ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މާދަމާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ މާދަމާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައި ވަނީ، 45 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއިއެކު އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން މެމްބަރުންނެއް ކަމެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މި މައްސަލަ އަލުން ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ ވެސް ބައެއް މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއި އެކުއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މަޖިލީހަށް ވައްދާފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި މަސީހުގެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ފާސްވިއިރު، ދެވަނައަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ސޮއި ދިން ބައެއް މެމްބަރުންގެ މަޖިލީސް ގޮނޑި ގެއްލުމުން އެ ހުށަހެޅުން ވަނީ ބާތިލުވެފައެވެ.

މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މާދަމާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާއިރު، މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަމުންނެއް ނުދެއެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މަސީހު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުން ދުރުކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް މެމްބަރުން ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާގޮތުގައި މަސީހުއަކީ މިހާރުވެސް އެމަޤާމު ގެއްލިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު، މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ މަނިކުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަވެސް ހުށަހަޅަން އުޅޭކަމަށް ވަނީ އަޑު ފެތުރިފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އަންނަ މަހު ފަށާއިރު މަޖިލިސް މިހާރު އޮތީ ޗުއްޓީގައެވެ. އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވަނީ މަޖިލީސް ހުއްޓިފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ވީހާވެސް އަވަހަށް ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ދާދި ފަހުން ގޮޑި ގެއްލުނު 12 މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އިދިކޮޅު މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. ހެޔޮނުވާނެއޭ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީސް ނިމެން އެންމެ ތިން މަހަށް ވެފައި ވަނި ކޮށް އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ހުށައަޅަން ތައްޔާރު ވެފައި ވަނި ކޮށް އިބޫ އަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ހޮވިފައިވާ ރައީސް އަކު ނަމަ ފުރަތަމަ ވެސް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް އައުމާއި އެކު އޭނާ ފަށަންވާނީ އެކުވެރިކަން އިސް ކޮށް ޑެމޭޖް ވެފައިވާ ހުރިހާ ރިލޭޝަންސް ޝިޕްސް ތައް ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ބިނާ ކުރެވޭތޯއޭ ތިޔާ 12 މެމްބަރުންނަށް ތާއީދު ކުރާ ބަޔަކު ނެތޭ އެމެން އަމިއްލަ އަށޭ ބުނަނީ އެމެންނަށް ތާއީދު ކުރާނެ ބަޔަކު ނެތޭ އެމެންގެ ދާއިރާ ގައި އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ ފުރަތަމަ އެމެން ދަ ނަހަލާލު ޕެޓިޝަން ގައި ސޮއި ކުރީ އެއީ ބޮޑު ސޭޓް ކޮންމެ މީހަކަށް 4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކަޓެއް ދީގެން ނޫންތޭ މީ އެންމެން ދަންނަ ބޮޑު ސިއްރެކޭ ތިޔާ 12 މެމްބަރުންނާއި އެކު އިބޫގެ ވެރިކަން ފަށައިފިނަމަ އިބޫގެ ވެރިކަން ވެސް އެފެށުނީ ބޮޑު ނުބަޔަކުން ކޯޓް ތަކަށް ރިޝްވަތު ދީގެން އެެ 12 މެމްބަރުން މަޖްލީހަށް ވައްދައިގެންނޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އިބޫ ތަމެންގެ ވެރިކަން ނުބަޔަކުން ނުފަށާށޭ ތަމެން ހީވެސް ނުކުރާ ދެރަ ގޮތެކޭ ގުދުރަތުން އެއިރުން މެދުވެރިކުރައްވާނީ މިހާރު ގާސިމް ކޯޓު ތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތު ދީގެން އެކުރާ ކަންކަމުގެ ހިތި އޭނާ އަށް ބައުންސް ބެކް ވާނެއޭ އޭނާ ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަކަށް އަންނަަން ކުރާ ދަތުރުގައި އެއީ މަމެންނަށް ޔަގީން ކަމެކޭ މަމެން ބުނީމޭ މަމެން ޕިންކީންގެ މެމްބަރުން ހޮވާފައިވާ ހަލާލު ނައިބް ރައީސް ޑރ. ޖަމީލު ނަގާ އެއްލާލާ ބްރޯ ފަދަ ބޮޑު ވަގަަކަށް އެމަގާމް ނުދޭށޭ ރޮއި އާދޭސް ކުރީމޭ އެކަމަކު ބްރޯ ފުއްޕާފައި ނިކުމެ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާގަނޑު އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންނަށް އަޅާލައިގެން އޭނާ ރާއްޖޭގެ ނައިބް ރައީސް އަކަށް ގެނައުން އެ ފެށުނީ ފުރަމަ ނުބައި އެހާތަނުން ވެރިކަމުގެ ހަލާލު ކަން ދިޔައީއޭ އެއީ އޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން އެންމެ ސްވީޓް ދުވަހު ވެއްޓެން ދިމާވި ކަމަކީ ކަން މިހެން ހުރުމުން ތިޔާ ވަގު 12 މެމްބަރުން މަޖްލީހަށް ވައްދައިގެން އެމެން ކުޅެން ބޭނުންވާ ދަ ރާއްޖެތެރޭގެ ހަސަދަވެރިކަމުގެ ގޭމް ނުކުޅެ ހުއްޓާލާ އެކުވެރިކަން އިސްކޮށް ރައީސް ޔާމީން އާއި ވެސް އިބޫ އިސްވެ ބައްދަލު ކުރައްވާ މިގައުމުގައި ފުރަތަމަ އަށް ރާއްޖެތެރޭން އައި މީހަކު ވެރިކަން ކުރާއިރު އެންމެންގެ ރައީސް އަކަށް ވާން އިބޫ ޖެހޭނެއޭ އަމިއްލަ އަށް އިސްނަގަން އެތަން ފެނިގެން ނުދެއޭ މަމެންނަށް. ހެޔޮނުވާނެއޭ އިބޫ އެކުވެރިކަމަށް އިސްކަންދީ ވަކިވެގަތުމަށާއި ހަސަދަ ވެރިކަމަށް ދޮރު ބަންދުކޮށް ހަދާ ވަގު 12 މެމްބަރުން ވަގުންގެ ގޮތުގައި ބައިތިއްބާ މަޖްލީސް ތެރެއަށް ނުވައްދާ..

 2. އޯނޯއޯނޯ

  މަޖްލީސް ނިމެން އެންމެ ތިން މަހަށް ވެފައި ވަނި ކޮށް އެމްޑީޕީން އިސްވެ ކޯލިޝަން ހަދައިގެން ނެރުނު ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިބޫ ހޮވުމުން އިބޫ ބަލަނީ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުން މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި ބޮޑު ކެއުން ގަނޑެއް ބާއްވާލާ އެމެންގެ ޅަ ކުދިން ތައް ގެނެސްގެން އުރާލާ މީޑިއާ ސްޓަންޓެއް ޖެއްސޭތޯއޭ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ދަނީ ރެއިން ޑްރޮޕްސް މަތިން ތިރިއަށް ވެހޭ ގޮތަށް ދަށަށޭ އަދި އެއް އިބޫ އަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ހިތް ތަރައްގީ ކުރާނެ ގޮތް އަދިވެސް އިބޫ އަށް ބުނެދޭން ނޭގެއޭ ދެން އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމަކީ އެއީ ފަނާކުރަނިވި ވެރިކަމޭ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިން ބުނަނީ މިމައްސަލަ އާއި ހެދިއޭ އީގޯ ސިންޑްރޯމް ޖެހިފައިވާ އަންހެން ވެރިން ބުނާ ގޮތަށް ނޫނޭ ރައްޔިތުން ހޮވާފައިވާ ރައީސެއް ކަމަށްވާ އިބޫ ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އީކްއަލް ރައީސް އަކަށް އިބޫ ވާން ޖެހޭނެއޭ ދެއަރ ސްޓޯރީ އިޒް ބަރިޑް އަންޓޯލްޑް އޯނޯ ސަމްވަން އިޒް ހައިޑިންގް ދަ ޓްރުތް އައި ކާންޓް ޑޫ އިޓް ބައި މައިސެލްފް...

 3. އެންޑް

  އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމަކީ ފަނާކުރަނިވި ވެރިކަމޭ މަމެން ބުނަނީ މިހެންވެއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ވެރިކަމަށް އައިދުވަހު ބުނިއޭ ހުވާ ކުރެވެން ދެން ތިމަންނާ އަކީ އެންމެންގެ ރައީސް އަކަށް ވާނެއޭ އެކަމަކު އޭނާ ހުވާ ކުރުމާއި އެކު ރައީސް އައްޔަން ކުރައްވާ 8 މެމްބަރުން ވެސް އޭނާ އައްޔަން ކުރީއޭ މަމެން ނަމަ ނުކުރާނަމޭ އެކަން އެގޮތަށް އެ 8 މެމްބަރުން އައްޔަން ނުކޮށް އެއިރު ޑީއާރުޕީ އާއި ގުޅިގެން މަޖްލީހުން މަމެން ބޭނުންވާ ކަންކަން ލޮބީ ކޮށްގެން ކުރާނަމޭ ކޮބާތޭ އިބޫ ތަމެން ބުނި ބަހާއި އަމަލާއި ދިމާވެފައި ފުރަތަމަ ވެސް ބަހުން ދިމާނުވީ ދެން ތަމެން ތިޔާ ވަނީ ގައުމަށް ގައްދާރު ނޫންތޭ ގައުމުގައި ބައިބައި ވުން އުފައްދާ ބޮޑު ސޭޓް ލައްވާ ކޯޓު ތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ހުރި ޓެކްސް ފައިސާ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާ އަށް ނުވައްދާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި އޭސީސީގެ ރައީސް އަށާއި އަދި އީސީގެ 5 މެމްބަރުންނަށް ދީގެން ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ފުނޑާލަނީ ނޫންތޭ ޔޫ ހޭވް ނޮޓް އަ ކްލޫ ހައު އިޓްސް އޯލް ގޮނާ އެންޑް އެންޑް އެންޑް...

 4. އޭނާއޭ

  އިބޫ ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަކަށް ރައްޔިތުން ހޮވީ އެއީ ވަރަށް މާތް މަގްސަދެއް އޭނާ ލައްވާ ހާސިލް ކުރުވަންއޭ އެއީ މިހާރު ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރުވަން ނޭގި އޭނާ އަތަށް އިގްތިސާދު ގޮވުމުން އޭނާ ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑު ކޮށް ޖީއެސްޓީ އާއި އަދި އެހެން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ގައުމު ބޮޑު ކެއޯސް އެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލާ ގައުމުން ޑޮލަރު ލިބުން ތާށިވެފައި އޮތްވާ އެހުރިހާ ކަމެއް ރިސްޓޯރ ކޮށްފައި ވަނި ކޮށް އެކަން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ހީކޮށްއޭ އެކަމަކު އިބޫ ރައީސް އަކަށް ހޮވިތާ މިއަދަށް 1 މަސް ދުވަސް ވެފައިވާ އިރު ވެސް އޭނާ މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޭނެ ކަމަށް ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ދެއްކިވާހަކަ މިހާރު ހަނދާން ވެސް ނެތޭ އެންމެ މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި އޭނާ ބޮޑެތި ވަގުންނާއި ގުޅިގެން 400 ގޯތި ހުޅުމާލޭން ދޫކުރަން އުޅުމުން އެކަން ވެސް ހުއްޓުވާލީއޭ މަމެން ކުރަން އުޅުމުން އެކަން ހުއްޓުވާލާ މިހާރު އޭނާ ވެރިކަމަށް އައުމުން ދެން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ވެސް ނުދޭންއޭ އޭނާ ނިންމަނީ...

 5. ހަސަނު

  މަސީހު ވަކިކޮއްފަ ޖެހިގެން އަންނަދުވަހު ޔާމީނުވެސް ވަކިކޮށް އަވަހަށް ތަހުޤީޤުތައް ފަށަންވީ ޤައުމަށ ދީފައިވާ ބޮޑުުގެއްލުމުން ޤަޢުމު ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ އަވަހަށް މިކަން ކުރެވިގެން .. ރަނގަޅަށް މުއައްސަސާތައް ހިނގާ ޤައުމެއްގައި ނަމަ ޔާމީނު މިހާރުވެސް ހުންނަންޖެހޭނީ ބަންދުކުރެވިފަ

 6. އައިއޭމް

  މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ 45 މެމްބަރުންްގެ ސޮޔާ އެކު މާދަމާ ހުށަހަޅަނީ ނަމަ ތިއިން ގައުމަށް ކުރާނެ އެއްވެސް ފައިދާ އެއް ނޯންނާނެއޭ ތީގެ ސަބަބުން ނިކުންނާނެ ނަތީޖާ އަކީ އިބޫ އާއި ޕީޕީއެމް ގެ މެމްބަރުންނާއި ދެމެދު ހަސަދަވެރިކަން އިތުރުވުމޭ ތިމަންނާ މީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ރައީސް އޭ ކިޔާ ބުނެ ވެރިކަން ލިބުމުން ބޮޑު ސޭޓް އަޑީގައި ބަހައްޓައިގެން އަންދާ ގާނޫނުގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސީރީސް ނޫންތޭ ތަމެން ތިޔާ ނެރެނީ އެއީ އޮމްރިޝް ޕޫރީކުޅޭރޯލް ނޫންތޭ ބޮޑު ސޭޓް އާއި އިބޫ ގުޅިގެން ކުޅެނީ ނެވަރ ޑިޑް ފައިންޑް ސަޗް ރުތްލެސް އެން ބްރޫޓަލް ޕީޕަލް އިން މައި ލައިފް ނީޑް އޯލް ދަ ތިންގްސް އައި ވާރކް ސޯ ހާރޑް ފޯރ ޓުބީ ސިމްޕްލިފައިޑް އައި ހޭވް ބީން ލުކިންގް ފޯރ ދަ ލޯޔަލްޓީ އިން މައި ލައިފް އައި ހޭވް ނެވަރ ސީން އިޓް ފްރޮމް އެމްޑީޕީ އިން މައި ލައިފް އައި ހޭވް ނެވަރ ސީން އިޓް..

 7. Miadhu

  މި އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންނަށް މަޖިލިހަށް ދެވެނީ
  1 މަސީހު މަޤާމުން ދުރުކުރަން
  2 ރައިސް ޔާމީން މަޤާމުން ދުރު ކުރަން
  3 މަހުން މަހަށް މުސާރަ ނަގަން
  މި އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންނަށް މަޖިލިހަށް ނުދެވެނީ
  1 ރަޢިއްޔަތުންގެ ހައްގުގައި ބަސްބުނަން
  2 ރަޢިއްޔަތުންގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓުދޭން
  3 ރަޢިއްޔަތު މީހާއަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ތަކުގައި އަޑު އުފިލަން

 8. އަފްލާ

  ކެނެރީގެ ވިގަނި މިގައުމަށް އެކިފަހަރު މަތިން ދިން ގެއްލުން ކޮބާ ވީ ނުވީއެްއް ނޭނގި ގެއްލުނު 4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކޮބާ 2012 ގަ މުޅި ގައުމުގަ ހުޅުޖަހާ އަންދާލީ މި ވިގަންޏެއްނޫންތަ 200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމުގަ މިގައުމު އަދަވަޅަކަށް ވައްޓާލާފަބއޮއްވާ ރ ޔާމިން ވެރިކަމާ ހަވާލުވީ ރައްޔިތުންނަށްކަންތައް ތަކެއް ކޮއްދީފަ މިހުރީ ބީތާމެން ލޯ އަދިރިވެފ ފއންނަނީ އަބަދުވެސް ނަޝީދުގެ ސޫ ކޮޅު އޭތި ކާލަ ކާލަ ތިއްބާ ވަގު ވޯޓުން ކިނބުލެއް ހޮވައިފި ދެން ކީކޭ ކިޔާނީ ގޮޅާ ބޯ ގަންޖާ ބޯ ބޮޑު ބުރުމާ ފަހަރި ތަޅާ މީ ހުސް ފަނާކުރާ ބައިގަނޑެއް ނިކަން ބަލައްޗޭ ކަލޭމެން ހިތިރަހަ ލާނެ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުނަގާނެ ސޮނިބެ މިނިވަން ވީމަ އިބުވެަް ސް ބާލާފަ ވެރިކަން ކުރަން އުޅޭނެ ަނިޔާ ހުއްޓުވަން އައިސްސަ އަލުން އަނިޔާ ދޭން ފެށުމުން އެއަށްކިޔަނީ ޖާހިލުންނޭ ޖަހާލަތުގެ އަނދިރީގަ ތޮބެގެން ގައުމު ހަލާކު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ތިކުރަނީ ގައުމަށް އެއްވެަްސ ްކަހަލަ ކުރިއެރުމެއް ޖާހިލުންނަކަށް ނުގެނޭވޭނެ ބަލަ މިގައުމުގަ ތިބީ ބަކަމޫން އާއި ގާސިމާއި އިމްރާނާއި ބުއްޅަބެއާއި އެކަނިޔހަ؟

 9. ވަޓްއެބައުޓް

  ތަމެންނަށް ފެންނާނެއޭ އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގެ ފަނާކުރަނިވި ލީޑަރޝިޕް ފީލިންގްސް އެއޭ މިހާރު ފެނިގެން މިދަނީ މިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އެމެން ގެންގޮސް ކަސްތަޅު އަޅުވާ އިންޑިއާގެ ޖަލަކަށް ލާފައި އޮތްވާ މިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު މިނިވަން ކޮށް މަމެންގެ 5 އަހަރުގެ ވެރިކަން މިނިންމާލީ ޑޮލަރުން އެންމެ ރުފިޔާ އެއްވެސް އަގު ބޮޑު ނުކޮށް އަދި ޑޮލަރުގެ ކިއޫވެސް ނައްތާލާ ރާއްޖޭގެ ރިޒާރވް ބިލިއަން ޑޮލަރާއި ދިމާލަށް ޑްރައިވް ކުރާގޮތަށޭ މަމެންގެ ވެރިކަން ކިހިނެއްތޭ ކިހިނެއްތޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ނުވާނެއޭ ތަމެންނަށް ތަމެންނަށް ވާނެ ކަމަކީ ރަނޑު ސެލްފީ ނެގޭތޯއޭ މީ ރަނޑުން ކުރާ ޒާތުގެ ކަންކަމޭ އައި ރިއަލީ ހޭޓް ސެލްފީސް ދޯ މަމެން ނުފެންނާނެއޭ އެންމެ ސެލްފީ އަކުން ވެސް މަމެންގެ ވެރިކަން އެއީ އިގްތިސާދު އަޕަރސްޓްރީމް އަށް ހިއްލާލި އެކަނި ވެރިކަމޭ ވަޓް އެބައުޓް އަސް ވަޓް އެބައުޓް އަސް ވަޓް އެބައުޓް އަސް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް އާއާއާ އާއާއާ އާއާއާ ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ވަޓް އެބައުޓް އަސް ވަޓް އެބައުޓް އަސް ހޯއް ހޯއް..

 10. އަސް

  މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ 45 މެމްބަރުންްގެ ސޮޔާ އެކު މާދަމާ ހުށަހަޅަނީ ނަމަ ތިއިން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ފައިދާ އެއް ތަމެން އިބޫ ބުނެދެގަ މަމެންނަށް ދެން ގާސިމް ބުނެދެގަ މަމެންނަށް ތިޔާ ދަ ނަހަލާލު ޕެޓިޝަންގައި މިލިއަނުން ކަޓް ކާލައިގެން ސޮއި ކުރި މީހުންނަށް ދޭ ހަދިޔާ އެއްގެ ގޮތުގައި 96 ހާސް މީހުންގެ ހިތް ތައް ކަތިލަނީ އެއް ނޫންތޭ ވަޓް އެބައުޓް އަސް ވަޓް އެބައުޓް އަސް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޑާންސް..

 11. ލަވްދަވޭ

  މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ 45 މެމްބަރުންްގެ ސޮޔާ އެކު މާދަމާ ހުށަހަޅަނީ ނަމަ އިބޫ ތަމެން ނަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ރައީސެއް ކަމަށް މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ ކާންޓް ޓެލް ޔޫ ހައު ޕެއިންފުލް ދިސް ޖެލަސީ އެން އެންގަރ ވޯރ ފެއަރ ފީލްސް ލައިކް މީ ޕޮލިޓިކްސް އެއް ނޫނޭ ތަމެން ބޮޑު ސޭޓް އަތުން ކަޓް ހޯދައިގެން ތިޔާ ކުރަން ތިޔާއުޅެނީ އެމެންގެ 12 އެތި މަޖްލީހަށް ވައްދައިގެން ޖަސްޓް ގޮނާ ސްޓޭންޑް ދެއަރ އެން ވޮޗް ދަވޭ ޔޫ ޑޫ އިޓް ދެޓްސް އޯލްރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވް ދަވޭ ޔޫ ގައިޒް ބިހޭވް ލަވްދަވޭ ޔޫ ގައިޒް ބިހޭވް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ބިހޭވް ލަވްދަވޭ ޔޫ ބިހޭވް...

 12. ހައިރާންވަމޭ

  މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ 45 މެމްބަރުންްގެ ސޮޔާ އެކު މާދަމާ ހުށަހަޅަނީ ނަމަ އެމެން ބޮޑު ސޭޓް މެން އަޑީގައި ތިބެގެން އެބަލަނީ އިބޫގެ ވެރިކަން ވެސް އެއީ ރޮޓެން ވެރިކަަމަކަށް ހެދޭތޯއޭ އިބޫ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ހޮވުނު ދުވަސް އެއީ ރީތި އަބަދުވެސް ރީތި ދުވަހެއް ކަމަށޭ މަމެން ދެކުނީ އެކަމަކު އެމެން ބޮޑު ސޭޓް މެން މާލެ އަށް އައިސް އެވަނީ ރޮޓެން ވެރިކަަމަށް ބަދަލު ކޮށްފައޭއަދި ހުވާ ނުކުރަނީސް މީ މަމެން އެކަމާއި އެންމެ ބޮޑަށް ހައިރާން ވާކަމަކީ

 13. Anonymous

  ހަސަން ކިޔާމީހާގެ ކޮމެންޓަށް ބުނެލަންޖެހެނީ ރައީސު ޔާމީނު ގައުމަށްކޮށްފައިވާ ގެއްލުމޭ ތިޔަބުނަނީ މިގައުމުގެ ރައްޔިތުން ދުވަހަކުވެސް ހިތަށްވެސް ގެނެވިފައިނުވާފަދަ ތަރައްގީތައް ކުޑަދުވަސްމޮޅަކުން ގެނައުންތޯއޭ،؟؟ބިޔަ ބުރިޖަކާއި ކުޑަރަށެއް ބޮޑުރަށެއް ތަފާތުނުކޮށް ނަރުދަމާއާއި ސާފު ބޯފެން ފަދަ އަސާސީ ވަސީލަތް/ޒަމާނީފެންވަރަށް ބޮޑެތިބަލިތަކަށް ފަރުވާލިބޭނެ ވަސީލަތްތަކެއް ހިމެނޭ ހޮސްޕިޓަލް/ޒަމާނީ ތަޢުލީމު/ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފަހިކޮށްދިނުން މިއީތޯ ރައީސު ޔާމީނު ތަހުގީގުކޮށް ޖަލަށްލާންޖެހޭ މައްސަލައަކީ؟؟

 14. މަހަށްދޭބަލަ

  އިބޫ ވެރިކަމަށް ހޮވުނުތާ 30 ދުވަސްވީ ނޫންތޭ އަދިވެސް އޭނާ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެކްސްޓެންސިވްލީ ބުނެދީފައި ނެތޭ އޭނާގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު ކުރާނެ ކަން ދެން ދެވަނަ 100 ދުވަހު ކުރާނެ ކަންކަން ކޮބާތޭ ތަމެންގެ ޑެއިލީ ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯރޓް ގެ ފޯރމެޓް އަކީ ތަމެން ބުނިދޯ ތަމެންގެ ތިބީ ވަރަށް ޕޮޓެންޝަލް މީހުންނޭ ދައްކަގަ ތަމެންގެ ޑެއިލީ މޭންއަވަރސް ދެން ޑެއިލީ ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯރޓް ފޯރމެޓް ހުންނާނެ ގޮތް ނުދަންނަން ދޯ އެއީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަން ވެސް ދެން ތަމެން މަަހަށް ދޭބަލަ މަަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

 15. ހެވްންޓްއައި

  އިބޫ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ރައްޔިތުން ހޮވުމުން 48 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ބުނީމެއް ނޫންތޭ ތަމެން ވާނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ރައީސް ކަމަށް މީތޭ ތަމެން ތިޔާ ބުނާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ރައީސް ކަން ތަމެން ކުރާގޮތަކީ ޑިވައިޑް އެން ރޫލްގެ އުސޫލު ތަކެއް ނޫންތޭ ހޭވް ޔޫ ގޮޓް ނޯ ޝޭމް ޔޫ ލުކިންގް ސޯ އިންސޭން ތަމެން ދެން ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ރައީސް އޭ ނުކިޔާ ވަކި ގަބީލާ އަކަށް ވެރިކަން ކޮށްދޭން އައި ރައީސް ކަމަށް ބުނާށޭ އައިޓޯލްޑް ޔޫ ވަން ޓޫ ތްރީ ފޯރ ތައުޒަންޑް ޓައިމްސް ތަމެން ތިޔާއީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ރައީސް އެއް ނޫން ކަން ހެެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް އޮބްވިއަޒް ހެވްންޓް އައި މޭޑް އިޓް ކްލިއަރ...

 16. ފެއްސޭ

  ތަމެންގެ ރައީސް އިބޫ ވެރިކަމަށް ހޮވުނުތާ 30 ދުވަސްވީއޭ ކޮބާތޭ މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯރޓް އަކީ ބޮނޑި ބަތް ގަނޑު ބަނޑު އެޅުމާއި މަޖާ ކުރުމާއި ސެލްފީ ނެގުން ދޯ ކަމަކަށް އޮތީ ދެން ލޮއްލާ މެން ފަދަ އަންޑަރވޯލްޑް ލޯރޑުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް ގެނައުމުން ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ ދޮވެލާނެއޭ އެމެން ހާރޕިކް ޖަހައިގެން ޔޫ ސޯ ހުރިހާ އެންމެންގެ ރައީސޭ ތަމެން ޑޯން މެސް އިޓް އަޕް ޓޯކިންގް ދެޓް ނޮންސެންސް ހާއް ވަޓް ގެޓް އައުޓް ނައު ތަމެން ފެއްސެން އުޅޭ މިހާރު