ބޭނުންވާ ތަކެތި

1 ޖޯޑު ލުނބޯ ޔޯގަޓް
1 ޖޯޑު ވިޕިންގް ކްރީމް
1/2 ޖޯޑު އޮރެންޖް ޖޫސް
1 އޮރެންޖް (ތޮށިމަށާފަ، ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:
މިކްސްޗާ އަށް ޔޯގަޓް އާއި ވިޕިންގް ކްރީ އަލާ އެއްކޮށްލާށެވެ.

ދެން އޮރެންޖް އާއި އޮރެންޖް ޖޫސް އަޅާ މިކްސްޗާ އެންމެ ބާރަށް ޖައްސާލާށެވެ. އޮލަކޮށް ގިރުވުމުން ސްމޫތީ ތައްޔާރުވީ އެވެ.