގެ މައްޗަށް ލަޢްނަތް ލެއްވިފައި.

  134
  3
 6. Anonymous

  މާތްﷲ އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ ޖައްބާރު އިޒްރޭލުންނަށް ވެސް މިގޮތަށް ދިމާވެދާނެއެވެ. ހުރި ނުބައި ކަމާއެވެ.

  147
  1
  • Anonymous

   އިސްރާ ސޫރަތުގެ ކުރީކޮޅުގެ އާޔަތްތައް ކިޔާލާ.. އެމީހުން ނިމިދާކަށް މާކަގިނަދުވަހެއްނެތް.. އިންޝާﷲ. ބޮޑާވެ ބިމުގައި ޖައްބާރުހެދި އަނިޔާވެރިވުމަކީ ﷲ ތައާލާ އެންމެ ނުރުއްސަވާ ކަންކަން. އައްރަހުމާނު ސޫރަތުގައިވޭ. ސަނަފްރުޤުލަކުމް އައްޔުހައްޘަގަލާން. އައިވިލްޑީލްވިތްޔޫ.. ފަލަސްތީނުގެ ނިކެމެތި ރައްޔިތުންނީ ހަމައެކަނި ﷲ ނޫން އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ވާގިވެރިކަމެއްވާ ބައެއްނޫން. އެކަމަކު އެބައެއްގެ ވާގިވެރިއަކީ ﷲ ކަމުގައި ދެކެފިމީހާއަށް ﷲ ފުދޭނެ. އެއިލާހުގެ އަޅުންގެ ހާލު އެއިލާހު ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާނެ. މިހުރިހާކަމަކީ، މުއްސަނދި އަރަބިންގެ އިމްތިހާން. އެމީހުންނަށް މުދަލާ ފައިސާއާއި ބާރުވެރިކަން ﷲ ދެއްވުމުން އެމީހުންގެ ލޯތައް ކަނުކޮށް، ކަންފަތްތައް ބީރުކޮށްގެން އެތިބެނީ. ނިކަންހުރެ ﷲ ތައާލާ އެމީހުންގެ ކިބައިން އެމުއްސަނދިކަން ނެތިކުރައްވާ އެމީހުންގެ ބަދަލުގައި އެހެންބައެއް ގެންނަވާނެ. ޔާﷲ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ނަސްރުވެރިވާނެ ގަދަފަދަ ލަޝްކަރެއް ނެރުއްވާނދޭވެ. އެބައިމީހުންނަށް ނަސްރު ދެއްވާނދޭވެ. އާމީން.

   45
   2
 7. ކިޔާ

  ހަޤީޤތުގަވެސް ތިހާމަކޮށް ދުނިޔެއަށް އަންގައި ތިދެނީ ތިނުބައި ނުލަފާ މީހުންތައްވެސް ނިމިގެން ހިނގައިދާނެ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ މިސާލެއް..އޮޅިގެންވެސް މަލާމާތް ތިކުރަނީ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކަށް...

  36
  1
 8. ރަދީފް

  މިހާރު މިދަނީ މާމައްޗަށް.

  28
  2
 9. ދެބޯ

  ދަރިންނޭ ހޭއަރާބަލަ
  މުސްލިމުންނަކީ އަމިއްލެއައް ނިކަމެތިވާ ބައެއް
  މުސްލިމުންއަތުގަ ކޯޗެއް މަދުވެގެންތޯ
  އ. ދ. މާވަރުގަދަ ތަނަކަށް ހަދައިގެން މި އުޅެނީ ކޮންމެމީހަކު މިތަނުގަ ޝަކުވާ ހުށައަޅަނީ މީ ޔަހޫދީންގެ ޖަގަހައެއް. ކޮންކަމެއްތޯ ޔަހޫދީންނާ އިދިކޮޅައްވަނީ މިތަނުގަ ކަމެއް ކުއްވެރި ކޮއްގެން. ޔަހޫދީންނައް ގެއްލުންވާކަމެއްގަ ކުއްވެރިއެއް ނޫންކުރަނީ. އެކަމެއް ތަންފީޒް ކޮއްފަ އެކަމެއްގަ ވަސްވެސް ފުހެލަ.
  މުސްލިމުން ޝަޙީދުވެގެންދާއިރު ކުއްވެރި ކޮއްކޮއް ތިބެންވީތޯ!

  32
  1
 10. Anonymous

  އިން.ޝާﷲ

  12
  1
 11. އަލްޖިބްރާ

  ތިޔަ ފަލަސްތީނު މީހުނަށް ހަޖޫ ޖެހެނީކީ ނޫން ! ތިޔަ ފުރައްސާރަ ކުރަނީ ކަލޭމެންވެސް ހެއްދެވި ﷲ ސުބްޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާއަށް ! ކަލޭމެން ގަފަދަވެގެންވާ ހިއްޕެވުމަކުން ހިއްޕެވުމަށް އެކަލާގެ ކުޅަދުންވަންތަވެރި ! މިވަރު ނުދަންނަ ޖާހިލުންގެ ނިމުން ވަރަށް ހިތިވާނެ ! އަދި ތިޔަބައިމީހުނަށް މަޙުޝަރުގައި ހުރީ ވޭންދެނިވެގެންވާ ޢަޒާބު !

  41
  1
 12. Anonymous

  ކަލޭމެން ހިނދުކޮޅަކަށް މެނުވީ ލަސްވެ ނުމެތިބޭނެ.. ﷲ ތަޢާލާގެ ގަދަފަދަ އަޒާބުކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ފޮނުއްވާނެ... އިސްރާ ސޫރަތުގެ ކުރީކޮޅުގެ އާޔަތްތަކުގައިވަނީ، 2 ފަހަރަށް އަނިޔާވެރިވުމުން، ތި ނުބައި ޒައިނިސްޓުން ތިތަނަށް ގެނައި ޔަހޫދީން ތައް ބޭރުކުރެއްވިކަމަށް. 3 ވަނަ ފަހަރު ކަލޭމެންގެ ނަން ދުނިޔެއިން ފޮހެވިގެންދާނެ. ދައްޖާލު ގެނެސް ކަލޭމެން ދުނިޔޭގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ކުރެވޭނީ ހިނދުކޮޅަކު.. އެކަން ނިމިހިނގައިދާނެ. އެކަމަކު ކަލޭމެން ނިކަމެތި ސޫފިތަކެއް ފަދައިން ޕެރަލައިޒްވެފައި އެތައް ދުވަހެއްގައި ލައްވެވުން އެދި ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ދުއާ ދަންނަވަން.

  24
  1
 13. އަހުމަދު

  ޔާﷲ ކީރިތި ޤުރްއާން ގަބޫލުނުކުރާ އަނިޔާވެރި އިޒްރޭލުގެ ކާފިރުން ނިކަމެތި ކުރައްވާ ނެތިކުރައްވާންދޭ ....
  އާމީން

  31
  2
  • ބިމުގައި ބޮޑާވެގަތުން

   އެމީހުން ކީރިތި ޤުރްއާން ގަބޫލު ނުކުރަނީކީ ނޫން. އެމީހުންނަށްވެސް އިނގޭ ކީރިތި ޤުރްއާން އަކީ ޙައްޤުކަން. އަދި މާތް ނަބިއްޔާ އަކީ ވެސް ޙައްޤު ރަސޫލާކަން. އެމީހުންނަށް މާތް ﷲ ގެ ކޯފާ ޙައްްޤުވާ އެއްސަބަބު އެއީ، ޙައްޤުކަން އެނގި ތިބެ އެއަށް އިންކާރު ކުރުން.

   17
   1
 14. ލަދު

  މިބައިމީހުންގެ މަކަރާއި ނުބައިކަން މާތް ﷲ ދެކެދެނެވޮޑިގެންވޭ

  26
  1
 15. އާދަމުގެދަރި

  ފިރުއައުނު ގާތަށް މަލާއިކާ ވަޑައިގެން ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް އީމާންނުވާ މީހުންގެ މައްޗަށް އޮތް އަދަބަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރި ހިނދު އެ މަލްޢޫން ކަލޭގެ ބުނީ ނީލަކޯރަށް ފެއްތުން ކަމަށް. އިޒްރޭލުންވެސް މިއަދު ކުށެއް ނެތް އެތައް ބައެއްގެ ބޮލަށް ބޮމުގެ ވާރޭ ވެއްސައި މުދަލާއި ތަންތަން ހަލާކުކޮށް ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން އެއްވެސް ރަޙްމެއް ނެތި މަރަމުން ތިޔަ ހާމަކޮށްދިނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެމީހުންގެ މައްޗަށް އަންނާން އޮތް އުގޫބާތް. އެކަލާނގެ ކަލާމްފުޅަކަށް މަލާމާތެއްވެސް ޖެއްސުމެއްވެސް ޗެލެންޖެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ. އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ ފީލުބާގައިގެ މީހުންގެ މައްޗަށް އައިފަދަ އުގޫބާތެއް މިހާރުވެސް ލަހެއް ފަހެއް ނެތި ފޮނުއްވައިފާނެތެވެ. އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.

  25
  1
 16. !!!!!

  މިސްކިތުގަ ނަމާދައްތިބިމީހުންގައިގަ ކޮޅުފައިންތަޅާ މިސްކިތަށް ކަރުނަގޭސްޖަހާ ހަތިމުތަންމަތީ ހިނގާ މިސްކިތަށް ގެއްލުންދީ އެންމެ ފަހުން ގުރުއާނަށް ޖޯކުވެސް ޖެހީ ނުކުރާކަށް ކަމެއްނެތް

  23
  1
  • ޢަހުމަދުވަގާރު

   މިސްކިއް ގޮއްވި މީހުން ކޮބަ. ޕާކިސްތަނު މީހުން

   2
   2
 17. ޟމުހައްމަދު

  މަާތް ﷲ އީ ކޮށްމެ ކަމަކަށްވެސް ކުޅަދުންވައްތަ ކަލާގެ އެކަލާގެ ކަމަކަށް އިރާދަކުރެއްވުމުން އެކަމެއްވާނެ، އަހަރެމެން އަޅުތަކުންނަށް އޮތީ ކެތްތެރިކަމާ ނަމާދުން ވާގިއެދުން..

  13
  1
 18. ވިސްނާ

  ﷲ ބާއްވާލެއްވި އެއްވެސްއެއްޗަކަށް ހަޖޫއެއްނުޖެހޭނެ އެއީ ހައްދުފަނައަޅާފައިވާބަޔަކު ތިކަމަކީ
  ނުބައި ކަމެއްކަމުގައިވިއަސް ތިކަންކުރުމުގެ ވިސްނުމާ،އިރާދަކުރެއްވީ އެފަރާތުން ތިއީ ތިމާމެން
  އަމިއްލަބާރުގައި ކުރެވުނުކަމެއްކަމުގައިހީނުކުރޭ ﷲގެ ކޯފާޢާއަޒާބު ފަސްކުރެއްވިކަމުގައި ވިއަސް
  ތިފަދަފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ކަލެއްކަމަށްދަޢުވާކޮށްބޮޑާވެއަނިޔާވެރިވި ފިރުވައުނަށް ﷲގެ ކޯފާއާޢަޒާބު
  ފަހުންނުލިބޭތޯ މިދުނިޔޭގައިވެސް މިހާރުވެސްފެންނަމަންޒަރުތަކުން އިންސާނުންއެއީވަރަށްނިކަމެތި
  ބައެއްކަންއެގޭނެ އެއީ ދުނިޔޭގެ.......