ހިކުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެކި ކަންތައް ކުރެއެވެ، ބައެއް މީހުން ނުކައި ނުބޮއެ ހުސްބަނޑާ ތިބޭ އިރު އަނެއް ބަޔަކު ދުވާލު ހަތަރު ދަމު ޖިމްގައި ކަސްރަތު ކުރުމުގައި ހޭދަކޮށްލައެވެ. ނަމަވެސް ހިކެން ބޭނުން ނަމަ މިހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ހިކޭނެ މިއޮތީ ސަޅި ގޮކެވެ.

ފޮނި ތޮއްޓަކީ ސިއްޙަތަށް އެތައް ގޮތަކުން ފައިދާ ހުރި އެއްޗެކެވެ. މިގޮތުން ފޮނި ތޮށީގައި ހިމެނޭ އެންޓި އޮކްސިޑެންޓްތަކުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގައި ސެލްތައް ހަލާކުވުމުން ދުރުކޮށްދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންފެކްޝަންތަކުން ދުރުކޮށް ދިނުމަށްވެސް ފޮނި ތޮއްޓަކީ ހަމައެއްވަނައެވެ. ހަމައެއާއެކު މެޓާބޮލިޒަމް ރޭޓް އަވަސް ކުރުމަށްވެސް ފޮނި ތޮށި އެހީވެއެވެ. މިސަބަބަށްޓަކައި ހިކެން ބޭނުންނަމަ ފޮނި ތޮށީގެ ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ހިކެން ބޭނުންނަމަ ނިދުމުގެ ދޮޅު ގަޑިއިރު ކުރިން ތިރީގައި އެވާ ގޮތަށް ފޮނިތޮށިން ސައެއް ތައްޔާރުކޮށްލާށެވެ. އަދި ހަފްތާއެއް ވަންދެން ބޭނުން ކުރައްވާށެވެ.

ފުރަތަމަ ހޫނު ފެން ތައްޓަށް މުގުރާފައިހުރި ފޮނި ތޮށި އަޅާށެވެ. ދެން އެޔަށް މާމުއި ކޮޅެއް އެއްކޮށްލާށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

  1. ކިޔުގަންބާ ބޮމެ ކޮންމެ ރެއަކުވެސް އެކަމަކު ނުހިކެ

  2. ކިހާވަރެއްތޯ ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނީ

  3. ޙަމައެކަނި ތިޔަ ފޮނި ތޮށި ސައިބޮއިގެން ނުހިކޭނެ ތަޖްރިބާ

  4. ކިތަންމެ ފާޑު ފާޑު ބުއިންތަށް ބޭނުން ކުރިޔަސް ހިކޭމީހަކު ހިކޭނީ

  5. ކިތަަންމެ ވަރަކަ ބުއިން ތަަައް ބުޔަސް

    ކަސްރަތު ނުކުރަންޔަަ ނުހިކެެނެ އޮކެ