ދިވެހިން ނިންމި ގޮތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ވެގެން ދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އިންޑިއާ އިން ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއާ އިން މިހެން ބުނީ އެގައުމުގެ ހާރިޖީ ކަންކަމާއި ބެހޭ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އިން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާން ރަވީޝް ކްމާރް އެވެ.

ރަވީޝް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުން ފެށިގެން ދިޔައީ ހަމައެކަނި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި އިންތިޚާބުން ފެށިގެން ދިޔައީ ޤާނޫނުގެ ހަމަތައް ގާއިމްވެ، ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތައް ވަރުގަދަ ވެގެން ދިޔަ މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް އެބައޮތް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނިންމި ގޮތައް ކަންތައްތައް ވެގެން ދާނެ ކަމުގެ." ރަވީޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ އަކީ އެންމެ ގާތް ދެގައުމު ކަމަށް ވީނަމަވެސް ރައީސް ވަހީދު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރް ކުންފުނި އަތުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އަތުލި މައްސަލައިގައި ދެގައުމުގެ ގުޅުން ވަނީ ގޯސްވެފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ޗައިނާގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލުމަކީ ވެސް އިންޑިއާ އިން ރުހޭ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ދެމެދުގައި އޮތީ "ބީރައްޓެހި ގުޅުމެކެވެ."

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ޗައިނާ އާއި ދުރުވެ، އިންޑިއާ އާއި ގާތް އެކުވެރި ގުޅުމެއް އުފައްދާނެ ކަމުގެ ވައުދާއި އެކުއެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެން ދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. އަފްލާ

  މޯދީ ގެރި ކަލޭ ރިޝްވަތު ޖަހައިގެން މިގައުމު ފަސާދަ ކޮއްފި ވޯޓުން ވައްކަނވެސް ކޮއްފި

 2. މޫސާ

  އިންޑިޔާ އާާ ކޮން ބެހޭކަމެއް މިގައުމާ! އަމިއްލަ ގައުމުގެ މަސްލަހަތު ނުހިފެހެއްޓި އެހެންބައެއްގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ބޯ ބާނަން ނޫޅެ!

 3. Anonymous

  ތެދުވާހަކައެއް ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރާނީ ކަންކަންކުރަން ޖެހެނީވެސް، ރައްޔިތުން ނިންމާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ބޮޑުތާއިދަކުން ރައީސުޔާމީނު ކުރިއަށްއޮތް ދައުރަށްވެސް މިގައުމުގެ ރައީސަކަށް ހޮވާފައި، މަކަރުވެރިބަޔަކު ރިޝްވަތަށް ދަހިވެތިވެގެން އިންތިޚާބު އިދިކޮޅަށް އަނބުރާފައިއޮތްގޮތަށް އިންޑިޔާ ބައިގަނޑުގެ ތިޔަ އުއްމީދުތައް ފުރިހަމަކޮށް ނުދެވޭނެ. ވ ސަލާމް

 4. ތައުފީގު

  ލައްބަ އަޅުގަނޑު މެންނަށް ވެސް އެނގޭ ގެރިގުއި ސަރުކާރު އަސްލު ތިއުޅެނީ އެއާރޕޯޓް ނުލިބިގެންކަން،އެކަމެއް ނުވާނެ އިބޫ އެރިޔަސް އަންނި އެރިޔަސް ބުރުމާ އެރިޔަސް ބަކަމޫނު އެރިޔަސް،އެއާޕޯރޓް އިން އެލިބޭ ފައިދާ ކުޑަދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގެރިގުއި ސަރުކާރަށް އެނގުމުން މިހާރު ތިތިބީ ޖާނުން ފިދާވެގެންވެސް އެތަން ހޯދަން ކަން ދިވެހިން ނަށް އެނގޭ،އެކަމު ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނޫން އިންޑިޔާ އަށް އެތަން ދޭކަށް އަދި އިންޑިޔާ މިގައުމުގައި އަތްގަދަ ކުރާކަށް،ދިވެހިން ގުބޯ ހެއްދި ޒަމާން ހިނގައްޖެ މިހާރު،މިގައުމު ބޭނުން ވަނީ އަމިއްލަ މިނިވަންކަން އޮންނަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ އަބަދުގެ އަބަދަށް މިގައުމު އޮންނަން،ވ ސަލާން އިންޑިޔާ ބަގުވާނުން ތަށް،

 5. ތޯމަރާ

  ދިވެހިންއަދިގޮތެއްނުނިންމަން އެގޮތްނިއްމީކަލޭމެންރެއާއިދުވާލުވިހިތިރީސްއަންހެނުންރޭޕުކޮށްޢިއްފަތްފޭރިގަންނަގޮތް

 6. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  ރޭޕް އިންޑިއާ ހާދަ ހެޔޮފުޅޭ. އެމީހުންގެ އަޅުވެތިކަމުގަ އޮންނައިރު ދިވެހިން އެދޭ ގޮތަށޯ ކަންކަން ކޮށްދޭނީ. ކިހާ ހެޔޮ ގެރި އިންޑިއާ.

 7. ނިހާން ހަމީދު

  މީދެންކާކުތަ ތިތާގައި ހިނގަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ރޭޕް ތަކާ ކަންކަން ރަނގަޅު ކޮށްބަލަ ގެރިގުއި އެއުނގުޅައިގެން ދުވެބަޅަ

 8. އަހަންމަދު

  މޯދީކަލޭމިހާރު ފިރިހެންކުޅި އާ އަންހެންކުޅި އާއްމުކޮށް ރޭޕްވެސް ހުއްދަކުރީދޯ މިހާރުމިތަނަށްވެސް އެކަންކަން ތައާރަފުކުރަންބޭނުން ވަނީދޯ އެކަމު އެހާފަސޭހައެއް ނުވާނެ

 9. ޙަފްޞާ / މާލެ

  އަލުން ތެދުވެރި ވޯޓުލާފިއްޔާ ރައީސް ޔާމީން ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބުކުރާނެ އިން ޝާ އަﷲ

 10. ޢަފްލާ

  މީހަކު ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިޔަސް އެވަރަށް ތެޅޭކަށް ނުވާނެ ފުރިފަ ހުރިނަމަ ގުޑު ގުޑެއްނާޅާނެ އެނގުމާ ނޭނގުމާ ހާސް ތަފާތު ވާނެ ތިހެން ކޮންމެ ފަހަރަކު ޖީސީ ނަހަދާ ކުދިންކޯޅު ވެރިކަމާށް އައިސް ގައުމު ހަލާކު ކުރަނީ އިބު އކީ އެއްވެސްކަހަލަ ދީނީ ކަމެއް އެނގޭ ވެސް މީހެއްނޫން އަހާބަލަ ތހިމާގެ މައިން ބަފައިންގެ މައްޗަށްކުރާ އެންމެ ދުޢއެއްވެސް ނޭނގޭނެ ނަމާދު ކުރެވޭނީވެސް ވުލުއެއް ކޮއްގެންދޯ މީ ވ ވާހަކަ

 11. ޢަބްދުﷲ

  މިއުޅެނީ ދިވެހިން ނިންމިގޮތް ރަނގަޅަށް އޮޅުން ނުފިލައިގެންނެވެ. އިންތިޚާބުގައި ނުރަނގަޅު ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިގެންނެވެ. މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ވިސްނުން ތޫނު ރަނގަޅު ހަރުދަނާ މޮޅު މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ޚާއްޞަކޮށް އިބޫއަށް އަޑުއެހުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާތީ، މިކަންކަން މިކުރަނީ ހަމަޖެހުމާއި ހިމޭންކަމުގެ ތެރޭގައެވެ. ކަންކުރާ ފަރާތަށް މިނިވަންކަމާއެކު ކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީގެންނެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ، ބޭރުގެ އެއްވެސް ޖަމާޢަތަކުން ޤައުމަކުން އެއްވެސް މަދަދެއް އެހީތެރިކަމެއް މިރާއްޖެއަށް މިވަގުތު މިކަމުގައި ބޭނުމެއްނުވެއެވެ.