ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަހީމް --- ފޮޓޯ/ ވީ ނިއުސް

ސިފައިން ގޭގެ ވައިސް ޗީފް ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުރި ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝާހިދު ވަކިކޮށް، އެ މަގާމަށް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަހީމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

މިއަދު މަގާމުން ވަކި ކުރެއްވި ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝާހިދު ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ 2015 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔާމީން ﷲ ގައްޔޫމެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަޙީމް އަބްދުއްލަތީފް މިއަދު އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ އިރު، އެ ބޭފުޅާ މި މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގައިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

  1. ކިހާ ރީތި

  2. ބޮޑު މޮޔައެއްތަ މީ

  3. ވޯޓުން ވައްކަންކޮށްގެން ރިޝްވަތުވިއްކައިގެން އައި ސަރުކާރު އަރިއަޅާލަނީ. އިންޝާއަﷲ ގިނަދުވަހެއްނުވާނެ. ތަންތަނުގައި ވެރިންނަށްތިބި ހަރުދަނާ އަދި ނަތީޖާ ނެރެދެއްވި މީހުން އެއްކިބާކޮށް ތަޖުރިބާއެއްނެތް އިއްޔެމެންދުރު މީހުން ގެނަސް އިސްކުރީމާ ވާނީ އައިސްކުރީމެއް އައިސްފިލަމުންދާއިރު ވާގޮތް!

  4. ޝާހިދު ހިއްވަރުކުރޭ 5 އަހަރު ފަހުން ކޯޓުން ހުކުމްކުރާނެ މުސާރައާއިއެކު ވަޒީފާދިނުމަށް ޔާމީނު ސަރުކާރުގަ ވަކިކުރިއްޔަ ޤާނޫނާޚިލާފަށް އިބޫސަރުކާރުންވިއްޔަ އިންސާފުން އިންސާފް ފަޑިޔާރުގެތަކެއް ގައުމު ހަލާކު

  5. ޝާހިދު ބޭރުކުރީތަ ސިފައިންގެއިން؟ އެހެންވާނީ ބާގީންނާއެކު ސިފައިންގެ ހަލާލުކުރަން އުޅުނީމަ!

  6. އަނެއްހެން ބުނާނަމަ އަޑުބަރޭމެންނަށް ވުރެވެސް ދަށުފަންތީގަ ހުރި މީހެއް.

  7. މަހޭ އަށް ވުރެ މާ ތައުލީމު ހުރި މީހެއްކަމުގައި ބެލެވެނީ.